Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bölge İdare Mahkemesi Kararına İtiraz

Yanıt
Old 19-03-2009, 14:30   #1
nanu

 
Varsayılan Bölge İdare Mahkemesi Kararına İtiraz

Savcılığın bir kamu görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar veriyor ve bu karara karşı müşteki Avukatı Bölge İdare Mahkemesine itiraz ediyor,Böle İdare Mahkemesi Avukatı haklı buluyor ve Savcılığın kararını bouyor.
Bu Mahkeme,gerekçeli kararında ,kararın kesin olup olmadığı ve itiraz yolunun olup olmadığına ilişkin bir cümle geçmiyor.
Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı itiraz edilir mi,edilirse Danıştaya mı itiraz edilir yoksa kararı veren Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilir..
Ayrıca;Bölge İdare Mahkemesinim gerekçeli kararında kararın kesin olup olmadığının ve itiraz/Temyiz yolu ile ilgili birşeyin yazmamasının bir anlamı var mı..
Teşekkürler
Old 19-03-2009, 15:55   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın nanu

İlgili Kanun maddesi aşağıda sunulmuştur:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

İtiraz
Madde 9 - İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.
İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

Saygılarımla
Old 19-03-2009, 16:01   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

İhbar veya şikâyet üzerine savcının yapabileceği işlemler: Cumhuriyet başsavcıları, kamu görevlilerinin 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler (md. 4).

İzin vermeye yetkili merci, ilde ve merkez ilçede görevli kamu görevlileri bakımından vali; ilçede görevli kamu görevlileri bakımından ise kaymakamdır (4483 s.k. md. 3). Ön inceleme: İzin vermeye yetkili merci, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya savcılık aracılığıyla öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır (md. 5). Ön İnceleme Yapanların Yetkisi: Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili merciye sunarlar (md. 6).

Yetkili Merciin Kararı: Yetkili merci ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur (md. 6). Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir (md. 9). İtiraz: Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. Bölge idare mahkemesi kararı kesindir.
Old 19-03-2009, 16:25   #4
nanu

 
Varsayılan

Bölge İdare Mahkemesinin kararı kesin olabilir;ama gerekçeli kararında itiraz mercii veya kararın kesin olduğu yazmıyor,bu sebeple danıştaşa itiraz edebilir miyiz.
Old 19-03-2009, 16:31   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın nanu

Esas olan kanunlardır. Mahkeme kararlarındaki kanun yolu ile ilgili yanlışlıklar taraflara hak bahşetmez; hak kanunda varsa kullanılır, yoksa kullanılmaz.

Saygılarımla
Old 19-03-2009, 21:39   #7
Av. B. Zekeriya BENGİER

 
Varsayılan

İtiraz yolunun belirtilmemiş olması veya kararın kesin olduğunun yazılmaması tabiiki o noktadan bozmayı gerektirir. Ama Danıştay bunu değiştirerek yasayı gerekçe gösterip onayacaktır. Girişiminiz sonuçsuz kalacaktır.

Asliye Hukuk Mahkemesinin kesin olan kararının Yargıtayca bozulduğuna tanık oldum.

Siyasi Partiler Kanunu
Disiplin Cezalarına İtiraz


Madde 57- (Değişik: 28/3/1986 – 3270/15 md.) Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevkeden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve içyönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün içinde nihai kararı veren merciin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden önce ve en geç otuz gün içinde basit muhakeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar, bu karar kesindir.

Hükmüne haiz iken Mustafa SARIGÜL hakkında verilen disiplin cezasının kaldırılması yönündeki Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin kesin kararı Yargıtayca bozulmuştu.
Old 02-07-2012, 14:44   #8
av.eduss

 
Varsayılan

bölge idare mahkemesi başvurumuzu "başvurunun süresi içinde yapılmamış olması" sebebi ile reddetti.Oysaki iddialıyız diyelim..başvurumuz kesinlikle ama kesinllikle süresinde yapıldı..Yanlış değerlendirme ileı yani anlık bir insan hatası sebebi ile bu sonuca varıldı..Yine de itiraz edemeyecek olmamız ne derece doğru??
Old 24-03-2015, 10:38   #9
Av.Esn

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet_Ali
İhbar veya şikâyet üzerine savcının yapabileceği işlemler: Cumhuriyet başsavcıları, kamu görevlilerinin 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler (md. 4).

İzin vermeye yetkili merci, ilde ve merkez ilçede görevli kamu görevlileri bakımından vali; ilçede görevli kamu görevlileri bakımından ise kaymakamdır (4483 s.k. md. 3). Ön inceleme: İzin vermeye yetkili merci, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya savcılık aracılığıyla öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır (md. 5). Ön İnceleme Yapanların Yetkisi: Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili merciye sunarlar (md. 6).

Yetkili Merciin Kararı: Yetkili merci ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur (md. 6). Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir (md. 9). İtiraz: Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. Bölge idare mahkemesi kararı kesindir.
karar düzeltme talep edemez miyiz
Old 24-03-2015, 11:05   #10
Av.Esn

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlar elimde bölge idare mahkemesince verilen kesin bir karar var ve karar düzeltme veya başka bir itiraz yolu arıyorum.
Acil olarak değerli görüşerinize ihtiyacım var,
Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
BÖlge İdare Mahkemesİnİn VerdİĞİ Kararlar Kesİn Mİ? ncoban Meslektaşların Soruları 3 24-03-2015 10:56
Acil!!!!! İdare Mahkemesi -Emekli sandığı-Yetki krizantem Meslektaşların Soruları 2 30-07-2008 09:44
Bölge İdare Mahk.-Danıştay Av.Sami Dündar Meslektaşların Soruları 12 12-12-2007 19:55
Bölge İdare Mahkemesi Danıştay İçtihadlarına Aykırı Karar Verebilir Mi? Alev Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 22:57
Bölge İdare Mahkemesi Yerine Danıştayda Dava Açılabilirmi? Dila Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09816194 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.