Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Amme alacakları arasında garamet-ödeme sırası

Yanıt
Old 13-02-2009, 10:44   #1
rudy baylor

 
Varsayılan Amme alacakları arasında garamet-ödeme sırası

İyi günler. Benim sorum bir şirketin üçüncü kişideki alacaklarına gelen hacizler arasında amme alacaklarının da bulunması durumunda,üçüncü kişinin ödemeyi hangi sıraya göre yapacağı ile ilgili.Birinci sırada bir gerçek kişinin icra dairesi aracılığıyla koydurduğu haciz var,ikinci sırada da icra dairesi var,üçte vergi dairesi,dörtte de sgk alacağı var.Bu durumda ben,birinci sıradaki icra dairesine vergi ve sgk da birinci sıradaymış gibi katılır ve aralarında garameten ödeme yapılır,diye düşünüyorum.Kafamı karıştıran AATUHK m.69'daki "Hacze iştirak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce haczi yapan dairenin alacağı tahsil olunur. Artanı hacze iştirak tarihi sırası ile alacaklarına mahsup edilmek üzere, hacze iştirak eden dairelere ödenir"hükmü.Şİmdi eğer garameten ödeme yapılacaksa hepsi belli bir yüzdeyle belli bir miktar mı alacak,yoksa mesela tarih itibariyle önde olan vergi dairesi tüm alacağını alacak,kalan meblağ olursa sgk ile birinci sıradaki icra dairesi mi alacak?Bir de "alacağını öncelikli almak"tan kasıt,birinci sıraya geçip,hatta birinci sırada bir gerçek kişinin icra dairesi aracılığıyla yaptığı takibin de önüne geçerek devletin alacağını en önden alması mı?İİk.m.206'da üçüncü sırada "özel kanunlarla imtiyazlı olarak sayılan alacaklar"diyor,devlet alacağı da onların arasında.Benim kafam biraz karıştı kısacası. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
Old 13-02-2009, 12:03   #2
Av.Kanbalı

 
Varsayılan

3. kişide mevcut bir alacak için konulan hacizlerde vergi dairesi ve sgk hacizleride varsa bunların ödenmesinde prosedür şu şekilde olur;
sgk alacakları için esasında resen tevkifat yapılabileceğinden bunun için sıraya dahi girmesine gerek kalmaksızın 3. kişice öncelikle ödenir.Bakiye alacak kalması durumunda ve fakat vergi dairesi ödeme emri teblig edip bu kesinleşmişse ilk haczi koyan icra müdürlüğüne hacze iştirak için talepte bulunur.3.Kişi parayı ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gönderir.Vergi borcu alacağı ile ilk haczi koyan arasında garameten ödeme yapılır.
Old 13-02-2009, 12:44   #3
rudy baylor

 
Varsayılan

Sayın Av.Kanbalı,cevabınız için çok teşekkür ederim.Yalnız açıklamalrınıza ilişkin kanun maddelerini de belirtirseniz çok sevinirim,iyi çalışmalar...
Old 14-02-2009, 19:06   #5
arbitrator

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kanbalı
sgk alacakları için esasında resen tevkifat yapılabileceğinden bunun için sıraya dahi girmesine gerek kalmaksızın 3. kişice öncelikle ödenir.

SGK alacaklarının ödenmesi hususunda bir özellik var.
Konu SİGORTA PRİMLERİNİN HAKEDİŞLERDEN MAHSUP EDİLMESİ VE ÖDENMESİ İLE KESİN TEMİNATLARIN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK'te düzenlenmiştir.

SGK alacaklarının her halükarda öncelikle ödeneceğine dair bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Bu arada İİK.206 kural olarak sadece iflasta uygulanır. Haciz yolu ile takiplerde bu maddedeki sıralama göz önüne alınmaz.

somut olayda icra müdürlüğünce konulan (1.) haciz ile SGK ve Vergi Dairesi garameye girer (6183, 21/I).
Artan olursa ikinci sıradaki haciz sahibi alacaklıya verilir.
Old 16-02-2009, 19:32   #6
mdelen82

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu arada İİK.206 kural olarak sadece iflasta uygulanır. Haciz yolu ile takiplerde bu maddedeki sıralama göz önüne alınmaz.


İCRA İFLAS KANUNUN 140.ADDESİNDE"Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.

Alacaklılar 206 ıncı madde mucibince iflâs halinde hangi sıraya girmeleri lâzım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.

Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir."
buna göre 206. madde haciz yoluyla takiplerdede uygulanmaktadır. Arbitratorun bu konudaki görüşüne katılmıyorum.
__________________________________________________ ______
ne kadar?çok çok!
Old 16-02-2009, 20:53   #7
mdelen82

 
Varsayılan

69 .madde AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK i düzenlemiştir.Bunun konumuzla bir ilgisi yok. 1. sıradaki hacze 3. sıradaki vergi dairesi ve 4. sıradaki sgk iştirak eder ve garameten paylaştırılır.madde dayanakları da 6183/21. maddesi ile 79. maddesidir. iyi çalışmalar.

birde çalışmalarına yardımcı olması açısından aşağıdaki biligileri okumanı tavsiye ederim.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007
KONU:
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2007/4

........................ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğiyle 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu n 21 inci ve 79 uncu maddelerindeki değişiklik ve Kanuna eklenen Geçici 9 uncu madde ile Kanunun 62 ve 64 üncü maddelerinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.
1- 6183 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Uygulanması:
Amme alacaklarına öncelik hakkı veren 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yer almakta, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacağının sırası belirlenmektedir.
Maddenin uygulanmasında aşağıda yer alan örneklerin dikkate alınması ve sıra cetveli düzenleme yetkisi icra dairelerine ait olduğundan, icra dairelerince düzenlenen sıra cetvellerinin madde hükmü çerçevesinde titizlikle 58değerlendirilmesi ve gerektiğinde yetkili muhakemat müdürlüğü aracılığıyla itirazda bulunulması icap etmektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 142 nci maddesi gereğince sıra cetvellerine itiraz süresi 7 gün olduğundan, gerektiğinde bu süre içerisinde yetkili icra mahkemesinde dava konusu edilmek üzere durum yetkili muhakemat müdürlüğüne bildirilecektir.Örnek 1- Amme borçlusu (Z) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (B) şahsının haczi (500.000,-YTL)
2. Sıra: Bandırma Vergi Dairesinin Gelir Vergisi, İdari Para Cezası, Ecrimisil alacakları için haczi (350.000,-YTL)


Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 600.000,-YTL'dir.


Buna göre, hacizli gayrimenkul üzerinde vergi dairesi haczinden önce tesis edilmiş bir rehin bulunmadığından , vergi dairesinin hacze konu alacaklarının tamamı, genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezası ve bunlara bağlı zam ve faiz alacaklarından olup olmadığı bakımından ayrıma tabi tutulmaksızın, kendinden önceki üçüncü şahıs tarafından konulan hacze iştirak edecek ve satış bedeli aralarında garameten taksim edilecektir.
Bu durumda, 600.000,-YTL tutardan amme alacağına karşılık ayrılacak tutar;
Satış bedeli x Amme alacağı tutarı
Üçüncü şahsın haciz tutarı + Amme alacağı tutarı
formülü ile tespit edilecektir.
Bu itibarla, toplam 350.000,-YTL amme alacağı için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar;
600.000 x 350.000 / 500.000 + 350.000 = 247.058,82 YTL
olarak bulunacaktır.
Böylece vergi dairesinin 350.000,-YTL tutarındaki amme alacağı için, gayrimenkul satışından 247.058,82 YTL ayrılması gerekmektedir.Örnek 2- Amme borçlusu (S) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (B) şahsının haczi (400.000,-YTL)
2. Sıra: (C) şahsının haczi (200.000,-YTL)
3. Sıra: (Z) şahsının rehni (1.000.000,-YTL)
4. Sıra: Fatsa Vergi Dairesinin Kurumlar Vergisi için haczi (600.000,-YTL)
5. Sıra: (F) Belediyesinin
Emlak Vergisi için haczi (200,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar
800.200,-YTL'dir.


1-Buna göre, gayrimenkulün satış bedelinden öncelikle, aynından doğan emlak vergisi için pay ayrılacak,
2-vergi dairesinin kurumlar vergisi için tatbik ettiği haciz tutarı, birinci sırada yer alan hacze, satış bedelinden arta kalan tutar üzerinden garameten iştirak edecektir.


Bu durumda, 800.200,-YTL tutardan; 200,-YTL emlak vergisi ayrıldıktan sonra kalan 800.000,-YTL, birinci sırada yer alan (B) şahsının 400.000,-YTL alacağı ile vergi dairesinin alacağı olan 600.000,-YTL arasında garameten taksim edilecektir.
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacağı tutarı
Üçüncü şahsın haciz tutarı + Amme alacağı tutarı
formülü ile amme alacağına karşılık ayrılacak tutar tespit edilecektir.
Buna göre, 600.000,-YTL kurumlar vergisi için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar;
800.000 x 600.000 / 400.000 + 600.000 = 480.000,-YTL olmalıdır.
Böylece, vergi dairesinin 600.000,-YTL tutarındaki kurumlar vergisi alacağı için, gayrimenkul satışından 480.000,-YTL pay ayrılması gerekmektedir.


Bu örnekte, vergi dairesinin haczinden önce rehinli alacak bulunmakla birlikte, vergi dairesi haczinin, genel bütçe vergi gelirlerinden olan kurumlar vergisi için tatbik edilmiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca rehinden önceki hacze iştirak edebileceği gösterilmiştir.


Örnek 3- Örnek 2'de belirtilen gayrimenkulün satışı sonucunda masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutarın 1.500.200,-YTL olması halinde, satış bedelinden gayrimenkulün aynından doğan emlak vergisine öncelikle pay ayrılacak, birinci haciz alacaklısı ile vergi dairesi haczine konu alacak toplamı olan (400.000 + 600.000) 1.000.000,-YTL, kalan satış bedelinden (1.500.000,-YTL) tahsil edilebileceğinden, vergi dairesinin alacağına karşılık 600.000,-YTL ayrılacaktır.


Örnek 4- Amme borçlusu (E) adına kayıtlı taşıt üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir. Ayrıca, borçlunun Yeğenbey Vergi Dairesine söz konusu taşıt nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammından toplam 100,-YTL borcu olduğunu icra müdürlüğü tespit etmiştir.


1. Sıra: (A) şahsının haczi (1.000,-YTL)
2. Sıra: (B) şahsının haczi (1.500,-YTL)
3. Sıra: (C) şahsının rehni (2.000,-YTL)
4. Sıra: Ulus Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (4.000,-YTL)
5. Sıra: (D) şahsının haczi (750,-YTL)
6. Sıra: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin Gelir (Stopaj) Vergisi için haczi (3.000,-YTL)
Söz konusu taşıt icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 6.350,-YTL'dır.


Satış bedelinden taşıtın aynından doğan 100,-YTL motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammı ayrıldıktan sonra kalan 6.250,-YTL; birinci haciz alacaklısının alacağı ile Devlete ait amme alacaklarını takip ile görevli 4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan vergi dairelerinin hacze konu toplam alacakları arasında, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca, garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacakları toplamı
(A) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile her iki vergi dairesinin alacağına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar vergi dairelerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Bu itibarla toplam,
6.250 x 7.000 / 1.000 + 7.000 = 5.468,75 YTL
vergi dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Buna göre, amme alacaklarına aktarılacak olan 5.468,75 YTL tutarın Ulus ve Mecidiyeköy Vergi Daireleri arasında garameten taksim edilmesi gerekmektedir.
Her bir vergi dairesine düşecek olan pay,
Her bir amme alacağına yapılacak mahsup tutarı / Toplam amme alacağı tutarı = Her bir amme alacağı tutarı X Yapılan ödeme
formülü ile bulunacaktır.
Buna göre,
- Takyidat listesinin 4. sırasında yer alan Ulus Vergi Dairesine;
- Takyidat listesinin 6. sırasında yer alan Mecidiyeköy Vergi Dairesine de 2.343,75 YTL,
4.000 X 5.468,75 / (4.000+3.000) = 3.125,-YTL,
ayrılması gerekmektedir.


Örnek 5- Örnek 4'de yer alan 6. sıradaki Mecidiyeköy Vergi Dairesi haczinin idari para cezası için tatbik edildiği varsayılmıştır.


Buna göre, Mecidiyeköy Vergi Dairesinin haciz tarihinden önce tesis edilmiş rehinli alacak bulunduğu ve idari para cezası genel bütçe geliri olmakla birlikte, genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezası ve bunlara bağlı zam ve faiz alacaklarından olmadığından, Mecidiyeköy Vergi Dairesinin bu alacağının birinci sırada yer alan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.


Ancak, birinci haciz alacaklısı ile 4. sırada yer alan Ulus Vergi Dairesinin alacağı ve ikinci sıradaki haciz alacaklısı ile üçüncü sıradaki rehinli alacaklının alacağına pay ayrıldıktan sonra beşinci sırada yer alan hacze pay kaldığı takdirde, beşinci sıradaki hacze idari para cezası alacağı için Mecidiyeköy Vergi Dairesi iştirak edecek bu sıra için kalan tutar aralarında garameten taksim edilecektir.


Örnek 6- Amme borçlusu (N) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir. Ayrıca, borçlunun Bornova Belediyesine söz konusu gayrimenkul nedeniyle emlak vergisi ve gecikme zammından toplam 500,-YTL borcu olduğunu icra müdürlüğü tespit etmiştir.
1. Sıra: (A) şahsının rehni (16.000,-YTL)
2. Sıra: (B) şahsının haczi (10.000,-YTL)
3. Sıra: (C) şahsının haczi (20.000,-YTL)
4. Sıra: Bornova Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (40.000,-YTL)


Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 46.500,-YTL'dır.
1-Satış bedelinden gayrimenkul aynından doğan 500,-YTL emlak vergisi ve gecikme zammı ayrıldıktan sonra

2-kalan 46.000,-YTL; birinci sırada rehin alacaklısına 16.000,-YTL ayrıldıktan sonra
3- arta kalan 30.000,-YTL ikinci sıra da yer alan haciz alacaklısı ile dördüncü sırada yer alan Bornova Vergi Dairesi arasında garameten paylaşılacaktır.
Bu itibarla,
40.000 x 30.000 / 40.000 + 10.000 = 24.000,-YTL
Bornova Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Örnek 7- Örnek 6'da belirtilen gayrimenkulün satışı sonucunda, yapılan masraflar ile emlak vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı da düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutarın 10.000,-YTL kalması halinde, bu tutar rehin alacaklısının alacağına karşılık ayrılacak, dolayısıyla satış bedelinden Bornova Vergi Dairesi alacağına her hangi bir tutar ayrılmayacaktır.


Örnek 8- Amme borçlusu (Ş) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.


1. Sıra: Aziziye Vergi Dairesinin haczi (28.000,-YTL)
2. Sıra: (K) şahsının haczi (22.000,-YTL)
3. Sıra: (M) şahsının haczi (45.000,-YTL)
4. Sıra: Site Vergi Dairesinin Katma Değer Vergisi için haczi (18.000,-YTL)


Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 65.000,-YTL'dır.


1-Satış bedelinden birinci sırada yer alan Aziziye Vergi Dairesinin alacağının tamamına karşılık 28.000,-YTL ayrıldıktan sonra, 37.000,-YTL ikinci sıradaki haciz alacaklısı (K) ile dördüncü sıradaki Site Vergi Dairesinin alacağı arasında garameten taksim edilecektir.
Bu itibarla,
37.000 x 18.000 / 22.000 + 18.000 = 16.650,-YTL
Site Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.


Örnek 9- Örnek 8'de yer alan satışın Aziziye Vergi Dairesince yapılması durumunda satış bedelinin dağıtımının aynı şekilde yapılması gerekmekle birlikte, Aziziye Vergi Dairesince satış bedelinden kendi alacağının tamamı tahsil edildikten sonra bu durum da belirtilerek, takyidat listesi ile satış bedelinden kalan tutar, sıra cetveli ve dağıtımı yapılmak üzere, bu vergi dairesinden sonra ilk haczi koyan icra dairesine gönderilecektir.
Diğer taraftan, Örnek 8'de yer alan satışın Site Vergi Dairesince yapılması durumunda satış bedelinin dağıtımının aynı şekilde yapılması gerekmekle birlikte, Site Vergi Dairesince satış bedelinin dağıtımı yapılmaksızın takyidat listesi ile satış bedelinin tamamı, sıra cetveli ve dağıtımı yapılmak üzere, Aziziye Vergi Dairesinden sonra ilk haczi koyan icra dairesine gönderilecektir.


Örnek 10- Amme borçlusu (D) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: Kadıköy Vergi Dairesinin haczi (32.000,-YTL)
2. Sıra: (N) şahsının haczi (8.000,-YTL)
3. Sıra: (R) şahsının haczi (15.000,-YTL)
4. Sıra: Uşak Vergi Dairesinin Gelir (Stp.) Vergisi için haczi (40.000,-YTL)
5. Sıra: (M) şahsının haczi (40.000,-YTL)
6. Sıra: Kadıköy Vergi Dairesinin Katma Değer Vergisinden kaynaklanan haczi (35.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 90.000,-YTL'dır.
Satış bedelinden birinci sırada yer alan Kadıköy Vergi Dairesinin alacağı olan 32.000,-YTL ayrıldıktan sonra, 58.000,-YTL ikinci sıradaki haciz alacaklısı (N)'nin alacağı ile 4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan vergi dairelerinin hacze konu toplam alacakları arasında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacakları toplamı
(N) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile her iki vergi dairesinin alacağına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar vergi dairelerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Bu itibarla,
58.000 x 75.000 / 8.000 + 75.000 = 52.409,64 YTL
vergi dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Buna göre, icra dairesince takyidat listesinin 4. sırasında yer alan Uşak Vergi Dairesine 27.951,81 YTL; takyidat listesinin 6. sırasında katma değer vergisi alacaklısı olan Kadıköy Vergi Dairesine bu alacağı için 24.457,83 YTL tutarın gönderilmesi gerekmektedir.


Örnek 11- Amme borçlusu (E) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (H) şahsının haczi (65.000,-YTL)
2. Sıra: Çarşamba Vergi Dairesinin
Gelir Vergisi için haczi (52.000,-YTL)
3. Sıra: (F) şahsının haczi (16.000,-YTL)
4. Sıra: Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünün
prim alacağı için haczi (25.000,-YTL)
5. Sıra: (V) şahsının haczi (18.000,-YTL)
6. Sıra: Ünye Vergi Dairesinin
Gelir (Stp.) Vergisi için haczi (10.000,-YTL)
7. Sıra: (Y) şahsının haczi (15.000,-YTL)
8. Sıra: Ordu SGK İl Müdürlüğünün
idari para cezası alacağı için haczi (5.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar
125.000,-YTL'dır.


1-Örnek olayda, hacizli gayrimenkul üzerinde farklı amme idarelerinin hacizleri bulunmaktadır. 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince amme alacağı kendisinden önce üçüncü şahıslarca tatbik edilmiş hacizlere iştirak edebildiğinden, tüm amme alacakları (örnekte rehin alacaklısı bulunmadığından) birinci sırada yer alan üçüncü şahıs haczine iştirak edecek ve satış tutarı aralarında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedeli x Amme alacakları toplamı
(H) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile gerek Vergi Dairelerinin gerekse SGK İl Müdürlüklerinin alacaklarına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar bu vergi daireleriyle SGK İl Müdürlüklerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Toplam amme alacağı tutarı;
No. Vergi Dairesi ya da SGK İl Müdürlüğü Alacak Tutarı (YTL)
1- 2 nci sıradaki Çarşamba Vergi Dairesi 52.000
2- 4 üncü sıradaki Samsun SGK İl Müdürlüğü 25.000
3- 6 ncı sıradaki Ünye Vergi Dairesi 10.000
4- 8 inci sıradaki Ordu SGK İl Müdürlüğü 5.000
Toplam 92.000
Bu itibarla, 125.000,-YTL satış bedeli 1 inci sıra haciz alacaklısı olan (H)'nin 65.000,-YTL alacağı ile amme idarelerinin tahsil daireleri tarafından takip edilen toplam 92.000,- YTL alacağı arasında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
125.000 x 92.000 / 65.000 + 92.000 = 73.248,41 YTL
Tahsil dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Toplam amme alacağı için ayrılan 73.248,41 YTL, tahsil daireleri arasında
Her bir amme alacağı için yapılacak mahsup tutarı/Toplam amme alacağı tutarı = Her bir amme alacağı tutarı X Yapılan ödeme
Formülüne göre garameten dağıtılması gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda yer verilen şekilde, tahsil daireleri arasında, toplam amme alacağı için ayrılan pay dağıtılacaktır.
No. Vergi Dairesi ya da SGK İl Müdürlüğü Alacak Tutarı (YTL)
1- 2 nci sıradaki Çarşamba Vergi Dairesi 41.401,28
2- 4 üncü sıradaki Samsun SGK İl Müdürlüğü 19.904,46
3- 6 ncı sıradaki Ünye Vergi Dairesi 7961,78
4- 8 inci sıradaki Ordu SGK İl Müdürlüğü 3980,89
Toplam 73.248,41
Örnek 12- Amme borçlusu (T) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (M) şahsının haczi (15.000,-YTL)
2. Sıra: (N) şahsının rehinli alacağı (28.000,-YTL)
3. Sıra: Şehit Kamil Vergi Dairesinin
Kurumlar Vergisi için haczi (35.000,-YTL)
4. Sıra: (C) şahsının haczi (43.000,-YTL)
5. Sıra: Gaziantep SGK İl Müdürlüğünün
prim alacağı için haczi (20.000,-YTL)
6. Sıra: (U) şahsının haczi (9.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 45.000,-YTL'dır.
6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca, amme alacakları için tatbik edilen hacizlerden önce bir rehinli alacağın bulunması halinde, amme alacağının rehinden önceki hacze iştirak edebilmesi için, bu alacağın genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması gerekmektedir.
Bu itibarla, Gaziantep SGK İl Müdürlüğünün takip ettiği prim alacağı genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olmaması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip etmiş olduğu amme alacağı (Kurumlar Vergisi), genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkündür.
Buna göre,
Satış bedeli x Amme (vergi dairesi) alacağı tutarı
(M) Şahsının haciz tutarı + Amme (vergi dairesi) alacağı tutarı
formülü ile birinci sırada yer alan (M)'nin alacağı ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği amme alacağı garameten pay alacaklardır.
Bu itibarla, 45.000,-YTL satış bedeli 1 inci sıra haciz alacaklısı olan (M)'nin 15.000,-YTL alacağı ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin 35.000,-YTL alacağına garameten paylaştırılacaktır.
Buna göre,
45.000 x 35.000 / 15.000 + 35.000 = 31.500,-YTL
Şehit Kamil Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Örnek 13- Örnek 12'deki takyidat listesinin 3 üncü sırasında yer alan Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacak türünün ecrimisil olması halinde, gayrimenkulün satışından elde edilecek bedelin dağıtımı aşağıdaki şekilde olacaktır.
6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca, amme alacakları için tatbik edilen hacizlerden önce bir rehinli alacağın bulunması halinde, amme alacağının hacze iştirak edebilmesi için, bu alacağın genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması gerekmektedir.
Bu itibarla, Gaziantep SGK İl Müdürlüğü ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacaklar (prim ve ecrimisil alacakları) genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olmaması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, satış bedelinden 1 inci haciz alacaklısı ile rehin alacaklısının alacaklarına pay ayrıldıktan sonra kalan [45.000-(15.000+28.000)=]2.000,-YTL Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacağa karşılık ayrılması gerekmektedir.


Yukarıda verilen örnekler ile amme alacakları için haczedilen malların satışı halinde, satış bedelinin dağıtımında uyulması gereken esaslar açıklanmıştır.
Hacizli malların alacaklı tahsil dairelerince satılması halinde, satılan malın bedeli tahsil edildikten ve itiraz süreleri geçtikten sonra satışı yapan tahsil dairelerinin alacaklılara pay dağıtımı sonucunu beklemeksizin, satılan malı alıcıya teslim etmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, satılan malın tescile tabi bir mal olması halinde, alıcı adına tescili için malın sicil kaydının tutulduğu ilgili sicillere durumun bildirilmesi ve bu bildirimde malın üzerindeki tüm takyidatların kaldırılmasının istenmesi icap etmektedir.
. __________________________________________________ _____________
ne kadar?çok çok!
Old 16-02-2009, 22:10   #8
arbitrator

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mdelen82
buna göre 206. madde haciz yoluyla takiplerdede uygulanmaktadır. Arbitratorun bu konudaki görüşüne katılmıyorum.[/b]


Lütfen dikkat: 206 "kural olarak yalnız" iflas yolunda uygulanır dedim.
Şimdi kararlara geçeyim.

19.HD., 15.05.2008/5390 K.
Dava ilamlı işçi alacağının öncelikli olduğu iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.
İcra Mahkemesince davacının ilama bağlı alacağını tahsil için takibe giriştiği, haczin sıra cetveli düzenlenmesi aşamasında ilgili icra müdürlüğüne bildirildiği, ancak düzenlenen cetvelde davacıya yer verilmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 140 ncı maddesi uyarınca dağıtılacak para bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra müdürü bir sıra cetveli düzenler; bu cetvelin düzenlenmesinde aynı yasanın 206 ncı maddesi hükümleri de dikkate alınır. Davacı yanın alacağının işçi alacağı olduğu tartışmasız olup, bu alacağın imtiyazı iflas yolu ile takiplerde tereddütsüz biçimde dikkate alınmakta ise de, haciz yolu ile takiplerde ancak aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara karşı ileri sürülebilir. Somut olayda davacının ihtiyati haczi, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilememesi nedeniyle kesinleşmediği gibi (m.264), takip dayanağı ilamın alındığı davanın tarihi de davalıların takip tarihlerinden sonradır (m.100). Esasen haczin sıra cetvelinden artan para üzerine konulması da dikkate alındığında davacının davalı hacizlerine iştirak edemeyeceği anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece temyiz nedeniyle kazanılmış usuli haklar da gözetilerek bir karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle davalı banka yararına BOZULMASINA
,

19.HD., 07.02.2008/850 K.
Dava işçi alacağının imtiyazlı olduğu ve düzenlenen sıra cetvelinde birinci sıraya alınması gerektiği iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.
İcra Mahkemesince davalı yanca konulan haczin davacının haczinden önceki tarihi taşıdığı ve İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ncı maddesindeki imtiyazların, haciz yolu ile takiplerde düzenlenecek sıra cetvellerinde ileri sürülebilmesinin ancak aynı derecede hacze iştirak edilen alacaklılara karşı mümkün olduğu ve davacının borçlu şirketin ortağı olduğu ve muhtemelen takip konusu alacağın da muvazaalı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İcra ve İflas Kanunu’nun 366 ncı maddesi uyarınca ONANMASINA
Old 17-02-2009, 09:00   #9
rudy baylor

 
Varsayılan

Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim,hepinize iyi çalışmalar...
Old 17-02-2009, 12:32   #10
rudy baylor

 
Varsayılan

Maliye Bakanlığının genelgesinin Örnek 11'inde benim kafamdaki soru yanıtlanıyor. Ancak bir şey daha var, bu durumda AATUHK. m.69'da kastedilen haciz takibini yapanların sadece amme alacaklısı olmaları durumu mu,çünkü orada haczi önce koyan alacağını alır,artanı iştirak tarihi sırasına göre diğerlerine ödenir,diyor? Yani icra takibini yapanların sadece amme alacaklısı(mesela sadece vergi daireleri veya sgk.lar haciz koydurmuş,hiç gerçek kişi yok alacaklıar arasında) olması halinde bu madde göz önüne alınır? Tüm cevaplar için teşekkür ederim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Belediyenin düzenlediği Amme alacakları için ödeme emri- itiraz - süre - merci Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 8 05-06-2013 07:26
Belediyeler Amme Alacakları İçin Haciz Yapabilirmi? Brusk Meslektaşların Soruları 2 20-12-2011 13:59
taraflar arasında tevdi yeri belirlenmeden ödeme yapılması ruze Meslektaşların Soruları 0 14-09-2007 07:09
6183 Sy.Amme Alacakları Kanununa Göre Ödeme Emrine İtiraz Yapılabilirmi? aristo Meslektaşların Soruları 1 29-04-2002 23:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05415797 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.