Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Husumet İtirazı

Yanıt
Old 25-11-2008, 11:42   #1
erkancapar

 
Soru Husumet İtirazı

Merhabalar,

X şahsı öğretmen olup, yaptığı iş sözleşmesinde işveren kurum, "özel abc dersanesi" olarak belirtilmiştir.X, ücret alacağı iş mahkemesinde dava açmış ve davaı olarak iş sözleşmesinde taraf görünen "özel abc dershanesi" olarak belirtmiş ve dava dilekçeside tebliğ edilmiştir.

Davalı vekili .............A.Ş den aldığı vekaletname ile davaya cevap vermiş ancak cevap dilekçesinde husumet itirazında bulunmamıştır. Daha sonra dosyaya husumet itirazlarının bulunduğuna dair dilekçe koymuş ve davanın reddini istemiştir.

Davalı dershanenin tabelalarında, imza altına aldığı iş sözleşmelerinde ve kaşesinde ünvanı "özel abc dershanesi" olarak geçmektedir. Ancak davalı vekilinin dosyaya ibraz ettiği ticaret sicil kayıtlarında ünvan ........A.Ş olarak belirtilmiştir.

Davalı vekilinin husumet itirazı yerinde midir, böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmelidir. Meslektaşlarımın yardımını talep edeceğim. İyi Çalışmalar
Old 25-11-2008, 15:08   #2
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

ÖNCELİKLE BELİRTMEK GEREKİR Kİ, HUSUMET BİR DAVA ŞARTIDIR. BU DURUMDA İLK İTİRAZ OLMADIĞINDAN DAVANIN HER AŞAMASINDA TARAFLARCA İLERİ SÜRÜLEBİLMEKTEDİR. BUNUN YANI SIRA DAVANIN HAKİMİ TARAFINDAN DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİNDEN RESEN İNCELENEREK BU HUSUSTA KARAR VERİLECEKTİR. BKZ. AŞAĞIDA SUNDUĞUM YARGITAY KARARINA GÖRE;

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/10788
K. 2005/13991
T. 26.12.2005
• İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Husumet İlk İtirazlardan Olmadığı Gibi Davanın Her Safhasında Taraflarca İtiraz Konusu Yapılabileceği Gibi Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Mahkemece de Re'sen Göz Önünde Tutulacağı )
• RÜCUAN TAZMİNAT ( Husumet İlk İtirazlardan Olmadığı Gibi Davanın Her Safhasında Taraflarca İtiraz Konusu Yapılabileceği Gibi Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Mahkemece de Re'sen Göz Önünde Tutulacağı )
• HUSUMET ( İlk İtirazlardan Olmadığı Gibi Davanın Her Safhasında Taraflarca İtiraz Konusu Yapılabileceği Gibi Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Mahkemece de Re'sen Göz Önünde Tutulacağı - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat )
• HUSUMETİN YANLIŞ YÖNELTİLMESİ ( Davacıya Mehil Verilerek Doğru Hasma Davanın Yöneltilmesi ve İştiraki Sağlandıktan Sonra Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği - Rücuan Tazminat )
1086/m.38,73,187
ÖZET : Davacı, iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Husumet sorunu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187. maddesinde yer alan ilk itirazlardan olmadığı gibi, davanın her safhasında taraflarca itiraz konusu yapılabileceği gibi kamu düzeniyle ilgili olduğundan mahkemece de re'sen göz önünde tutulması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; dava tarihi itibariyle husumetin yanlış yöneltildiği anlaşıldığından davacıya mehil verilerek Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne davanın yöneltilmesi ve iştiraki sağlandıktan sonra yargılamaya devam edilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nesrin Şengün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, davalı Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.ne ait "Liman yükleme tesisleri" işyerinde 26.06.2000 tarihinde meydana gelen işkazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan yardımların tahsiline yönelik olup, mahkemece aynı davalı hakkında hüküm kurulmuştur.

Dosya da mevcut bilgilere göre ise, davalı Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.i, 26.04.2001 tarihli Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile ortaklık statüsü kaldırılarak Eti Holding A.Ş.ne devredilmiş,daha sonra 20.01.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.Dolayısı ile dava tarihinde davalı A.Ş.in tüzel kişiliğinin sona erdiği anlaşılmaktadır.

Husumet sorunu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187. maddesinde yer alan ilk itirazlardan olmadığı gibi, davanın her safhasında taraflarca itiraz konusu yapılabileceği gibi kamu düzeniyle ilgili olduğundan mahkemece de re'sen göz önünde tutulması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; dava tarihi itibariyle husumetin yanlış yöneltildiği anlaşıldığından davacıya mehil verilerek Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne davanın yöneltilmesi ve iştiraki sağlandıktan sonra yargılamaya devam edilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 26.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-11-2008, 15:13   #3
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1999/5169
K. 1999/9555
T. 25.11.1999
• HUSUMET EHLİYETİ ( Davanın Görülebilirlik Şartı Olması )
• DAVANIN GÖRÜLEBİLİRLİK ŞARTI ( Husumet Ehliyeti )
• RE'SEN ARAŞTIRMA ( Husumet Ehliyetinin Davanın Görülebilirlik Şartı Olması Nedeniyle )
1086/m.221, 428
6762/m.36
ÖZET :Husumet ehliyeti, bir yerde davanın görülebilirlik şartlarından olup aktif ve pasif husumet ehliyeti resen araştırılır. Mahkemenin, davacının husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığını araştırmadan karar vermesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 17/3/1999 tarih ve 1998/937-1999/124 sayılı kararın Yargıtay incelemesi duruşmalı olarak davacı Raif Şaşmaz tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 23/11/1999 günde davacı asil Raif Şaşmaz ile davalı Ticaret Sicil Memuru Bayram Mülayim gelip, temiyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karar bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava dışı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ( TTKMB )'nin ana sözleşmesi gereğince genel kurulunun her yılın ilk altı ayında yapılması gerekirken 1995 yılından beri yapılamadığını, birliğin halen 19/8/1997 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan yönetimce idare edildiğini, ancak bu tescilin 1581 sayılı kanunda değişiklik yapan 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen düzenlemelere aykırı olduğunu, ilgili Bakanlığın, atama yetkisini olmayıp, sadece genel kurulu toplantıya çağrı yetkisinin bulunduğunu, davalı tescil işlemini yaparken genel kurul tutanaklarını istemediğini ileri sürerek, 19/9/1997 tarihli tescilin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere, sicil dosyası kapsamına nazaran, yönetim kurulundaki boşalma üzerine Köy işleri Bakanlığı'nın 1/8/1997 tarihli talimatı üzerine atama yapıldığı ve bu atamanın da davalı tarafından sicile tescil edilmiş olup, bunda gerek 1581 sayılı kanun ve gerekse 553 sayılı KHK'ye aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı taraf temyiz etmiştir.

1 - Husumet ehliyeti, bir yerde davanın görülebilirlik şartlarından olup, taraf itirazı olmasa dahi mahkemece, evvelemirde davacının aktif husumet ehliyetinin veya karşı tarafın pasif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı re sen araştırılması zorunludur. Davacı, dava dışı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun ana sözleşme ve yasaya aykırı atandığını ve bu atamanın da tescilinin mümkün olmadığını ileri sürerek, Ticaret Sicil Memurluğu'na karşı yönettiği bu davada tescilin terkinini talep ve dava etmektedir. TTK.'nun 36. maddesinde, Ticaret Sicil Memuru'nun kararlarına karşı itirazda bulunmaya "ilgililer"in yetkili olduğu belirtilmiş olup, ilgililerin kimler olduğu tanımlanmamış ise de, tescil veya terkin edilen veya itiraz konusu yapılan husus kimin hukuki yararı ile doğrudan ilgili ise, o şahsın "ilgili" sayılması gerektiği kabul edilmelidir.

Ancak, somut olayda davacının "ilgili" şahıs olup, olmadığı yönünde bilgi ve belge dava dosyasında bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, davacının yukarıda açıklanan anlamda "ilgili" olup olmadığının, bir başka deyişle aktif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılması, bundan sonra, işin esasına girilerek davacı iddiaların incelenmesi, bu konuda ve davayı ilgilendirecek nitelikte idari yargıda mevcut davaların değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

2 - Yukarıda açıklanan bozma şekil ve sebebine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, taraflar avukatları tebligata rağmen gelmediğinden duruşma vekillik ücreti takdirine yer olmadığına, 25/11/1999 tarihinden oy birliğiyle karar verildi.
Old 25-11-2008, 16:03   #4
erkancapar

 
Varsayılan

Suzan Hanım cavabınız için teşekkürler. Ancak düşünceme göre HUMK md 80 uyarınca taraf ismi düzeltilebilir. Davalı adı her ne kadar tabela adı olarak belirtilmişse de dava dilekçesi doğru hasıma tebliğ edilmiş ve davalı vekili de davaya cevap vermiştir(......A.Ş den aldığı vekaletname ile "özel abc dersanesi vekili" şeklinde) Sonuç olarak burada hasım değiştirmenin değil hasım adının düzeltilmesi gerektiği fikrindeyim.
Old 25-11-2008, 16:39   #5
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

Bu Konuyu Ben De DÜŞÜndÜm. Ancak Davali Vekİlİnİn Husumet İtİrazinin Ne Zaman İlerİ SÜrÜlmÜŞ OlduĞunun Bİr Anlam TaŞimayacaĞinin Belİrtİlmesİ AÇisindan Bu Karari Ekleme GereĞİ Duydum. SonuÇ Olarak Husumet Bİr Dava Şartidir. Ancak Somut Olayda Davali Vekİlİ Önce Husumetİ Kabul Ederek Cevap SunmuŞ Sonra Da Husumete İtİraz EtmİŞ OlduĞundan AÇikÇa Kendİsİ İle ÇelİŞmektedİr. Bu DoĞrultuda Bİr Dosyada Ben De Davali Tarafin Bu İtİrazi İle KarŞilaŞmiŞtim. Ancak Orada Gerek Dosyada İnceleme Yapan BİlİrkİŞİ Gerekse Hakİm Davali Tarafin Dosyaya Vekalet Sunarak Ve Davacinin Şİrkette ÇaliŞtiĞi YÖnÜnde Beyanlarda Bulunarak YÖneltİlen Husumetİ Kabul EttİĞİ Dolayisi İle Sonradan Husumete Yapilan İtİrazin Bİr Anlam TeŞkİl EtmedİĞİ GÖrÜŞÜnde BİrleŞmİŞtİ. Sİzİn BahsettİĞİnİz Olayda Da Bu YÖnde Bİr Durum SÖz Konusu İse Sİze Davali Tarafin Kendİsİ İle ÇelİŞtİĞİnİ Ve Husumet İtİrazinda Bulunmakta KÖtÜ Nİyetle Hareket EttİĞİ YÖnÜnde Beyanda Bulunmanizi Önerİrİm. Her Ne Kadar Husumet Resen İncelenecek Olsa Da Sİzİn Beyanlarinizin Da Muhakkak Etkİsİ Olacaktir Verİlecek Kararda.
Old 25-11-2008, 16:45   #6
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan erkancapar
Davalı dershanenin tabelalarında, imza altına aldığı iş sözleşmelerinde ve kaşesinde ünvanı "özel abc dershanesi" olarak geçmektedir. Ancak davalı vekilinin dosyaya ibraz ettiği ticaret sicil kayıtlarında ünvan ........A.Ş olarak belirtilmiştir.

Ayrıca hasım adını düzeltirseniz bu sefer de davalı tarafından iş sözleşmesinde adının geçmediğinden ya da farklı bir şirket olduklarından bahisle husumete itiraz etme gibi bir yol izlenebilir mi? Bunu da düşünmek gerek bence. İş sözleşmesi, tabela ve kaşedeki ünvan falan... bunları akla getiriyor doğrusu...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yetki İtirazı Takibi Durdurur Mu? Brusk Meslektaşların Soruları 23 01-08-2017 16:38
Fatura ile İcra Takibi - Husumet İtirazı ad-hoc Meslektaşların Soruları 5 05-07-2007 21:22
Husumet İtirazı dilekgulsen Meslektaşların Soruları 4 02-07-2007 11:44
Husumet İtirazı Hamsicik Hukuk Soruları Arşivi 1 11-04-2006 11:26
Husumet İtirazı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 17 06-08-2004 15:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03014708 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.