Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Vergi Borcu Taksitlendirmesi

Yanıt
Old 27-10-2008, 18:13   #1
hukukbilgisi

 
Varsayılan Vergi Borcu Taksitlendirmesi

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMALİYE BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN

AÇIKLAMADA VERGİ BORÇLARININ

ÖDENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLANDIĞI

BELİRTİLDİ.Bakanlığımızca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapılmaktadır.Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlenmiştir.Bu uygulamadan;-Vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan,

-Vergi dairelerine ödenmesi gereken,

-Her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olanmükellefler yararlanacaktır.Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/BasBult27102008.htm
Old 04-11-2008, 22:00   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Tahsilat Genel Tebliği
(Seri: B Sıra No: 4)
Kurum: Maliye Bakanlığı
RGT: 30.10.2008
RG NO: 27039
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak borçlarını ödemelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamak amacıyla anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının talep edilmesi halinde aşağıdaki şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması uygun görülmüştür.
I- Alacağın Türü ve Vadesi Bu Tebliğ kapsamında tecil edilebilecek alacaklar, 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç, tüm amme alacaklarıdır. Bu kapsamda tecil ve taksitlendirmelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları şarttır.
II- Başvuru Süresi ve Şekli Bu Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte bulunacaklardır. Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
III- Taksit Süresi ve Uygulanacak Tecil Faiz Oranı Bu Tebliğ ile mükelleflere borçlarını ödemede ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır. Taksitlendirmede lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilecektir. Tecil edilen bu borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır. Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir.
IV- Diğer Hususlar
1- Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri alacağın tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından değerlendirilerek, bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır.
2- Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.
3- Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;
a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır. Bununla birlikte, borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği gibi bu Tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de aşmaması gerekmektedir.
b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu Tebliğde belirlenen sürede yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.
4- Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.
5- Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.
6- Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır. Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.
7- Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan başvurular ile vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan alacaklar için yapılan tecil ve taksitlendirmeler Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar dahilinde değerlendirilecektir.
8- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulamasının bu Tebliğ kapsamında yapılan teciller için de geçerli olduğu tabiidir.
9- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir. Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ortaklar ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.
10- 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları söz konusu Kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamına girmemektedir.
Tebliğ olunur.
Old 28-11-2008, 12:40   #3
lawyerr15

 
Varsayılan

Müsadenizle bir şey sormak istiyorum konuyla ilgili;Mesela 2000 yılında ödenmesi gereken 1000 ytl bir vergi borcu 2008 de atıyorum 5000 ytl olmuş.Yani şimdi bu vergi borcuna yıllık %3 faizle 18 ay taksitle ödeme kolaylığımı sağlanacak ?(yani 1000 ytl üzerinmden ) Ya da nasıl anlamalıyım?Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
Old 28-11-2008, 21:12   #4
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

SERİ : B SIRA NO : 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 27068
Resmi Gazete Tarihi 28/11/2008
Kapsam
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine istinaden hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.

-------

1 28/7/1953 gün ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1...Bl&type=teblig
Old 29-11-2008, 12:49   #5
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyerr15
Müsadenizle bir şey sormak istiyorum konuyla ilgili;Mesela 2000 yılında ödenmesi gereken 1000 ytl bir vergi borcu 2008 de atıyorum 5000 ytl olmuş.Yani şimdi bu vergi borcuna yıllık %3 faizle 18 ay taksitle ödeme kolaylığımı sağlanacak ?(yani 1000 ytl üzerinmden ) Ya da nasıl anlamalıyım?Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.

Örneğinizdeki 5000 ytl üzerinden, yıllık %3 gecikme zammı ile 18 ay taksitle ödenecektir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vekaletle iş görme- vergi borcu avukat2007 Meslektaşların Soruları 11 14-02-2009 09:55
vergi ziyaı borcu daphne Meslektaşların Soruları 6 10-02-2009 18:00
Oto Harici Satışında Vergi Borcu avfatih Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 06-02-2009 21:00
A.Ş. in devrinden önceki vergi borcu halilerdemir Meslektaşların Soruları 5 21-06-2008 18:14
SMS yoluyla vergi borcu Av.Engin Özoğul Hukuk Haberleri 0 04-01-2007 10:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09388089 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.