Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sİgorta Aleyhİne AÇilacak Davada DİlekÇe ÖrneĞİ

Yanıt
Old 27-08-2008, 17:25   #1
av.bengü bulut

 
Varsayılan Sİgorta Aleyhİne AÇilacak Davada DİlekÇe ÖrneĞİ

herkese iyi çalışmalar.Sigorta tarafından teminat dışı olduğundan bahisle aracımızda oluşan hasar ödenmemiştir.Bu nedenle ödenmeyen hasarın talebi için şirket aleyhine dava açmaya hazırlanıyoruz.eğer elinizde varsa bu konuda bir dilekçe örneği varsa göndermenizi rica etmekteyim.Ayrıca,sigorta aleyhine açılacak dava,hasarın oluştuğu yerde açılabilirmi?ve ticari davamıdır?şimdiden çok teşekkürler
Old 28-08-2008, 08:32   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 6762
Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi: 29.06.1956
R.G. Tarihi: 09.07.1956
R.G. No: 9353

III - Ticari işler:
Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerdendir.


1. Umumi olarak:

Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın:

1. Bu kanunda;

2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul olanlar hakkındaki 876 ila 883 üncü maddelerinde;

3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi hakkındaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki 449 ila 456, havale hakkındaki 457 ila 462, vedia hakkındaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

4. Alameti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik mevzuatta;

5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki hususi hükümlerde;

6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; tanzim olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif hakkından doğan davalar bundan müstesnadır.

Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tabidir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT Tarihi: 28.04.2004 RGT No:25446 KANUN NO:5136/1)
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
Old 28-08-2008, 08:36   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 2918
Karayolları Trafik Kanunu
Kabul Tarihi: 13.10.1983
R.G. Tarihi: 18.10.1983
R.G. No: 18195

Yetkili mahkeme

Madde 110 - Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.
Old 28-08-2008, 09:13   #4
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Sigortalı araçta meydana gelen hasarın tazmini isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil … …’e ait kasko sigortalı … plakalı … model … marka araç, … mevkiindeki kapalı otoparkta bulunduğu sırada, dava dışı … …’e ait … plakalı … model … marka araçta LPG sistemindeki arızadan kaynaklı olarak meydana gelen yangının sirayet etmesi sonucu yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

2-) Meydana gelen olay sonrasında müvekkil aracında oluşan ve Mahkemenizin …/… D. İş sayılı delil tespiti dosyasıyla … TL. olarak tespit edilen zararın sigorta poliçesi uyarınca tazmin edilmesi istemiyle davalı sigortacısına başvurmuş, …/…/… tarihinde kendisine verilen yanıtta hasarın teminat dışı olduğundan bahisle bu istemi reddedilmiştir.

3-) Davalı şirketin iddiası doğru değildir zira gerek müvekkil ile davalı şirket arasında imzalanan poliçede gerekse de Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yukarıda belirttiğimiz şekilde gerçekleşen hasarların teminat dışı olduğuna dair herhangi bir hüküm yoktur. Müvekkil poliçede ve genel şartlarda belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, primlerini zamanında yatırmıştır. Zamanında yapılan bildirime rağmen ve diğer bütün şartları gerçekleşmişken davalının zararın tazmininden imtina etmesi poliçe ve genel şartlar hükümlerine, dahası kanun hükümlerine aykırıdır.

4-) Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle, müvekkilin sigortalı aracında meydana gelen zararın 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları ve taraflar arasında imzalanan poliçe hükümleri gereğince davalı sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 1299, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.3, A.5, B.3 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Kasko sigorta poliçesi, davalıya çekilen …/…/… tarihli ihtarname, … Mahkemesi’nin …/… D. İş sayılı delil tespiti dosyası ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaaçıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla araçta oluşan zarar bedeli ... TL.nin zararlandırıcı olayın meydana geldiği tarihten itibaren işletilecek reeskont faiziyle birlikte davalı sigorta şirketi tarafından tazminine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av.
Old 28-08-2008, 09:40   #5
Av.Hıdır YILDIRIM

 
Varsayılan

T.C
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1995/2056
K. 1995/3648
T. 17.4.1995


ÖZET: Zorunlu trafik sigortasında sigortacı, işletenin hukuki sorumluluğunu
üzerine almıştır. Sürücü veya yardımcıları, zorunlu mali sorumluluk dışında
kalmadıklarından, bunlar da, işletene karşı tazminat isteğinde
bulunabilirler.

Bu sebeplerle, kazada araç sürücüsü ölmüşse, sigorta şirketinden tazminat
bedelini isteyebileceği gibi ölen sürücünün belli oranda kusurlu olması,
sigortacının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Alacak, ticari iş niteliğindeki sigorta sözleşmesinden kaynaklanmış
olduğundan, reeskont oranında ticari temerrüt faizi yürütülmesinde usulsüzlük
yoktur.

(818 s. BK. m. 45)
(2918 s. Trafik K. m. 85, 86, 91, 92)
(6762 s. TTK. m. 3, 21)
(3095 s. Faiz K. m. 2/3)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi)
'nce verilen 29.12.1994 tarih ve 715-1036 sayılı hükmün temyizen tetkiki
davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde
verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup
düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkillerinin murisinin davalı sigorta şirketine zorunlu
trafik mali mesuliyet sigortasıyla sigortalı araçta sürücü iken, 5/8 oranda
kusurlu olduğu kazada öldüğünü ileri sürerek, davalının sigorta limitiyle
sınırlı olarak davacı eş için (64.000.000) TL., her bir çocuk için
(8.000.000) TL. olmak üzere toplam (84.000.000) TL. sigorta tazminatının
davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı sigorta vekili; müvekkili şirketin aracın işletilmesinden dolayı üçüncü
kişilerin uğrayacağı zararları teminat altına aldığını, murisin aracın
sürücüsü durumunda olup, üçüncü kişi durumunda olmadığını, kendi kusuruyla
ölümüne sebebiyet verdiğini, olayda da reeskont faiz istenemeyeceğini
savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, sigorta poliçesi, sigorta murakabe kurulu yazılı
görüşü, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından dava dışı Nurettin'e ait ve
davacıların murisinin sürücü olduğu ve davalıya mali mesuliyet sigortasıyla
sigortalı araç nedeniyle davacıların tazminat talep edip etmeyeceği konusunda
Başbakanlık Sigorta Murakabe Kurulu'nun uygun görüş bildirildiği, motorlu
araç sürücüsünün uğradığı zararların zorunlu mali mesuliyet sigorta kapsamı
içinde kalıp kalmadığı hususunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda
(KTK) ve poliçe genel şartlarında açık bir hüküm bulunmadığı, işletenin
sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olup, KTK.nun 85, 86 ile BK.nun 45/3'e
göre davacılar da üçüncü kişi durumunda olup, uğradıkları zararın kusura göre
3/8'ini talep etme hakları olduğu kabul edilerek, davacı eş için (60.152.477)
TL. ve her bir çocuk için (8.000.000)'er TL.nin davalıdan reeskont faiziyle
birlikte tahsiline, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, taraflar arasındaki
uyuşmazlık, davalı şirkete zorunlu trafik sigortası ile sigortalı araç
sürücüsünün neden olduğu trafik kazasında kendisinin ölümü sonucu onun
desteğinden yoksun kalanlarının aracın işleteninden dolayısı ile onun hukuki
sorumluluğunu üzerine alan sigortacıdan sigorta tazminatı isteyip,
isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere zorunlu trafik sigortasında sigortacı, KTK.nun 91. maddesiyle,
işletenin aynı Yasanın 85/1. maddesinde öngörülen hukuki sorumluluğunu
üzerine almış bulunmaktadır. Anılan maddeye göre ise, bir motorlu aracın
işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olursa işletenin bu
zarardan sorumlu olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Sigortacının bu
kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan aynı Yasanın 92. maddesinde araç
sürücünün bu kapsamın dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi,
sigorta poliçesi genel şartlarında da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir.
O halde, sürücünün ölümü nedeniyle sigortacının sorumluluğu ilke olarak
benimsenmelidir.

Davalı sigorta şirketi, davacıların murislerinin kusurundan
yararlanamayacaklarını savunmuş iseler de, dosya içindeki Adli Tıp Kurumu
raporuna göre, muris sürücü bu olayda 5/8 oranda kusurlu bulunmaktadır.
Sürücüsünün 5/8 oranında kusurlu olması, kusurun tamamının kendisinde
olmaması nedeniyle KTK.nun 86. maddesi gereğince işleten ve dolayısı ile onun
sigortacısının sorumluluğunu bertaraf edemez. Nitekim, mahkemece de zarardan
davacılar murisinin kusur oranına göre indirim yapıldıktan sonra tazminata
hüküm kurulmuş bulunmaktadır.

Esasen doktrinde de sürücü ve yardımcılarının işletene karşı tazminat
isteminde bulunabilecekleri dolayısı ile onun sigortacısının da sorumlu
olması gerektiği kabul edilmektedir (Bkz., Dr. S. Arkan, Sigorta Hukuk
Dergisi, C. 1, sayı 3-4, sh. 268; Ç. Aşçıoğlu, Trafik Kazalarında Hukuki
Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ank. 1989, sh. 86 vd.). Ayrıca, dosya
içindeki Sigorta Murakabe Kurulunun 27.6.1994 gün ve 1983 sayılı mütalaası da
aynı yönde olduğuna göre, davalı sigorta vekilinin bu yöne ilişen temyiz
itirazları varit görülmemiştir.

Ayrıca, davalı vekili hükmedilen tazminata reeskont oranında temerrüt faizi
yürütülmesine de itiraz etmişse de, uyuşmazlık konusu alacak ticari iş
niteliğinde sigorta sözleşmesinden kaynaklanmış bulunmasına ve davacılar
vekili de dava dilekçesinde reeskont oranında ticari temerrüt faizi talep
etmiş bulunmasına göre, davacılar yararına reeskont oranında ticari temerrüt
faizi hükmedilmesi TTK.nun 3, 21. maddeleri ile 3095 sayılı Yasanın 2/3.
maddesine uygun bulunduğundan davalı sigorta vekilinin bu yöne ilişen temyiz
itirazları yerinde görülmemiştir.

O halde, yukarıda yapılan açıklamalara ve dosyadaki yazılara, kararın
dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir
isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının
reddiyle kararın onanması gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı sigorta vekilinin
bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün
(ONANMASINA), 2.742.000 lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile
temyiz edenden alınmasına, 17.4.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdare Mahkemesİnde AÇilacak Tam Yargi Davasinda HarÇ külekçi Meslektaşların Soruları 2 20-01-2009 17:52
Ölenİn MİrasÇilari Aleyhİne Dava Av. Harun O Meslektaşların Soruları 0 06-08-2008 13:00
Ssk Aleyhİne Kazanilan İptal Davasi Kararin İcrasi avmehmetkaramanli Meslektaşların Soruları 1 21-05-2007 11:51
Doktora Ve BaĞli BulunduĞu Devlet Hastanesİne AÇilacak Davada GÖrev olgun Meslektaşların Soruları 7 16-11-2006 17:34
E DİlekÇe Projesİ / Tu-mer Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 05-09-2006 13:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04486394 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.