Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mirasçılar arasında ecrimisil

Yanıt
Old 29-07-2008, 18:42   #1
Av.Alper Fırat Depmeci

 
Dikkat Mirasçılar arasında ecrimisil

Müvekkilin annesinden kalan 3 taşınmaz üzerinde kendisi,babası ve iki kardeşiyle iştirak halinde malik durumda.Babası bu yerleri kendisininmiş gibi 7-8 senedir kullanmış,mısır ekili bu alanları icara vermiş heryıl gelir elde ediyor ve müvekkile ödeme yapmıyor.Müvekkilin kendi hissesi için babaya dava açma durumu var.(ki tek başına açabilir)
1-Geriye yönelik 5 yıllık ecri misil isteyebilirmiyim ?
2-İntifadan men koşulu aranır mı? (yerin mısır ekili tarla oluşu dikkate alındığında istisnaya girermi?)
3-Müdahalenin meni ni isteyebilirmiyim?
Saygılar
Old 29-07-2008, 18:59   #2
Favor

 
Varsayılan

Sormuş olduğunuz konuya ilişkin sitede "Ecrimisil için ne tür delliler ileri sürülmelidir?" başlığı ve benzeri başlıklar altında sizin için yaralı olacak bilgi ve yargıtay kararları mevcut bulunmaktadır. Forum içersinde arama yaparsanız bilgi edinebilirsiniz. Kolay gelsin.
Old 29-07-2008, 19:30   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

El atmanın önlenmesi davasıyla ilgili olarak ;
1
.Taşınmazın kullanma biçimi tüm ortaklar arasında varılan bir anlaşma ile belirlenmiş yada fiili bir kullanma biçimi oluşmuş, uzun süre ortaklar bu durumu benimsemişlerse, bu paylaşım dikkate alınarak bir müdahale varsa önlenmesine karar verilir
2. Ortaklar arasında tüm ortakları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının veya fiili kullanma biçiminin oluştuğu ispat edilemezse ;
a. Davacının kullandığı hiçbir yer yoksa paya vaki müdahalenin önlenmesine karar verilir.
b.Davacının taşınmazda çekişmesiz olarak kullandıkları az da olsa bir kısım yer bulunuyorsa elatmanın önlenilmesi davası ret edilir. Ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekir .
Ecrimisil davasıyla ilgili olarak;
Mirasçılar ( kural olarak )intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler.
İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi ise taşınmazdan yararlanma isteminin karşı tarafa iletilmesi ile oluşur.
Bu kuralın bir takım ayrıcalıkları vardır ki ;
Bunlar; ecrimisil istenen taşınmazın ( bağ-bahçe gibi )doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, ( mısır ekimi doğal ürün kapsamına girmez diye düşünüyorum)
Davalının bu taşınmazın tamamında hak iddia ve diğerinin mirasçılığını inkar etmesi, ortaklar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her mirasçının yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belli bulunması, davacı tarafından davalı mirasçı aleyhine daha evvel bu taşınmaza ilişkin elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi ve benzeri davalar açılması halleridir.
Saygılarımla.
Old 30-07-2008, 10:54   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/11611
K. 2004/11913
T. 25.10.2004
• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Mirasçılar Arasındaki Çekişmenin Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyet Hükümleri Gözetilerek Çözüme Kavuşturulacağı )
• ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Tabi Taşınmazlarda Mirasçılar Arasındaki Çekişmenin Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyet Hükümleri Gözetilerek Çözüme Kavuşturulacağı - Elatmanın Önlenmesi )
• MİRASÇILAR ARASINDAKİ ÇEKİŞME ( Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyet Hükümleri Gözetilerek Çözüme Kavuşturulacağı - Elatmanın Önlenmesi )
• PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Mirasçılar Arasındaki Çekişmenin Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyet Hükümleri Gözetilerek Çözüme Kavuşturulacağı )
4721/m.683
ÖZET : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazda mirasçılar arasındaki çekişmenin Türk Medeni Kanununun paylı mülkiyet hükümleri gözetilerek çözüme kavuşturulacağından kuşku yoktur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, davalı ile müşterek miras bırakanları Ahmet Balcı adına kayıtlı 4 ada 12 parsel sayılı taşınmazı davalının tek başına kullandığını, kendisinin tasarrufuna engel olduğunu ileri sürerek elatmanın önlenmesine ve 1.000.000.000.TL. ecrimisil isteğinde bulunmuştur.

Davalı, iştirakçisi olduğu çekişme konusu taşınmazdan davacının istediği takdirde yararlanabileceğini buna engel olmadığını, taşınmazı miras hakkına dayalı olarak kullandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Şükran Dağlı İlgün'ün raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, elatmanın önlenmesi isteğinin tamamen ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği, toplanan delillerden çekişme konusu 12 parsel sayılı taşınmazın tarafların ortak miras bırakanı Ahmet Balcı adına kayıtlı bulunduğu, taşınmazın tamamının davalı tasarrufunda olduğu, davacının bu yerden yararlanamadığı anlaşılmaktadır.

Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazda mirasçılar arasındaki çekişmenin Türk Medeni Kanununun paylı mülkiyet hükümleri gözetilerek çözüme kavuşturulacağından kuşku yoktur.

Hal böyle olunca, çekişmeli taşınmazdaki davacı payına elatmanın önlenmesine ve pay oranında ecrimisile hükmedilmesi gerekirken, taşınmazın tamamı bakımından elatmanın önlenmesine karar verilmiş olması doğru değildir.

Ayrıca dava dilekçesinde belirtilen ve itiraza uğramayan dava değeri üzerinden davacı vekili yararına avukatlık parasına hükmedilmesi gerekirken keşfen saptanan ve harcı tamamlanmayan değer dikkate alınarak vekalet ücreti takdiride isabetsizdir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-07-2008, 10:56   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/7649
K. 2006/9332
T. 27.9.2006
• İNTİFADAN MEN ( Davacının Paylı Taşınmazda Kullanabildiği Çekişmesiz Bir Yer Bulunmakla Gerçekleşmediği - Paydaşlar Arasında Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabulünün İse İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşmesine Bağlı Olduğu )
• PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Kabulünün İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşmesine Bağlı Olduğu - Davacının Paylı Taşınmazda Kullanabildiği Çekişmesiz Bir Yer Bulunmakla Olgunun Gerçekleşmediği )
• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paydaşlar Arasında Davanın Kabulünün İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşmesine Bağlı Olduğu )
4721/m. 683, 693
ÖZET : Davacının paylı taşınmazda kullanabildiği çekişmesiz bir yer bulunmakla intifadan men olgusunun gerçekleştiğinden söz edilemez. Paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi davasının kabulü ise, intifadan men olgusunun gerçekleşmesine bağlıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, ortak miras bırakanları Ahmet'in maliki olduğu 4525 ada 1 parsel sayılı taşınmazı davalıların kullandıklarını, kendilerinin yararlanmasına engel olduklarını ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuşlardır.

Davalılar, çekişme konusu taşınmazdaki bir adet daireyi davalı Zeki'nin, bir adet dükkanı davalı Sabri'nin kullandığını, davacı Bahriye'nin bizzat üst kat daireyi, davacı Orhan'ın da diğer dükkanları kiraya vermek suretiyle kullandıklarını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, taraf vekillerince süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla; tetkik hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, duruşma isteği değerden reddedilip, gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, intifadan men olgusunun gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacılar, kayden miras bırakanları Ahmet'in paydaşı olduğu tapu kaydına dayanarak elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerinde bulunmuşlardır.

Mahkemece yapılan araştırma sonucu, dava konusu 1 parsel sayılı taşınmazın tarafların miras bırakanı ile dava dışı belediye adına kayıtlı olduğu, mirasçılar arasında paylaşım olmadığı gibi fiili kullanma biçiminin de gerçekleşmediği görülmektedir.

Öte yandan, davacılardan Bahriye'nin taşınmaz üzerinde bulunan evin bir bölümünü kullandığı, diğer davacıların da kullanabilecekleri yerler bulunduğu, intifadan men koşulunun oluşmadığı anlaşılmaktadır.

SONUÇ : Bu nedenle, davacıların temyiz itirazları yerinde değildir. Davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.09.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 02-08-2008, 19:03   #6
prag

 
Varsayılan

Üstad sayın Kocabaş,
saydığız istisnaların hepsinin bir arada gerçekleşmesi mi gerekir yoksa bir koşulun gerçekleşmesi yeterlimidir ecrimisil talep edilebilmesi için. teşekkür ederim.
Old 02-08-2008, 19:44   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Sayın (prag),
İstisnalarda bir koşulun gerçekleşmesi yeterli sayılmaktadır.
Old 06-05-2010, 13:03   #8
caner87

 
Varsayılan

Muris M'nin 5 çocuğu bulunmaktadır.A,B,C,D,E
5 çocuğundan 4'ü vefat etmiştir.
Geriye bir çocuk kalmıştır.(A)haytta kalan A'nın sadece bir evlatlğı vardır (X) ve bu evlatlık diğer vefat eden kardeşi B'nin çocuğudur.
4 çocuğunun altsoyları bulunmaktadır.toplam x ile beraber 5 kişi.
Altsoylar arasında evlatlık olan X de yer almaktadır.
Hayatta olan A ve evlatlık X yaklaşık 40 senedirsöz konusu evi kullanmaktadır.
2 senedir de yüksek meblağlarla kiraya verilmiş durumda.
izaleyi şuuyu vr ecrimisil davasını birlikte açabilir miyim,ihtarname göndermemiz gerekir mi? davanın harçları konusunda bilgi verirseniz sevinirim.ayrıca diğer davacılarla birlikte hareket etme zorunluluğumuz var mı?
Old 06-05-2010, 15:20   #9
av.aysil

 
Varsayılan

Kural olarak ecrimisil davası açılabilmesi için İntifadan men koşulu aranmaktadır.Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır.

Bunlar; ecrimisil istenen taşınmazların bağ-bahçe gibi doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu bu paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin bulunması, davacı paydaş tarafından davalı paydaşlar aleyhine daha evvel bu taşınmaza ilişkin olarak el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması halleridir.
Bu ayrık durumlarda intifadan men koşulu aranmaz.


Ancak eğer doğal ürün veren yerlerde(olayda kira getiren gayrimenkul)içinde paydaşlar kendileri bizzat oturuyorlarsa bu durumda intifadan men koşulu aranmaktadır Ecrimisil için.

Ancak son iki yılda kiraya verdikleri için bu durumda bu tarihlere dayanarak intifadan men koşulu aranmaksızın Ecrimisil davası açabilirsiniz diye düşünüyorum.Ecrimisil davası, terekedeki hakların korunması” ile ilgili olmayıp terekedeki taşınmazdan yararlanmaya yönelik bulunmaktadır.Böyle bir durumda ana kural gereğince birlikte hareket etme gereği vardır. Bu nedenle iştirak halinde mülkiyet konusu olan bir mal veya hakka ilişkin (örneğin uyuşmazlık konusu olan olayda olduğu üzere-ecrimisil-) davalarının, -bağımsız olarak açıldığı takdirde elbirliği (iştirak)halindeki maliklerin (paydaşların) hepsi tarafından veya hepsine karşı birlikte açılması zorunludur.

İlk önce izale-i şuyu onun akabinde ecrimisil davası açmanızda yarar vardır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
eşler arasında ecrimisil talebi günseligonca Meslektaşların Soruları 7 02-09-2008 13:29
iştirak halinde malikler arasında ecrimisil talebi günseligonca Meslektaşların Soruları 3 30-04-2008 16:57
mirasçılar ve evin durumu Av. Kader DEMİR Meslektaşların Soruları 2 14-03-2008 21:10
mirasçılar arasında zamanaşımı-kadastro ali kılıç Meslektaşların Soruları 3 26-12-2007 14:42
Kamulaştırmasız el atma-mirasçılar..acill mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 6 08-08-2007 08:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10475898 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2013) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.