Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

imar uygulamasıyla eksik verilen arsa için ne yapılabilir?

Yanıt
Old 17-07-2008, 14:39   #1
av.umut

 
Varsayılan imar uygulamasıyla eksik verilen arsa için ne yapılabilir?

Selamlar,
Müvekkil 126 metrekarelik bir arsayı satın almıştır.1988 yılında ilçe belediyesi imar kanunu 18. Madde gereği imar uygulaması yapmıştır. İmar uygulamasıyla başka pafta ve parselde yer verilmiştir. Birkaç yıl sonra başka bir imar uygulaması yapmıştır ve tekrar başka bir pafta ve parselde müvekkile yer verilmiştir. Bir ay kadar önce verdiğim dilekçeye verdiği yanıtta belediye ilk imar uygulamasıyla DOP kesintisi yapmadığını ancak 12 Metrekare eksik olarak yeni bir arsa verdiğini eksik kalan arsa için o dönem 360.000.-TL’lik müvekkilim lehine ipotek konulduğunu ikinci imar uygulamasında ise 114 metrekare üzerinden 29 metrekarelik DOP kesintisi yapılarak 85 Metrekare olarak müvekkilime en son yerin tescil edildiği yazılıdır. Belediyenin bu cevabı üzerine eksik verilen arsa karşılığı müvekkil lehine ipotek konulan 12 metrekarelik arsanın günümüz rayiç değerinin ödenmesini ya da 12 metrekarelik bir arsanın müvekkile iadesini talep ettim belediye ise günümüz rayiç bedelinin ödenmeyeceği cevabını verdi. Sorum şu 1-) burada kamulaştırmasız el atma mı vardır yoksa belediyenin bu prosedürü yasalara uygun bir süreç midir kamulaştırmasız el atmadan dolayı dava açabilirmiyim. 2- İpotek tesisi çift taraflı bir işlem değimlidir.
Görüş ve önerilerinize şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 18-07-2008, 08:42   #2
Gaspıralı

 
Varsayılan

1- Sanırım belediyenin ilk uygulaması 2981 sayılı Kanunun 10/c uygulamasıdır.

Burada eğer taşınmaz DOP alınacak kadar büyük değilse müstakil parsel verebilmek için DOP bedele dönüştürülür ve taşınmaz maliki aleyhine kanuni ipotek tesis edilir.

İpotek tesisi için malikin muvakatine gerek yoktur.

Madde metni şu şekildedir:

c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar ada ve parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro müdürlüklerince de kullanılır.


2- Daha önceden bu şekilde bir uygulama yapıldı ise ikinci kez DOP alınamaz.

10/c uygulaması yapılan bir yerde 18. madde uygulamasının yapılması halinde ikinci kez DOP alınması mümkün değildir.

Çünkü 10/c maddesinde “Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir.” Hükmü yer almaktadır.


Bu nedenle daha önce 10/c uygulaması esnasında DOP alınmış yerden ikinci kez DOP alınmaması gerekir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatı da bu yöndedir.


TKGM – Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 04.08.2003 tarihli ve 2724 sayılı onama kararı;

“..... 2981/3290 sayılı Yasanın 10/b maddesine göre hisseli iken müsta¬kil hale gelmiş olan parsellerden, 10/b maddesi uygulamasının özel bir ka¬dastro olduğu ve bu uygulama sırasında ‘hisse miktarına göre bedelsiz terk edilmiş gibi gözüken azalmanın’ dikkate alınmadan, normal kadastro parse¬liymiş gibi değerlendirilerek 18 inci madde sınırları içinde hesaplanan DOP kadar kesintiye tabi tutulmasının gerektiği,

..... 18 inci madde veya 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c uygulaması sonucu oluşan parsellerin tekrar 18 inci madde uygulaması içerisinde kalması halinde, bu parsellerin DOP hesabına katılamayacağı ve dolayısıyla yeni ilave DOP alınamayacağ...”

3- Bu nedenle müvekkilinizin taşınmazı açısından ilk işlemin değil ikinci işlemin hukuken sakat olduğunu düşünüyorum.


4- Eğer müvekkilinize tebligat yok ise 18. madde uygulamasının iptali için dava açabileceğinizi (idari yargıda iptal davası) düşünüyorum.


İyi çalışmalar.
Old 18-07-2008, 10:25   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı-Sıralama

Alıntı:
Müvekkil 126 metrekarelik bir arsayı satın almıştır.

Bu arsaya(A)diyelim

Alıntı:
1988 yılında ilçe belediyesi imar kanunu 18. Madde gereği imar uygulaması yapmıştır. İmar uygulamasıyla başka pafta ve parselde yer verilmiştir.


Bu arsaya da(A1)diyelim

Alıntı:
Birkaç yıl sonra başka bir imar uygulaması yapmıştır ve tekrar başka bir pafta ve parselde müvekkile yer verilmiştir.


Buna da(A2)diyelim.
---
O halde eldeki olayda:
1)Müvekkil önce (A)arsasını satın alıyor.
2)Daha sonra (A)yerine (A1) veriliyor.
(İmar.K.18; 12 M2 noksan;Bedeli TL 360 bin)
3)Son olarak (A1) yerine (A2) veriliyor.
(DOP. kesintisi yapılarak)

Kahve molası...
Old 18-07-2008, 15:21   #4
av.umut

 
Varsayılan

selamlar
İlk uygulama İmar kanunu 18.maddesine göre değil elde ettiğim şüyulandırma cetveline göre 2981 sayılı yasanın 10/b maddesine göre hazırlanmıştır.İkinci uygulama İmar Kanunu 18. maddeye göre yapılmıştır. Belediyenin cevabını aktarıyorum.(dosyasında yaptığımız incelemede esk......... 14 pafta 444 parselsayılı taşınmazda yapılan imar uygulamasında 126 metrekare hissenize karşılık DOP kesilmeden 112/11534(114metrekare)yer verilmiş eksik kalan 12 metrekareye karşılık lehinize 360 Bin TL İPOTEK KONMUŞTUR. Daha sonra yapılan uygulamada ise 126/11534(114) hissenizden 29 Metrekare DOP kesilerek 85 metrekarelik .....ada .....parselin tamamı tarafınıza verilmiştir.)
Cevap aynen aktarılmıştır.
Old 21-07-2008, 08:22   #5
Gaspıralı

 
Varsayılan

10/b uygulaması yapılırken parsellerden bir miktarı bedelsiz kamuya terkmiş gibi gösterilir.

10/b uygulaması yapıldıktan sonra 18 uygulaması yapılabilir ancak DOP hesaplanırken daha önce yapılan terkelerin dikkate alınmaması gerekir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatı da bu yöndedir.


TKGM – Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 04.08.2003 tarihli ve 2724 sayılı onama kararı;


“..... 2981/3290 sayılı Yasanın 10/b maddesine göre hisseli iken müsta¬kil hale gelmiş olan parsellerden, 10/b maddesi uygulamasının özel bir ka¬dastro olduğu ve bu uygulama sırasında ‘hisse miktarına göre bedelsiz terk edilmiş gibi gözüken azalmanın’ dikkate alınmadan, normal kadastro parse¬liymiş gibi değerlendirilerek 18 inci madde sınırları içinde hesaplanan DOP kadar kesintiye tabi tutulmasının gerektiği,
Old 24-07-2008, 20:30   #6
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

İLK ETAPTA İKİ KEZ DOP ALINDIĞI İZLENİMİ VARDIR.FAKAT DOĞRU TEŞHİS İÇİN AŞAĞIDA MADDE HALİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARIN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINARAK TEKRAR SAĞLIKLI BİR DEĞERLENDİRME YAPMAK GEREKMEKTEDİR.YALNIZ 18 UYGULAMASINI YAPILDIĞINI GÖSTEREN TEBLİGAT VEYA UYGULAMAYI BİLDİĞİNİZİ GÖSTEREN EMARELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 6O GÜN İÇİNDE İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMA HAKKINIZ OLDUĞUNU UNUTMAYIN.

AŞAĞIDA YAZILI BELGE VE CETVELLERİ İLGİLİ İDAREDEN İSTEYİN VE BUNLARI BU PENCEREDE TARTIŞALIM (EĞER SÜRE KONUSUNDA BİR PROBLEM YOKSA)

1-İmar kanunu 18.madde uygulaması ile ilgili tüm aşamaları (DOP bölgesinin tespiti,parselasyon planının onayı vs.) gösteren Belediye Encümen Kararlarının,
2-Nazım imar planının ve uygulama imar planının,
3-Taşınmazımın bulunduğu yerin,parselin ve UYGULAMA ADASININ TÜMÜNÜ KAPSAYANKOORDİNATLI KADASTRAL KROKİNİN, (18.madde uygulaması öncesi ve sonrasını kapsayan yani yeni ve eski imar adalarının koordinatlı krokisinin ayrı ayrı verilmesini talep edin )
4-Ayrıca ada anahtarının,.
5-Düzenleme ortaklık payı kamulaştırma miktarı hesap cetvelinin,
6-Yeni imar adaları alan hesap cetvelinin,
7-Taşınmazımın bulunduğu ada da uygulanan İmar adası dağıtım cetvelinin,
8-Belediyenin konu ile ilgili (imar-18 uygulaması ile ilgili) alan ve ölçü hesabının,
9-Taşınmazımın bulunduğu ada da uygulanan uygulama sahası tahsis cetvelinin,
10-Parselasyon sahası özet cetvelinin (DOP ALINMAYACAK PARSELLER İLE DOP ALINACAK PARSELLERİ AYRINTILI OLARAK GÖSTEREN CETVEL)
11-Parselasyon cetvelinin,
12-Kadastro ayırma çapı belgesinin,
13-Uygulama haritasının,
14-İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik raporun,
15-AYNI ADA ÜZERİNDE BULUNAN TÜM PARSELLERİN DOP MİKTARLARI İLE İMARA TAHSİS MİKTARLARI,
16-DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ (DOP) ALINMA GEREKÇELERİNİN,
17-ÖNCEKİ VE SONRAKİ UYGULAMALAR AYRI AYRI İSTENMELİDİR.

BU TALEPLERE İSTİNADEN ALINAN BELGELER İNCELENDİĞİNDE İŞİN BAŞKA PÜF NOKTALARININ DA ORTAYA ÇIKACAĞI KANAATİNDEYİM.

SAYGILARIMLA.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Belediye arsa için tevhid şartı getirir ise ne yapmalı NİLGÜN Meslektaşların Soruları 13 11-10-2016 14:43
imar uygulaması sonucu verilen arsanın imara açık olmaması av.mansur Meslektaşların Soruları 0 01-11-2007 19:59
Kesin olarak verilen mahkumiyet kararı hatalı ise ne yapılabilir? NİLGÜN Meslektaşların Soruları 4 06-10-2007 16:52
Koruma Kurulu'nun kararlarına karşı imar izni alınabilinmesi için ne yapılabilinir. barisugan Meslektaşların Soruları 1 25-04-2007 01:51
Arsa sahibi geç teslim için ne zamana kadar dava açabilir. Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 1 04-04-2007 22:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03970599 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.