Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kİranin Bonoyla Ödenmesİ Ve Tahlİye

Yanıt
Old 03-07-2008, 15:44   #1
TRINITY

 
Varsayılan Kİranin Bonoyla Ödenmesİ Ve Tahlİye

Sayın Meslektaşlarım,
Müvekkil taşınmazını 5 yıllığına ve 550 YTL bedelle kiraya veriyor. 3 aylık kira bedelini peşin alan müvekkil kalan 9 ay için de senet alıyor. Senetlerin vade tarihi her ayın 27 si fakat kira sözleşmesinde kiranın ödeme tarihi ise ayın 1'i olarak görünüyor ve kira sözleşmesinde muacceliyet kaydıyla beraber sözleşmeye aykırı davranılması halinde kiralayana maddi-manevi 4000,00 YTL tazminat ödeyeceğim şeklinde kayıt var.Son üç ay kirayı ödemeyen kiracının senetlerini müvekkil protesto ettiriyor ve tahliye talebiyle dava ya da icra takibi açmayı düşünüyorum.

1-Yargıtay kararlarına göre senedin bankaya verilip protesto olması ihtar yerine geçiyor. Senetlerin vadeleriyle kira sözleşmesindeki vade arasındaki farklılık olması benim muacceliyet nedeniyle tahliye talebimi etkiler mi?

2-Kambiyo senediyle haciz takibi yapsam borcun ödenmemesi halinde kiracının tahliyesini Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edebilir miyim?

3-Kira sözleşmesine konan 4.000,00 YTL yasal bir talep midir yoksa kalan kira süresi için kiralanan sadece kiralananı kiraya verebileceği müddet kadar aylık kira bedelini mi talep etmelidir?

Sanırım kiracıdan senet alınması işi kolaylaştıracağı yerde zorlaştırıyor. Kısaca tahliye için en kestirme yol olarak ne önerirsiniz?
Old 03-07-2008, 15:50   #2
akyürek

 
Varsayılan

3 aylık kirasını ödemediğinden dolayı tahliye talepli icra takibi yoluna başvurun. Örnek no 13 olsa gerek. Ödeme emrini aldıktan sonra 30 gün içinde ödemediği takdirde Sulh hukukta tahliye davası açabilirsiniz.
Old 03-07-2008, 17:24   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akyürek
3 aylık kirasını ödemediğinden dolayı tahliye talepli icra takibi yoluna başvurun. Örnek no 13 olsa gerek. Ödeme emrini aldıktan sonra 30 gün içinde ödemediği takdirde Sulh hukukta tahliye davası açabilirsiniz.

İcra mahkemesinde açsak daha kısa sürede bitmez mi?

Saygılarımla
Old 03-07-2008, 17:26   #4
TRINITY

 
Varsayılan

Güzel bir karar olduğu için ekliyorum.
Alıntı:
T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2007/6-108
Karar: 2007/104
Karar Tarihi: 07.03.2007

ÖZET: Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde her bir ayın kira parasının ait olduğu ayın 20'sinde peşin ödeneceğinin, herhangi bir ayın kira parası zamanında ödenmediği takdirde, dönem sonuna kadar geçecek diğer aylara ait kira paralarının da muaccel hale geleceğinin açıkça belirtilmiş olmasına, tacir olan davalı/borçlu kiracının 2005 yılı Mayıs ayı kira parasını 20.05.2005 tarihinde ödemediğinin çekişmesiz bulunmasına; bu durumda, sözleşmedeki muacceliyet hükmü gereğince, dönem sonuna kadarki tüm ayların kira paralarının muacceliyet kazanmış ve takip talepnamesinde, 2005 yılı Mayıs ayı kirasıyla birlikte, muaccel hale gelen kira paralarının da ödenmesinin istenilmiş olmasına; ödeme emrinde verilen 30 günlük yasal süre içerisinde salt anılan aya ait kira parasını ödemesinin davalıyı temerrüde düşmekten kurtarmaya yeterli bulunmamasına, muacceliyet kazanan kira paralarını söz konusu yasal süre içerisinde ödememesi nedeniyle temerrüt olgusunun gerçekleştiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

(818 S. K. m. 257)

Taraflar arasındaki itirazın kaldırılması, tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 12.4.2006 gün ve 2005/1163-2006/624 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 8.6.2006 gün ve 2006/4540-6539 sayılı ilamı ile,

(...Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine davacı alacaklı, icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur.

Mahkemece istemin kısmen kabulü ile takibe konu alacağın yargılama aşamasında tamamen ödenmiş olduğundan takip masrafları ve faiz yönünden takibin devamına, tahliye talebinin ise reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından tahliye talebinin reddine yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Davaya ve takibe dayanak yapılan 15.05.2005 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümünün 2.maddesinde her ayın kirasının ayın 20. gününde ödeneceği, 3.maddesinde ise bir aylık kiranın ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar kira bedellerinin muaccel hale geleceği kararlaştırılmıştır. Bu koşullar geçerli olup tarafları bağlar. Davacı 2005/Mayıs ayı kirasının sözleşmede kararlaştırılan sürede ödenmemesi nedeniyle 24.05.2005'te başlatmış olduğu icra takibinde 2005/Mayıs ayı ile dönem sonuna kadar olan 11 aylık kira paralarının tahsilini istemiştir. Yasal içerikli ödeme emri davalıya 27.05.2005 tarihinde tebliğ edilmiş olup, her ne kadar takibe konu 2005/Mayıs ayı kirası 27.05.2005 tarihinde yasal süresi içerisinde ödenmiş ise de Mayıs ayı kirasının kararlaştırılan günde ödenmemesi nedeni ile sözleşmenin 3.maddesinde öngörülen muacceliyet koşulu gerçekleştiğinden Mayıs ayı dışında kalan diğer ayların kiraları da istenebilir hale gelmiş olup, yasal süre içerisinde ödenmediğinden temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Mahkemece Mayıs ayı dışındaki diğer ayların kira paraları yönünden temerrüt gerçekleşmiş olduğundan takip tarihinden sonra yapılan ödemeler dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle; taraflar arasındaki kira sözleşmesinde her bir ayın kira parasının ait olduğu ayın 20'sinde peşin ödeneceğinin, herhangi bir ayın kira parası zamanında ödenmediği takdirde, dönem sonuna kadar geçecek diğer aylara ait kira paralarının da muaccel hale geleceğinin açıkça belirtilmiş olmasına, tacir olan davalı/borçlu kiracının 2005 yılı Mayıs ayı kira parasını 20.05.2005 tarihinde ödemediğinin çekişmesiz bulunmasına; bu durumda, sözleşmedeki muacceliyet hükmü gereğince, dönem sonuna kadarki tüm ayların kira paralarının muacceliyet kazanmış ve takip talepnamesinde, 2005 yılı Mayıs ayı kirasıyla birlikte, muaccel hale gelen kira paralarının da ödenmesinin istenilmiş olmasına; ödeme emrinde verilen 30 günlük yasal süre içerisinde salt anılan aya ait kira parasını ödemesinin davalıyı temerrüde düşmekten kurtarmaya yeterli bulunmamasına, muacceliyet kazanan kira paralarını söz konusu yasal süre içerisinde ödememesi nedeniyle temerrüt olgusunun gerçekleştiğinin kabulünde zorunluluk bulunmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K. nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 07.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 03-07-2008, 17:28   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TRINITY
Sayın Meslektaşlarım,
Müvekkil taşınmazını 5 yıllığına ve 550 YTL bedelle kiraya veriyor. 3 aylık kira bedelini peşin alan müvekkil kalan 9 ay için de senet alıyor. Senetlerin vade tarihi her ayın 27 si fakat kira sözleşmesinde kiranın ödeme tarihi ise ayın 1'i olarak görünüyor ve kira sözleşmesinde muacceliyet kaydıyla beraber sözleşmeye aykırı davranılması halinde kiralayana maddi-manevi 4000,00 YTL tazminat ödeyeceğim şeklinde kayıt var.Son üç ay kirayı ödemeyen kiracının senetlerini müvekkil protesto ettiriyor ve tahliye talebiyle dava ya da icra takibi açmayı düşünüyorum.

1-Yargıtay kararlarına göre senedin bankaya verilip protesto olması ihtar yerine geçiyor. Senetlerin vadeleriyle kira sözleşmesindeki vade arasındaki farklılık olması benim muacceliyet nedeniyle tahliye talebimi etkiler mi?

2-Kambiyo senediyle haciz takibi yapsam borcun ödenmemesi halinde kiracının tahliyesini Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edebilir miyim?

3-Kira sözleşmesine konan 4.000,00 YTL yasal bir talep midir yoksa kalan kira süresi için kiralanan sadece kiralananı kiraya verebileceği müddet kadar aylık kira bedelini mi talep etmelidir?

Sanırım kiracıdan senet alınması işi kolaylaştıracağı yerde zorlaştırıyor. Kısaca tahliye için en kestirme yol olarak ne önerirsiniz?

Ben olsam senetleri unutur; muacceliyet kaydına dayanarak dönem sonuna kadar işleyecek kira aylıklarını tahliye talepli icra takibi(Örnek:13) ile talep ederdim.

Saygılarımla
Old 03-07-2008, 17:31   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Nitekim ben yazarken sunduğunuz Yargıtay kararı da beni teyit etmektedir. Yargıtay'ın da benimle aynı görüşte olması sevindirici.
Old 04-07-2008, 17:10   #7
Av. Hamza

 
Varsayılan

Sn: Ergin'in görüşüne katılıyorum. senetleri unutup örnek 13 e göre tahliye talepli icra takibi yapınız. İcra Hukuk Mahkemesi 1 celsede tahliyeye karar verir, ayrıca tahliye yapabilmeniz için icra mahkemesinin kararının kesinleşmesine gerek yok. aksi taktirde sulh Hukukta açtığınız davanın (tahliye) kesinleşmesini beklemek zorundasınız buda uzun bir süreç olur.
Old 04-07-2008, 17:15   #8
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın Av.Hamza,
Cevabınız için teşekkürler sadece bir düzeltme yapmak istiyorum. Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı taşınmazın aynına ilişkin olmadığından kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlardandır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kidem Tazmİnatinin KoŞullari OluŞmamasina RaĞmen Ödenmesİ AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 9 29-08-2015 09:40
SÖzleŞme Bedelİnİn Eksİk Ödenmesİ TRINITY Meslektaşların Soruları 2 14-02-2008 16:25
Borcun EŞ Tarafindan Ödenmesİ Ve İspat TRINITY Meslektaşların Soruları 1 06-12-2007 10:06
Tahlİye Davasi Devam Ederken BaŞka Bİr Sebeple BaŞka Tahlİye Davasi AÇilirmi FAITHFULLY Meslektaşların Soruları 2 12-09-2007 12:35
Vefat Eden Kİracidan Kİranin Tahsİlİ Ve Mecurun Tahlİyesİ ilker kırgıl Meslektaşların Soruları 1 21-06-2006 13:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03728509 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.