Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iskan ruhsatını almayan müteaahhide karşı ne yapılablir?

Yanıt
Old 19-06-2008, 16:01   #1
Aybüke Kağan

 
Varsayılan iskan ruhsatını almayan müteaahhide karşı ne yapılablir?

değerli meslektaşlarım,görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirtim.Konu şu :

müteaahit ve arsa sahipleri arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış.İnşaat tamamlanmış,müteahhit kendisine düşen dairelerin tapusunu almış ve buraları 3.kişilere satmış ve tapularını vermiştir.

Ancak dairelerin iskan ruhsatını alma yükümlülüğü müteahhitte olduğu halde iskan ruhsatı alınmamıştır.Binada 10 daireye taşınılmış durumda.Daireler şantiye elektriği kullanıyor.İskan ruhsatları alınmadığı için normal abonelik yapılamıyor.Birçok evde elektrikli eşyalar aşırı yüklenme nedeniyle yanmış.Müteahhidin belediyeye ve sigortaya borcu var.Ayrıca yangın merdiveni tamamlanmamış,asansör kullanıma hazır değil.Müteaahhit dairelerini aldığı için tabiri caizse tuzum kuru mantığıyla birşey yapmıyor.Bu binadaki işleri bitmediği halde başka inşaatlara başlamış.

İskan ruhsatını alması ve diğer eksiklikleri gidermesi için müteahhit nasıl zorlanabilir? Kat malikleri ne yapabilir bu konuda?
Old 20-06-2008, 17:15   #2
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Arkadaşlar , bu konuda yargıtay kararı var mı?Kat malikleri iskan ruhsatı için ne yapabilir?
Old 20-06-2008, 17:23   #3
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

Aşağıdaki karar yorumlandığında, müteahhidin borcunu ifa etmediğinden bahisle, BK m. 106'daki hükümler uygulanabilir. Bunun yanında, müteahhidin eseri yapma edimine karşılık siz, ediminizi baştan ifa ettiğiniz için karşı edimi ifadan kaçınma, imkansızdır. Ancak burada akla başka bir soru gelmektedir: Acaba, iskan ruhsatını sizin almanız ve masraflarını müteahhitten talep etmeniz mümkün müdür? Bana göre mümkündür; zira kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, edimini ifa etmeyen müteahhide mehil vermek suretiylei işi üçüncü bir şahsa yaptırma ve bedelini müteahhitten tahsil etme imkanı vardır. Bunun yanı sıra, sizin ifa etmiş olduğunuz edim olan arsa payının devri işlemini iptal ettirme imkanı da sözkonusu olabilir. Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar.

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

E:2003/2495
K:2003/5405
T:12.11.2003

ESER SÖZLEŞMESİ
İSKAN MÜSADESİNİN ALINMAMIŞ OLMASI
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan izni alınmış şekilde tamamlamadığı sürece, iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimim yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyemez.

818 s. BK. m. 355-371

Mahalli mahKemesimden verilen hükmün duruşmalı olarak Temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresi icinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşuluP düşünüldü:
Dava, inşaat yapımı bedeli karşılığı devri kararlaştırılan tapunun iptali ile davacı adına tescili istemine ilişkin olup, mahkemece kabulüne karar verilmiş, karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki 8.11.1989 gün ve 28538 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki sözleşmede davacı yüklenici, davalının Turgutreis'de bulunan 6 pafta 3427 nolu parseli üzerine projesine uygun bina yapımını yükümlenmiş, yapım bedeli olarak da yine davalıya ait aynı mevkiide bulunan 3428 nolu parselin devri kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2. maddesinde inşaatın, anahtar teslimi şeklinde tamamlanacağı, sadece ikinci katta bir konutun kabası bitmiş haliyle teslim edileceği, 4. maddesinde, inşaatla ilgili tüm masraf ve giderlerin tamamının müteahhit tarafından karşılanacagı belirtilmiş, 9. madde de ise inşaatların iskan müsaadesi müteahhit tarafından, tüm masrafı müteahhite ait olmak üzere alınacaktır denilmiştir.
Sözlesmenin bu maddelerine gore, yuklenicinin edimini yerıne getirmiş kabul edilebilmesi için, iskan müsaadesi alınmış şekilde binayı teslimi gerekmektedir. Daha açığı yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan alınmış şekilde tamamlamadığı sürece iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimini yerine getirmeyen taraf karşı taraftan edimin yerine getirmesini isteyemez. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, inşaatın iskan raporunun düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu husus acıklığa kavusturulmadan yuklenicinin edimini ifa ettiği kabul edilemeyecegine gore, iskan belgesınin alınıp alınmadığı araştırılmalı, iskan izni alınmış ise şimdiki gibi dava kabul edilmeli, aksi durumda henüz bedele (tapu istemine) hak kazanmadığından davanın reddine karar verilmelidir. Eksik incelemeyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 275.000.000 lira duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, 12.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-06-2008, 15:29   #4
avfatih

 
Varsayılan

Benzer bir durumla bir müvekkilim de karşı karşıya. Ancak vekil eden kendisine düşen bölümü teslim almadığı için bizim elimiz biraz daha güçlü kendisinden ev tamamlanmadığı için tazminat talep edecez. Zira yeni imar mevzuatında iskan alınmadan ev tamamlanmış sayılmamaktadır. Eğer taşınmazda projeye ve ya imar mevzuatına aykırı bir inşaat da varsa kendisi hakkında imar kanuna göre suç duyurusunda bulunmanız da mümkün. Saygılarımla.
Old 25-06-2008, 14:03   #5
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

yaptığım araştırmaya göre her kat maliki,SSK ya giderek kendi dairesine isabet eden sigorta bedellerini yatırıp,bu daireye münhasır borcu yoktur yazısı alıyor ve bu belgeyi belediyeye sunduğunda o daire için iskan ruhsatı veriliyor.Abonelik işlemleri bu şekilde yapılabiliyor.

Bundan sonra da yapılan iskan ruhsatı giderleri ,icra takibi veya dava yoluyla müteahhitten istenecek.
Old 12-07-2008, 13:18   #6
asyadan

 
Varsayılan

iskan ruhsatı almamasından dolayı müteahhide dava açıcaz fakat bu davayı genel mahkemelerde mi yoksa ticaret yada tüketici nahkemesin demi açıcaz,teşekkür ederim
Old 12-07-2008, 14:45   #7
avfatih

 
Varsayılan

Müvekkiliniz taşınmazı ticari amaçlı kullanmayacaksa davayı asliye hukukta açacaksınız.
Old 23-07-2011, 10:19   #8
enderaslan

 
Varsayılan merhaba üstat

Alıntı:
Yazan asyadan
iskan ruhsatı almamasından dolayı müteahhide dava açıcaz fakat bu davayı genel mahkemelerde mi yoksa ticaret yada tüketici nahkemesin demi açıcaz,teşekkür ederim

Bende aynı durumdayım eğer bu konuda bir dava açtıysanız, benimle paylaşırmısınız.Şimdiden teşekkür ederim...
Old 26-12-2011, 15:20   #9
duyguisler

 
Varsayılan

müteahhide karşı iskan alınmamasından dolayı asliye hukukta açıyoruz sanırım davayı.Bende aynı davayı açmak üzereyim,eksik ifaya dayanarak.Davayı açan var mı
Old 30-12-2011, 09:20   #10
fatiheker

 
Varsayılan

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (YÜR. TAR.: 01.01.2012)

Kurum: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kabul Tarihi: 16.12.2010
RGT: 16.12.2010
RG NO: 27787MADDE 8 - (1) Yetki belgesi numarası;

a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,
b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,
süre ile Bakanlıkça iptal edilir.

(4) Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortaklarının tamamı ve şirket müdür veya müdürleri, sermaye şirketi olması halinde ise şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale gelir, yasaklılık süresince bunlara yeni yetki belgesi numarası verilmez.

MADDE 9 - (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi halinde,dilekçe ile Müdürlüğe müracaat edip iptalin kaldırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilir

Müteahhitlerin iskan ruhsatını temin etme hususunda dava harici iyi bir yaptırım olabilir. Umuyorum işinize yarar.
Old 01-02-2012, 13:05   #11
ozgurozan

 
Varsayılan

İskan izninin alınmamış olması ancak teslimin gerçekleşmiş olması halinde teslim alan kiraya da vermeyi düşünmüyorsa evin iskan izninin alınmamış olması durumunda evin iskan izni almış diğer evlere göre değer kaybı olduğu ileri sürülerek maddi tazminat istenebilir mi? Veya istenemeyeceğine ilişkin bir Yargıtay kararı var mıdır.

Aynı şekilde ayıplı ifa olduğuna ilişkin olarak bir tazminat istenebilir mi?
Old 21-10-2015, 11:57   #12
Analiz

 
Varsayılan

Benzer bir durumla karşı karşıyayım.Şöyle ki;

Müteahhit,emlakçı ve müvekkilin 2012 yılında adi şekilde yaptıkları bir satış sözleşmesi ile daireyi müvekkil alır. Sözleşmenin özel şartlar bölümünde İskan 31 ocak 2012 tarihine kadar alınacaktır ibaresi yer almaktadır.Müvekkil daire için gereken paranın tamamını ödemiş ve halen o dairede oturmaktadır. Geçen süreç içerisinde iskan bugün itibari ile halen daha müteahhit tarafından alınmamıştır.Müvekkil defalarca iletişime geçmesine rağmen ha bugün ha yarın denilerek durum ötelenmiştir. Müvekkil durumdan şüphelenerek belediyeye gider ve iskanın verilmeme sebebinin binanın yola doğru yarım metre fazlalığı olduğu bu sebepten dolayı iskanının verilemediğini söylenir.
Apartmanda 6 daire mevcut hepsinin durumu aynı.Tek fark müvekkilin elindeki adi şekilde yapılan satış sözleşmesi, müteahhitin imzası ve özel şartın varlığıdır.

1-Bu durumda nasıl bir yol izlenmeli ve hangi mahkemede ne davası açılmalıdır.
2-Zamanaşımı süresi bu olayda genel dava zamanaşımı mıdır?
3-Satış sözleşmesinin adi şekilde yapılmış olmasının yapılacak işlem ve açılacak davalara etkisi nedir?
4-Son olarak müvekkil dışındaki daire sahiplerinin (sözleşmesi olmayan) yapabilecekleri bir şey varmıdır?
Old 17-04-2017, 11:29   #13
ırmak hukuk

 
Varsayılan

değerli meslektaşlarım benzer bir konu olduğu için yeni başlık açmadım. 80 dairelik sitede bütün daireler dolu. herkesin tapusu var. ancak iskan ruhsatı alınmamış. sitede yaklaşık 80,000 tl değerinde eksik işler var.(çocuk parkı, peyzaj çalışması,jeneratör vs.) bu eksiklikler giderilmeden iskan ruhsatı verilmiyor. Eksikliklerin tamamlanması ve iskan ruhsatının alınması için müteahhit e gidebilir miyiz. Nasıl bir yol izlemeliyim hangi davayı-davaları açmalıyım. bir dava açılacaksa sitedeki tüm daire sahiplerinin vekaletini alıp tek davamı açmam gerekir.
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Aracı Üzerine Almayan Kişiye Ne Yapılabilir? Mülkiyetin Nakli Davası Açılabilir Mi? av.egemen Meslektaşların Soruları 22 30-10-2009 06:02
Ruhsatını almaya hak kazanmış bir avukat hakkında soruşturma başlatılması Av.Duygu Keleş Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 0 28-02-2007 09:03
Alışverişte fiş almayan yandı Y£LİZ Hukuk Haberleri 1 09-01-2007 15:06
iskan ve tapu tescili bahar kesici Meslektaşların Soruları 3 01-11-2006 13:38
Protesto Edilmemiş Bonolarda Cirantalara Takip Yapılablir Mi? ismail Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03959489 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.