Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kooperatif, tapu iptali tescil davasında görevli mahkeme

Yanıt
Old 15-05-2008, 13:24   #1
alperyldrm

 
Varsayılan Kooperatif, tapu iptali tescil davasında görevli mahkeme

merhabalar,
kooperatif aleyhine açılacak tapu iptali ve tescil davasında , sözkonusu gayrimenkul Büyükçekmece ilçe sınırları içersinde ise görevli mahkeme neresidir.
Old 15-05-2008, 14:43   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 11


Esas No.
2001/10347
Karar No.
2002/2688
Tarihi
25.03.2002
....2-Davacı, bu dava ile kooperatif ortağı olan davalının üyelikten ihraç edilmesi nedeniyle davalı adına tahsis edilen bağımsız bölümün tapusunun iptali ile adına tescilini talep etmiştir. Kooperatif anasözleşmesinde merkez olarak gösterilen yer kooperatifin ikametgahı sayılır. Kooperatif ile ortakları arasında birbirlerine karşı açacakları davalara, HUMK.nun 17/son cümlesi gereğince, kooperatif ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılır. Her ne kadar mahkemece yetki itirazının reddinde aynı yasanın 13/1 maddesine dayanılmışsa da, tapu iptal isteminin dayanağı taşınmazın doğrudan aynına ilişkin olmayıp, kooperatifler yasasının uygulanması ve ihraç işlemine dayalı olmakla, Dairemizin yerleşik uygulaması gereğince bu tür davalarda HUMK.nun 17 nci maddesinin uygulanması gerekecektir. Bu yetki kuralı da kamu düzeni ile ilgili olup, re'sen göz önüne alınır. Dava konusu olayda davalı vekili davacı kooperatif merkezinin Şişli olduğunu savunmuş, davacı kooperatif vekilinin vekaletnamesinde kooperatifin adresi Beşiktaş olarak belirtilmiştir. Bu itibarla, mahkemece davacı kooperatifin anasözleşmesi getirtilerek merkezinin tesbit edilip, yetki itirazının buna göre sonuçlandırılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir....

Saygılarımla.
Old 15-05-2008, 16:07   #3
alperyldrm

 
Varsayılan

görevli mahkemeyi sormuştum, yetkili yeri değil.
Old 15-05-2008, 17:16   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Dava üye ile kooperatif arasında ise Koop.K.nun 99. mad. hükmü gereği ticaret mahkemesi görevlidir.
Davanın Koop.K. uygulamasıyla ilgisi yoksa genel usul hükümleri uygulanır.
99. madde uygulaması mutlak ticari dava anlamında değildir.
İşbölümü itirazında bulunulmazsa dava Asliye Hukuk Mahkemesinde de görülebilir.
Diye düşünüyorum.
Saygılarımla.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9927

K. 2005/6442

T. 20.6.2005

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 19.11.2003 tarih ve 2003/561-2003/1243 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, ayrıca, kooperatif aleyhine açılan Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1989/321 esas ve Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/405 esas sayılı dosyalarında da üye olduğunun tesbit edildiğini, ancak kooperatif tasfiye kurulunun usulsüz işlemle müvekkiline tahsisli daireyi davalı Dursun Yeniay'a tahsis ettiğini, kooperatifin bu işleminin usulsüz olduğunu, müvekkilinin 1990 tarihinden beri kooperatifteki dairesinde oturduğunu, ileri sürerek, tapuda davalı Dursun Yeniay adına kayıtlı C Blok 11 nolu dairenin tapusunun iptali ile üye sıfatıyla müvekkilinin adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı kooperatif vekili, öncelikle davanın ticari nitelikte olduğunu dosyanın bu nedenle görevli Kadıköy Asliye Ticaret mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, kooperatifin gerçek üyelerinin açılan dava sonucu tesbit edildiğini, davacının bunların içinde bulunmadığını savunarak, davanın görev yönünden ve esastan reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davanın mahiyeti itibariyle ticari ilişkiden kaynaklandığı gerekçesiyle davalının işbölümü itirazının kabulü ile dosyanın Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.Dosya kendisine gelen Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi ise, kooperatif davalı gözüksede davanın 1163 sayılı yasadan kaynaklanmadığı, kooperatifin ferdileşmesi sonucu dairenin diğer davalı adına tescili nedeniyle bu tapunun iptalinin istenildiği, taşınmazın değeri ve HUMK.13. madde gereğince mahkemenin yetkisizliğine, kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Dava, kooperatif ortağı tarafından kooperatif ve kooperatifin adına kayıt oluşturduğu şahıs aleyhine açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı davasını ortak sıfatına dayanarak açmıştır. Davalı kooperatif ise tasfiye halinde olup tüzel kişiliği sona ermemiştir. Bu haliyle işbu dava, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir dava olup, aynı kanunun 99.madde maddesi hükmüne göre bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayıldığından Ticaret Mahkemesi olan yerlerde ticaret mahkemeleri görevlidir. Bu itibarla, işbölümü itirazı ile dosyanın geldiği Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi davaya bakmaya görevli olup, işin esasına girerek sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken, mahkemece olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*****
Dava, kooperatif ile üyesi arasındaki aidat borcunun tahsili amacıyla girişilen icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. 1163 sayılı Yasanın 99. maddesinde bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı belirtilmesine karşılık, bu tür davalar mutlak ticari dava değildir. Bu nedenle, iş bölümü itirazı yapılmazsa 1163 sayılı Yasadan doğan uyuşmazlıklar, asliye hukuk mahkemesinde görülebilir.
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 16.5.2002 E. 2002/940 K. 2002/4848
Old 16-05-2008, 07:43   #5
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
gayrimenkul Büyükçekmece ilçe sınırları içersinde ise
Gayrimenkulün bulunduğu yer ile görev konusunun ilişkisi bulunmamaktadır.
Sorunun soruluş şekli "yetki"yi çağrıştırmaktadır.
Saygılarımla...
Old 16-05-2008, 10:15   #6
av.sally

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Turhan Demiroğlu
Gayrimenkulün bulunduğu yer ile görev konusunun ilişkisi bulunmamaktadır.
Sorunun soruluş şekli "yetki"yi çağrıştırmaktadır.
Saygılarımla...

Old 16-05-2008, 12:56   #7
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Dava üye ile kooperatif arasında ise Koop.K.nun 99. mad. hükmü gereği ticaret mahkemesi görevlidir.
Davanın Koop.K. uygulamasıyla ilgisi yoksa genel usul hükümleri uygulanır.
99. madde uygulaması mutlak ticari dava anlamında değildir.
İşbölümü itirazında bulunulmazsa dava Asliye Hukuk Mahkemesinde de görülebilir.
Diye düşünüyorum.
Saygılarımla.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9927

K. 2005/6442

T. 20.6.2005

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 19.11.2003 tarih ve 2003/561-2003/1243 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, ayrıca, kooperatif aleyhine açılan Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1989/321 esas ve Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/405 esas sayılı dosyalarında da üye olduğunun tesbit edildiğini, ancak kooperatif tasfiye kurulunun usulsüz işlemle müvekkiline tahsisli daireyi davalı Dursun Yeniay'a tahsis ettiğini, kooperatifin bu işleminin usulsüz olduğunu, müvekkilinin 1990 tarihinden beri kooperatifteki dairesinde oturduğunu, ileri sürerek, tapuda davalı Dursun Yeniay adına kayıtlı C Blok 11 nolu dairenin tapusunun iptali ile üye sıfatıyla müvekkilinin adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı kooperatif vekili, öncelikle davanın ticari nitelikte olduğunu dosyanın bu nedenle görevli Kadıköy Asliye Ticaret mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, kooperatifin gerçek üyelerinin açılan dava sonucu tesbit edildiğini, davacının bunların içinde bulunmadığını savunarak, davanın görev yönünden ve esastan reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davanın mahiyeti itibariyle ticari ilişkiden kaynaklandığı gerekçesiyle davalının işbölümü itirazının kabulü ile dosyanın Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.Dosya kendisine gelen Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi ise, kooperatif davalı gözüksede davanın 1163 sayılı yasadan kaynaklanmadığı, kooperatifin ferdileşmesi sonucu dairenin diğer davalı adına tescili nedeniyle bu tapunun iptalinin istenildiği, taşınmazın değeri ve HUMK.13. madde gereğince mahkemenin yetkisizliğine, kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Dava, kooperatif ortağı tarafından kooperatif ve kooperatifin adına kayıt oluşturduğu şahıs aleyhine açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı davasını ortak sıfatına dayanarak açmıştır. Davalı kooperatif ise tasfiye halinde olup tüzel kişiliği sona ermemiştir. Bu haliyle işbu dava, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir dava olup, aynı kanunun 99.madde maddesi hükmüne göre bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayıldığından Ticaret Mahkemesi olan yerlerde ticaret mahkemeleri görevlidir. Bu itibarla, işbölümü itirazı ile dosyanın geldiği Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi davaya bakmaya görevli olup, işin esasına girerek sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken, mahkemece olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*****
Dava, kooperatif ile üyesi arasındaki aidat borcunun tahsili amacıyla girişilen icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. 1163 sayılı Yasanın 99. maddesinde bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı belirtilmesine karşılık, bu tür davalar mutlak ticari dava değildir. Bu nedenle, iş bölümü itirazı yapılmazsa 1163 sayılı Yasadan doğan uyuşmazlıklar, asliye hukuk mahkemesinde görülebilir.
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 16.5.2002 E. 2002/940 K. 2002/4848


Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim.Dava koperatif üyesinin kooperatife karşı açmış olduğu tapu iptali ve tescil davası dolayısıyla sanırım ticaret mahkemesi görevli
Old 16-05-2008, 13:00   #8
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Turhan Demiroğlu
Gayrimenkulün bulunduğu yer ile görev konusunun ilişkisi bulunmamaktadır.
Sorunun soruluş şekli "yetki"yi çağrıştırmaktadır.
Saygılarımla...

sayın üstadım yetki ve görevle ilgili olarak hangi cümlenin neyi çağrıştırdığını tabiki hepimiz iyi biliyoruz. Benim dikkat etmediğim konu sizin İstanbul daki adliye dağılımını bildiğiniz varsayımıyla boyle bir cümle kurmuş olmam. Büyükçekmece derken Büyükçekmece adliyesinde ticaret mahkemesi olmadığı için bakırköy e mi gider diye sormak istemiştim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Nesebin reddi davasında görevli mahkeme HAWK Meslektaşların Soruları 3 18-03-2008 17:10
M.K 713/2 maddesine göre tapu iptali tescil kararlarının tapuya tescilinde tescil har Av.Adem Eyidoğan Meslektaşların Soruları 2 06-12-2007 00:40
tapu iptali ve tescil neytel Meslektaşların Soruları 2 19-10-2007 13:15
tapu iptali tescil avmurat Meslektaşların Soruları 3 17-05-2007 09:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05025697 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.