Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Zilyedliğin devri

Yanıt
Old 21-04-2008, 14:24   #1
MuratMuhacir

 
Varsayılan Zilyedliğin devri

Merhaba. Sorum Zilyedliğin Devri ile İlgili
1- Zilyedliğin Devri tam olarak nedir ? Yani net olarak bir ölçüsü var mı?
2- Ben bir oto kiralama firmasıyım. Müşterimle 2 yıllık sözleşme yaptım ve bu sözleşmeye uygun olarak aracı 2 yıl boyunca müşterinin fiili kullanımına tahsis ettim. Bu durumda zilyedliği devretmiş olur muyum ?
3-Eğer ben A Finansal A.Ş den 2 yıl ödemeli olarak finansal kiralama çerçevesinde otomobil kiralayıp bu otomobili kiracı müşterime yine yukarıdaki şartlarda 2 yıl boyunca müşteriye kiralarsam zilyedliğin devri gerçekleşmiş olur mu ?

Herkese çok teşeekkür ederim ,
Old 21-04-2008, 16:05   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

TMK.m.977'e göre, "Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hakimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hakimiyeti kullanacak duruma gelmesi halinde devredilmiş olur."

Yani zilyetliğin devri demek eşyanın teslimi demek.(teslimsiz olması mümkün ancak kanunun aradığı bir takım şartlarda)

Elinizde bulunan şeyi ne nedene dayanarak olursa olsun, başkasına teslim ediyorsanız yani ona (eline veya hakimiyet alanına) veriyorsanız, o eşyanın zilyetliğini de devrediyorusunuz demektir.

Bu anlamda mülkiyetin devri zilyetliğin devrini birbiriyle karıştırmamak gerekir.

Arabayı, İster kiralayarak verirsiz, ister finansal kiralayarak verirsiniz, isterse tamamen satarsınız; hepsinde zilyetliği devretmiş olursunuz.

Ancak gider birisi arabayı çalarsa o da zilyetliği kazanır ama o devren değil; aslen kazanır.
Old 22-04-2008, 15:47   #3
MuratMuhacir

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Adnan Bey..Ancak gerçek durum biraz daha karışık ..
3226 sayılı Fİnansal Kiralama Kanunu`nun 16.maddesinde Kiracının Fİnansal kiralama şirketinden kiraldığı malın zilyedliğini devredemeyeceği hükmü var. Peki Kiracı Finan.Kir.Şirk. den kiraladığı otomobili 1-2 yıllığına başkasına kiralarsa Finansal Kiralama Kanunu dışına çıkmış olur mu ? Yani 3226 sayılı kanun kapsamında zilyedlik devri gerçekleşmiş olur mu ?
Bu durumda ortada Asli zilyed olarak zilyedliğini devam ettiren Finansal Kiralama şirketi ve fer i zilyet olarak aracı kiralayan 2. şirket var. Ayrıca 2. şirketten kiralayan 3.şirket de galiba fer i zilyet durumunda.. Peki asli zilyed olan Finansal Kiralama şirketi zilyedliği bu durumda devret di mi ?
Ayrıca 6570 sayılı kanunda
" Madde 12 - Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri
kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavele-
sini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde
hiç bir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez." hükmü yer almakta... Buna göre Finan.Kir.Şirketi karşı gelmediği müddetçe 3226 sayılı kanun kapsamında kiracı 3.kişiye kiralama yapabilir mi?Bu kanun burda emsal alınabilir mi?

Teşekkür Ederim..
Old 22-04-2008, 16:02   #4
av.cemile

 
Varsayılan

Bu konuda Finansal Kiralama şirketinin yazılı muvafakatini almanız gerekmektedir.
Old 22-04-2008, 16:47   #5
halit pamuk

 
Varsayılan

1. Finansal Kiralama Kanunun 15. maddesinde


"Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez.

(Ek fıkra: 5582 - 21.2.2007 / m.26) Ancak, tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara finansman sağlayan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiracılık sıfatını ve/veya sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alınması kaydıyla devredebilir. İş bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliği, bu Kanun'un 8 inci maddesi çerçevesinde tescil edilir veya şerh olunur.

(Ek fıkra: 5582 - 21.2.2007 / m.26) Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, diğer finansal kiralama işlemlerinde ise sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilir"

ancak yukarıda şartlar olayda mevcutsa zilyeliği devredebiliyor. 21.02.2007 tarihli Değişkliğin madde gerekçesi de şöyledir:

"Madde 26 - Tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara finansman sağlayan finansal kiralama işlemlerinde kiracıların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alınması koşuluyla yeni bir kiracıya devredebilmeleri öngörülmektedir. Bu devir işlemine ilişkin sözleşmenin tescil hükmüne tabi tutularak devrin aleniyet kazanması amaçlanmıştır. Ayrıca, finansal kiralama sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde konutun zilyetliğinin devrinin mümkün hale getirilmesi ile kiracıların alt kiralama yapabilmelerine imkan tanınması amaçlanmıştır."


Meclise sunulan tasarıda sadece konut finansmanı ile ilgili;diğer Zilyetliğin devri ile hüküm plan ve bütçe komisyonunda maddeler eklenerek kapsamı iyice genişletiliyor, anladığım kadarıyla.

Yani sorunuzn cevabı, aracın finansal kiralamsı ile ilgili olarak zilyetliğin devrinin mümkün olup olmadığını anlamak için sözleşmeye bakacaksınız.


2. Bir kişi(asli zilyet) elindeki şeyi mülkiyetini devrederek başkasına teslim etmişse, Artık sadece devrettiği kişi asli zilyettir.

Eğer mülkiyetini değil sadece özel hukuki ilişiklere dayanarak(kira,rehin vs.) zilyetliğini devretmişse, devreden de devralan da zilyettir. Devreden asli dolaylı zilyet, devralan feri dolaysız zilyet. Ama ikisi de zilyet.
Old 24-04-2008, 10:37   #6
MuratMuhacir

 
Varsayılan

Adnan Bey çok teşekkürler tekrar..
Tabi internetten bazı şeyleri atlayabiliyorum..Benim bahsettiğim problem 3226 sayılı kanuna yukarıdaki hükümlerin yani zilyedliğin devrine ilişkin yeni hükümlerin eklenmemiş durumu için söz konusu..Yani 3226 15.madde sadce şu hükmü içeriyor "Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez"...Bu konuda bir profesöre de danıştım. Profesor şu bilgiyi verdi " Özel hukukta zilyedliğin devri kiralayanın sonradan veya önceden muvafakatı alındığında geçerlidir. 6570 sayılı kanun emsal olarak alınabilir. Bu nedenle 3226 sayılı kanunun değişmeden önceki haline göre de zilyedlik devredilebilir...."
Ancak ben bu görüşte değilim
1- 3226 sayılı kanunun 1.maddesi gerekçesi "...madde bunlardan yalnız finansman sağlamaya yönelik sözleşmenin esas alındığını belirtmektedir" ...yani avrupa da uygulanan diğer yöntemler kabul edilmemektedir. Nitekim sale-back lease dediğimiz sat geri kirala yöntemi Yargıtay ve Danıştay tarafından (HGK, 27.05.1995, 95/12787, 95/1157; 12.HD., 23.06.1997, 1011/7419; 12.HD., 11.06.2002, 11320/12506; 14.12.1999, 1898/4121) 3226 Sayılı Yasa kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

2- Her ne kadar 15.madde gerekçesinde bu hükmün amacının Finansal kiralama şirketini kotumak olduğu belirtilse de kanun hükmü zilyedliğin devrini yasaklamaktadır..

3-Finansal Kiralama Kanunun 26.maddesinde bu kanunda hüküm olmayan hallerde borçlar kanunun genel hükümleri sözleşme niteliğine uygun olduğu oranda uyguanır.Bence finansal kiralama kanunundaki hüküm açıktır. Zilyedlik devredilemez denmiştir. Zilyedlik içinse eylemsel erke bağlı bir irade olması gerekmektedir. 3226 sayılı kanununun amacı budur.

4- Ayrıca Finansal Kirlaam Kanunu madde 27 de 6570 sayılı kanun uygulanmaycağı belirtilmiş.

vs..daha fazla uzatmak istemiyorum. Dİğer deliller biraz daha ayrıntı..
Bu durumda sizin yorumunuz nedir ? Yani eski kanuna göre (3226) kiracı başkasına kiralayabilir mi?

Tekrar teşekkürler..Ben ilk kez burada bir soru sordum..Samimiyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum
Old 24-04-2008, 11:02   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Muratmuhacir,

1. Kanaatimce, eğer, zilyetliğin devrine vergiyi doğuran olay açısından bakıyorsanız(mesleğiniz icabı), zilyetliğin devri yasaklanmış olsa, kiracının yaptığı alt kira sözleşmesinin geçersiz olsa dahi, zilyeliğin devri geçerlidir. Sözleşme geçersiz olsa dahi,Zilyetliğin devri gerçekleşir. Zilyetliğin devri için önemli olan teslim alan ile verenin rızalarının olup olmadığıdır, diye düşünüyorum.2. Kiralayan ve sözleşmenin geçerliliği açısından olaya bakarsak, eski kanuna göre, zilyetliğin devri mümkün değildir.Alt kira sözleşmesi geçersizdir.Kiracı her türlü tazminattan sorumlu olur.Alt kiracı da işgalci konumunda kalır.6570 sayılı kanun kıyasen uygulanacağına ilişikişn görüşe de katılmam mümkün değil.
Old 24-04-2008, 15:14   #8
MuratMuhacir

 
Varsayılan

Benim bu olayala ilgilenme nedenim şu:
-KDV kanunu eski 1 sayılı ekli listede 9 .maddede 3226 sayılı kanuna göre yapılan finans.kir.işlemlerinin KDV oranının bu örnek için %8 olması...3226 sayılı kanun kapsamında kiralma yoksa normal oran yani %18 KDV olacak..

Özet olarak şu şekilde geçmekte:

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN 2002/4480
SAYILI B.K.K EKİ KARAR KAPSAMINDAKİ
ORAN VE LİSTELER
(Yürürlük Tarihi 01/08/2002)

1- Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları:
a- Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b- (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c- (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE

1
2

..
9- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan mallar ile aynı Kanunun eki II sayılı listenin 87.03, 8703.10.11.00.00, 8703.10.18.00.00, 87.11, 89.03, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 pozisyonlarında yer alan taşıtların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, yukarıda sayılanlar dışındaki kara nakil vasıtalarının bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),Danıştayın Bir kararı var ancak tam olarak karara nüfuz edemedim. Karar şu şekilde :
Kararı kopyalayamdım ancak Esas No : 2002/4102
Karar No : 2004/ 276
Bu kararda bir bölümde FKK Kanunu 15 .maddesinde zilyedliğin devredilemeyceği beliritlmiş olmakla birlikte..Kanunun 2.maddesinde Bu kanunun sözleşmesinin hukuki yapısını tarafların karşılıklı hak.....tek cümle uzun bir satır var ..Oradaki gerekçeyi tam anlayamadım..Vergi hukuku açısından bir etkisi yok diyor vs..Bir de finansal kiralama kanununda zilyedliğin devri yasaklanmış..Madem bu karar göre zilyedliğin devri yasak değil, o zaman bu hüküm neden FKK ya konulmuş olabilir...

Ayrıca vergi hukukunda yukarıda belirttiğim KDV farkının çok açık bir cezai hüküm olarak belirtilmemesi ancak benim yaptığım gibi bir yorumla buna ulaşılması (yani cezanın net olmaması) bu durumu etkiler mi?
Ayrıca yeni kanunda zilyedliğin devrine onay verilmesi bu düşünceyi yani daha önceki kanunda zilyedliğin örnekteki gibi devredilemeyeceğini kapsamaz mı?

......
Saygılar,
Old 24-04-2008, 17:15   #9
halit pamuk

 
Varsayılan

"3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri"

Benim anladığım bundan, zaten kiracının yaptığı kiralama bu listenin dışında(tabi o da finansal bir şirket ve finasal kiralama yapmadıysa. ). Yani yüzde 18 vergi alınması gerekir diye düşünüyorum. Alt kira sözleşmesinin geçersizliğini ya da feshini ancak sözleşmenin tarafları ileri sürebilir diye düşünüyorum.

Eğer alt kira sözleşmesi de finnasal kira sözleşmesi olduğunu kabul edersek, o zaman muvazaa olmadığı sürece %1 olarak vergi hesaplamamız gerekecekti.

muvazaalı sözleşmelerin varlığı durumda denetim elamanları bu hususu dikkkate alabiliyor, diye düşünüyorum.

Bir de Zilyetliğin devrinin yasaklanması, kiraci ile kiralayan arası sonuç doğurur. Zilyetliğin devri, rızaen "teslim" söz konusu olduğu sürece devir hukuken gerçekleşmiş demektir.
Old 24-04-2008, 19:20   #10
MuratMuhacir

 
Varsayılan

Adnan Bey sizi yordum biraz kusura bakmayın
Ancak "Bir de Zilyetliğin devrinin yasaklanması, kiraci ile kiralayan arası sonuç doğurur. Zilyetliğin devri, rızaen "teslim" söz konusu olduğu sürece devir hukuken gerçekleşmiş demektir." diye yazmışsınız..Kiracı ile kiralayan arasında sonuç doğurur derken kast ettiğiniz nedir ? Yani 15.madde hükmüne rağmen sizce aralarında tersini kararlaştırabilirler mi ?

Eğer durum buysa yani aksini kararlaştırabiliyorlarsa 15. madde hükmü bir anlamda hükümsüz olmaz mı ? Yani rızası dışında olmasın demek istese bunu kanunda açıkça yazamaz mıydı ? Nitekim yeni kanunda rızası ile olabilir diyerek aslında daha önceden rızalı da olsa yapılamaz anlamını çıkartmak yanlış mı olur sizce ?

BU SON OLUR UMARIM Epey meşgul ettim..Kusura bakmayın..Vergi ile ilgili sorunuz olursa her zaman beklerim
Teşekkürler ,
Saygılarımla ,
Old 25-04-2008, 07:42   #11
halit pamuk

 
Varsayılan

Bu son olamasına gerek yok. Bu site bu nedenle çok önemli ve çok farklı. Tartışma yapmak ve yaratmak herzaman iyidir.ufkumuzu açar ve yeni şeyler öğreniriniriz, karşılıklı olarak.Alıntı:
Kiracı ile kiralayan arasında sonuç doğurur derken kast ettiğiniz nedir ?

Tabi ki eski kanuna göre taraflar aksini kararlaştıramaz. Kararlaştırılsa bile bu hüküm geçersiz olur.

Taraflar arasında sonuç doğurur derken, Taraflar daha doğrusu kiracı, kanundaki bu emredici hükme aykırı hareket ederek zilyetliği üçüncü kişiye devretmesi durumunda, kiralayan, sözleşmeden doğan tazminat, fesh vs gibi hukuki yollara başvurmasına neden olabilir, anlamında kullandım.

Ancak bu açık yasağa rağmen kiracı yine de kanuna ve sözleşmeye aykırı haraeket etse dahi bir alt kira sözleşmesi ile bunu devretmişse, yine de alt kiracı tarfından zilyetlik devren kazanılır. Zaten bunu kanunla vs ile engellemenin mümkün değil. Eşya hukuku ilkeleriyle çelişir.

Zilyetlik fiili bir durumun hukuki dile çevrilmesidir, fiili hakimiyeti anlatan ifadenin hukuki dildeki adıdır. Yani zilyetlik dediğimiz şey eşya üzerinde fiili hakimeyeti anlatan, gösteren durumdur.

o bunun zilyetidir dediğimizde onun o mal üzerinde fiili hakimiyeti olduğunu anlatmaya çalışıyoruzdur. Zilyetliğin devri dediğimiz şey de fiili hakimiyetin ona geçtiğini ya da ona da geçtiğini ifade ederiz.

Şimdi, fiili bir hakimeyeti, fiili bir durumu soyut kanun hükmüyle engelleyemeyiz. Çünkü ne kadar yasak desek te fiili bir durum olduğu için fiilen geçer.

Zilyetliğin devrine neden olan sözleşme vs. olabilir. Devrinin nedeni olan sözleşme geçersiz olsa bile devir geçerlidir. Çünkü devir sebepten mücerrettir.
Old 28-04-2008, 13:23   #12
MuratMuhacir

 
Varsayılan

Adnan Bey çok teşekkür ederim yorumlarınız için
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
araç devri Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 16 11-05-2010 17:08
hisse devri ahmetyılmaz Meslektaşların Soruları 3 12-12-2007 13:11
iş yeri devri... jurista Meslektaşların Soruları 1 20-10-2007 11:14
Zilyedliğin Devri Sözleşmesinde Bedelın Yer Almamasi empas Meslektaşların Soruları 1 03-02-2007 16:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03986406 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.