Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Anne ,Çocuklarına Kayyım Olabilir Mi ?

Yanıt
Old 08-04-2008, 15:00   #1
av.h.şahin

 
Soru Anne ,Çocuklarına Kayyım Olabilir Mi ?

merhabalar, açacağım babalık davası için anneden vekalet aldım. Annenin 1 yıllık dava açma süresi dolmuş. Kayyum tayini için sulh hukuk mahkemesine başvuracağım. Ancak anne çocuğuna kayyum olmak istiyor. böyle bir şey mümkünmü.Yoksa 3. bir şahıs mı kayyum olmalı mutlaka.
Old 08-04-2008, 15:27   #2
avukat1980

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 1978/2771
K. 1978/3877
T. 15.5.1978
• BABALIK DAVASI ( Kayyım Atanması )
• ESASA CEVAP ( Babalık Davası )
743/m.298
1086/m.195
ÖZET : Babalık davasında küçük için görmen ( kayyum ) ataması yaptırılmalı ve gösterilecek kanıtlar toplanmalıdır.

Süresinde cevap vermemek savunma hakkının yitirilmesine yol açar, ancak kanıta karşı kanıt gösterme olanağını ortadan kaldırmaz.

DAVA : ( S.G. ) ile ( H.K. ) arasındaki babalık davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki davalı tarafından istenilmekle dosya, okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - M.K. ‘nun 298. maddesi ve 2.5.1960 günlü 5/8 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı gereğince küçük için kayyum tayin ettirilmesi, gösterildiği takdirde onun da delillerinin toplanması, bütün delillerin birlikte tartışılıp sonucu uyarınca hüküm tesis olunması gerekirken eksik hasım ve eksik inceleme ile karar verilmesi Usul ve Kanun’a aykırıdır.

2 - Süresinde cevap vermemiş olmak, savunma hakkının yitirilmesine yol açarsa da, delile karşı delil gösterme imkânını ortadan kaldırmaz. Kaldı ki olayda kamu düzeni söz konusu olduğu için, İffetsizlik iddiası her zaman ileri sürülebilir ve bu konuda duruşma bitinceye kadar delil gösterilebilir. Bu yönün gözetilmemiş olması bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle ( BOZULMASINA ), bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve duruşma için takdir olunan bin dörtyüz lira vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Old 08-04-2008, 15:32   #3
avukat1980

 
Varsayılan

kanunda aksi bir durum olmadığına göre anne kayyum olabilir diye düşünüyorum
Old 08-04-2008, 20:15   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.av.h.şahin

Babalık davalarında kayyım atanmasının gerekçesi,çocuk ile anne arasında menfaat çatışması olması ihtimalidir.

Annenin kayyım olması bu bakımdan bence uygun değildir.

Kayyımın çocuğun öncelikli ve yüksek menfaatlerini temsil edebilecek anneden farklı ve anneden objektif olarak bağımsız bir kişi olması gerekir.

Kayyımın anneden farklı bir kişi olması gerekliliği sadece yerleşmiş Yargıtay kararlarının değil Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
gereği zorunludur da.
Alıntı:

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Madde 4– Özel bir temsilci atanmasını isteme hakkı

1) 9. madde saklı kalmak kaydıyla, iç hukuk bir menfaat çatışması nedeniyle çocuğun ebeveynlerini çocuğu temsil etme olanağından mahrum ederse, çocuğun şahsen veya diğer şahıs ve kurumlar aracılığıyla, adli bir merci önündeki kendisini ilgilendiren davalarda kendisini temsil edecek özel bir temsilci atanmasını isteme hakkı vardır.

Madde 9 – Bir temsilci atanması
1) Bir çocuğu ilgilendiren davalarda, iç hukuk gereğince, çocukla olan çıkar çatışması sonucunda velayet sorumluluğuna sahip kişiler çocuğu temsil etme yetkisinden men edildiklerinde, mahkemenin bu davalarda çocuk için bir özel temsilci atama yetkisi vardır.

2) Taraflar, bir çocuğu ilgilendiren davalarda, adlî mercinin çocuğu temsil etmek için başka bir temsilci, gerekli olduğu takdirde bir avukat tayin etmek yetkisine sahip olduğunu sağlama olanağını gözönünde bulundururlar.

"Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme'nin 1. Maddesinin 4. Paragrafı uyarınca, Sözleşme'nin adli bir makam önünde aşağıdaki kategori aile hukuku davalarında uygulanacağını beyan eder.

1. Boşanma davaları,
2. Ayrılık davaları,
3. Çocukların velayetine ilişkin davalar,
4. Ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması,
5. Babalığın mahkeme kararı ile kurulmasına ilişkin davalar"
Old 08-04-2008, 21:53   #5
Av.Sever Köz

 
Varsayılan

Ek ve paralel olarak annenin vekili ile kayyımın vekilinin aynı kişi olması Yargıtayca bozma sebebidir. Ancak elimde buna uygun bir karar mevcut değil.

Saygılar,
S/K
Old 09-04-2008, 16:25   #7
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Sever Köz
Ek ve paralel olarak annenin vekili ile kayyımın vekilinin aynı kişi olması Yargıtayca bozma sebebidir. Ancak elimde buna uygun bir karar mevcut değil.

Saygılar,
S/K

Y.2.HD.2005/18855 E. 2006/3469 K. 15.03.2006
(Dosyamdaki metni buraya aktaramadıım)
Old 09-04-2008, 16:29   #8
Av.Sever Köz

 
Varsayılan

Sayın Karaca,

Soru sahibine sunmak üzere elimde örnek yoktu. Sayın Kayar da ilgili linki eklemiş.
Şimdi oldu Teşekkürler

Saygılar,
S/K
Old 09-04-2008, 16:38   #9
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Küçük bir katkı..............
Av. Yüksel Eren


T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1223
K. 2006/2652
T. 2.3.2006

• ANNE VE KAYYIMIN VEKİLİNİN AYNI OLMASI ( Küçüğe Kayyım Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• AVUKATIN AYNI İŞTE MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ YARDIMI ( Küçüğe Kayyım Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• BABALIK DAVASI ( Küçük İle Anne Arasındaki Menfaat Çatışması Nedeniyle Küçüğe Kayyım Atanacağı )
• BABALIK DAVASINDA DAVAYI KABUL ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95/2. Maddesi Hükmüne Göre Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Sonuç Doğurmadığı )

• EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN SOYADI ( Annesinin Hanesinde Nüfusa Kayıtlı Olan Küçüğün Davalının Soyadını Taşımasını Sağlayacak ve İdareyi İşlem Yapmaya Zorlayacak Şekilde Baba Hanesine Kayıt ve Tesciline Karar Vermesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ ( Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

1086/m.95/2
1136/m.38/b
4721/m.321

ÖZET : Dava, babalığın tespiti istemine ilişkindir. 4721 sayılı TMK'nın 321. maddesine göre, çocuk, ana baba evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır.

Olayda, mahkemenin babalığın tespiti ile yetinmesi gerekirken, evlilik haricinde doğan ve annesinin hanesinde nüfusa kayıtlı olan küçüğün davalının soyadını taşımasını sağlayacak ve idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde baba hanesine kayıt ve tesciline karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

Olayda, küçüğe kayyım atanması amacını bertaraf edecek ve avukatın aynı işte menfaati zıt olanları temsil edemeyeceğine ilişkin kuralı da ihlal edecek şekilde küçüğün kayyımının vekili ile annenin vekilinin aynı avukat olması da usul ve yasaya aykırıdır.

Ayrıca babalık davası kamu düzeni ile ilgili olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95/2. maddesi hükmüne göre davalının davayı kabul etmesi hukuki sonuç doğurmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı küçük Barış Ektiren adına kayyım Ali Ektiren vekili tarafından, davalı Abdurrahman Temel aleyhine 21/8/2003 tarihinde açılan ve Maliye Hazinesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edilen davada, davalının babalığına ve Barış için aylık 500 Milyon TL. nafakaya hükmedilmesinin istendiği, Barış'ın annesi Gürbet Ektiren'in davada aynı zamanda kayyım vekili olan Avukat Zeynal Değirmenci tarafından temsil edildiği mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dava niteliği itibariyle babalığın tespitine ilişkindir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 321. maddesinde "çocuk ana ve baba evli ise ailenin, evli değil ise ananın soyadını taşır" hükmü mevcuttur.

Mahkemece, babalığın tespiti ile yetinilmesi gerekirken, evlilik haricinde doğan ve annesinin hanesinde nüfusa kayıtlı olan küçük Barış'ın davalının soyadını taşımasını sağlayacak ve idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde baba hanesine kayıt ve tesciline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38. maddesinin ( b ) bendine göre avukat, aynı işte menfaati zıt olan tarafları temsil edemez.

Diğer taraftan; babalık davasında küçüğe annesiyle arasında menfaat çatışması olduğu gerekçesiyle kayyım atanmaktadır.

Mahkemece, küçüğe kayyım atanması amacını bertaraf edecek ve Avukatlık Kanununun 38/b maddesini ihlal edecek şekilde Barış Ektiren'in kayyımının vekili ile annenin vekilinin aynı avukat olması da usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.

Ayrıca babalık davası kamu düzeni ile ilgili olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95/2. maddesi hükmüne göre davalının davayı kabul etmesi hukuki sonuç doğurmamaktadır. Mahkemece taraflardan delillerinin sorulup toplanması, kan ve genetik bulgular yönünden kendiliğinden inceleme yapılması gerekirken bu hususun da gözardı edilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 02.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 10-04-2008, 08:48   #10
av.h.şahin

 
Varsayılan

verdiğiniz bilgiler çok işime yaradı. herkese teşekkür ediyorum.
Old 10-04-2008, 09:19   #11
av.h.şahin

 
Varsayılan

bu durumda çocuğa atanacak olan kayyım, çocuk adına babalık davasını açacak ve davayı anneye ihbar edecek. Ancak kayyımın vekili benden farklı bir kişi olacak. Teşekkürler.
Old 19-08-2008, 13:10   #12
av.knel

 
Varsayılan

Kayyım atanacak kişiyi anne belirleyebilir mi? Mesela Av. Ali .....'nin kayyım olarak atanmasını istiyorum şeklinde.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kayyum yetkili mahkeme Av.Y.Selim ÜSTÜN Meslektaşların Soruları 7 06-12-2015 18:59
Kayyum, görevi ihmal suçunun faili olabilir mi? Avukat Hakan Eren Meslektaşların Soruları 1 22-04-2007 17:52
ön alım-kayyum avhalit Meslektaşların Soruları 1 26-03-2007 16:46
Hiv taşıyıcısı anne "kötü" anne midir? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 14 15-02-2007 15:34
Kayyum Atama sami Hukuk Soruları Arşivi 1 08-03-2003 11:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04441500 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.