Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

89/1 Haciz İhbarnamesinde Alacağın Varlığının Kabulü - Yargıtay Kararı

Yanıt
Old 03-04-2008, 09:44   #1
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan 89/1 Haciz İhbarnamesinde Alacağın Varlığının Kabulü - Yargıtay Kararı

Merhaba,Yargıtay 12.H.D.'nin 2006/12338E-2006/15074K sayılı ilamının TAM METNİNE ihtiyacım var...
Old 03-04-2008, 09:59   #2
tolga

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşım,
İşinize yarayacağını umuyorum

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12338

K. 2006/15074

T. 7.7.2006

• HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Sonra Muhtıra İle Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İkinci Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesi İstemi )

• İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

2004/m. 89/3

ÖZET : Borçlu aleyhindeki icra takibinde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde itiraz edilmediği gibi paranın bloke edildiği bildirilmiştir. Bu durumda ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesi ve bu ihbarnameye de itiraz edilmediği takdirde borcun ödenmesi için üçüncü kez bildirim yapılması gerekir. İcra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 3. kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 Sayılı Yasa İle değişik İİK.'nun 89/3. maddesi gereğince 3. şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi, bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3. kez İcra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : 3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-04-2008, 10:00   #3
Gamze Dülger

 
VarsayılanT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12338

K. 2006/15074

T. 7.7.2006

• HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Sonra Muhtıra İle Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İkinci Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesi İstemi )

• İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

2004/m. 89/3


ÖZET : Borçlu aleyhindeki icra takibinde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde itiraz edilmediği gibi paranın bloke edildiği bildirilmiştir. Bu durumda ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesi ve bu ihbarnameye de itiraz edilmediği takdirde borcun ödenmesi için üçüncü kez bildirim yapılması gerekir. İcra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 3. kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 Sayılı Yasa İle değişik İİK.'nun 89/3. maddesi gereğince 3. şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi, bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3. kez İcra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : 3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kolaylıklar Dilerim.
Old 03-04-2008, 13:07   #4
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım,
Karar bu haliyle Yargıtay 12.H.D.'nin 1990/6497 K sayılı'borçlu şirket İİK.89/1 ihbarı üzerine itiraz etmemiş,ayrıca borcun şirketin zimmetinde OLDUĞUNU KABUL ve ikrar etmiş olmakla ,artık ikinci haciz ihbarının çıkarılması gerekmez'şeklindeki kararı ile çelişmiyor mu??Bu konuya ilişkin başka karar var mı??TEŞEKKÜRLER
Old 03-04-2008, 13:56   #5
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Sayın meslektasım bahsettiğiniz .....Yargıtay 12.H.D.'nin 1990/6497 K ....kararın tam metni elinizde mi acaba..onuda yayınlarsanız daha net bir cevaba ulaşabilriz..ama 89/1 den sonra 89/2 ondan sonrada 89/3 ondan sonrada muhtıra gönderilmesi gereklidir...89/1 e itiraz etmeyen 89/2 ye itiraz edebilir..saygılarımla...
Old 03-04-2008, 14:23   #6
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 1989/12936
Karar : 1990/6497
Tarih : 29.05.1990

ÖZET : Borçlu şirket, İİK. 89/1 ihbarı üzerine itiraz etmemiş, ayrıca borcun şirketin zimmetinde olduğunu kabul ve ikrar etmiş olmakla, artık ikinci haciz ihbarının çıkarılması gerekmez.

(2004 s. İİK. m. 89)

KARAR METNİ :
Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki T...... Yatırım Holding A.Ş. vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 7.12.1989 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Üçüncü kişi T........ Holding A.Ş., 89/1. ihbarı üzerine maddenin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde itiraz etmemiş, mal yedinde ve borç zimmetinde sayılmıştır. Tetkik konusu olayda üçüncü kişi şirket vekili itiraz etmemekle kalmamış borcun şirketin zimmetinde olduğunu kabul ve ikrar etmiştir. Bu durumda artık 2. haciz ihbarının çıkarılmasına gerek yoktur.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddi ile usul ve kanuna uygun merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), peşin alınan 3500 TL. harcın mahsubuna, bakiye 1500 TL.nin temyiz edenden alınmasına, 29.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : {YKD. Ocak-1991 s: 72}
Bizim olayımızda da paranın varlığı kabul ediliyor...
Old 03-04-2008, 14:32   #7
Av.Nesrin

 
Varsayılan

2004 SAYILI İCRA İFLAS YASASI

Madde 89 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/49 md.)

Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen

Sayfa 24


1265veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahküm edilmesini istiyebilir. Tetkik mercii, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/22 md.) Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.

Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harc ve resme tabi değildir.

Bu madde hükmü,memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.


Sayın Avcı yargıtay kararları arasında herhangi bir çelişki yok zira yasa değişikliği var. Uygulamada çok sıkıntılara yol açtığı için yasada olmamasına rağmen kullanılan ve icra dairelerinin de artık benimseyip sorun çıkarmadığı ' haciz müzekkeresi veya haciz tezkeresi' dediğimiz kurumu artık kullanıyoruz. Yani en azından ben ve yakın çevrem.Zannedersem uygulama da genel olarak bu yönde. Yani 89/1 yolunu uygulamaya bir başlarsak 89/2 ve 89/3 prosedürüne de uymak zorunda kalıyoruz.O nedenle 2. yargıtay kararı yasaya uygundur.

Kolaylıklar dilerim.
Old 03-04-2008, 15:57   #8
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Değişiklik sadece 3.haciz ihbarnamesinin eklenmesine ilişkin değil mi Sayın meslektaşım??Bu hususta Baki Kuru'nun 2004 tarihli kitabında da açıkça 89/2 veya 3 gönderilmeden para istenir diyor.
Old 03-04-2008, 16:09   #9
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Yasa ilk çıktığında biz bu konuyu çok tartışmış ve tartışmayı da orda noktalamıştık. Bir ve ikinci fıkralarda genel olarak haciz ihbarnamesi düzenlenmiş ancak üçüncü fıkrada aşağıya tekrar alıntıladığım üzere 89/1,89/2 ve 89/3 prosedürünün tamamı düzenlenmiş durumda yani eski uygulama yürülükten kalkmış durumda, ben öyle biliyorum. Baki Kuru 2004 basım kitabı da okumadım.

Alıntı:
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyenveya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.


Yasa metnini tekrar okuduğumda da aynı sonuca ulaşıyorum.Yanılıyor muyum.
Old 03-04-2008, 16:32   #10
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

İtiraz edilmediği duruma ilikin tereddütüm yok ama varlığı açıkça kabul edilen para varsa 89/2 göndermek gerekir diye bir sonuca ulaşamadım ben.Baki Kuru'nun makalesi internette de var.Özeti:Birinci VEYA ikinci haciz ihbarnamesini alan banka yedi gün içinde kendisinden istenilen alacağı takip borçlusuna borçlu olduğunu icra dairesine bildirir ise artık İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ gönderilmesine gerek yoktur.
Old 03-04-2008, 16:38   #11
Av.Nesrin

 
Varsayılan

O zaman ben şöyle anlıyorum.Banka ihbarnameye hiç cevap vermezse, banka ihbarnameye cevap verip evet bu kadar şu hesapta para var derse(açıkça kabul etmek bu demek mi?), evet para var ama ödemem derse, hayır para yok derse nasıl bir yol izlenecek.

Eğer doğru anlıyorsam bankanın cevabını da izah ederseniz yeniden ben de araştırmaya girişeceğim.Cevabınızı bekliyorum.
Old 03-04-2008, 16:49   #12
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

3.kişinin cevabı evet para var.Ama sizden sonra başkaca ihbarnameler de geldi sıra cetveli yapın.
Old 03-04-2008, 17:42   #13
Av.Nesrin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2004/16748
K:2004/20997
T:05.10.2004

2004 s. Yasa m. 89

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 3. Kişi hakkında çıkarılan
89/1 haciz ihbarnamesine vermiş olduğu cevapta İİK.nun 89/2. maddesinde öngörülen biçimde herhangi bir itirazda bulunmamış aksine takip borclusuna borcu bulunduğunu, ancak henuz vadesi gelmediğini, vadesi geldiğinde borcunu takip dosyasına gonderecegini beyan etmiştir. Bu durumda 89/1 haciz ihbarnamesıne karsı borç bulunmadığı yönünde bir itiraz söz konusu olmadığından 3. kişinin bildirimi doğrultusunda adına 89/2 haciz ihbarnamesi cıkarılması gerekirken bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi doğru olmadığından icra mahkemesinde sozü edilen icra müdürlügu kararına karşı alacaklının sikayetınin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 03-04-2008, 17:51   #14
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Bulduğum diğer yargıtay kararları da hep bu doğrultuda.evet parası var, yargıtay uygulamasında itiraz etmemiştir anlamına geliyor ve 89/2 ile 89/3 prosedürü uygulamak gerekiyor. Değişiklikten sonra doğan bir karışıklık ancak bence de yasa açık.

Tekrar iyi çalışmalar dilerim.
Old 04-04-2008, 08:27   #15
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Nesrin Hanım ,bu kararda da VADESİ GELMEDİĞİNDEN söz ediliyor,ama bizim olayımızda.....YTL alacağı bulunmaktadır diyor.Kolay gelsin Çok teşekkürler.
Old 04-04-2008, 12:51   #16
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu durumda 89/1 haciz ihbarnamesıne karsı borç bulunmadığı yönünde bir itiraz söz konusu olmadığından 3. kişinin bildirimi doğrultusunda adına 89/2 haciz ihbarnamesi cıkarılması gerekirken bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi doğru olmadığından icra mahkemesinde sozü edilen icra müdürlügu kararına karşı alacaklının sikayetınin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Sn.Avcı kararın görünmeyen bölgelerini de yeniden yazdıktan sonra cümlenin devamı yukarıdadır. Yargıtay itiraza ayrı sonuç bağlıyor, diğer yüm cevaplarda 89 prosedürünün uygulanmasını bekliyor benim ulaşabildiğim kararların tamamı bu yönde.

Kaldı ki bankanın cevabı yanlıştır.Satış sonucu elde edilen bir para mevcut değil ki sizden sıra cetveli istesin. Haciz tarihi itibariyle önde gelen dosyaya parayı bloke edip 89/3 le birlikte ödeme yapması lazım diye düşünüyorum.Ancak bu konuda fazlaca da bir bilgim yok.İyi çalışmalar dilerim tekrar.

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhtiyati Haciz, Alacağın Temliki! Kemal Yıldırım Meslektaşların Soruları 6 06-08-2009 11:35
Birinci Haciz ihbarnamesi-Ceza-alacağın tahsili metodu Av.kerami ÖZDEMİR Meslektaşların Soruları 0 13-05-2008 13:37
Yargıtay onaması ile infaz olan ilamlı icra karar düzeltmenin kabulü ile ne olur? orhanumit Meslektaşların Soruları 4 08-02-2008 10:15
3.kişilerdeki hak ve alacağın ölümden sonra haciz yapılması nedeniyle reddedilmesi? Av.Şule Pınar Narin Meslektaşların Soruları 0 14-06-2007 16:08
Çocuğun Mal Varlığının Dökümü VelayetHareketi Hukuk Soruları Arşivi 5 11-12-2006 00:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05327106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.