Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kuruma Verilen İdari Para Cezası Için Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yanıt
Old 15-03-2008, 01:33   #1
MASSAN

 
Varsayılan Kuruma Verilen İdari Para Cezası Için Yetkili Mahkeme Neresidir?

Arkadaşlar,müvekkilim olan bir Okul'a SSK borcu dolaysıyla SSK tarafından ödeme emri gönderiliyor.Ben de bu ödeme emrinin iptali için İş Mahkemesine dava açtım.Fakat;baktığım yargıtay kararlarının bazılarında iş mahkemesi,bazılarında ise İdare mahkemesinin yetkili olduğu yazıyor.İş makemesinin yetkili olduğuna dair elinizde yargıtay kararı var mı?
İlginize şimdiden teşekkür ederim...
Old 16-03-2008, 15:41   #2
Av.Cüneyt Bülent Şeker

 
Varsayılan

Bir Kuruma verilen idari para cezasına ilişkin idari işlemin iptali için ( olayda kurumdan kasıt bir özel okul olduğu anlaşılıyor) Bulunduğunuz il merkezinin bağlı bulunduğu idare mahkemesi başkanlığına açılması gerekir. olayı biraz daha açık anlatırsanız iş mahkemesinin yetkil olup olmadığı konsundaki içtihat hakkında bilgi verebiliriz
Old 17-03-2008, 10:49   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
21. Hukuk Dairesi

Esas: 2004/11238
Karar: 2005/4160
Karar Tarihi: 21.04.2005

ÖZET: Davacı hakkında 506 sayılı yasanın 140. maddesinde öngörülen koşulların oluşması nedeniyle idari para cezası tahakkuk ettirildiği, idari para cezasının anılan madde de belirtilen prosedür çerçevesinde kesinleştiği, uyuşmazlık konusu değildir. Birinci uyuşmazlık, idari para cezasının idari aşamada kesinleşmesinden ve özellikle 6183 sayılı yasa uyarınca borçluya gönderilen ödeme emrinden sonra " borçlu olmadığının teshili ve ödeme emrinin iptali veya istirdat" şeklinde dava açılması durumunda görevli mahkemenin saptanması noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, davacı, 6183 sayılı yasa uyarınca yapılan takibin iptali ile ödeme emrinde belirtilen miktarda idari para cezası ve gecikme zammı borcu olmadığının tespitini istediğine göre uyuşmazlığın belirgin bir biçimde 506 sayılı yasanın 80. maddesinden kaynaklandığı açık-seçiktir. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın çözüm yerinin idare mahkemesi olmayıp alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi olduğu ortadadır.

(506 S. K. m. 79, 80, 140) (4792 S. K. m. 19) (4958 S. K. m. 37,49)

Davacı, davalı kurumca prim borcu ve idari para cezası tahakkuk ettirilerek çıkarılan ödeme emirlerinin iptali ile borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Z. Ayan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Dava, idari para cezası ve ek prim borcunun ödenmesi için 6183 sayılı yasa uyarınca yapılan takibin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, idari para cezası ile ilgili itirazın inceleme merciinin idare mahkemesi olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine ve prim borcuna ilişkin davanın ise, davalı Kurum işleminin yerinde olduğu gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiş ise de, varılan bu iki sonuç da usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Gerçekten, davacı hakkında 506 sayılı yasanın 140. maddesinde öngörülen koşulların oluşması nedeniyle idari para cezası tahakkuk ettirildiği, idari para cezasının anılan madde de belirtilen prosedür çerçevesinde kesinleştiği, uyuşmazlık konusu değildir. Birinci uyuşmazlık, idari para cezasının idari aşamada kesinleşmesinden ve özellikle 6183 sayılı yasa uyarınca borçluya gönderilen ödeme emrinden sonra " borçlu olmadığının teshili ve ödeme emrinin iptali veya istirdat" şeklinde dava açılması durumunda görevli mahkemenin saptanması noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağı 3995 sayılı yasanın 4. maddesiyle değişik 4792 sayılı yasanın 19. maddesinde Kurum gelirleri kapsamına 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre alınan idari para cezalarının dahil edildiği ve süresi içinde ödenmeyen gelirlerin Kurum alacağına dönüşeceği ve 506 sayılı yasanın 80. maddesine göre gecikme zammı uygulanacağı hükmü öngörülmüştür. Öte yandan, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. maddesinde 3917 sayılı yasanın 1. maddesi ile yapılan değişikliğe göre kanuni süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklılarının tahsilinde 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kurum alacaklarının tahsilinde 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı yasanın uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Somut olayda, davacı, 6183 sayılı yasa uyarınca yapılan takibin iptali ile ödeme emrinde belirtilen miktarda idari para cezası ve gecikme zammı borcu olmadığının tespitini istediğine göre uyuşmazlığın belirgin bir biçimde 506 sayılı yasanın 80. maddesinden kaynaklandığı açık-seçiktir. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın çözüm yerinin idare mahkemesi olmayıp alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi olduğu ortadadır.

İkinci uyuşmazlık ise, Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişince saptanan bildirim dışı kalmış işçiliğin takibine ilişkindir.

506 Sayılı yasada yeni düzenlemeler getiren 4958 sayılı yasadan Önce kurumun ölçümlemeye dayanak aldığı yasal düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı hususu açıktır. Gerek 3917 sayılı yasa ve gerekse bu yasayla öngörülen ölçümlemeye ilişkin esaslar yerine yeni düzenleme getiren 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin hükümleri geçerliliğini yitirmiştir. Ne var ki, bu hukuksal boşluk. Kurumun yapılan işler ile buna bağlı bildirilmesi zorunlu işçilik miktarları üzerinde denetim ve prim saptama yetkisini ortadan kaldırmamıştır. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.11.2001 günlü. Esas: 2002/965, Karar: 2001/1038 sayılı kararı da aynı yöndedir. 506 sayılı yasanın 79. maddesi ve diğer hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Kurum'a kendisine bildirilen veya bildirilmeyen işçilik yönünde inceleme yetkisi açıkça verilmektedir. Kaldı ki, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı yasadan önce durum bu merkezde olduğu gibi, 4958 sayılı yasanın 37. ve 49. maddeleri gereğince de kurumun ölçümleme hakkının bulunduğu açıktır.

Somut olayda, ölçümlemenin konusu olan davacı şirketin taahhüdü altında yürütülen Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Samsun İşletme Müdürlüğü yemekhane hizmetleri işi ile ilgili 25.09.2000 tarihli müfettiş raporu esas alınarak sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının Kurumca resen hesaplandığı dosyadaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Bu durumda, mahkemece yapılacak işlem, yemekhane hizmetleri işlerinden anlayan uzman bilirkişi ile yöntemince işin esasına girmek, işin genel niteliğini, işte kullanılan teknik yöntemleri, işin büyüklüğünü, tamamlama süresini, işyeri koşullarını, istihkak tutarlarını, kısaca, işçilik bildirilmesi gereken işle ilgili tüm verileri gözeterek, gerekirse, emsalleriyle kıyaslayarak, dava konusu iş nedeniyle gerçek biçimde bildirilmesi zorunlu işçilik oranını veya miktarını belirlemek ve belirlenecek bu işçilik oranına göre işverenin prim borcu bulunup bulunmadığını saptamaktır. Mahkemece, öngörülen biçimde bir inceleme yapılmaksızın, yetersiz bilirkişi raporu hükme dayanak alınmıştır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene yükletilmesine, 21.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

(KAYNAK: Av. Talih UYAR)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 17-03-2008, 10:52   #4
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. DANIŞTAY
10.Dairesi

Esas: 2006/975
Karar: 2006/6469
Karar Tarihi: 15.11.2006

ÖZET: 506 Sayılı Kanun'un 140. maddesine dayanılarak verilen para cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümü görevi İdare Mahkemesi'ne aittir.


(5326 S. K. m. 3) (506 S. K. m. 140)

506 Sayılı Kanun'un 140. maddesinde yapılmış değişikliğin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş olması, 506 Sayılı Kanun'un 140. maddesine dayanılarak verilen para cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümü görevinin İdare Mahkemesi'ne ait olduğunu göstermektedir.

Bu durumda 5326 Sayılı Kanun uyarınca uyuşmazlığın çözümünün adli yargının görevinde olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle ... .....Mahkemesi'nin kararının BOZULMASINA, 15.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 17-03-2008, 16:29   #5
Av.Fatma Dündar

 
Varsayılan

Sorunuzdan anladığım kadarı ile, prim borcuna ilişkin bir ödeme emri gönderilmiş. Prim borcuna ilişkin davalar; İş Mahkemesi'nde açılmalıdır. Ancak, siz ödeme emrine karşı dava açmışsınız. Yani prim borcuna ilişkin öncesinde ihbarname gönderilmiş, ödenmeme üzerine ödeme emri düzenlenmiş gibi algılıyorum. Eğer ihbarnameyi dava konusu etmemişseniz artık borcunuz kesinleşmiştir bana göre.. Yok kastettiğiniz idari Para cezası ise, idari para cezaları için görevli mahkeme idare mahkemeleridir.
Old 17-03-2008, 16:57   #6
MASSAN

 
Varsayılan

Evet ödeme emrine karşı açtım.Bana göre de iş mahkemesi ama yargıtay kararı lazım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
babalık davasında yetkili yer neresidir avukat_selcuk_bey Meslektaşların Soruları 12 08-02-2017 11:57
Eve Dön Çağrısı nasıl yapılır - yetkili aile mahkemesi neresidir? elvankakici Meslektaşların Soruları 8 22-06-2012 09:36
Yetkili İdare Mahkemesi Neresidir. av.knel Meslektaşların Soruları 2 14-11-2011 12:08
fikri ve sınai hak ihlalleri için görevli ve yetkili mahkeme barisugan Meslektaşların Soruları 3 02-12-2006 20:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04671502 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.