Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

babasının mirasını reddeden çocuklar dedelerinin mirasından pay alabilirmi?

Yanıt
Old 10-01-2008, 20:54   #1
Av.Özlem Kansiz

 
Acil babasının mirasını reddeden çocuklar dedelerinin mirasından pay alabilirmi?

sevgili THS sakinleri öncelikle bildireceğiniz görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim. mirasın reddi konusunda bilgilerinize ihtiyacım var. baba öldükten sonra eş ve çocuklar borçlardan kurtulmak için reddi miras davası açarak mirası kanuni süresinde reddediyorlar.aradan 4 sene geçtikten sonra murisin babası vefaat ediyor. bu durumda babalarının mirasını reddeden çocukların dedelerinin mirasında mirasçı olabilecekler midir?
Old 11-01-2008, 08:17   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

dedelerinin mirasını babaları sayesinde alabilecekleri için ve babalarının mirasını da reddettiklerine göre bence artık dedelerinden kalan mürası alamayacaklardır..
Old 11-01-2008, 10:31   #3
Av.AE

 
Varsayılan

Ben hak iddia edebileceklerini düşünüyorum. Zira, babasından dolayı almamaktadır; bilakis dedesinin soy bağına ait olduğu için ve de soy ağacında kanuni mirasçısı olduğu için pay alabilir. Ancak;

Dedesinden babasına geçecek mirasın çocuğa geçmesi ihtimal dışıdır. Zira babadan gelecek miras reddedilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususun şu olduğunu düşünüyorum: Soy bağı ihtimamla belirlenmeli, torun, salt yasal mirasçısı sıfatıyla dedenin mirasçısı konumundan pay aldığı tespit edilmeli.

Ayrıca, babasının mirasını reddetmesi soy bağını reddetmesi anlamını taşımamaktadır. Eğer mirasın reddi aynı zamanda soy bağının reddi olsaydı miss lawyer kullanıcısının dediğine katılırdım.
Old 11-01-2008, 10:51   #4
ORATOR

 
Varsayılan

M.K.614 ve 511.maddelerinin birlikte yorumu ve red ile hısımlık ilişkisi sona ermeyeceğinden çocukların büyükbabaya mirascı olabileceklerini düşünüyorum. Nıhai karar, Sulh Hukuk Hakimi'nin vereceği veraset kararı ile belirlenecektir.
Old 11-01-2008, 11:19   #5
Av.Özlem Kansiz

 
Varsayılan

görüşleriniz için teşekkür ederim. yaptığım araştırmalarda da yakın sizinle yakın görüşlerle karşılaştım. fakat burdaki asıl sorun babalarının borçlarından kurtulmak için mirası reddeden çocuklar ve eş dedenin yasal mirasçısı olarak mirastan pay alırsa babalarının borçlarından sorumlu tutulurlar mı? yani reddi mirası, miras şirketinin tasfiyesi gibi görüp tasfiyeden sonra ortaya çıkan yada çıkabilecek fazlalığı mirasçılara intikal ettirebilecek miyiz?
Old 11-01-2008, 14:31   #6
avbf

 
Varsayılan

Benim müvekkillerim de aynı şekilde babalarının mirasını reddetmişler.Dedeleri ölünce babaanneye karşı muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açtık.Bu davada karşı taraf babanın mirasını reddettiğimizden dedenin mirasçısı olamayacağımız nedeni ile itirazda bulundu.Mahkeme davaya devam ediyor,bu konuda br karar vermedi KArşı taraf verasetin iptali açacağız demesine rağmen de açmadılar..Davada bizim savunmamız her murisin mal varlığının ayrı olduğu, müvekkillerin babasının dedesinden önce ölmesi nedeniyle red tarihinde mirasçılık sıfatlarının doğmadığı,Dedenin mirasından hak kazandıkları yönündedir.Mahkeme sözlü olarak bizim görüşümüze katıldığını beyan etmiş ve davaya devam etmektedir.Davalının sadece veraetin iptali davaaı açma hakkı vardır.
Old 11-01-2008, 14:33   #7
Av.AE

 
Varsayılan

Yukarıda da yazdığım gibi kesinlikle hak sahibi olduklarına inanıyorum. Bence burada mirasçılık hakkının tanımı ve mirasçılığın tespiti doğru yapılmalı. Çocuk, soy olarak babadan dedeye bağlıdır ancak miras hakkı babasından bağımsızdır. Dedenin füru'udur torun.
Old 11-01-2008, 16:19   #8
karadaglihukuk

 
Varsayılan

TMK 575 maddesi gereğince" Miras ölümle açılır ve herhangi bir işleme tabii tutulmadan, miras kendiliğinden mirasçılara intikal eder. Miras, miras bırakanın ölüm günündeki hükümlere göre mirasçılarına intikal eder."Yine TMK nunun 580 maddesi gereğince "Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır." şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu maddeleri incelediğimiz zaman büyük babanın vefaatı tarihinde mirası ret edilen babanın mirasçı olmadığı bellidir.TMK nunun 575-580 maddesine göre,dedenin vafaatında sağ olmayan babanın mirasçı sıfatı olmayacaktır.Bu nedenle babanın mirasını ret eden eden çocukların dedelerinin mirasını istemelerine yasal engel olmadığı kanaatindeyim.
Old 11-01-2008, 16:19   #9
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Baba ve dede hukuken ayrı ayrı kişiliklere sahiptirler. Birisi hakkındaki işlem diğerini etkilemez. Babanın mirası terekesi borca batık olduğu için ret edilmiştir.Bu husus dedenin de mirasının borca batık olacağı anlamına gelmez.


İkincisi bir kişinin mirasının reddi ancak o kişinin miras hakkının mirasçıya geçmesinden sonra söz konusu olur. Baba öldüğünde dede henüz hayatta olduğuna göre ret keyfiyetinin dedenin de mirasını kapsadığı düşünülemez.

Dedenin sağlığında " mirastan feragat" sözleşmesi yapılmadıkça veya dedenin ölümünden sonra mirası ret edilmedikce, daha önce babanın mirasının ret edilmiş olmasının dedenin mirasını etkilemeyeceği kanısındayum.

Saygılarımla.
Old 11-01-2008, 18:17   #10
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

I. ALTSOY
Madde 495 - Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Sayın Prof Dr.M.Kemal Oğuzman anılan maddenin eski Medeni Kanundaki karşılığı olan M.439/3 hükmünü yorumlarken, şu hususları belirtmektedir. “Muristen evvel ölmüş bulunan zümre başının veya kökün yerini kendi füruu alır. Buna zümre ve tabakada halefiyet prensibi de denilmektedir. Her ne kadar kanunumuz (M.K m.439/f.3, 440/f.2, 441/f.2) (743 Sayılı MK anlaşılmalıdır.) buna fürular tarafından temsil diyorsa da hakikatte füru zümre başını veya kökü temsil etmez, onun yerini alır ve bizzat kendi mirasçılığı bahis konusudur.” ( Miras Hukuku dersleri, İstanbul, 1978 baskı, sayfa 35 )

Olaydaki çocuklar babalarının mirasını reddetmesine rağmen, dedeleri babalarından sonra ölmüştür. Dolayısıyla, altsoyun TMK m.495/3 uyarınca mirasçılığı sözkonusudur. Altsoyun bu mirasçılığı temsil ilkesine dayanmadığından, ölen babalarının yerine geçmek suretiyle, bizzat kendi mirasçılıkları sözkonusu olduğundan, babalarının mirasını reddetmelerine rağmen dedelerinden miras alabilmelidirler.

Saygılarımla.
Old 11-01-2008, 18:55   #11
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Hocam Prof.Dr.Turgut Akıntürk’ün çın çın sesi 30 yıl sonra bile hala kulaklarımda:

‘’Ölüye miras kalmaz. ‘’

Sayın Hocam'ın ellerinden öpüyorum. Saygılarımla
Old 26-03-2009, 10:57   #12
vekaleten

 
Varsayılan

Öncelikle herkese iyi çalışmalar
Senai Olgaç Medeni Kanun Şerhi'den bir karar aktarıyorum..
"Babasının mirasını reddeden evlat, babasından sonra ölen babaannesinin mirasçısı olur; babasının mirasını reddetmesi durumu babaannesinden mirasçı olmasına engel teşkil etmez. 2.HD. 6.2.1951 T. 7527/989"
Sayın meslektaşlarım ben de bu konu hakkında çalışıyorum, hatta sayın Kansız aktarığı olayla bire bir örtüşüyor. Sayın Kansız sonuç olarak dedenin mirasını kabul etmek babasının borçlarından sorumluluk doğmaz sonucuna mı ulaştınız. Ben böyle olduğunu düşünüyorum, görüşlerinizi bekliyorum
Old 26-03-2009, 12:07   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Sayın Kansız sonuç olarak dedenin mirasını kabul etmek babasının borçlarından sorumluluk doğmaz sonucuna mı ulaştınız. Ben böyle olduğunu düşünüyorum, görüşlerinizi bekliyorum
Sayın vekaleten

Yukarıdaki pek çok mesajda da belirtildiği gibi dededen toruna kalan miras doğrudan toruna gelir; ölüye miras kalmaz; ölmüş olan babaya dededen miras kalmayacağından, dedenin mirası babadan oğula gelmez.

Dolayısıyla babanın borçları ile dedenin mirası ayrı tutulur. Dedenin mirasını kabul eden torun babanın borçlarını kabul etmiş sayılmaz.

Saygılarımla
Old 26-03-2009, 18:23   #14
avdarklord

 
Varsayılan

Ben de dede ile babanın ayrı kişilikler olduğu ve bu sebeple babanın mirasını reddetmenin dedenin mirasını reddetmek anlamına gelmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü baba daha önce dede daha sonra öldüğüne göre, babanın mirası reddedildiği anda eğer dede henüz yaşıyorsa zaten dededen doğacak olan miras hakkı doğmamıştır. Kanaatimce doğmamış bir haktan feragat edilemeyeceği kuralı gereği torun dedenin mirasından pay alabilmelidir. Saygılar sunarım
Old 25-09-2009, 10:31   #15
avbf

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarım,bu forumda bahsettiğim davada (kısaca tekrar edersem : Müvekkiller kendi babalarına ait mirası reddetmişlerdir.Babalarından sonra vefat eden dedelerinden kalan mallar için dedelerinin eşine karşı muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil davası açmıştık) mahkeme bizim lehimize karar verip davayı kabul etti.Davalı tarafın temyizi üzerine Yargıtay şu gerekçe ile kararı bozdu:
" Her ne kadar TMK.nun 611.maddesi hükmü gereğince yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçerse de somut olayda davacıların babası kendi murisine ait mirası reddetmemiş ,davacılar babalarından gelen mirası reddetmişlerdir.
O halde kendi murisine ait mirası reddeden bu kişilerin muris muvazaasına dayalı olarak açtıkları davanın dinlenilmesine yasal açıdan olanak bulunmamaktadır."

Bu kararda anladığım kadarı ile mirası reddeden mirasçılar dedelerinden kalan miras payını alabilirler ancak dava hakkını kullanmazlar.Kanımca müvekkilerin dava hakkı babalarının dava hakkı değildir.Müvekkillerin dedelerine mirasçı olması nedneiyle doğmuş bir dava hakkıdır.Bunu miras payından ayırmanın bence hiçbir yasal gerekçesi olamaz.
Yargıtay kararının düzeltilmesini talep edeceğim.Bu konuda görüş veya aksi yönde verilmiş yargıtay kararı varsa bildirirseniz sevinirim Saygılarımla.
Old 25-09-2009, 11:31   #16
av.cemile

 
Varsayılan

Muvazaa iddiasında bulunmak için illa murisin oğlu olmak gerekmez ki
Hakkına halel gelen her ilgili muvazaa iddiasında bulunabilir. Buna göre mirası reddedilen babanın çocukları(torunlar), dedenin mirasından pay alabilir ama babanın açması gereken davayı açamazlar demek mantıksız geliyor. Çünkü bu davayı dedenin mirasçıları olmaları hasebi ile muvazaa nedeni ile zarar gören mirasçı torunlar açmıştır. Babanın dava hakkını değil kendi dava haklarını kullanmışlardır.

Bana gerçekten son derece tuhaf geldi karar. Belki de anlayamadım.
Old 25-09-2009, 13:09   #17
avbf

 
Varsayılan

İnanın kararı bende anlayabilmiş değilim.Son derece tuhaf bir karar.Sadece bu bozma kararının YARGITAY'a gittiği tarihten itibaren 2 ay da döndüğünü söyleyebilirim.
Old 11-12-2014, 20:43   #18
Av.Abdülaziz Güler

 
Varsayılan

Sn avbf
Yargıtay'ın bu yanlış kararının akibeti ne oldu ?
Old 29-11-2015, 23:21   #19
tubiornottubi

 
Varsayılan

Annesinin mirasını reddeden çocuk, annesinden önce ölmüş, annesinin halasının mirasını alabilir mi? Ancak anne halanın mirasından haberdar değilmiş ve halanın mirasından hiç pay almamış. Çocuk annenin mirasını tereke borca batık diye reddetmiş. Bu durumda annesinin halasının mirasını alabilir mi? (Halanın altsoyu yok ve üstsoyu da hayatta değil)
Old 30-11-2015, 09:50   #20
Av. Ahmet GELEGEN

 
Varsayılan

Mirasın reddi halinde, mirası ret edenler için tıpkı vefat etmişler gibi sonuç doğurup varsa alt soylarına miras intikal edecektir.
geçen sene dedesi vefat eden arkadaşım benzer bir olayda dedelerinden bir çok miktarda borç kaldığını, babasının mirası vaktinde ret ettiğini, benimde ret etmem gerekiyor mu diye bana sorduğunu hatırlıyorum. Vakit geçirmeden mirası reddet demiştim.
Old 30-11-2015, 10:29   #21
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

(tubiornottubi) nin sorusuyla ilgili;
Hala anneden önce öldüğünden ,anneye geçen miras payı annenin mal varlığına dahil olmuştur.Annenin fiilen pay alıp almaması önemli değildir.Pay halanın ölüm tarihinde hukuken anneye geçmiştir Çocuk annesinin mirasını ret ederken bu miras payına dahil olan haladan gelen payı da ret etmiş sayılır.Çocuk annesinin halasının mirasını alamaz. Diye düşünüyorum.
Old 30-11-2015, 13:12   #22
tubiornottubi

 
Varsayılan

Halanın miras paylaşımı için dava devam etmekte, bu süreçte müvekkil(X) hamile kalsa ve çocuk doğsa(Y), halanın mirasçısı olabilir mi ?

Ben olabileceğini düşünüyorum. Çocuğun(X) annenin mirasını reddinin, çocuğun(X) yeni doğacak altsoyunun(Y) mirası almasına engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorum.
MK MD 611"Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer" Nitekim mirası reddeden, ölmüş gibi değerlendirildiğinden miras altsoya (Y) geçecek. Ancak bu durumda yeni doğmuş çocuğa(Y) sadece halanın mirası mı kalır ? Yoksa reddedilen diğer miras da tekrar açılır mı?

Ben açılmayacağı kanısındayım.
Zira MK MD 612 "En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir" şeklinde düzenlenmiştir.

Karışmaması açısından harflendirdim.
Müvekkil (X)
Yeni doğacak çocuk (Y)
Old 30-11-2015, 13:13   #23
tubiornottubi

 
Varsayılan

Aslında özetle soru bu;
Halanın miras paylaşımı için dava devam etmekte, bu süreçte müvekkil(X) hamile kalsa ve çocuk doğsa(Y), halanın mirasçısı olabilir mi ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
memuriyetten mübbeten mahrum edilen memur Emekli İkramiyesi Alabilirmi? Av.Ömer GÖKÇE Meslektaşların Soruları 3 09-11-2007 23:03
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Miras Hukuku Çalışma Grubu 8 02-03-2007 21:43
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Meslektaşların Soruları 9 27-01-2007 14:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05078793 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.