Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hacze Kabil Olmayan Mallar Hakkında

Yanıt
Old 05-12-2007, 03:37   #1
Av.Zeynep_e

 
Varsayılan Hacze Kabil Olmayan Mallar Hakkında

Değerli Meslektaşlarım,

Daha önce haciz konusunda sıkıntıya düştüğm ve uzun zamandır haciz yapamadığım borçlu için İİK İlgili Maddeleri Gereği Haciz Uygulattım. Ancak Bu Talebi Gönderdikten Sonra Borçlunun Ayrıca Aldığı Prim (performans primi) Üzerinede Haciz Uygulattım. Şuanda Primlerin Üzerinden de 4/1 Kesinti Yapılmakta Ayrıca.

Ancak Borçlu Maaşından yapılan kesintinin İİK. 83. maddesine aykırı olduğu yönünde Şikayette bulunmuş.

Öğrenmek İstrediğim; Borçlu, Maaşından yapılan kesintinin yedi günlük süre içerisinde İİK. 83. maddesine aykırı olduğu’ yönündeki şikayetini merciiye iletmek zorunda. Bahsi geçen yedi günlük süre hangi haklı nedene dayanarak Başlıyor.

Ben haczi 10.11.07'de uyguladım. Borçlu Çalışanın 03.12.07 tarihli maaş bordrosunda haberi olmuştur. Burada Benim Haczi Başlattığım Tarihmi Yoksa Borçlunun Bordrosunu 03.12.07 de gördüğünden dolayı bordro çıkış tarihimi esas alınır ?

Bu Konuda Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Old 05-12-2007, 07:22   #2
Mustafa ÖZCAN

 
Varsayılan Şikayetin mahiyeti önemli.

Zeynep hanım günaydın Bence iyi bir icracı olacaksın hemde en iyisinden.. Meslekteki ilk yıllarımı görüyorum sana bakınca. Ama geldiğim nokta hiçte fena değil bu nedenle devam..

İİK 83 e aykırı maaş haczinden dolayı şikayet etmiş anladığım. Ancak gerekçesi önemli, 1/4 ten fazla haciz eğer borçlunun geçim miktarını aşıyorsa o zaman şikayet konusu yapılabilir. 1/4 oranında haciz her zaman yasaldır. 83. maddedeki kriterlere aykırı bir haciz varmı ona bakmak lazım. Varsa bile aykırı olan kısım iptal edilir geriye kalan kısım için haciz devam eder..

Süre borçlunun öğrendiği tarihten başlar bordroyu gördüğü tarihten önce haberinin olduğunu ispat yükü sana düşüyor..
Old 05-12-2007, 19:08   #3
Av.Zeynep_e

 
Olumlu

Mustafa Bey Öncelikle ilginiz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim mesleğime ve ahlakıma yakışır bir avukat olma yolunda ilerliyorum.

Tekrar teşekkürler ilginiz ve düşüncelerinize.


Yazdıklarınızı okudum ancak Bildiğimiz Gibi, 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre işçinin almakta olduğu maaşının ancak 1/4'ü haczedilebilir. İkramiye de ücretten sayıldığından aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise; "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları ve primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna İstinaden Şikayette Bulunmuştur Borçlu. Benimde Asıl sorum Borçlunun benim haciz yazımdan haftalar sonra itiraz etmesi zaman aşımı mefhumuna uyarmııydı ama mustafa bey konuyu aydınlığa kavuşturdu.

Sorularıma Cevap ararken konuya ilişkin Yargıtay Kararına Ulaştım. Sizlerlede Paylaşıyorum Birgün lazım olur elbet

Saygılar.


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/10724
K. 2004/15105
T. 14.6.2004
#8226; HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 6672 Sayılı Kanuna Göre Esas Ücrete Munzam Tediyelerin Haczedilemeyeceği )
#8226; İKRAMİYENİN HACZE KABİL OLMASI ( İşçinin Aldığı İkramiyenin Maaş Olarak Nitelendirilebileceği İçin 1/4#8217;ünün Hacze Kabil Olması )
#8226; HACZİ KABİL OLMAYAN İŞÇİ ALACAKLARI ( İkramiye Fazla Mesai Evlilik Çocuk Zamları Ve Primler Ayni Yardımlar Tatil Ücretlerinin )
6772/m.4
1475/m.28
2004/m.16,82
ÖZET : 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre işçinin almakta olduğu maaşının ancak 1/4'ü haczedilebilir. İkramiye de ücretten sayıldığından aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise; "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları ve primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu hakkında yapılan takibin kesinleşmesi üzerine Türk Telekom'dan almakta olduğu maaşın dışındaki diğer ödemelerine ( ikramiye, fazla mesai vs. ) ilişkin olarak icra müdürlüğünce haciz uygulanmıştır. Yasal süresinde borçlunun haczedilmezlik şikayeti üzerine icra mahkemesince maaşı dışında aldığı ikramiye üzerine konan haczin 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereği kaldırılmasına karar verilmiştir.

1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre işçinin almakta olduğu maaşının ancak 1/4'ü haczedilebilir. İkramiye de ücretten sayıldığından aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise; "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları ve primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda ikramiyenin ¼'ünün haczi 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre kabil olmakla icra mahkemesinin aksine düşüncelerle borçlunun ikramiyesi üzerine konulan haczin tamamının kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 16-04-2008, 08:33   #4
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

vergi dairesi tarafından borçlunun işi için kullunduğu aracın haczedilmesinde haczedilmeklik şikayeti nereye yapılacak?
Old 09-03-2009, 15:18   #5
justicewarior

 
Varsayılan

Kamera çekimi yapan cd dükkanı sahibinin, düğünlerde çekim için kullandığı kamerayı haciz edebilirmiyim...Saygılar...
Old 09-03-2009, 23:05   #6
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Geçim kaynaği olduğu için hacze kabil değildir diye düşünüyorum.Aksini düşünüyorsaniz İcra mahallinde icra memurundan haciz ve muhafaza talep edip tutanağa geçirin.
HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR:
Madde 82 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/46 md.)
Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,
6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,
Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,
Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)
Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.
Old 09-03-2009, 23:50   #7
elitra

 
Varsayılan

Sayın justicewarior,
Hakim ismini belirtmeden bir örnek vereyim size. Samsun İcra Hukuk Mahkemesi' nde görevli hakime hanım dişçinin tedavi yaptığı koltuğunun haczedilemeyeceğine karar vermişti. Ben ise duruşmanın gidişatından başıma geleceği tahmin ederek bir tabure üzerinde dahi diş ile ilgili operasyonun yapılabileceğini savunarak biraz komik duruma düşmüştüm. Ama hala iddia ediyorum diş hekiimi koltuğu haczedilebilir.
Sorunuza gelirsek iik m:82 / 2 gereği haczedemeyeceğinizi düşünüyorum. Haczeder ve haczedilmezlik iddiası ile karşılaşırsanız davanızın hakime hanıma düşmemesi için dua edin. :=)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hacze konu olabilecek mallar alp213128 Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 15 07-10-2013 10:55
SSK Mallarinin Haczi Kabil Mi? empas Meslektaşların Soruları 23 21-09-2012 00:02
Kamu Tüzel Kişi Mallarının Haczi Kabil Midir? advocat63 Meslektaşların Soruları 5 30-01-2009 12:39
Temyizi Kabil Bir Kararın Kesin Olarak Değerlendirilmesi Av.Olcay Pehlivanlıoğlu Meslektaşların Soruları 5 28-05-2008 22:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04159188 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.