Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Faiz hesap yöntemi ve faizler

Yanıt
Old 02-11-2007, 11:13   #1
leventcukur

 
Varsayılan Faiz hesap yöntemi

BORÇLAR KANUNU

Kanun Numarası : 818
Kabul Tarihi : 22/4/1926
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762
(C) İFANIN ZAMANI
2 – Diğer eceller
Madde 76 – Bir borç veya sair her hangi bir tasarruf akdin inikadından itibaren bir müddetin hitamında ifa ve icra edilmek lazım geldiği takdirde, vade aşağıdaki veçhile tayin olunur:
1 - Müddet, gün ile tayin edilmiş ise borç, akdin inikat ettiği gün sayılmıyarak müddetin son günü muaccel olur. Müddet, sekiz veya on beş gün ise bu müddet bir veya iki haftayı değil tamam sekiz veya on beş günü ifade eder.
2 - Müddet haftalar ile tayin edilmiş ise borç son haftanın, akdin münakit olduğu güne ismen tevafuk eden gününde muaccel olur.
3 - Müddet ay ile veya sene, yarı sene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir zaman ile tayin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda tekabül eden gün mevcut değil ise borç son ayın son günü ifa olunur.
Yarım ay tabiri, on beş günlük bir müddete muadildir. Müddet bir veya birden ziyade ay ile yarım ay ise on beş gün son olarak hesap edilir.
Bu kaideler, müddet, akdin inikadından başka bir zamandan itibaren cereyan ettiği surettede tatbik olunur. Muayyen bir zaman içinde ifa edilmek lazım gelen bir borcu borçlu, müddetin hitamından evvel ifa ile mükelleftir.


HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU

Kanun Numarası : 1086
Kabul Tarihi : 18/6/1927
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2, 3, 4/7/1927 Sayı : 622, 623, 624
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 760
Müddetler
Madde 161 – Müddet gün olarak tayin edilmiş ise tefhim veya tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter.
Müddet hafta veya ay olarak tayin edilmiş ise başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ay nihayetine doğru başlayıp da bittiği ayın aynı günü yoksa müddet bu ayın sonunda biter. Bu suretle pazartesi günü başlamış olan müddet munkazi olacağı haftanın pazartesi gününde ve ayın birinci günü başlayan müddet munkazi olacağı ayın birinci gününde ve otuz bir Kanunuevvelde başlıyan iki ay müddet şubatın son gününde biter.


FAİZ HESAP YÖNTEMİ
Faiz hesabında 1086 sayılı HUMK 161. ve 818 sayılı BK 76. maddesindeki “Müddetler” e ilişkin düzenleme dikkate alınarak;
A – Belli bir (faize başlangıç) tarihten izleyen senenin aynı tarihine kadar olan süre 1 (bir) yıl,
B – Belli bir aydan izleyen ayın aynı gününe (izleyen ayda aynı gün yoksa son gününe) kadar olan süre 1 (bir) ay
C - Aydan artık yada eksik süreler ise gün olarak hesaplanır.
D – Yıl sayısı, yıldan artık veya eksik süre içindeki ay sayısı, aydan artık veya eksik süre içinde gün sayısı bulunmak suretiyle müddet hesabı yapılır.
E - Payda, yıl için 100, ay için 1200 ve gün için 360 alınmak suretiyle hesaplama yapılarak bulunan toplam faiz işlemiş faiz olarak takip talebine alınmıştır. Takip talebinde bu faiz hesabının başlangıç tarihleri, oranları ve faiz türleri de ayrıca gösterilmiştir.
Old 02-11-2007, 11:23   #2
leventcukur

 
Varsayılan Faiz hesap yöntemi ve faizler
Faiz Hesap Yöntemi

Faiz hesabında 1086 sayılı HUMK 161. ve 818 sayılı BK 76. maddesindeki “Müddetler” e ilişkin düzenleme dikkate alınarak;
A – Belli bir (faize başlangıç) tarihten izleyen senenin aynı tarihine kadar olan süre 1 (bir) yıl,
B – Belli bir aydan izleyen ayın aynı gününe (izleyen ayda aynı gün yoksa son gününe) kadar olan süre 1 (bir) ay,
C – Artık gün sayısı da gün olarak alınmak suretiyle,
payda, yıl için 100, ay için 1200 ve gün için 360 alınmak suretiyle hesaplama yapılarak bulunan toplam faiz işlemiş faiz olarak takip talebine alınmıştır. Takip talebinde bu faiz hesabının başlangıç tarihleri, oranları ve faiz türleri de ayrıca gösterilmiştir.Adi Kanuni Faiz

Kanuni faiz
Madde 1 – (Değişik : 21/4/2005 - 5335/14 md.)
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.
Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.
(Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12'den % 9'a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.)Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 97/9807

Karar Tarihi: 8 Ağustos 1997

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.1997

Resmi Gazete Sayısı: 23086

4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1 ve 2 nci maddelerinde öngörülen kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarının 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere senelik %30'dan %50'ye çıkarılması; adıgeçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
III - 1 VE 2. MADDELERİN 15.12.1999 TARİH VE 4489 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN METNİ
KANUNİ FAİZ
Madde 1 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.1 - Yürürlük m.4) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
KANUN NO: 3095
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 1984
Resmi Gazete Sayısı: 18610
Madde 1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tesbit edilmemişse faiz ödenmesi senelik yüzde otuz oranında yapılır.
Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.
Kısa Vadeli Avans Faizi

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

KANUN NO: 3095
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610

Temerrüt faizi
Madde 2 – (Değişik : 15/12/1999 - 4489/2 md.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Reeskont Faizi

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

KANUN NO: 3095
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 1984
Resmi Gazete Sayısı: 18610
TEMERRÜT FAİZİ
Madde 2 - Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1'inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1'inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.
Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Ticari Faiz

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

KANUN NO: 3095

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610

Temerrüt faizi
Madde 2 – (Değişik : 15/12/1999 - 4489/2 md.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günükısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Temerrüt faizi
Madde 2- Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1'inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1'inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.
Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

En Yüksek Banka Mevduat Faizi

1475 Sayılı İş Kanunu Madde 14/12
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

3095 sayılı Kanun
Diğer kanunlardaki faizler
Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
En Yüksek Kredi Faizi

2822 SAYILI KANUN
Eda davası:
Madde 61 – Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahküm edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir.

3095 sayılı Kanun
Diğer kanunlardaki faizler
Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
Kamulaştırma Alacağı Faizi

Kamulaştırma Alacağına Uygulanan Faiz Oranı:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 46.- (Değişik: 4709 - 3.10.2001 / m.18): Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait oranlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.
Bütçedeki Borç Faizi

KANUN NO: 4833

2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 29 Mart 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Mart 2003 - Sayı: 25065 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 51 - t) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, 1.4.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir.Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.(*)
_____

(*) Madde 51 in (t) fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 8.12.2004 tarih ve 25664 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.1.2004 gün ve K.2004/4 - E.2003/41 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Yürürlük
Madde 52. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

29.03.2003 tarih ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51. maddesinin (t) bendi ile getirilen, Kanuni Faiz Oranının 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.01.2004 gün ve E.2003/41 - K.2004/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Bu yıl için Kanuni Faizi Reeskont Faizi oranlarında uygulamaktadır.

KANUN NO: 5027

2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 24 Aralık 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Aralık 2003 - Sayı: 25330 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 49 - o) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, aylık % 1,25 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.
Yürürlük
Madde 50. - Bu Kanun 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

KANUN NO: 5277

2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 28 Aralık 2004

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Aralık 2004 - Sayı: 25687 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 37 - e) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanunî faiz oranı, aylık % 1 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.(*)
_____

(*) Madde 37 nin (e) fıkrası, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 1.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 38. - Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yabancı Para Faizi

Diğer kanunlardaki faizler
Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
Yabancı para borcunda faiz
Madde 4/a – (Ek : 14/11/1990 - 3678/30 md.)
Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.
(Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12'den % 9'a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.)

Old 03-11-2007, 23:57   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın leventçukur

Faizler hakkında bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ancak biraz daha zahmet etmek zorundasınız: Aşağıda sözü edilen en yüksek faiz oranını nasıl uygulayacağız? Örneğin, 23.12.1997 tarihi itibarıyle 1.000 YTL kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin bugüne kadar işlemiş kıdem tazminatı faizini nasıl hesaplamalıyız?
Alıntı:

En Yüksek Banka Mevduat Faizi 1475 Sayılı İş Kanunu Madde 14/12
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder
Old 04-11-2007, 01:37   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kesin olan bilgilerimiz,
Kademeli faiz uygulanmayacak, yani işçi işten çıktığı tarihte 1 yıllık mevduata yatırdığı parayı 1 yıl sonra tekrar 1 yıllık mevduata yatıracak gibi bir düşünceyle faiz hesaplanacak, yani yıl içindeki faiz değişikliklerinden etkilenme söz konusu değil.

Ancak, hangi oranların dikkate alınacağı tam bir muamma, Yargıtay bir görüşünde TCMB tarafından açıklanan listenin uygulanacağı bildirilen en yüksek mevduat faizi oranları olduğunu söylerken bankalardan sorulup öğrenilecek en yüksek mevduat faizinin tespit edilerek uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bir yandan da Adalet Bakanlığının sitesinde bu oranlar yayındadır (fiilen uygulanan değil) ve sürekli olarak güncellenmektedir.

Aslında biz hukukçuların meselesi bunlar, sn. leventcukur bize faiz hesaplamalarının (yasal, ticari vs.) işlemler üzerinde örneklerle anlatsa daha bir faydalı olur sanki, elimde ne kadar faiz hesaplama programı varsa enteresan bir şekilde hepsi aynı işlem için farklı sonuç veriyor. Bu muammayı çözmek daha bir fayda sağlar sanırım.

Old 05-11-2007, 13:32   #5
leventcukur

 
Varsayılan

Alıntı:

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Sayın leventçukur

Faizler hakkında bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ancak biraz daha zahmet etmek zorundasınız: Aşağıda sözü edilen en yüksek faiz oranını nasıl uygulayacağız? Örneğin, 23.12.1997 tarihi itibarıyle 1.000 YTL kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin bugüne kadar işlemiş kıdem tazminatı faizini nasıl hesaplamalıyız?

Faiz hesabına ilişkin örneklemeleri kendiniz www.integrahukuk.com sitesinden programı ücretsiz indirip yapabilirsiniz...
Old 04-11-2011, 15:31   #6
av. sanen

 
Varsayılan

merhaba meslektaşlarım avans faizi hesaplama formülü var mı? yardımcı olursanız çok memnun olacağım teşekkürler.
Old 04-11-2011, 16:03   #7
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av. sanen
merhaba meslektaşlarım avans faizi hesaplama formülü var mı? yardımcı olursanız çok memnun olacağım teşekkürler.

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/reeskont/reeskont.html

Öncelikle linkteki Merkez Bankası verilerinden avans faiz oranına bakıp sonra da bu faiz oranını formüle uygulamak lazım.

Buna göre şu an için avans faiz oranı %15.

Formülü ise matematikteki faiz problemleri gibi.

Yani;

Faiz = Anapara x [faiz oranı x (günsayısı/365)]

İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
noterliğe atanmada sıra yöntemi adil mi? Hukukçu55 Hukuk Sohbetleri 26 15-11-2007 15:14
Harcırah Hesaplama Yöntemi av.efsun Meslektaşların Soruları 0 24-07-2007 08:51
tahliye etmenin en etkin yöntemi..? pembe Meslektaşların Soruları 9 15-02-2007 13:06
Özel Bir Banka Şubesinde Şirketim Adına Hesap Açılıp Bu Hesap Üzerinden Dolandırıcılı Oktay Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08419991 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.