Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yürütmeyi durdurma kararına itiraz

Yanıt
Old 17-09-2007, 09:43   #1
bonnie

 
Varsayılan yürütmeyi durdurma kararına itiraz

merhaba sayın meslektaşlarım.
idare mahkemesinin lehimize verdiği kararı karşı taraf danıştayda temyiz ederken yürütmeyi durdurmada talep ediyor ve danıştayın ilgili dairesi yürütmeyi durdurma kararı veriyor.şimdi bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederken kararı veren danıştayın ilgili dairesine mi yoksa danıştay idari dava daireleri genel kuruluna mı başvurmalıyım
Old 17-09-2007, 12:12   #2
Songül Yıldız Aksarı

 
Varsayılan

İYUK/27/6 Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
İyuk'ta bu düzenlemeden başka bir düzenleme bulunmadığından temyiz incelemesi sırasında da y.d. itirazının İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına yapılması gerektiği görüşündeyim.
Old 17-09-2007, 12:36   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

Burada sorulan soru:Temyiz ederken yürütmenin durdurulması hakkında verilen kararlara karşı itiraz merciini sorulmaktadır.( yani iyuk.m.52 uyarınca )

Bu konuda yasal bir düzenleme olmadığı için yani kanun yolu kanunda gösterilmediği için bu karalara karşı itiraz yolu bulunmamaktadır.

İyuk.m. 27 ilk derece mahkemelerinde verilen yürütmenin durdurulması kararlarını düzenlemektedir. İyuk.m.52 uyarınca verilen yürütmenin durdurulması ile ilgili kararlara karşı ise itiraz mümkün değildir.


T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 1993/86

K. 1993/73

T. 2.4.1993

• KARAR DÜZELTME İSTEMİN REDDİ GEREKEN HALLER

• DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARININ İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLAR ( Düzeltme İstemi )

2577/m.27,52,54


ÖZET : 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu`nun kararın düzeltilmesi istemleri ile ilgili 54 üncü maddesinin 3622 sayılı Kanunla değişik şeklinde, Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın düzeltilmesi isteminde bulunulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Uyuşmazlıkta, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun temyiz mercii sıfatıyla vermiş olduğu bir karar bulunmadığından ve Danıştay Altıncı Dairesinin 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre vermiş olduğu kararın aynı kanunun 27 nci maddesine göre İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenmesine olanak bulunmadığı yolunda verilen kararın, kurulun temyiz mercii sıfatıyla vermiş olduğu bir karar olarak nitelendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından davacının kararın düzeltilmesi hakkındaki isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmelidir.
İstemin Özeti: Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun itiraz üzerine üzerine vermiş olduğu 11.12.1992 günlü Y.D. İtiraz No: 1992/324 sayılı karara karşı davacı kararın düzeltilmesi isteminde bulunmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.
Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, davacının 6.3.1993 kayıt günlü dilekçesi incelenerek gereği görüşüldü: Sakarya İdare Mahkemesince verilen 11.12.1991 günlü E: 1989/429, K: 1991/783 sayılı ret kararının temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması yolundaki davacı başvurusu üzerine, Danıştay Altıncı Dairesince verilen 28.9.1992 günlü E: 1992/3547 sayılı yürütmenin durdurulması isteğinin reddine dair karara, davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen ve Danıştay Dava Dairelerinin temyiz mercii sıfatıyla baktıkları uyuşmazlıklarda, 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre mahkeme kararlarına yönelik olarak verdikleri yürütmenin durdurulması hakkındaki kararlara aynı kanunun 27 nci maddesine göre itirazın mümkün olmadığı gerekçesiyle, itirazın incelenmeksizin reddine ilişkin bulunan 11.12.1992 günlü Y.D. İtiraz No: 1992/324 sayılı karara karşı davacı bu kez, kararın düzeltilmesi isteminde bulunmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun kararın düzeltilmesi istemleri ile ilgili 54 üncü maddesinin 3622 sayılı Kanunla değişik şeklinde, Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın düzeltilmesi isteminde bulunulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Uyuşmazlıkta, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun temyiz mercii sıfatıyla vermiş olduğu bir karar bulunmadığından ve Danıştay Altıncı Dairesinin 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre vermiş olduğu kararın aynı kanunun 27 nci maddesine göre İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenmesine olanak bulunmadığı yolunda verilen kararın, kurulun temyiz mercii sıfatıyla vermiş olduğu bir karar olarak nitelendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından davacının kararın düzeltilmesi hakkındaki isteminin incelenmeksizin reddine, 2.4.1993 günü oybirliğiyle karar verildi.


2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USLULÜ KANUNUNUN 27.MADDESİNDEKİ YÜRÜTME-
NİN DURDURULMASINA DAİR KARARLARIN BELLİ BİR SÜRE İÇİN VERİLECEĞİ YO-
LUNDAKİ HÜKMÜN, TEMYİZ İSTEMLERİNDEKİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLA-
RINDA UYGULANMIYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; kaçakçılık cezası ile ilgili olarak verilen Vergi Mahkeme-
si kararının bozulması istemiyle yapılan temyiz başvurusu sonuçlanın-
caya kadar yürütmenin durdurulmasına dair Danıştay Dördüncü Dairesi
kararının 90 gün hüküm ifade ettiği idarece tekrar tahsilat işlemine
başvurulabileceği ileri sürülerek 2.kez yürütmenin durdurulması iste-
minden ibarettir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde, Danıştay'da
ve İdari Mahkemelerde açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına ka-
rar verilme şartları, hükmü ve sonuçları açıklanmıştır. Bu hüküm Danış
tay, İdare ve Vergi Mahkemelerinde ilk derecede görülecek davalarda
verilecek yürütmenin durdurulması kararları için uygulanabilir. Temyiz
safhasında yürütmenin durdurulması ile ilgili esaslar, kararlara karşı
başvuru yollarını düzenleyen ve kanunun III.bölümünde yer alan 52.mad-
dede hükme bağlanmıştır.
Temyiz safhasında verilen yürütmenin durdurulması kararlarında 52.mad-
de hükmünün uygulanması, 27.maddede yürütmenin durdurulması için öngö-
rülen şartların temyiz safhasında verilen yürütmenin durdurulması ka-
rarları için onanmayacağının kabulünü gerektirir.
Kanun koyucu bu hükümlerin temyiz safhasında da uygulanması amacında
olsa idi, Kanunun düzenleniş tarzı itibariyle, 27.maddede yer alan hü-
kümlerin 52.maddede aynen tekrarlanması gerekirdi. Nitekim yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarda teminat aranıp aranmıyacağı konusun-
da bu iki maddede aynı hükümler sevk edilmiş, idareden ve adli yardım-
dan yararlananlardan teminat aranmıyacağı yolundaki hükme, her iki
maddede ayrı ayrı yer verilmiştir.
Temyiz istemlerinde yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak uygulan-
ması gereken İdari Yargılama Usulü Kanununun 52.maddesinde, mahkeme
kararının yürütmenin durdurulmasına dair kararların belli bir süre
için verileceği yolunda bir hüküm yoktur. Kanunun 27.maddesindeki bu
yönde mevcut sınırlayıcı hükmün temyiz istemlerindeki yürütmenin dur-
durulması kararlarında da uygulanacağı yolunda bir atıf bulunmadığına
göre, temyiz safhasında verilen yürütmenin durdurulması kararlarının,
temyiz isteminin esası hakkında karar verilinceye kadar hüküm ifade
edeceği sonucuna varılmaktadır.
Nitekim temyiz istemlerinde dairemizce verilen yürütmenin durdurulması
kararlarında yürütmenin temyiz istemi sonuçlanıncaya kadar durduruldu-
ğu ifade edilmektedir.
8.11.1985 günlü ve 1985/3530 sayılı kararımızda yükümlünün temyiz is-
temi hakkında bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına
karar verildiğinden, 18.2.1986 günlü dilekçe ile vaki yürütmenin dur-
durulması isteminin incelenmesine gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle 2 kez vaki yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar
verilmesine yer olmadığına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:64-65)
(MT/YÖ)
Old 17-09-2007, 17:01   #4
bonnie

 
Varsayılan teşekkürler

ilgelenen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.ben de hakim bir arkaşdaştan ögrendim temyiz aşamasında verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı herhangibir yola gidilemeyecğini.danıştayın gerekçeli kararı üzerine dosya yerel mahkemeye gidecek ve yerel mahkemenin bozmaya uyup uymamasına göre işlem yapılacakmış.
Old 17-12-2009, 17:04   #5
Av. Melik Şengül

 
Varsayılan

bu itirazlar kararı veren idare mahkeme aracılığıylamı yoksa direk bölge idare mahkemesine verilir. Dilekçede üst başlık nasıl olacak
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temyiz aşamasında verilen yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz Yaşar GÜÇLÜ Meslektaşların Soruları 6 21-07-2012 15:40
Üniversite Dikey Geçiş - yürütmeyi durdurma - idari dava Esinc Hukuk Soruları Arşivi 0 05-02-2007 18:45
El Kadı kararına durdurma istemi Av.Selim Balku Hukuk Haberleri 0 05-09-2006 23:14
yargıtay kararına itiraz yapılabilir mi? nurhan66 Hukuk Soruları Arşivi 6 17-04-2006 23:02
Son Çıkan Af Yasası İptal Edildi Ama Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmedi! aristo Meslektaşların Soruları 0 30-05-2002 22:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03377795 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.