Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlçe Trafik komisyonu Kararlarına İtiraz

Yanıt
Old 16-08-2007, 13:56   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Soru İlçe Trafik komisyonu Kararlarına İtiraz

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 17 ve 18. maddelerinde il ve ilçe tarfik komisyonlarının kuruluş,görev ve yetkileri düzenlenmiştir.

Alıntı:
c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,
görevi de bu komisyonlara verilmiştir.

bu maddeye dayanarak ilçede bulunan bir dolmuş güzergahının belirlenmesi neticesinde diğer dolmuş durakları aleyhine bir durum ortaya çıkmıştır.Üstelik alınan karar belediye sınırları dışında, köy yolu üzerindedir.

bu karara karşı itiraz hakkımız var mıdır? idare mahkemesinde idari işlemin iptali yoluna mı gidilmelidir?
Old 16-08-2007, 15:33   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. Danistay
8.Dairesi

Esas: 2002/2340
Karar: 2003/1650
Karar Tarihi: 09.04.2003

ÖZET : İlçe trafik komisyonu kararlarının, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali onayı ile kesin ve icrai işlem niteliği kazanacağından, ilçe trafik komisyonu kararına karşı açılan davayı, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme kararının onanması gereklidir.

(2918 S. K. m. 12)

İstemin Özeti: Taksi işletmeciliği yapan davacıların plaka tahdidi kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin ... İlçe Trafik Komisyonu kararlarının iptali istemiyle açılan davada, İlçe Trafik Komisyonu kararlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 12. maddesi uyarınca İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca kabul veya ret yönünde karara bağlanıp Valiliğin onayı ile yürürlüğe girerek kesin ve icrai işlem niteliği kazanacağı hususları göz önüne alındığında, İlçe Trafik Komisyonu kararlarının tek başına idari davaya konu olabilecek nitelikte kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği taşımadığı gerekçesiyle davayı reddeden Aydın 1. İdare mahkemesinin 08.05.2002 gün ve 169 sayılı kararının, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Yücel BULMUŞ'un Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK'ün Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 09.04.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Old 16-08-2007, 15:34   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. Danistay
8.Dairesi

Esas: 2002/5043
Karar: 2003/2361
Karar Tarihi: 21.05.2003

ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 12. maddesinde İlçe Trafik Komisyonu kararlarının, İl Trafik Komisyonunca incelenip, Vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği kuralı bulunmaktadır. Davacı şirket tarafından doğrudan ilçe trafik komisyonu kararı dava konusu edilmişse de, dava derdest iken ... Valiliği İl Trafik Komisyonundan söz konusu onay alınması nedeniyle, idare mahkemesi kararının bozulmasını gerektirir bir neden kalmamıştır.

(2918 S. K. m. 12)

İstemin Özeti: Davacı Kooperatifin, ... ve ... arasında yolcu taşımacılığı yapmak üzere durak ve hat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 30.1.2001 gün ve 2001/1 sayılı ... İlçe Trafik Komisyonu kararının 1. maddesinin iptali istemiyle açılan davada, davacı kooperatifin ikinci bir durak ve hat açılmasına dair 5.6.2000 günlü başvurusu ihtiyaç bulunmadığından bahisle reddedilmiş ise de, Mahkemelerinin 16.5.2002 günlü ara kararına cevaben ... Kaymakamlığı tarafından gönderilen 10.6.2002 günlü yazı içeriğinde, ...'da ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sayısı 87 iken 5.6.2000-5.6.2002 tarihleri arasında 38 adet artırılarak 125 adete ulaştığı hususunun ifade edilmiş olması karşısında, en az belirtilen sayı kadar minibüse ihtiyaç bulunduğunun kabulü zorunlu olup, davacı kooperatifin hat ve durak verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun nesnel ölçütlerle değerlendirilmediği anlaşıldığından, ihtiyaç bulunmadığından bahisle tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Uyar'ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Cavit Zeybek'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Karar: 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 12. maddesinde İlçe Trafik Komisyonu kararlarının, İl Trafik Komisyonunca incelenip, Vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği kuralı bulunmaktadır.

Davacı şirket tarafından doğrudan ilçe trafik komisyonu kararı dava konusu edilmişse de, dava derdest iken ... Valiliği İl Trafik Komisyonundan söz konusu onay alınması nedeniyle, idare mahkemesi kararının bozulmasını gerektirir bir neden kalmamıştır.

Öte yandan, İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Sonuç: İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 21.5.2003 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

AZLIK OYU

Uyuşmazlık, ... Nolu Kooperatife ait minibüslerin, ... ve ... arasında toplu taşımacılık yapmalarına izin verilmemesine ilişkin ... İlçe Trafik Komisyonunun 30.1.6.2001 gün ve 01/1 sayılı kararının iptali isteminden doğmuştur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12. maddesinde il sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde Vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde Kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilciliklerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulacağı hükme bağlanmış; Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 18/c maddesinde de karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları, çalıştırabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Dava konusu işlemde ... Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ... ve ... arasında yolcu taşımacılığı yapma başvurusunun ... İlçe Trafik Komisyonunca reddedilmesi, yukarıda belirtilen 2918 sayılı Yasanın 12. maddesine aykırı bulunmaktadır. Bu madde uyarınca ancak il sınırları içerisinde taşımacılık yapılmasına ilişkin düzenleme yapılacağının belirtilmesi karşısında dava konusu işlemle farklı iki ili ilgilendiren bir konuda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Kaza Tutanağı'na İtiraz ? Av.Nebi Meslektaşların Soruları 17 19-09-2011 21:34
Trafik Cezalarına İtiraz gunolcamlibel Hukuk Soruları Arşivi 5 09-11-2007 21:05
İlçe Jandarma Komutanlığının Borcu İcra carnerion Meslektaşların Soruları 3 26-05-2007 07:28
İlçe Hakem Kurulu Kararının niteliği gtaskapan Meslektaşların Soruları 4 09-09-2006 21:45
Emlakçı Komisyonu Ayfer Dağ Hukuk Soruları Arşivi 2 20-02-2002 19:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04472995 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.