Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Elbirliği ile mülkiyetin,paylı mülkiyete çevrilmesi,izale-i şuyunun etkisi

Yanıt
Old 13-08-2007, 14:45   #1
Av.Alper Fırat Depmeci

 
Varsayılan Elbirliği ile mülkiyetin,paylı mülkiyete çevrilmesi,izale-i şuyunun etkisi

Müvekkilin murisinden kalan taşınmazlar üzerinde diğer mirasçılarla birlikte elbirliği ile malik iken ,mirasçıların biraraya gelememesi ve taşınmazların hiçbir şekilde değerlendirilemesi nedeniyle paylı mülkiyete çevrilmesi davası açtım.Akabinde diğer mirasçılar tüm taşınmazlar için izalei şuyu davası açtılar ve davaları halen derdest durumda.Mahkeme bu durum karşısında davanın reddine,maktu ret harcından peşin alınan maktu harcın mahsubu ile bakiye maktu harcın davalılardan tahsiline,kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine vekalet ücretinin davacıdan tahsiline,yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.Kararın hatalı olduğunu düşünüyorum.Öncelikle davanın reddedilmeyip izalei şuyu davalarının sonucunun beklenmesi gerektiğini,2.olarak davalıların izalei şuyu davasını sonradan açtıklarından davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğini düşünmekteyim.Özellikle kararın 2.fıkrasında bakiye maktu harcın davalılardan alınmasına karar verilip,sonrada davalılar lehine vejalet ücretine hükmedilmesi çelişki gibi görünüyor.Bu husustaki düşüncelerinizi uygulamaya dair emsal kararlarınızı bekliyorum.İyi çalışmalar
Old 15-08-2007, 11:17   #2
tamtesebbus34

 
Varsayılan talep ile bağlılık

usul hukukunda hakim taleple bağlıdır.bekletici mesele yapmasında hukuki yarar yoktur talebiniz gibi karar vermiş mahkeme.
Old 15-08-2007, 14:20   #3
Av.Alper Fırat Depmeci

 
Karar Sorum anlaşılamadı mı?

Öncelikle ilginize teşekkür ederim.Ancak verdiğiniz cevaptan sorumun yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.Benim talebim zaten mirasçılar arasındaki iştirak halindeki mülkiyetin ,paylı mülkiyete çevrilmesidir. Mahkeme davalının (karşı tarafın) talebine göre karar verdi.Ben izalei şuyu davaları ve satış bitmeden ortaklık nasıl giderilmiş olacak onu soruyorum.Eğer açtığı bu davaları davalı bitirmez ise paylı mülkiyete geçilmiş olacak mı? Açıkçası bu sorulara yanıt bulamadım..İyi çalışmalar.
Old 18-08-2007, 16:50   #4
tamtesebbus34

 
Varsayılan hakimin kararı

zaten talebe göre karar verilmiş bahsettiğiniz davaların sonucunun beklenmesine gerek kalmamış ortaklık giderilmiştir.(paylı mülkiyete dönüşmeden )
Old 22-08-2007, 20:38   #5
Av.Alper Fırat Depmeci

 
Varsayılan

Anlıyorum peki masraf ve vekalet ücreti konusundaki karar sizce doğru mu?
Old 23-08-2007, 23:21   #6
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sn.Av.Alper Fırat Depmeci,
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davanızın dayanağı TMK.m.644 ‘de düzenlenmiştir. Burada m.644/II –“Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.” Hükmünü taşımaktadır. Bence, kanun metni yoruma gerek bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir.
Anlatımınızdan anladığım, sizin olayınızda da, mirasçı-taraflardan biri tarafından paylaşma davası (izale-i şuyu) açılması üzerine, hakim, davanızı ret etmiştir. Davanın reddinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak, davanın reddine karar verilmesini doğru bulmakla birlikte, davanızda aleyhinize olarak vekalet ücretine hükmedilmiş olmasını doğru olmadığını düşünüyorum. Zira, 13/12/2006 günlü ve 26375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Avukatlık asgari Ücret tarifesinin” Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur
Gereğince, vekalet ücretinin sizin lehinize hükmedilmesi gerekeceğini düşünüyorum. Dava masrafının davalıya yükletilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Diğer sorunuza ,
“Ancak verdiğiniz cevaptan sorumun yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.Benim talebim zaten mirasçılar arasındaki iştirak halindeki mülkiyetin ,paylı mülkiyete çevrilmesidir. Mahkeme davalının (karşı tarafın) talebine göre karar verdi.Ben izalei şuyu davaları ve satış bitmeden ortaklık nasıl giderilmiş olacak onu soruyorum.Eğer açtığı bu davaları davalı bitirmez ise paylı mülkiyete geçilmiş olacak mı? Açıkçası bu sorulara yanıt bulamadım..”

gelince;Üstadım, “Eğer açtığı bu davaları davalı bitirmez ise “ o zaman siz bitirebilirsiniz. Malum, izale-i şuyu davasında davayı takip bakımından davalının da davacı kadar hakkı bulunmaktadır. Zira, davacının feragatının davayı bitirmeye tek başına yeterli olmayacağı ender davalardan bir tanesidir izale-i şuyu davası. Saygılarımla.
Old 24-08-2007, 12:09   #7
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Mahkemenin bekletici mesele yapması gerekirdi.Nihai karar yanlış temyiz edin.
Saygılarımla...
Old 24-08-2007, 16:43   #8
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sn.av-ufuk'un görüşüne yukarıda ( #6 ). bölümde arzettiğim gerekçe ve düşüncelerle katılmadığımı belirtmek isterim. Saygılarımla
Old 27-08-2007, 10:59   #9
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Kimse davayı takibe zorlanamaz.Aynen soru sahibinin düşündüğü gibi, açılan ortaklığın giderilmesi davasının
sonucu beklenilmelidir diye düşünüyorum.

MK.644 gereği, davalıların açtığı ortaklığın giderilmesi davasının, davalılar tarafından takip edilmemesi halinde,
davacı ilk açtığı işt. halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davasını takip edip sonlandırabilmesi gerekecektir.

Saygılarımla...
Old 27-08-2007, 12:39   #10
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

yukarıda ( #6 ). bölümde arzettiğim görüşümü destekleyen iki adet yargıtay kararı sunuyorum. Saygılarımla

(Y.2.HUKUK DAİRESİ 2002/5278-6204 E.,K.,9/5/2002 T.)
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ
ÖZET : Mirasçılardan birinin iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesini talebi halinde yapılacak tebligat üzerine iştirak halinde mülkiyetin o mal üzerinde devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri tayin edilen süre içinde taksim davası açmadığı taktirde o mal üzerinde iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesine karar verilir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Mirasçılardan biri terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesini talep ettiği takdirde hakim, diğer mirasçılara tebliğ yaparak tayin edeceği süre içinde onları itirazları varsa bildirmeye davet eder.
İştirak halinde mülkiyetin o mal üzerinde devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri tayin edilen süre içinde taksim davası açmadığı taktirde o mal üzerinde iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesine karar verilir. ( TKM.md.584/a ) ( md.644 ) O halde mahkemece yapılacak iş; davalıya 584/a ( 644 ) maddesindeki açıklamaları içeren davetiye tebliğ etmek, tayin edilen süre içinde dava açmadığı takdirde dava konusu 407 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki iştirak halindeki mülkiyeti kararda mirasçıların paylarını da göstererek müşterek mülkiyete çevirmekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden eksik araştırma inceleme ve yazılı gerekçe ile davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 9.5.2002
......

(Y.2.H.D.2004/2722-3780 E.,K.,25/3/2004 T.)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN KOŞULLARI

ÖZET :Türk Medeni Kanununun 644/2. maddesi elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan birisi mahkemece belirlenen süre içerisinde paylaştırma davası açmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceğini hükme bağlamıştır. Dava konusu taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi hakkında dava bulunmadığına dair İpsala Sulh Hukuk Mahkemesince 18.02.2003 tarihli yazı gönderilmiş ise de, daha sonra temyiz dilekçesine 14.04.2003 tarihinde bu taşınmazlar hakkında 2000/178 esas sayılı ortaklığın giderilmesi davası açıldığı ve halen de derdest olduğu ifade edilmiştir. Mahkemece bu yazılar arasındaki çelişki giderilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Türk Medeni Kanununun 644/2. maddesi elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan birisi mahkemece belirlenen süre içerisinde paylaştırma davası açmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceğini hükme bağlamıştır. Bu husus dava şartı olup, her aşamada resen nazara alınır.
Dava konusu taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi hakkında dava bulunmadığına dair İpsala Sulh Hukuk Mahkemesince 18.02.2003 tarihli yazı gönderilmiş ise de, daha sonra temyiz dilekçesine 14.04.2003 tarihinde bu taşınmazlar hakkında 2000/178 esas sayılı ortaklığın giderilmesi davası açıldığı ve halen de derdest olduğu ifade edilmiştir. Mahkemece bu yazılar arasındaki çelişki giderilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Bu yön nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ : Temyize konu kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 25.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 27-08-2007, 13:13   #11
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım ;sunulan üç karar da, ortaklığın giderilmesi davası ile aynı anda derdest olan işt.halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası ile ve
daha önce açılan işt.mülk.-müşterek mülkiyete dönüşmesi davasının akıbeti ile ilgili değil.

Aynı şekilde takip ettiğim bir davada, davalıların ortaklığın giderilmesi davası açması üzerine, ilk mahkeme
bekleme kararı aldı.Ve ilk davanın davalıları ikinci davanın davacıları bu davayı takipsiz bıraktı.

Bu halde mahkeme, kesinleşmiş karara göre işt.mül. müştereğe dönüşmesine karar verdi.

Bekletici mesele yapmasaydı, hukuk ekonomisi açısından
gereksiz işlemler söz konusu olabilecekti.

Saygılarımla...
Old 15-01-2010, 21:10   #12
av.suleyman

 
Varsayılan

iştirak(elbirliği) halinde mülkiyetin müşterek(paylı) mülkiyete çevrilmesinde hangi hukuki yararların olduğunu bana anlatabilirmisiniz...
Old 17-01-2010, 00:08   #13
Tomris

 
Varsayılan

Av.Süleyman bey ,Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay Elbirliği mülkiyetine konuise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekmektedir.oysa paylı mülkiyette tek başına hareket edebilmektedir.
Tapu İptali ve tescil davalarında tüm mirascılar birlikte hareket edecekler veya miras şirketine temsilci atayacaklardır.paylı mülkiyette bu sorun yoktur.Elbirlği mülkiyetinde tasarruf işlemlerinde ortakların oybirliği ile karar vermeleri gerekmektedir.Elbirlği mülkiyetine konu taşınmaza üçüncü kişilerin elatmasından dolayı ecrimisil talep edilebilmesi için elbirliği mülkiyetinde tüm ortakların katılımı veya miras şirketine temsilci atanmasıda hakkın alınmasını zorlaştırdığı gibiçoğu zaman insanlar paylarından dolayı sahip oldukları yasal hakları kullanamamaktadırlar.Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesinin hakkın takibi ve talebi açısından kolaylıklar sağladığını düşünüyorum.
Old 03-02-2012, 16:57   #14
aysenurbaytaroglu

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım benim de bu konu ile ilgili ters açıdan bir sorum olacak.
kanun maddesi "verilen süre içerisinde izaleyi şüyu davası açılmadığı takdirde" şeklinde düzenlenmiş.bizim olayımızda ise 2004 yılında alınan bir izaleyi şüyu kararı var,ancak bu karar bir sebeple icraya koyulmamış,satış yapılmamış.taşınmazı 4 mirasçıdan biri yıllarca kullanmış.şimdi mirasçılardan ikisi birlikte o mirasçıya karşı dava açmışlar,ancak paylı mülkiyet olmaması sebebiyle tüm mirasçıların birleşip açması gerekiyordu bu davayı malum.benim sorum;şimdi bir paylı mülkiyete çevirme davası açacak olsak; 2004 yılında alınmış ve hala icraya koyulabilme imkanı olan izaleyi şüyu kararı da bu davanın reddine neden olur mu?
mümkün olduğunca açık izah etmeye çalıştım ancak olaylar biraz karışık olunca kafa karışıklığına neden olmuş olabilir,gerekli ek bilgilendirmeyi yapabilirim,şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.
Old 22-08-2014, 14:24   #15
Av.Yusuf Ataş

 
Varsayılan

Ortaklığın giderilmesi davasını bekletici mesele yapması gerekirdi. Ortaklığın giderilmesi halinde iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davasını reddetmeliydi. Paylı mülkiyete çevirme davasında vekalet ücretine hükmetmemesi gerektiği kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Elbirliği/paylı Mülkiyet-ortaklığın Giderilmesi-men'i Müdahale-muris Muvazaası madagaskar Miras Hukuku Çalışma Grubu 25 05-12-2014 13:01
Kat mülkiyeti kurulmuş olan bir binada, paylı mülkiyete tabi bir bağımsız bölümdeki o Metallicaal Meslektaşların Soruları 2 17-01-2010 00:16
eşe bağışlamanın diğer saklı paylı mirasçılara etkisi seanlee Meslektaşların Soruları 2 14-05-2007 14:28
Mülkiyetin Tescili Davası bekirbilgu Hukuk Soruları Arşivi 0 16-02-2005 13:43
Elbirliği Mülkiyetinin Müştereke Çevrilmesi Av. Bülent Sabri Akpunar Meslektaşların Soruları 5 28-04-2004 09:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05086207 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.