Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yıllık 270 satten fazla çalışma

Yanıt
Old 26-07-2007, 16:59   #1
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan yıllık 270 saatten fazla, fazla çalışma

herkese iyi çalışmalar;
iş kanununda yıllık en fazla 270 saat fazla çalışma yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. bu durumda yıllık 270 saatten fazla yapılan fazla çalışmalar; işverenden talep edilemeyecek midir?
saygılarımla;
Old 26-07-2007, 17:09   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Çağlar Şener
herkese iyi çalışmalar;
yıllık 270 satten fazla yapılan fazla çalışmalar; işverenden talep edilemeyecek midir?
saygılarımla;

Talep edilir. Sorun nedir?

Saygılarımla
Old 26-07-2007, 17:11   #3
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

kanunda en fazla 270 saat yazdığı için aklıma takıldı.
Old 26-07-2007, 23:16   #4
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

İşçiye günde en fazla 3 saat ve yılda toplam 270 saat fazla mesai yaptırabileceği hükmü, işçiyi korumak düşüncesi ile işveren için getirilmiş bir yükümlülüktür.

İşçi, kanuna aykırı olarak, 270 saatten daha fazla çalıştırılmış ise; bu madde ile yasal olarak belirlenen fazla mesai saati aşan fazla mesai ücretlerinin istenmesine engel bir hüküm değildir. Aksi hukuka aykırılığın ödüllendirilmesi olurdu.

Ancak bir çok bilirkişi dosya hesabını yaparken, tanık anlatımları aksini söylese bile fazla mesai saatinin tespitinde; kanuni düzenleme, olağan hayatın akışı nazar-ı itibara alındığında, "işçinin yılda en fazla 270 saat fazla mesaisi olabileceğini!" ezber bir kıstas olarak uygulamaktalar ne yazık ki.

Saygılarımla.
Old 27-07-2007, 08:59   #5
Yılmaz Topcuk

 
Varsayılan

Yıllık 270 saatten fazla, fazla çalışma yaptırılması halinde bu çalışmanın da fazla çalışma olarak değerlendirileceği öğretide de kabul edilmiş bir görüştür. Yukarıda Sn. Jeanne D'arc'ın da işaret ettiği gibi, yasada yıllık 270 saatlik fazla çalışma üst sınırının verilmiş olması işçileri korumak amacı taşımaktadır. Burada tartışılması gereken üst sınırı aşan fazla çalışma tespit edilmesi halinde işverene herhangi bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağıdır. Görebildiğimiz kadarıyla İş Kanununda bununla ilgili bir müeyyide düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, esnek çalışma, istihdamı teşvik düşüncesiyle yasa koyucu dolaylı olarak üst sınır tanımaksızın fazla çalışmayı cevaz vermektedir.
Old 27-07-2007, 10:34   #6
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9638

K. 2004/25610

T. 10.11.2004

• FAZLA ÇALIŞMA ( 90 Günden Fazla Mesai Yapılması Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Fazla Fazla Çalışma Ücretinin Kabul Edilmemesi - İş Kanunundaki Sınırlamaya Rağmen İşçi 90 Günden Fazla Fazla Mesai Yapmış İse Bu Fazla Çalışma Ücretini İsteyebileceği )

• FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRLANMASI ( Fazla Çalışma Yaptırılmaması ile İlgili Olduğu - İşçinin Fiilen Yaptığı Fazla Çalışma Süresinin Dikkate Alınması Gereği )

1475/m. 35


ÖZET : 1475 sayılı yasanın 35. maddesindeki sınırlamalar daha fazla fazla çalışma yaptırılmaması ile ilgilidir. Bu yasağa rağmen işçi 90 günden fazla fazla mesai yapmış ise bu fazla çalışmaların ücretini isteyebilir. Bu nedenle davacının bu sınırlamayı nazara almadan fiilen yaptığı fazla mesai çalışma süresi ve alacakları belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
DAVA : Davacı, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davacının temyizine gelince, taraf tanıkları davacının işyerinde çalıştığı günlerde fazla mesai yaptığını açıkça bildirmişlerdir.
Mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda yılda 90 günden fazla fazla mesai yapılması mümkün olmadığı gerekçesi ile her yıl için 90 gün fazla mesai yapıldığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
1475 sayılı yasanın 35. maddesindeki sınırlamalar daha fazla fazla çalışma yaptırılmaması ile ilgilidir. Bu yasağa rağmen işçi 90 günden fazla fazla mesai yapmış ise bu fazla çalışmaların ücretini isteyebilir. Bu nedenle davacının bu sınırlamayı nazara almadan fiilen yaptığı fazla mesai çalışma süresi ve alacakları belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/20001

K. 2006/1763

T. 30.1.2006

• ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )

• FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )

• YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA ( Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği - Üst Düzey Yöneticinin Ücreti )

4857/m.41


ÖZET : Davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
DAVA : Davacı, fazla çalışma parası ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Mahkemece bozma Hamına uyularak 10.7.2003 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuşsa da, bozma ilamında açıkça yer aldığı şekilde, davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
2. Davacının hafta tatillerinde çalıştığı davacı tarafça kanıtlanamadığı gibi, davalı tanıklarınca da hafta tatillerinde çalışmadığı açıklandığından iş sözleşmesi uyarınca ayda iki hafta tatili dışında çalışma için hak edilecek hafta tatili ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/38226

K. 2006/6560

T. 14.3.2006

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği - İş Sözleşmesindeki Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği )

• İŞ AKDİNDE AYLIK BRÜT ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN DE BULUNDUĞU KURALI ( Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği - Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği )

• AYLIK BRÜT ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN DE BULUNDUĞU KURALI ( Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği - Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği )

• KARŞI DAVA ( Her İki İstek de Ayrı Ayrı Davalara Konu Olduğuna Göre Takas Mahsup İşlemi Yapılarak Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

4857/m.41


ÖZET : 1- Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinde aylık bürüt ücretin içinde fazla çalışma ücretlerinin de bulunduğuna dair kurala yer verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda anılan hüküm değerlendirmeye alınmamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, yılda 90 gün ve 270 saate kadar yasal fazla çalışma ücretlerinin aylık sabit ücretin içinde ödenmesi olanaklıdır. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin anılan hükmüne değer verilmeli ve buna göre fazla çalışma alacağı yönünden hesaplama yapılmalıdır.
2- Davalı işveren işçiye karşı açmış olduğu karşı davada ihbar tazminatının fazla ödendiğinden bahisle fazla ödenen kısmın iadesini talep etmiştir. Bilirkişi raporunda işverenin 703.896.387.-TL’yi fazla ödemiş olduğu belirlenmiştir. Mahkemece söz konusu tutar, asıl davaya konu olan davacı işçinin hak kazandığı fazla çalışma ücretlerinden indirilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Bunun sonucu olarak da karşı davanın reddine karar verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, her iki istek de ayrı ayrı davalara konu olduğuna göre takas mahsup işlemi yapılması doğru değildir. Buna göre karşı davanın reddine karar verilmesi de hatalıdır.
DAVA : Davacı, ihbar, kıdem, kötüniyet, maddi manevi tazminat, izin, fazla çalışma alacaklarının; karşı davacı ise fazla ödenen ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin 5. maddesinde aylık bürüt ücretin içinde fazla çalışma ücretlerinin de bulunduğuna dair kurala yer verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda anılan hüküm değerlendirmeye alınmamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, yılda 90 gün ve 270 saate kadar yasal fazla çalışma ücretlerinin aylık sabit ücretin içinde ödenmesi olanaklıdır. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin anılan hükmüne değer verilmeli ve buna göre fazla çalışma alacağı yönünden hesaplama yapılmalıdır.
3. Davalı işveren işçiye karşı açmış olduğu karşı davada ihbar tazminatının fazla ödendiğinden bahisle fazla ödenen kısmın iadesini talep etmiştir. Bilirkişi raporunda işverenin 703.896.387.-TL’yi fazla ödemiş olduğu belirlenmiştir. Mahkemece söz konusu tutar, asıl davaya konu olan davacı işçinin hak kazandığı fazla çalışma ücretlerinden indirilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Bunun sonucu olarak da karşı davanın reddine karar verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, her iki istek de ayrı ayrı davalara konu olduğuna göre takas mahsup işlemi yapılması doğru değildir. Buna göre karşı davanın reddine karar verilmesi de hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yıllık izin alacağı counselor Meslektaşların Soruları 20 24-04-2013 17:28
Salt çoğunluk "yarıdan bir fazla" mı, "yarıdan fazla" mıdır? Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 8 14-06-2012 00:32
Baro yıllık keseneği sprolza Meslektaşların Soruları 2 01-06-2007 23:34
fazla çalışma ücreti Beron Meslektaşların Soruları 1 25-05-2007 17:41
Kıdem Tazminatı Hesabında Fazla Çalışma Ücretinin Hesaba Katılması Av.mdogan Meslektaşların Soruları 4 24-01-2007 15:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12442708 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.