Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yeni çıkan kanunun geriye yürüyüp yürümeyeceği

Yanıt
Old 26-07-2007, 16:54   #1
av.eylemsalık

 
Varsayılan yeni çıkan kanunun geriye yürüyüp yürümeyeceği

muris 20 .04. 2007 tarihinde vefat ediyor. geride yüklü bir miras bırakıyor.ama tüm mirasını 3. bir kişiye vasiyet ediyor.geride 6 tane kardeş çocukları bulunmakta.vasiyetnameye itiraz edildi , vasiyetin iptali davası açılacak. ancak iptal davası ile birlikte saklı payın tenkisini isteyeceğiz. Türk medeni kanunu önceki hükmüne göre kardeş çocuklarının saklı payı 1/8 olduğu halde , Türk Medeni Kanunun 505 mad. si 10.05.07 tarihinde değişiyor. kardeş ve kardeş çocuklarının saklı pay hakkı kaldırılıyor. Yani , muris yasa değişmeden 20 gün önce ölüyor. anlaşılacağı üzere murisin öldüğü zamandaki yasa davacı yeğenlerin lehine ancak 20 gün sonra çıkan yeni yasa yeğenlerin aleyhine . Bu durumda eski yasa mı uygulanır yeni yasamı ? . ilk akla gelen kanunların geriye yürümeyeceğine dair kural. bu kural esas alındığında eski ve lehe olan hüküm uygulanacak anca birde başlamış ve sonuçlanmamış bir işlem var bu durumda yeni yasa hükmü uygulanacak. acaba murisin öldüğü zamanda eski ve lehe olan hükmün yürürlükte olması bize kazanılmış bir hak sağlarmı ? Bize hangi yasa hükmü uygulanır? İlgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim ?
Old 26-07-2007, 17:47   #2
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sadece kardeşler saklıpaylıdır, kardeş çocukları değil. Bu nedenle tenkis davası açmak yerinde değildir. Kardeşi sağ olsaydı bu durumda muris öldüğünde yürürlükte olan yasa uygulanırdı yani eski hali.
Old 26-07-2007, 18:22   #3
av.eylemsalık

 
Varsayılan

kökiçinde halefiyet ilkesi gereğince " ana ve baba muristen(bizim muris) önce ölmüşse , bunların fürüları ( çocuklar )(ana babanın çocukları) yani kardeşler(miras bırakanın kardeşleri) ve bunların çocukları(yeğenler) mirasçı olabilirler."
Mirasçı olduğumuza dair Sulh Mahkemesinden alınmış olan veraset ilamı elimizde bulunmaktadır.

Kardeş çocukları mirasçı olurlar.
Old 26-07-2007, 18:24   #4
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Elbette haleftirler ve mirasçıdırlar. Ancak mirasçı olmak başka, saklıpaylı mirasçı olmak başkadır ve kardeş çocukları saklıpaylı değildir. Şu halde vasiyetnamenin iptalinden başka yol yoktur.
Old 26-07-2007, 18:38   #5
av.eylemsalık

 
Varsayılan

4721 Sayılı Kanunun 505. Maddesi 10.05.2007 tarihinden önce " kardeş ve kardeş çocukları(altsoyları için) " miras hissesinin 1/8 inin saklı payı oladuğunu hükme bağlamış idi. Ancak 10.05.2007 tarihinden sonrası değişiklikle kardeş ve kardeş çocuklarının bu saklı payı kaldırılmıştır. Ancak muris 20.04.2007 tarihinde yani değişiklikten önce öldüğünden " 4722 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 17. Maddesinin(Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir) hükmü gereğince " değişikten önceki kanun hükmü uygulanacağından , kardeş çocukları saklı payları olan 1/8 için dava açabilirler.
Old 26-07-2007, 19:18   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

4722 sayılı T.M.K.nun Yürürlüğü ve Uyg. Şekli Hk. Kanunun 17.md.sine göre mirasçılık ve mirasın geçişi , mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan kanun hükmüne göre belirleneceğinden, yeni TMK. için öngörülen bu kuralın sonraki değişiklikler içinde geçerli olduğu kanısındayım. Bu nedenle soru sahibinin ölüm tarihi itibariyle 505 ve 506 maddelerin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanacağı görüşüne katılıyorum.

Fakat, somut olayda kardeşlerin de öldüğü ve ortada kardeş çocuklarının var olduğu belirtilmektedir. TMK.nun değişiklikten önce 505 /1 ve 506/3 maddelerinde sadece kardeşlerin saklı payının bulunduğu açıklanmıştır. Kardeş çocuklarının saklı payının varlığı söz konusu değildir. Bu nedenle kardeş çocukları tarafından tenkis davası açılamayacağı kanısındayım. Bu konuda(Eylem Salık) a katılamıyorum. (Özge Yücel) in görüşüne katılıyorum.

Saygılarımla.
Old 27-07-2007, 01:40   #7
mehmet kaya

 
Varsayılan

Miras konusunda murisin öldüğü anda yürürlükte olan kanun dikkate alınır sonradan meydana gelecek değişikliklerin herhangi bir etkisi olmaz.Saklı pay konusunda ise kardeş çocuklarının burada hiçbir hakkı yoktur ancak kardeş çocuklarının saklı payı olmamakla birlikte yasal mirasçı olarak muristen kazanımları mevcuttur.Özge hanım'ın belirttiği gibi vasiyetnamenin iptali için dava açmanız gerekecektir.
Old 27-07-2007, 11:35   #8
SPARTACUS

 
Varsayılan

A. Tasarruf edilebilir kısım

I. Kapsamı

Madde 505 - Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir.

-- Benim anlamadığım bu hüküm sayın av.eylemsalık her mesajında yazdığı üzere 505 mad. si 10.05.07 tarihinde değiştiği
-- Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim
-- Benim bundan haberim yok
-- Kanaatimce Yeni MK geriye yürümez nitekim 4722 sayılı yasanın 17 md. bunu belirtiyor
-- Kardeş çocukları yeni MK 505md gereği saklı pay mirasçı DEĞİLDİR ! Nitekim muris yeni MK yürülükteyken vefatetmiştir.
-- Vasiyetnamede murisin tasarruf yetkisini aştığı gerekçesi MK 505 md. karşısında geçersizliği ve başkaca yasal itiraz hakkı olayda anladığım kadarıyla mevcut olmadığı için iptal edilemeyecektir.
Old 27-07-2007, 13:39   #9
korayoz

 
Varsayılan

bende anlayamadım bu soruyu kardeş çocuklarının saklı payı bırakın yeni medeni kanunu eski medeni kanun zamanında bile yoktu kanun önümde sanırım yanıldığınız bişeyler var.
Old 28-07-2007, 10:14   #10
sumeyra

 
Varsayılan

Bence siz vasiyetnamenin iptali ile birlikte tenkis davası için de şansınızı deneyin, kaybedecek bir şeyiniz yok.. Bizim de buna benzer bir davamız oldu. Fakat bizim mirasçılar kardeşlerdi. Vasiyetnamenin iptali ile birlikte Tenkis istedik. Geçen hafta sonuçlandı. Saklı pay oranında davayı kazandık..
T.C.

YARGITAY


2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/3897

K. 2004/4674

T. 13.4.2004

• MURİSTEN KALAN TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Sağ Kalan Eşin Miras Hakına Mahsuben Birlikte Oturulan Ev Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebileceği )

• AİLE KONUTU ( Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Sağ Kalan Eşin Miras Hakına Mahsuben Birlikte Oturulan Ev Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebileceği )

4722/m.17

4721/m.652,240


ÖZET : Davacı dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmesini istemiştir. Aile Mahkemesince yapılacak iş tarafların delillerini toplayıp, bu konutun aile konutu olup olmadığını belirlemekten ibarettir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 S.K. md.17 )
Muris Yahya 11.02.2002'de ölmüştür.
Medeni Kanunun 652. maddesi; eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa, sağ kalan eşin bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben, mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebileceğini hükme bağlamıştır.
Davacı dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmesini istemiştir. Aile Mahkemesince yapılacak iş tarafların delillerini toplayıp, bu konutun aile konutu olup olmadığını belirlemekten ibarettir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. ( MK. Md. 240 )
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, ***ma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 13.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-07-2007, 11:25   #11
av.remzi

 
Varsayılan

miras hakkında uygulanacak yasa maddeleri murisin ölüm gününde yürürlükte bulunan yasa maddeleridir. Geriye yürüme söz konusu değildir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davası sırasında geriye dönük telefon kayıtları ve tazminat istemi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 22-06-2007 16:00
mahkeme ne kadar tedbir nafakası bağlar? nafaka geriye dönük istenir mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 21-03-2007 19:23
Geriye yönelik ecrimisil talebi ve miras hissesinin tayini emirakif2 Meslektaşların Soruları 1 22-02-2007 11:20
İş kanunun 25 maddesi Rapido Meslektaşların Soruları 3 20-09-2006 15:58
Yeni Çıkan Kira Konunu Göre Kiracının Hakları zafer YALÇIN Hukuk Soruları Arşivi 2 14-02-2002 02:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04246712 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.