Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekte zamanaşımı hangi gün başlar?

Yanıt
Old 18-07-2007, 17:07   #1
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan Çekte zamanaşımı hangi gün başlar?

Benim sorum, çekle ilgili gerek icra takibinde gerek çek şikayetlerinde söz konusu olan 6 aylık zaman aşımı süresinin hangi gün başladığıdır. Zira nette yaptığım incelemede buna ilişkin bir bilgi bulamadım.

çeklerde geçerli olan 6 aylık zamanaşımı süresi 1-çekin keşide edildiği tarihte mi? 2- çekin arkasına karşılıksız şerhi vurulduğu gün mü? 3- çekin arkasına karşılıksız şerhi düşüldüğü andan itibaren işlemeye başlayan 10 günlük düzeltme hakkının bitiminden itibaren mi? Yetkin olduğunu düşündüğüm meslektaşlardan ve icra müdürlerinden farklı cevaplar aldığımdan bu konunun burda tartışılmasına kanaat getirdim.

lütfen, hem savcılığa şikayet hem de icra takibi açısından değerlendirin.

ilginize teşekkür, saygılar
Old 18-07-2007, 18:05   #2
uSaRe01

 
Varsayılan

III - MÜRURUZAMAN:

TTK.Madde 726 - Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.

Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.

Kanun hükmü açıktır. Ayrıca Yargıtay 12 HD. 16.9.1997 tarih ve 8259 E-8647 K sayılı kararı da açık olarak zamanaşımının ibraz süresi olan 10 (diğer hallerde 30 gün ve 3 aylık) günlük sürenin bitiminden başlayacağını belirtmektedir.Cezai ve hukuki her iki müracaat hakkı için durum aynıdır.

Saygılar..
Old 18-07-2007, 18:07   #3
hukukcu34

 
Varsayılan

Çekte zamanaşımı Üzerinde yazılı bulunan Keşide Tarihine Göre hesaplanacak ibraz süresinin bitimi tarihinden itibaren 6 aydır.Dikkat edilmesi gereken husus zamanaşımının çekin fiilen bankaya ibraz edildiği tarihte başlamayıp üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre hesaplanacak ibraz süresinin (Bu da keşide yeri ile muhatap bankanın bulunduğu yere göre 10,30 ve 3 Aylık süre olarak değişir) bitimi tarihinden itibaren başlar ve 6 ayın sonunda zamanaşımına uğrar.Anılan zamanaşımı süresi İcra takibinde de savcılık şikayetinde de aynıdırr.
Old 18-07-2007, 19:36   #4
korayoz

 
Varsayılan

savcılığa şikayet için aynı zamanda çekin ibraz tarihinin bitiminden itibaren 10 günlük düzeltme hakkının kullanılmadan geçirilmesi gerekmektedir.
Old 19-07-2007, 00:30   #5
Av.Zuhat Kaya

 
Varsayılan

İcra takibi ile ilgili meslektaşlarımın görüşlerine katılmakla birlikte savcılık şiklayeti için farklı düşünmekteyim.Çek şikayeti için zamanaşımının başlayacağı tarih ,ibraz müdettinin bitim tarihi değil,çekin arkasına karşılıksızdır ibaresinin yazıldığı tarihtir.Çünkü karşılıksız çek keşide etme suçu, bu tarihte(çekin ibrazı ve karşılıksız ibaresinin yazıldığı tarihte)meydana gelmiştir.Yargıtay kararlarının da bu yönlü olduğunu hatırlıyorum.
Old 19-07-2007, 08:27   #6
av.selcukacar

 
Varsayılan

uygulamada karşılaştığım bir mevzuyu aktarayım adana osmaniye ve kadirli'de çekin ibraz tarihinden itibaren 6 ay geçmek ile çek kambiyo senedi olma hükmünü yitirir. sonucu ile karşılaştım. ve 100 milyar civarındaki çeklerime karşılık ilamsız takip yapmak zorunda kaldım.
Old 19-07-2007, 11:48   #7
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

ibraz süresinin bitimini izleyen günden itibaren 6 aydır.
Old 19-07-2007, 11:56   #8
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/12110
Karar: 2003/13929
Karar Tarihi: 12.06.2003

ÖZET : Karşılıksız çeklerde müracaat hakkı, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Somut olayda, on günlük ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmeden takibe geçilmiştir. Bu durumda zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m.168, 169, 170) (6762 S. K. m.726)

Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: TTK.'nun 726. maddesine göre, hamilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

Takip dayanağı çekin keşide tarihi 31.3.2002'dir. 10 günlük ibraz süresinin bitim tarihi olan 10.4.2002 tarihinden itibaren 6 aylık süre dolmadan hamil, 1.10.2002 tarihinde takibe geçtiğinden zamanaşımı süresi geçmemiştir.

Merciin zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline karar vermesi isabetsizdir. Borçlunun sair itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.6.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 19-07-2007, 14:25   #9
gursan

 
Varsayılan

Karşılıksız çek suçlarında şikayet süresi TCK 73. maddesi gereğince 6 aydır. Suç tarihinin çekin bankaya ibraz edildiği tarih olarak dikkate alınması gerekir.Yargıtay 10. Ceza Dairesinin bu konuda vermiş olduğu 2003/8337 E., 2004/857 K. sayılı 27.01.2004 tarihli kararında ve başka kararlarda bu husus vurgulanmıştır.
Çek Kanununda 4814 sayılı yasa ile getirilen değişiklikle şikayet süresinin başlangıcı konusunda yapılan değişiklik, şikayet süresinin hangi tarihte sona ereceği konusunda da tereddütlere neden olmaktadır. Özellikle ileri tarihli olarak keşide edilmiş olup da keşide gününden önce bankaya ibraz edilen çekler bakımından sorun oldukça karmaşıklaşmıştır. Şöyle ki;
3167 sayılı kanunun 8. ve 16/b maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şikayet süresi düzeltme hakkı süresinin bittiği tarihte başlayacaktır.Bu tarih ileri tarihli olarak keşide edilip bankaya erken ibraz edilen çekler bakımından HENÜZ ŞİKAYET HAKKI DOĞMADAN ŞİKAYET SÜRESİNİN SONA ERMESİNE NEDEN OLABİLECEKTİR. Çünkü;TCK 73. maddesinde şikayet hakkının kullanılmasında suç tarihinin esas alınması (yani çekin bankaya ibraz anının göz önüne alınması) ve 6 ay içinde kullanılması gerekir. Uygulamada bazı yargıçların tereddüt geçirdiği, bazılarının ise şikayet hakkının doğduğu tarihten itibaren 6 aylık sürenin hesaplanması gerektiğine ilişkin örneklerle karşılaşılmaktadır. 4814 sayılı yasa ile getirilen değişiklikten sonra konuya ilişkin verilmiş bir yargıtay kararına rastlamadık. Şikayet süresinin sona erme tarihinin hesaplanmasında suç tarihinin (yani çekin bankaya ibraz edildiği tarihin )esas alınması gerektiği düşüncesindeyim. Saygılarımla.
Old 19-07-2007, 23:00   #10
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

3167 sayılı Kanun madde 16b/2 : Çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı, 8 inci maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte; ihtiyati tedbir kararı veya ödeme yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında işlem yapılmaması halinde ise, ihtiyati tedbir kararının veya ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.

Madde 8 : Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödemek suretiyle düzeltme hakkını kullanan, çek keşide etmek hakkını yeniden kazanır.

Türk Ticaret Kanunu m. 726/1 : Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.

Türk Ceza Kanunu madde 73 - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Çeklerde zamanaşımı süresi (TTK m. 726) ve şikayet süresi (TCK m. 73/1) 6 aydır. Ancak bu sürelerin başlangıç tarihleri birbirinden farklıdır. Şöyle ki;
  • Çekte zamanaşımı üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre hesaplanacak ibraz süresinin (TTK m. 708’e göre 10 gün, 1 ay ve 3 ay) bitimi tarihinden itibaren 6 aydır.
  • Şikayet süresi ise TCK m. 73/1’e göre 6 aydır. Fakat bu sürenin başlangıcı 3167 sayılı Kanun m. 16b/2 ve 8’e göre belirleneceğinden yukarıda a şıkkında belirtilen süreye 10 gün daha eklemek gerekecektir. Sonuç itibariyle başlangıç süreleri farklı olduğundan şikayet süresi zamanaşımı süresinden 10 gün daha uzundur.
Burada TCK m. 73/2’nin uygulama imkanı yoktur. Çünkü TCK m. 5’in yürürlüğü 31 Aralık 2008’e ertelenmiştir.
Old 20-07-2007, 10:22   #11
cemilbilgic

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Demircan
Benim sorum, çekle ilgili gerek icra takibinde gerek çek şikayetlerinde söz konusu olan 6 aylık zaman aşımı süresinin hangi gün başladığıdır. Zira nette yaptığım incelemede buna ilişkin bir bilgi bulamadım.

çeklerde geçerli olan 6 aylık zamanaşımı süresi 1-çekin keşide edildiği tarihte mi? 2- çekin arkasına karşılıksız şerhi vurulduğu gün mü? 3- çekin arkasına karşılıksız şerhi düşüldüğü andan itibaren işlemeye başlayan 10 günlük düzeltme hakkının bitiminden itibaren mi? Yetkin olduğunu düşündüğüm meslektaşlardan ve icra müdürlerinden farklı cevaplar aldığımdan bu konunun burda tartışılmasına kanaat getirdim.

lütfen, hem savcılığa şikayet hem de icra takibi açısından değerlendirin.

ilginize teşekkür, saygılar
karşılıksız çekte şikayet süresi 3167 sayılı yasada değişiklik yapan 4814 sayılı kanunun 16/b-2 maddeleri gereğince şikayet hakkı 8.maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte doğar oysa ki zamanaşımı ibraz tarihinin bitiminden itibaren 6 aydır. Yani şikayet süresi zamanaşımından 10 gün daha uzundur (düzeltme hakkı süresi kadar)
Old 20-07-2007, 15:20   #12
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.selcukacar
uygulamada karşılaştığım bir mevzuyu aktarayım adana osmaniye ve kadirli'de çekin ibraz tarihinden itibaren 6 ay geçmek ile çek kambiyo senedi olma hükmünü yitirir. sonucu ile karşılaştım. ve 100 milyar civarındaki çeklerime karşılık ilamsız takip yapmak zorunda kaldım.

Osmaniye ve Kadirli de TC kanunlarının bir kısmı "çekmiyor" galiba...

Bu kararı şikayet / temyiz ettiniz mi?

Lütfen sonucunu bizlerle paylaşır mısınız?

Saygılarımla...
Old 20-07-2007, 16:54   #13
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Dr. V. SEVEN
Burada TCK m. 73/2’nin uygulama imkanı yoktur. Çünkü TCK m. 5’in yürürlüğü 31 Aralık 2008’e ertelenmiştir.

Yanlış anlamaya mahal vermemek için yukarıdaki ifadeyi düzeltmek istedim.

TCK m.5 hükmü yürürlükletedir; ancak,

KANUN NO: 5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

GEÇİCİ MADDE 1.- (Ek: 5349 - 11.5.2005 / m.6) (1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç (Değişik ibare: 5560 - 6.12.2006 / m.15) "31 Aralık 2008" tarihine kadar uygulanır.


düzenlemesi sebebiyle üstadımızın belirttiği gibi 31. Aralık 2008 tarihine kadar (bu süreye kadar yasal değişiklik yapılaz ise), zamanaşımında 3167 s.Yasa'nın özel hükmü uygulanacaktır.

Saygılarımla...
Old 20-07-2007, 18:05   #14
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hakan Eren
Osmaniye ve Kadirli de TC kanunlarının bir kısmı "çekmiyor" galiba...

Bu kararı şikayet / temyiz ettiniz mi?

Lütfen sonucunu bizlerle paylaşır mısınız?

Saygılarımla...


Sayın Hakan bey,

Çeklerde takip kesinleşse bile eğer dosya üzerinde 6 ay boyunca işlem yapılmadığı takdirde mahkemeler aşağıda yazılı kanun maddelerine de atıf yaparak 6 aylık zamanaşımına uğradığı itirazlarını kabul etmekte ve takip geriye bırakılmaktadır.Böyle bir durumda bile yapılacak işlem normal takiple işleme devam etmektir.

Mahkemeler aşağıda bulunan kanun maddelerine atıfta bulunmaktadır.

Merciin kararıyla takibin talik veya iptali:

Madde 71 - (DEĞİŞİK MADDE:18/02/1965 - 538/42 md.)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman tetkik merciinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

İcranın geri bırakılması :

Madde 33 - (DEĞİŞİK MADDE:18/02/1965 - 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/8501
Karar: 2006/11827
Karar Tarihi: 02.06.2006

ÖZET: Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde zamanaşımının gerçekleştiği tespit edildiği takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Somut olayda, icra takibi 13.8.2001-5.4.2002 tarihleri arasında alacaklı tarafından işlemsiz bırakıldığı için, yukarıda açıklanan kurallar gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

(6762 S. K. m. 726, 730/18) (2004 S. K. m. 71, 33) (818 S. K. m. 133)
Old 22-07-2007, 11:35   #15
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Sayın Tunçbilek

Sayın Tunçbilek,

Aktardığınız bilgiler tamamen doğru olmakla beraber, bu başlık altında tartışılan konu, çekin icra takibine konu edilebilmesindeki (ve 3167 s.Yasa anlamında şikayete konu edilebilmesindeki) ilk zamanaşımı süresidir.

Sizin aktardığınız (ve tamamen doğru olan) bilgiler ise takip devam ederken gerçekleşen zamanaşı ile ilgilidir.

Saygılarımla...
Old 22-07-2007, 21:33   #16
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hakan Eren
Sayın Tunçbilek,

Aktardığınız bilgiler tamamen doğru olmakla beraber, bu başlık altında tartışılan konu, çekin icra takibine konu edilebilmesindeki (ve 3167 s.Yasa anlamında şikayete konu edilebilmesindeki) ilk zamanaşımı süresidir.

Sizin aktardığınız (ve tamamen doğru olan) bilgiler ise takip devam ederken gerçekleşen zamanaşı ile ilgilidir.

Saygılarımla...
Yanlış anlaşılma olmasın.Ben sadece zamanaşımının çekin kambiyo senedi olmaktan çıkardığını belirtmek için söyledim.Bunun da takip esnasında bile olsa gerçekleşebileceği hususunu belirttim.Dikkat edilerse konuya göre değil sizin cevabınıza yönelik olarak cevapda bulunmak istedim.Saygılarımla.
Old 08-12-2007, 09:29   #17
ad-hoc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan uSaRe01
III - MÜRURUZAMAN:

TTK.Madde 726 - Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.

Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.

Kanun hükmü açıktır. Ayrıca Yargıtay 12 HD. 16.9.1997 tarih ve 8259 E-8647 K sayılı kararı da açık olarak zamanaşımının ibraz süresi olan 10 (diğer hallerde 30 gün ve 3 aylık) günlük sürenin bitiminden başlayacağını belirtmektedir.Cezai ve hukuki her iki müracaat hakkı için durum aynıdır.

Saygılar..
Cezai süreçte karşılıksız şerhini müteakip düzeltme hakkının kullanılması gereken sürenin hitamı ile 6 aylık süre başlamaktadır
Old 17-12-2007, 23:08   #18
avkaratas

 
Varsayılan çekte şikayet süresi ne zaman başlar?

Sayın meslektaşlarım,

Bu sorunun cevabını ileri tarihli çekler açısından öğrenmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse; 01.09.2008 tarihli bir çekin arkası bugün yazıldığında şikayet süresi bugünden itibaren mi ya da 01.09.2008 tarihinden itibaren mi? Bu şekildeki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Çünkü 3167 sayılı yasanın 16/b md'nin 2.fıkrasında "çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı, 8 inci maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte....doğar". Aynı yasanın 8.md'de ise "Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren..." düzeltme hakkını düzenlemiştir. Bu soru hakkındaki değerli görüşlerini Yargıtay kararları veya mesleki tecrübeleri ile aktaracak meslektaşımız olursa çok memnun olurum. saygılarımla,
Old 17-12-2007, 23:54   #19
ali ekmekçi

 
Varsayılan

çeklerde posdate çek olması durumu bir vadeyi belirtmez çekin bankaya ibrazı halinde ödenmesi gerektiğinden karşılığı yoksa yazılacaktır.Olaynızda da yazılmış olduğuna göre yazıldığı günden itibaren şikayet süresi başlayacaktır.Kaldı ki bildiğim kadarıyla postdate çekler yasada özel olarak düzenlenmemiştir.Aşağıdaki karar açıkça yazılma tarihini işaret etmektedir.
T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E. 1993/13467
K. 1994/4473
T. 4.4.1994

ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ

ÖZET : Karşılıksız çek keşide etmek cürmünde, TCK.nun 108. maddesinde altı ay olarak gösterilen şikayet süresi çekin bankaya ibraz tarihinde başlar. Suça konu çekler 101.1991 tarihinde bankaya ibraz edilmiş karşılığı bulunmadığı belirtilmiştir. Şikayet, 3863 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten çok sonra 3.3.1993 tarihinde yapılmış olmasına göre, altı aylık hak düşürücü süre dolmuş olduğundan, kamu davasının düşürülmesinde bir isabetsizlik yoktur.
(3167 s. Çek. K. m. 16)

3167 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Ali'nin yapılan yargılanması sonunda; TCK.nun 108. maddesi uyarınca davanın düşürülmesine dair, (Balıkesir Birinci Aslîye Ceza Mahkemesi)nden verilen 23.6.1993 gün ve 1992/325 esas 1993/424 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 25.11.1993 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip, gereği düşünüldü:

14.1.1993 tarih ve 3863 sayılı Yasa ile değişik 3167 sayılı Yasanın 16/2. maddesinde;

Karşılıksız çek keşide etme cürmünde TCK.nun 108. maddesinde 6 ay olarak gösterilen şikayet süresinin çekin bankaya ibraz tarihinde başlayacağı öngörülmesine, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2.5.1983 gün, 65/199 sayılı kararında da gösterildiği üzere suç muhakemesinde, Kanun değişikliklerinde ilke "hemen uygulamadır'. Bu ana kurala bağlı kalınarak, eski kanun zamanındaki işler eski kanuna göre sonuçlanmalı, sonuçlanmamış ise yeni Kanuna göre sonuçlandırılmalıdır. Yeni Kanun, yürürlüğe girdikten sonraki olay ve işlemlere uygulanmakta, geçmişe yürümemektedir.


Hemen uygulama ilkesinden;

1– işlemlerin daima yürürlükteki kanuna göre yapılacağı,

2-- Yürürlükteki kanuna uygun olarak yapılan işlemlerin sonradan geçerliliğini kaybetmeyeceği,

3– Eski Kanuna göre yapılmamış işlemlerin yeni Kanuna tabi olacağı,

4– Yeni Kanun uygulamasında genel kuralın, sanığın leh ve aleyhinde olmasına bakılmayacağı,

sonuçları çıkarılmaktadır.

Olayımıza gelince;

Suça konu çekler 10.1.1991 tarihinde bankaya ibraz edilmiş, karşılığı bulunmadığı belirtilmiştir. Şikayet 3863 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten çok sonra 3.3.1993 tarihinde yapılmış olmasına göre 6 aylık hak düşürücü süre dolmuş olduğundan, kamu davasının düşürülmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı olarak (ONANMASINA), 4.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-12-2007, 08:50   #20
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

3167 SAYILI YADANIN 16/B MADDESİnde çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı 8.maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte,düzeltme hakkının da KEŞİDE TARİHİNE GÖRE BELİRLENEN ibraz süresinin bitiminden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.Yani şikayet hakkınız bu sürenin sonunda başlıyor.Zaten Cumhuriyet Savcılıkları önceki şikayetlere ilişkin şikayet hakı doğmadığından KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar veriyor.
Old 18-12-2007, 09:06   #21
ISTANAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
Esas No : 2004/03972
Karar No : 2004/04819
Tarih : 26.04.2004
3167 Sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık E.S.nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (BEYOĞLU 2. Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 25.06.2003 gün ve 2001/2450 Esas, 2003/199 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 16.03.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
3863 sayılı Kanun ile değişik 3167 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, şikayet süresinin ibraz tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, 03.01.2001 tarihinde ibraz edilen suça konu çekle ilgili olarak şikayet dilekçesinin, TCK.nun 108. maddesinde öngörülen, CMUK.nun 40. maddesi hükmüne göre hesaplanan 6 aylık süre geçtikten sonra 06.07.2001 tarihinde verildiği anlaşılmakla, TCK.nun 108. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar vermek gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 26.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-12-2007, 10:11   #22
Av.SEVİM ATALAY

 
Varsayılan

Keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çeklerde cezai sorumluluk olmaz diye biliyorum.
Old 18-12-2007, 21:14   #23
avbilgen

 
Varsayılan şikayet süresi

Bu konu daha önce de forumda tartışılmıştı. 2003 yılında yapılan yasa değişikliğinden sonra ileri tarihli çeklerde ibraz süresi+düzeltme hakkı süresi dolduktan sonra şikayet süresi başlamaktadır. Somut örnek verirsek 20.03.2008 tarihli çeki bugün yazdırdık. Çek de ibraz süresi eğer 10 günse en son ibraz tarihi 29.03.2008 , düzeltme süresi ise 08.04.2008 tarihinde dolmaktadır. Bu durumda süre 08 nisan da başlar. Tarih hesaplamaların da hata yapmış olabilirim ama genel anlamda böyle hesaplanıyor. Eğer ibraz süresi 30 günse yine buna şikayet süresi hesaplanıyor. Sayın Ali Emekçi'nin vermiş olduğu Yargıtay kararı 2003 yılından önce olduğu için artık geçerli değil. Bu nedenle Av.Mesut Bey'in açıklaması doğru olduğunu süşünüyorum. İyi çalışmalar.
Old 19-12-2007, 08:03   #24
av.korcan

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla ibraz süresinin bitminden sonra düzeltme hakkının kullanılabilmesi için verilen 10 günlük sürenin bitiminden sonra şikayet yolıuna başvurulabilir.
Old 19-12-2007, 12:18   #25
üye19870

 
Varsayılan

Çek görüldüğünde ödenmek gereken bir kambiyo senedi olmakla her zaman bankaya ibraz edilip yazdırılabilir. İbraz tarihine 10 günlük düzeltme hakkı süresi eklendikten sonra şikayete konu yapılabilmektedir.

saygılarımla
Old 19-12-2007, 22:49   #26
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.SEVİM ATALAY
Keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çeklerde cezai sorumluluk olmaz diye biliyorum.

Sayın Atalay,

Keşide tarihinden önce ibraz edilen çekte de suç işlenmiştir, ceza sorumluluğu vardır.

Ancak, Adalet Bakanlığınca hazırlanan yeni Çek Kanun'u tasarısında, aynen sizin bahsettiğiniz gibi keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilmiş çeklerde cezai sorumluluğun olmadığı düzenlenmiştir.

Saygılarımla...

(Tasarıya bakanlığın web sitesinden ulaşabilirsiniz)
Old 13-10-2010, 15:07   #27
jakoben

 
Varsayılan

herkese değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ederim. bu site olmasa saf saf bekleyip elimdeki çeki kağıt yapacaktım
Old 05-01-2011, 16:38   #28
pacht

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2006/8015

K. 2008/9516

T. 10.6.2008

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• ŞİKAYET KOŞULU ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/765 Sayılı Yasa'nın 108. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

5237/m. 73

765/m. 108

3167-1/m. 8, 16/b


ÖZET : Karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayetin, şikayet hakkı doğmadan yapıldığı anlaşılmış ise de, 765 sayılı Yasa'nın 108. maddesindeki hak düşürücü süre dolmadan şikayetçi vekilinin katılma dilekçesi verdiği ve aynı tarihli oturumda şikayetçi olduğunu belirttiği anlaşılmakla şikayet koşulunun gerçekleştiği dikkate alınmalıdır.
DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Erdoğan hakkında ( Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi )'nce yapılan yargılama sonunda, 11.05.2004 tarihinde, 2003/376 esas ve 2004/123 karar sayı ile 3167 sayılı Yasa'nın 16/b-2 maddesi delaleti ile TCK'nın 108. maddesi gereğince kamu davasının düşürülmesine karar verildiği; hükmün katılan vekili tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 06.06.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : 4814 sayılı Kanun1a değişik 3167 sayılı Kanun'un 16/b maddesinin 2. fıkrasında, karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayet hakkının " ... 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte" doğacağı, "Düzeltme hakkı" başlıklı 8. maddesinde "Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde" düzeltme hakkının kullanılacağı hüküm altına alınmış olup; keşide yeri ve ödeme yeri itibariyle 10 günlük ibraz süresine tabi olan 15.10.2003 keşide tarihli suça konu çekin ibraz süresinin son gününün 25.10.2003 olduğu, 4814 sayılı Kanun'un 16/b maddesinin 2. fıkrasına göre şikayet hakkının 05.11.2003 tarihinde doğacağı, suça konu çekle ilgili şikayetin 18.09.2003 tarihinde şikayet hakkı doğmadan yapıldığı anlaşılmış ise de; 765 sayılı TCK'nın 108. ( 5237 sayılı TCK'nın 73. ) maddesindeki hak düşürücü süre dolmadan şikayetçi vekilinin 23.03.2004 tarihli katılma dilekçesi verip aynı tarihli oturumda sanık hakkında şikayetçi olduğunu söylediği, böylece şikayet koşulunun gerçekleştiği dikkate alınarak, yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, "şikayetin süresinde olmadığı" gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 10.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
taşınır haczinde haczin düşmesi için 1 yıllık zamanaşımı süresi ne zaman başlar? nil-nil Meslektaşların Soruları 11 25-04-2007 09:46
karşılık çekte şikayet, alacak davası yönünden zamanaşımı keser mi? ad-hoc Meslektaşların Soruları 5 26-02-2007 17:46
Gemı Rehni Hangi Şartlarda Kurulabilir ve Hangi Usüllere tabidir Av.Demet Meslektaşların Soruları 1 07-12-2006 01:49
Çekte zamanaşımı Fishman Meslektaşların Soruları 1 02-12-2006 15:48
Çekte Borçlar Kanunu Md. 309'da belirtilen 6 aylık zamanaşımı süresi ozbeksoner Meslektaşların Soruları 4 09-03-2006 13:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07421994 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.