Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Takibinin Düşme Süresi

Yanıt
Old 22-06-2007, 16:47   #1
avorbay

 
Varsayılan İcra Takibinin Düşme Süresi

Sayın meslektaşlarım !
İcra takibinin düşme süresiyle ilgili olarak bir sorunla karşı karşıyayayım.Ve icra müdürlükleri arasında da farklı içtihatlar ortaya çıktı.Sorun şu : İcra takibinin işlem yapılmadığından düşme süresi borçluya tebligatın yapıldığı tarihten itibaren mi yoksa borçluya tebligatın yapılıp da takibin kesinleştiği tarihten itibaren mi başlar.Elinizde bu konuya ışık tutan Yargıtay kararı varsa ve paylaşırsanız çok sevinirim.Değerli görüşlerinizi ve emsal içtihatlarınızı bekliyorum

Saygılarımla..!!
Old 22-06-2007, 20:07   #2
sumeyra

 
Varsayılan

ÖDEME EMRİNİN BİLDİRİLMESİNDEN SONRA BİR YIL İÇİNDE HACİZ İSTEMİNDE BULUNULMAZSA, HACİZ İSTEME HAKKI DÜŞER. YENİDEN HACİZ İSTEMEK,ALACAKLI TARAFINDAN YAPILACAK YENİLEME İSTEMİNİN BORÇLUYA BİLDİRİLMESİNE BAĞLIDIR.
KARAR : Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.
Olayda takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman,zaman aşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp (yenileme muhtırrası) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabii olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

İİK 33,33,71,78
21.12.1978 10711/10585 12.HD
Old 23-06-2007, 02:26   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

1 - Talep Müddeti
Madde 78 - (DEĞİŞİK MADDE:03/07/1940 - 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
(DEĞİŞİK FIKRA 06/06/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/4448
Karar: 2005/7040
Karar Tarihi: 01.04.2005
ÖZET: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise, ( haciz kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır. ) Ayrıca, dayanak belgenin niteliğine göre olayda Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımı uygulanacağından mahkemenin aksine gerekçesinde de isabet görülmemiştir.
(2004 S. K. m. 62, 78, 106, 110) (818 S. K. m. 125)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise, ( haciz kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır. )
Somut olayda, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıllık süre içerisinde 27.01.2003 tarihinde haciz istendiği için alacaklının <haciz isteme hakkı> düşmemiş olup, İİK. nun 78/son maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin tebliği zorunlu bulunmamaktadır. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise süresinde satış yapılmadığından İİK. nun 106 ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda borçlunun SSK'dan aldığı maaş üzerine haciz konulması için yenileme isteğinin diğer tarafa tebliğine gerek yoktur. Ancak, anılan yasa hükümlerine rağmen gerek olmadığı halde yenileme dilekçesinin dahi tebliğ edildiği anlaşıldığından bu işlem sonuca etkili görülmemiştir. Ayrıca, dayanak belgenin niteliğine göre olayda Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımı uygulanacağından mahkemenin aksine gerekçesinde de isabet görülmemiştir. Bu durumda, istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 10-01-2011, 11:11   #4
Batu Han

 
Varsayılan

Çekten dolayı ihtiyadi haciz kararı aldırdım. Sonrasında icra takibini açıp aynı zamanda birinci haciz ihbarnamesini gönderdim. Çok sayıda haciz talebim ve haciz ihtarnamesi tebliğimden sonra borçlunun herhangi bir parasına denk gelemediğim ve borçlu da kaçtığı için bir süre dosyayı takip etmeyi bıraktım. Daha sonra borçlunun Türkiye'ye geri döndüğünü ve tekrar çalışmaya başladığını öğrendim ancak son haciz talebimden itibaren 1 sene geçtiği için icra müdürü dosyayı düşürdü. Yeniden işlem yapıcam. Ancak kafamdaki soru İcra ve İflas Kanunu'nun konuyu düzenleyen maddesi "Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer." diyor. Çok fazla icra işi yapmadığımdan uygulama konusunda pek bilgi sahibi değilim. Ancak ben ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene içerisinde haciz istediğim için karşılaştığım uygulama yanlış değil midir?
Old 11-03-2011, 16:04   #5
Av. ikahveci

 
Varsayılan

Biraz geç oldu. Belki işinizi alletmişsinizdir ama ben yine de açıklama yapacağım. İcra dosyasında bir yıl işlem yapılmadığı takdirde dosya düşer. Dosyada haciz olması düşmesini engellemez ancak yenileme yaptığınız takdirde borçluya yenileme dilekçesinin tebliğine ve harç alınmasına grek yoktur. Sizin durumunuzda dosyanın yenilenmesi için talep eçacaksınız ve hemen yeni numara alarak icrai işlemlerinize devam edebilrisiniz. İyi çalışmalar.
Old 14-05-2013, 16:41   #6
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

Alıntı:

İcra dosyasında bir yıl işlem yapılmadığı takdirde dosya düşer. Dosyada haciz olması düşmesini engellemez

Buna ilişkin herhangi bir yasal düzenleme mevcut mu?

Selamlar.
Old 14-05-2013, 16:53   #7
üye7160

 
Varsayılan

1 - Talep Müddeti:

Madde 78 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.07.1940 RG NO: 4558 KANUN NO: 3890/1) (YÜR. TAR.: 11.09.1940) (KOD 1)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(DEĞİŞİK FIKRA 15.06.1985 RG NO: 18785 KANUN NO: 3222/9) (YÜR. TAR.: 15.07.1985) (KOD 2)
Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.
Old 14-05-2013, 17:40   #8
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

Merhaba,

İ.İ.K.nın 78'inci maddesi "dosyada bir yıl süre ile işlem yapılmadığı takdirde dosya düşer" demiyor. "Dosyada haciz mevcut olmasına rağmen bir yıl içinde işlem yapılmazsa da düşer" demiyor.

Dosyanın "düşmesi" ya da hukuki ifadesi ile "muameleden kaldırılması"nın tek şartı, alacaklının süresi içerisinde haciz talebinde bulunmamış olması veya talebini geri almış olmasına rağmen süresinde tekrarlamamasıdır.

Bu nedenle dosyanın bir yıl işlemsiz bırakılması tek başına dosyanın "düşürülmesi" için gerekçe olamaz. Hele dosyada satış talep etme süresi dolmamış bir haciz söz konusu ise, dosyanın "muameleden kaldırılması" gibi bir durumun söz konusu olmaması gerekir.

Selamlar.
Old 03-08-2015, 12:16   #9
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12912 K. 2013/21871 T. 11.6.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, alacaklının ödeme emri tebliğ edilemeyen iki borçlu yönünden takibin harç alınmadan yenilenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 78/2.maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.

Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır ( İİK. 78/5 ).

Somut olayda, borçlular ... İnş.Turizm Elektrik Taahhüt Tic.ve Ltd.Şti. ile ... İnş.Tic.Turizm ve San.Ltd.Şti.'ye ödeme emrinin tebliğ edilemediği görülmektedir. Ödeme emri tebliğ edilemeyen borçlu şirketler yönünden dosya işlemden kaldırılamaz. Anılan şirketler yönünden dosyanın işlemden kaldırılması ve takibin yenilenerek harç ödenmesi ile dosyanın işleme alınabileceğine yönelik icra müdürlüğü işlemi İİK.nun 78. madde hükmüne aykırıdır.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.
…
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca
Old 03-08-2015, 12:23   #10
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3138 K. 2012/6351 T. 1.11.2012

DAVA : Taraflar arasında görülen sıra cetvelindeki sıraya şikayet sonucunda verilen hükmün bozulmasına dair Dairemizin 9.3.2012 gün ve 2011/4599 Esas 2012/1838 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi şikayet olunan vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili, müvekkilinin Eskişehir 1. İcra Müdürlüğünün 2010/2881 Sayılı dosyasındaki alacağı nedeniyle, 17.5.2010 tarihinde borçlunun taşınmazlarının haczedildiğini, satıp sonrası düzenlenen sıra cetvelinde, dağıtıma konu bedelin tamamının şikayet olunana ait Eskişehir 2. İcra Müdürlüğünün 2006/10527 Sayılı dosyasına ödenmesine karar verildiğini, ancak satış tarihi itibariyle şikayet olunanın haciz ve takibinin düştüğünü ve takibini yenilemeksizin sadece haciz yenilemesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, şikayet olunanın sıra cetvelinden çıkartılarak satış bedelinin müvekkilinin dosyasına aktarılmasına karar verilmesini istemiştir.

Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine dair verilen karar şikayetçi vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 9.3.2012 tarih, 2011/4599 E., 2012/1838 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.

Bu kez, şikayet olunan vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

İ.İ.K'hun 78/4. maddesi gereğince “haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.” hükmünü içermekte, İ.İ.K'nun 106. maddesi “alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve tapınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.” denilmiş, İ.İ.K'nun 110. maddesi ise “bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.” şeklindedir. Buna göre kanuni müddet içinde haciz istenildikten sonra süresinde satış istenmemesi halinde takip düşmeyip sadece haciz düşmektedir.

Somut olayda, süresinde satış istenmediğinden şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kakmış ise de, başlangıçta süresinde haciz istenmekle takip düşmediğinden, İİK'nun 78/ son maddesi gereği sadece takibin düşmesi hali için söz konusu olan yeniden harç yatırılması zorunluluğu yoktur. Bu gerekçe ile şikayetin reddine dair yerel mahkeme kararının onanması gerekirken, Dairemizce sehven bozulmuş olduğu anlaşılmakla, şikayet olunan vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle önceki bozma kararının kaldırılmasına ve hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 9.3.2012 tarih, 2011/4599 E., 2012/1838 K., sayılı bozma ilamının kaldırılarak, hükmün ONANMASINA, evvelce alınması gereken onama harcının temyiz eden şikayetçiden alınmasına, şikayet olunanın karar düzeltme harcının istenmesi halinde iadesine, 01.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 15-04-2016, 08:11   #11
Av.Ömer

 
Varsayılan

Merhaba sayın meslektaşlarım,

Konuyla ilgili olması sebebiyle farklı bir başlık açmak istemedim.

Sorum şu; ipotek takibimde 1 borçlu 3 tane de ipotekli taşınmaz maliki var. Borçlu ve 2 malike yapılan icra emri tebligatlarının tarihleri itibariyle satış isteme süresi geçti. Ancak halen diğer son malike tebligat yapamadık, süreç devam ediyor.
Bu hali ile satış isteme süresi hesabında ;
1- sadece borçluya yapılan tebligat mı dikkate alınır ?
2- maliklere yapılan tebligatlarda hesaba katılıyorsa dosyada son yapılan icra emri tebliği ile mi süre başlar ?

Değerli paylaşımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Syg.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Takibini Düşürme Süresi/ Sıra Cetveli umutlaw Meslektaşların Soruları 18 21-06-2013 13:18
Düşme Hissiyle Uyanma Batu Han Site Lokali 13 27-03-2013 17:52
İcra Takibinin Düşmesi (takipsizlikle Arşive Kaldırılması) ibrahimbey Hukuk Sohbetleri 10 18-10-2010 12:37
Pendik 1. İcra Müdürlüğünde önemli bir dosyaya bakılması gerekiyor Av.Ozan Kayahan Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 3 10-03-2007 23:46
Kocaeli 5. İcra Müd.nde bakılacak önemli bir dosya Av.Ozan Kayahan Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 2 27-02-2007 18:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03836608 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.