Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ortaklığın satış yoluyla giderilmesine diğer mirasçıların itirazı ve ecri misil

Yanıt
Old 02-06-2007, 23:22   #1
seanlee

 
Varsayılan ortaklığın satış yoluyla giderilmesine diğer mirasçıların itirazı ve ecri misil

Merhabalar,
üç mirasçı ve miras olarak da eşit olarak taksimi mümkün olmayan iki taşınmazın söz konusu olduğu bir olayda, mirasçı paydaşlardan biri ortaklığın giderilmesi için dava açmıştır. Taraflar anlaşamadıkları için ve başka türlü de taksimi mümkün olmadığından ortaklığın giderilmesi sanıyorum satış yoluyla söz konusu olacaktır.
Benim ilk sorum şu olacak. Bu iki taşınmazın satılmasını istemeyen - ama aynı zamanda anlaşamayan da – bu diğer (davalı) iki mirasçının satış (açık artırma) yoluna itiraz hakkı ve başvurabilecekleri başka bir hukuki yol ve gerekçe (mesela taşınmazların rayiç bedelinin bilirkişi marifetiyle tespitini isteyip bunun sonucuna göre belirlenen değer üzerinden satış yapılmadan taksime gitme gibi) var mıdır? Ne gibi altenatifler söz konusu olabilir.
İkinci sorum; yine üç mirasçı ve bir taşınmazın söz konusu olduğu bir duruma ilişkin. Mirasçılardan birisi murisin ölümünden beri miras konusu taşınmazda ikamet etmiş (yaklaşık yedi yıl) bu süre içinde bu duruma ilerde anlaşmazlık çıkabileceğini düşünmedikleri için hiç ses çıkarmayan hatta kira da istemeyen diğer iki mirasçının miras konusu diğer taşınmazların da paylaşımında anlaşmazlığa düşmeleri sebebiyle bu kullanılan taşınmaza ilişkin ve geriye yürürlü olarak herhangi bir hak (örn; geçmiş kira alacağı ya da bu kullanım süresi içinde kullanma nedeniyle dolaylı olarak sebepsiz zenginleşmeye dayanarak) iddia ve talepte bulunmaları mümkün müdür ?
Tahmin edeceğiniz üzere ikinci olay ilk olayla bağlantılıdır. Mirasçılar ikinci durumdaki taşınmazı satmışlar ama diğer iki taşınmazın satılmasını istememektedirler. İkinci olaydaki taşınmazı kullanan mirasçı da ilk olayda ortaklığın satış yoluyla giderilmesini istemektedir.
Saygıdeğer meslekdaşlarımdan ricam, satış istemeyen diğer iki mirasçının vekilliğini yapıyor olsalardı nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bana bir fikir vermeleridir.
Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Saygılarımla.
Old 02-06-2007, 23:33   #2
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

Merhaba!
Şimdilik 2. sorunuz hakkında bir şey söyleyebileceğim.
Böyle bir durumda hissedarların talep ettikleri alacak ECRİMİSİL diye adlandırılıyor.("kira benzeri" anlamındadır)
Ecrimisilde İNTİFADAN MEN KOŞULU denen bir durum var.
Kısacası şu: Hissedarlar, ortak malı kullanan hissedara karşı, bu kullanıma razı olmadıkları yönünde bir ihtarda bulunmadıkları sürece ecrimisil talep etme hakları kabul edilmemektedir. Böyle bir ihtardan sonra malı kullanan hissedarın diğerlerine karşı payları oranında ecrimisil yükümlüğü sözkonusu olur.(Yüksek mahkemenin yerleşmiş içtihatları bu yöndedir.)EmrE
Old 02-06-2007, 23:51   #3
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

Sayın ecesaka!

Verdiğiniz karardaki olayda taraflar taşınmaz üzerinde ortak mülkiyete sahip değiller.
İntifadan men koşulu denen şart hissedarların birbirlerinden talep ettikleri ecrimisil davalarında aranıyor.

eM Re
Old 02-06-2007, 23:57   #4
ecesaka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Lalande
Sayın ecesaka!

Verdiğiniz karardaki olayda taraflar taşınmaz üzerinde ortak mülkiyete sahip değiller.
İntifadan men koşulu denen şart hissedarların birbirlerinden talep ettikleri ecrimisil davalarında aranıyor.

eM Re

ovv... özür dilerim okudum da kararı ama sanırım tez hazırlarken daha dikkatli bakmalıyım bu tür şeylere
Old 03-06-2007, 00:01   #5
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

İşte bu "ovv." yazarak ifade ettiğin hali az önce başka bir bölümde verdiğim cevabın isabeti konusundaki başarımdan(!) dolayı ben de yaşadım.
Oluyor bazen...


emre
Old 03-06-2007, 00:08   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

2 inci soruya Sayın Lalende yanıt vermiş...

1 inci sorunun yanıtı menfi...100 paydaş olsa, 99 u anlaşsa bile 1 tanesi karşı çıksa taşınmaz satılır...Başka alternatif bulunmamaktadır.

Saygılarımla
Old 03-06-2007, 23:01   #7
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;

İlk sorunuza Sayın Ergin gerekli yanıtı vermiş. Taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı, iştirak halinde yada müştereken olsa dahi; malikin tasarrufunun kısıtlanamayacından bahisle; paydaşlar anlaşamadıkları taktirde ve taşınmazın taksiminin de mümkün olmaması halinde; taşınmaz satılacak ve satım bedeli paydaşlar arasında payları oranında dağıtılarak, ortaklık giderilecektir ve buna engel olunması da mümkün değildir.

İkinci sorunuza ilişkin olarak; gerekli cevap yine Sayın Lalende tarafından verilmiş olmakla; hususa ilişkin açıklayıcı bir kararı da şahsınıza yardımcı olacağı ümidi ile aşağıya kopyalıyorum.

Kolay gelsin..

T.C. YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2001/11350
Karar: 2002/12344
Karar Tarihi: 22.10.2002
ÖZET: Kural olarak, paydaşlar intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.
İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi ise; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşların davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşlara bildirmesine bağlıdır.

(743 S. K. m. 625, 908)
Dava dilekçesinde 530.230.000 lira Ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada, (1998 yılından geriye doğru 5 yıllık) 530.230.000.-TL ecrimisil bedelinin tahsili talep edilmektedir.
Mahkemece, (intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinden bahisle) davanın reddine karar verilmiştir.
Paydaşlar, (kural olarak) intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.
İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi ise; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşların davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşlara bildirilmiş olmasına bağlıdır.
İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası yemin dahil her türlü delille ispatlanabilir. Bu koşul dava şartı niteliğinde uluduğundan gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece re'sen araştırılarak saptanması gerekmektedir.
Bu bakımdan taraflar arasında görülen izale-i şüyu davasının dilekçesinin tebliğ tarihi intifadan men koşulunun oluşması için yeterlidir. Kaldı ki, davalılar vekilinin cevap dilekçesinde, taraflar arasındaki ihtilafın izale-i şüyu davası ile başladığını bu nedenle izale-i şüyu dava tarihi olan 28.7.1997 gününden derdest dava tarihi 14.10.1998 tarihine kadar ecrimisil istenebileceğini "kabul" etmiştir.
Bu durumda, izale-i şüyu dava tarihinden itibaren ecrimisil bedeline hükmedilmesi gerekirken, mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.10.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YKD. Ocak 2003

Old 25-06-2012, 11:30   #8
mhilmi

 
Varsayılan

Kural olarak, paydaşların birbirinden ecrimisil isteyebilmesi intifadan men koşulunun gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. İntifadan men olgusu her türlü delille ispat edilebilir. Ancak bu kuralın istisnalarından biri, doğal ürün veren veya kira getiren bir yer olmasıdır. Aşağıdaki içtihatla dava kazanmıştım.

“…Ecrimisile konu edilen taşınmazda taraflar paydaştır. Paydaşlar ( kural olarak ) intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ancak bu kuralın birtakım istisnaları vardır ki bunlar; ecrimisil istenen taşınmazın ( bağ, bahçe, işyeri, mesken gibi ) doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşma sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması, davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılmış bulunması halleridir. Bu ayrık durumlarda intifadan men koşulu aranmaz…”(Y. 3. HD. 2005/3472 E. 2005/4018 K. 12.04.2005 T.)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müşterek Mülkiyette Ecrimisil saadet Meslektaşların Soruları 9 13-01-2012 16:18
tapusuz arazisi - köy senediyle satmak - kadastroya mirasçıların itirazı Brusk Meslektaşların Soruları 6 02-11-2010 15:30
Kamulaştırmasız El atma ve Ecri Misil Av.F.Gökhan KÖKSAL Meslektaşların Soruları 6 27-05-2008 11:33
El Atmanın Önlenmesi-Tazminat-Ecri Misil av.egemen Meslektaşların Soruları 3 02-02-2007 18:46
ortaklığın giderilmesi hakkında ıslah ve satışta ihale bedeli diğer paydaşların payı ufuktaf Meslektaşların Soruları 3 04-12-2006 16:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11405706 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.