Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Miras-Bağış-Tapu İptali

Yanıt
Old 24-05-2007, 12:06   #1
yaseminozgiray

 
Kitap

merhaba,

Bir davada davacı davaya konu olan t.maz satış işleminin bağış olduğunu iddia ediyor çünkü davalı tarafın o tarihlerde bu gayrimenkulu alacak parasının olmadığını belirtiyor. Davalı taraf ise bu işlemin satış olduğunda ısrarcı. Davalı ve muris arasındaki bu satış işlemi murisin ölümünden 2 sene önce oluyor.Olayın bağış olduğunu ve satışın iptalini talep ediyoruz ama konuyla ilgili yargıtay kararı biliyor musunuz? paylaşırsanız sevinirim.
Saygılarımla,
Old 24-05-2007, 14:20   #2
hırs

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yaseminozgiray
merhaba,

Bir davada davacı davaya konu olan t.maz satış işleminin bağış olduğunu iddia ediyor çünkü davalı tarafın o tarihlerde bu gayrimenkulu alacak parasının olmadığını belirtiyor. Davalı taraf ise bu işlemin satış olduğunda ısrarcı. Davalı ve muris arasındaki bu satış işlemi murisin ölümünden 2 sene önce oluyor.Olayın bağış olduğunu ve satışın iptalini talep ediyoruz ama konuyla ilgili yargıtay kararı biliyor musunuz? paylaşırsanız sevinirim.
Saygılarımla,
bu konu ile ilgili oldukça çok karar bularbilirsizniz.Bu konuda oldukça iyi kaitaplarda var.Tapudan taşınmazın kaça satıldığını öğrendiniz mi ve taşınmazın gerçek değerini ayrıca muris ile davalı arasında akrabalık ya da başka bir ilişki mevcut mu ve de iki yıl önce murisin burayı satmaya ihtiyacı var mıydı bu konular üzerinde durmanız gerekiyor başarılar
Old 24-05-2007, 22:03   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Muris muvazaası geniş bir konudur. Bu konuda 1.HD.sinin ve HGK.lunun pek çok kararı bulunmaktadır. İç.Brl.Kararları çıkmıştır. (avbetül) ünde değindiği gibi, taşınmazın gerçek değeri ile tapudaki satış bedeli arasında farklılık, miras bırakanın satım için ihtiyacı olup olmaması, alıcının alım gücüne sahip olup olmadığı, mirasçılarla miras bırakanın ilişkileri, onları mirastan yoksun bırakmak gayesiyle hareket edip etmediği , gerçek niyetinin bağış olup olmadığı gibi hususlar araştırılır.

Bu gibi davalar süreye tabi değildir. Saklı pay sahibi olsun veya olmasın tüm mirasçılar tarafından açılabilir. v.s. açıklamalar uzayıp gider.

Bence en iyisi 1.Hukuk Dairesi eski Bşk.larından Eraslan Özkaya'nın ( İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları ,Seçkin yayınevi ) isimli eserini edinmek olsa gerek.

Saygılarımla.
Old 25-05-2007, 08:55   #4
GÜLİZ

 
Varsayılan

Sayın yasemin özgiray;
Aşağıdaki 2 karar işinize yarayabilir diye düşündüm.
İyi çalışmalar diliyorum...T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

Esas : 2005/9199
Karar : 2005/9804
Tarih : 19.09.2005

ÖZET : Muris muvazaası ile ilgili uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün sair bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tesbiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru biçimde değerlendirilmesi de büyük önem taşınmaktadır. Bunun içerisinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

(4721 sayılı MK. m. 706) (818 sayılı BK. m. 213) (2644 sayılı Tapu K. m. 26)

KARAR METNİ :
Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, miras bırakanları babaanneleri Ayşe Zerrin Arıkoğlu´nun 1055 ada 69 parsel s. taşınmaz üzerinde bulunan binanın 2. kat 6 no.lu bağımsız bölümünü mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak torunu davalı Müzeyyen´e temlik ettiğini ileri sürerek payları oranında iptal ve tescil isteminde bulunmuşlardır.

Davalı, satışın gerçek olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, satış işleminde muvazaa olmadığı, murisin davacılara da sağlığında kazandırmalarının bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Selda Özer´in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden;çekişme konusu 69 parsel s. taşınmazdaki 2. kat 6 no.lu bağımsız bölümün 27.5.1997 günlü akitle ve satış yolu ile davalıya temlik edildiği görülmektedir.

Davacı, anılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürmüş ve eldeki davayı açmıştır.

Bilindiği üzere; uygulamada ve öğretide "muris muvazaası" olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türü dür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu halde yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1.4.1974 gün 1/2 s. İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Yasanın 706, Borçlar Yasanın 213 ve Tapu Yasanın 26. maddelerinde ön görülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen bütün mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa sebebi ile geçersizliğinin tesbitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Hemen belirtmek gerekir ki bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün sair bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tesbiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru biçimde değerlendirilmesi de büyük önem taşınmaktadır. Bunun içerisinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

Somut olaya gelince; miras bırakanın varlıklı ve mal satmaya ihtiyacı bulunmayan bir kişi olduğu, davalının ise alış gücü bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sair taraftan taşınmazın keşfen saptanan gerçek değerine nazaran akitte gösterilen bedelinin sembolik nitelikte kaldığı da görülmektedir. Öte yandan miras bırakan tarafından davalının kardeşi Sedat´la Adana´da bulunan bir taşınmazı temliki sebebiyle o yerde açılan dava sonucu verilen Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 4.12.2003 gün ve 2002/888 esas-2003/986 karar s. kararı ile temlikin muvazaalı olduğu benimsenerek iptal isteğinin kabul edildiği sabittir. Beri yandan miras bırakanın davacılara sağlığında bir kısım kazandırmalarda bulunduğu yolundaki savunmada kayden doğrulanmamıştır.

Bu durumda, belirlenen olgular yukarda açıklanan ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde miras bırakanın çekişmeli taşınmazı davalıya temlikinin bedelsiz, muvazaalı ve mirastan mal kaçırma amaçlı olduğu sonucuna varılmaktadır. hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.9.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus Arşiv
T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

Esas : 1990/16315
Karar : 1991/2130
Tarih : 21.02.1991

ÖZET : Mirasçısından mal kaçırmayı düşünen kişi, bağışının (temlikinin) etkinliğini yitirmemesi için gerçek kastını gizleme çabası içine girebilir. Bu nedenle; taraf tanıkları dinlenerek açıklanan hususlar hakkında görgü ve bilgileri sorulmalı, miras bırakanın varsa sağlığında yaptığı sair temliki işlemlere ilişkin kayıt ve belgeler getirtilmelidir. Ayrıca, miras bırakanın mali durumu üzerinde durulmalı, temlik gününe tesadüf eden günlerde banka hesaplarına para yatırılıp yatırılmadığı araştırılmalı, davaya konu taşınmazın gerçek değeri uzman bilirkişilerce saptanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

(743 sayılı MK. m. 18)

KARAR METNİ :
(YİBK., 1.4.1974 tarih ve 1/2 s.)

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada mahkemece verilen karar süresinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, Borçlar Yasasının 18. maddesinde belirtilen muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, çekişmenin çözümü, miras bırakanın asıl irade ve amacının saptanması ile mümkündür. Gerçekten, kişilerin hayattayken yaptıkları ve iç dünyalarını ilgilendiren hukuki işlemlerdeki amacın tesbiti kolay olmamakla beraber; arzularının açığa vuruluş biçimi, yaşam tarzı, kendi mirasçıları ve yararlandırmayı amaçladığı kişi veya kişilerle olan özel ilişkileri ile objektif ve subjektif olguların sağlıklı bir şekilde yorumlanması sonucu gerçek amacın tespit edilmesi mümkün olabilir. Borçlar Kanununun 18. maddesinde; "bir sözleşmenin şekil şartlarının tesbitinde iki tarafın gerek yanılarak gerekse sözleşmedeki gerçek amaçlarını gizleyerek kullandıkları deyimlere (yaptıkları tasarruflara) bakılmayarak onların asıl ve ortak amaçlarının aranması" gerçeği vurgulanmıştır.

Mirasçısından mal kaçırmayı düşünen kişi bağışının (temlikinin) etkinliğini yitirmemesi için gerçek kastını gizleme çabası içine girebilir. Bu itibarla 1.4.1974 tarih, 1/2 s. İçtihadı Birleştirme Kararı ışığında, taraf tanıkları, özellikle asıl görevli Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilen davacı tanıkları yeniden çağrılmalı, açıklanan hususlar hakkında görgü ve bilgileri sorulmalı, miras bırakanın varsa sağlığında yaptığı sair temliki işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerde getirtilmelidir.

Ayrıca, miras bırakanın mali durumu üzerinde durulmalı, temlik gününe tesadüf eden günlerde banka hesaplarına para yatırılıp yatırılmadığı araştırılmalı, bunun yanısıra, davaya konu taşınmazın gerçek değeri ile uzman bilirkişilerce saptanmalı ondan sonra toplanan bütün delilleri birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulmalıdır.

Mahkemece, eksik inceleme ile yetinilerek yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.

Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan sebeplerden ötürü, HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.2.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 2 (0 Site Üyesi ve 2 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Muvazaa Nedenİyle Tapu İptali mi? Yoksa Tasarrufun İptali mi? SOFTWARE Meslektaşların Soruları 16 22-02-2009 10:18
Alacak Sebebiyle Tapu İptali A.Turan Meslektaşların Soruları 7 30-11-2008 15:39
Tapu İptali AYÇA Meslektaşların Soruları 1 24-03-2006 13:41
Gayrimenkul Tapu İptali Mezgit Hukuk Soruları Arşivi 0 29-12-2005 20:19
Tapu İptali Cevahir Hukuk Soruları Arşivi 5 29-08-2003 08:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03401995 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.