Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

davayı hangi acenteye yöneltmeliyim

Yanıt
Old 16-05-2007, 15:06   #1
sarissa

 
Varsayılan davayı hangi acenteye yöneltmeliyim

selamlar arkadaşlar
açacağım trafik kazasından dolayı tazminat davasında davalı sigorta şirketinin bulunduğumuz ilde birden çok acentesi vardır.
1- davayı poliçeyi düzenleyen acenteye karşı mı yöneltmeliyim
2- acente temsilcisinin adını belirtmelimiyim yoksa direk ..... acentesi diye mi yazmalıyım.
benim gibi tecrübesiz hukukçulara yardımlarınızdan dolayı hekese teşekkürle...
Old 16-05-2007, 16:10   #2
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Acentenin tüzel kişiliği olsa da ......

Sigorta şirketine...

Yanılıyor muyum Sayın Ergin?
Old 16-05-2007, 16:31   #3
av.sıla

 
Varsayılan

Davayı sigorta şirketine karşı açmalısınız.

Saygılarımla
Old 16-05-2007, 16:37   #4
stj_sevda

 
Varsayılan

TTK Madde 119 – Acente, aracılıkta bulunduğu veya akdettiği mukavelelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili namına yapmaya ve bunları kabule salahiyetlidir.
Bu gibi mukavelelerden çıkacak ihtilaflardan dolayı acente müvekkili namına dava açabileceği gibi kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir.
Bu hükümlere aykırı olan şartlar muteber değildir.

Acentelik tanımında ; “Ticari işletme sahibi müvekkiline bağımlı bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli bir şekilde, bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları tacir namına yapmayı meslek edinen gerçek ya da tüzel kişiye acente denir.” denildiği için sigorta şirketlerinin acentelerinin bu bağımsızlık vasfını taşıyıp taşımadığını araştırmak ve bu duruma göre davanın acanteye karşı açılıp açılmayacağını değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Çalışma hayatına gireli kısa sürede olsa acenteye karşı açılmış bir dava duymadım ve maalesef benimde kafam karıştı… Saygıdeğer üstadlar bu konuya bir çözüm getireceklerdir sanıyorum…. Saygılarımla...
Old 16-05-2007, 16:47   #5
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Arkadaşlar,

Açılacak davanın, poliçeyi düzenleyen acenteye değil sigorta şirketine açılması gerekir. Çünkü olayda acentenin TTK 119. md. gereğince acentelik ettiği sözleşme nedeniyle doğan ihtilaf değil haksız fiilden kaynaklanan ihtilaf söz konusudur.


T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/5874
K. 2002/10562
T. 18.11.2002
• MALİK OLMAYAN SÜRÜCÜNÜN DAVACI OLMASI ( Malik Olmayan Sürücünün Araçta Oluşan Hasar Bedelini İstemekte Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
• HASAR BEDELİNDEN TAZMİNAT ( Davacıların Maliki ve Sürücüsü Bulundukları Araçta Oluşan Hasar Bedelinin Zarar İlgililerinden Tahsili Talebi )
• ACENTANIN PASİF DAVA EHLİYETİ ( Acentenin Akteddiği Ya Da Aracılık Ettiği Sözleşmelerden Doğan İhtilaflar Hakkında Acentaya Karşı Dava Açılabilmesi )
• SİGORTA ŞİRKETİ NAMINA ACENTAYA DAVA AÇILMASI ( Acentenin Akteddiği Ya Da Aracılık Ettiği Sözleşmelerden Doğan İhtilaflar Hakkında Acentaya Karşı Dava Açılabilmesi )
6762/m.119
2918/m.96,97,98
ÖZET : Malik olmayan sürücünün araçta oluşan hasar bedelini istemekte aktif dava ehliyeti yoktur. TTK'nun 119'uncu maddesine göre; acentanın akdettiği veya akdinde aracılık ettiği sözleşmelerden dolayı müvekkile izafeten acentaya yöneltilebilmesi için her şeyden önce sözleşmenin temsilen aktedilmesi veya kuruluşuna aracılık etmesi gerekir, dolayısıyla müvekkilin akit dışı sorumluluğuna dayalı dava acentaya değil asıl davalı sigorta şirketine açılmalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye 5.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14.12.2001 tarih ve 2001/172 2001/862 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı sigorta şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların, maliki, sürücüsü ve sigortacısı oldukları aracın, müvekkillerinin sürücüsü ve maliki oldukları vasıtaya çarparak hasarlanmasına neden olduğunu ileri sürerek, ( 588.555.000.- ) TL maddi tazminat ile ( 57.050.000.- ) TL hasar tespit masrafı toplamı olan ( 645.550.000.- ) TL:nın kaza tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı acente vekili, davanın Ş... Sigorta A.Ş. aleyhine açılması gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Davalı Ali Ö. vekili, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, ( 588.555.000.- ) TL.nın olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe teminatıyla sınırlı olması kaydıyla davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Karar, Ş... Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dava, davacıların maliki ve sürücüsü bulundukları araçta oluşan hasar bedelinin zarar ilgililerinden tahsili istemine ilişkin olup, davacı Tuncay’ın sadece aracın sürücüsü olması ve araçta oluşan hasar bedelini talep etmekte menfaatinin bulunmaması nedeniyle, onun tarafından açılan davanın aktif husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde onun tarafından açılan davanın dahi kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-TTK.nun 119 ncu maddesi uyarınca, acentenin akdettiği veya akdinde aracılık yaptığı sözleşmelerden doğan ihtilaflardan dolayı müvekkili namına acenteye karşı dava açılabilir. Anılan, yasa hükmünün açık söyleminden anlaşılacağı üzere, müvekkil aleyhine açılan davanın müvekkile izafeten acenteye yöneltilebilmesi için dava konusu uyuşmazlığın her şeyden önce bir sözleşmeyi temsilen akdetmesi veya sözleşmenin kuruluşuna aracılık etmesi gerekir. Diğer bir deyişle, müvekkilin akit dışı sorumluluğuna dayalı bir dava müvekkile izafeten acenteye karşı açılamaz. Bu durum karşısında mahkemece, asıl davalı olan sigorta şirketine dava dilekçesini tebliğ ettirmesi için davacı tarafa mehil verilerek, hasıl olacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, bu yönde verilen ara kararı gereği hatalı yerine getirildiği halde, yargılamaya devamla hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3-Bozma sebep ve şekline göre, davalı sigorta şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) ve ( 2 ) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı sigortacı yararına BOZULMASINA, ( 3 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-05-2007, 17:04   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan osmaniye
Acentenin tüzel kişiliği olsa da ......

Sigorta şirketine...

Yanılıyor muyum Sayın Ergin?

Sayın Av.Yüksel Eren benden önce açıklamış zaten. Soruya göre yanılmıyorsunuz. Çünkü, sözleşmeden kaynaklanan bir ihtilaf değil.

Saygılarımla
Old 17-08-2014, 20:16   #8
av.bal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım ben de şunu sormak isterim:
Acentenin düzenlediği kasko poliçesinin bedeli 9 takside bölünmüş ancak bugüne kadar (6 ay) herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Acente, poliçe bedelinin tamamının tahsili için sigorta ettirene karşı icra takibi başlatabilir mi? İcra takibinden evvel yapılması gereken başka bir prosedür var mıdır?

Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim, iyi çalışmalar.
Old 17-08-2014, 23:38   #9
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sigortacının sorumlulugu prim ilk taksitin ( peşinat ) ödenmesi ile başlar bu durumda poliçe yok hükmünde olmasına göre takip ve devamı aleyhe sonuçlanır
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Her Davayı Kazanan Avukat cesur_yürek Konumuz : Hukukçular 57 27-02-2014 15:00
Gemı Rehni Hangi Şartlarda Kurulabilir ve Hangi Usüllere tabidir Av.Demet Meslektaşların Soruları 1 07-12-2006 01:49
Hangi sucu hangi milletten kaptik obaykan Site Lokali 0 21-07-2006 22:11
Hangi Davayı Açmalıyım? Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 3 26-10-2002 16:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03566694 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.