Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Anonim Şirkete kayyum atanması hakkında

Yanıt
Old 16-05-2007, 11:26   #1
sinemçelik

 
Varsayılan Anonim Şirkete kayyum atanması hakkında

İyi günler iyi çalışmalar dilerim,

Benim sorum, bir Anonim Şirkete atanacak kayyum için yapılacak masraflar nelerdir(harç,vs.)
Ayrıca Şti. ana sözleşmesinde şti merkezi için sadece İstanbul deniliyor. Hangi Asliye Ticaret mahkemesinde açmam gerekiyor böyle bir davayı?
Ve kayyumun şti ortaklarından biri olarak tayin edilmesi mümkün müdür?

Çok teşekkür ediyorum,
Avukat Sinem Çelik
Old 16-05-2007, 11:40   #2
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Kayyumun görevi ne olacak? Şirket iflas halinde mi, yani yönetici kayyum tayini mi yoksa Genel kurul yapma gibi belli bir işin yapılması ile sınırlı olarak mı kayyum atanacak?

Şirketin merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açacaksınız. Ortaklardan birinin kayyum olarak atanmasına pek sıcak bakılmıyor. Kayyumun şirketle menfaat ilişkisinin buunup bulunmadığı konusunda emniyet araştırması yapılıyor Ortağın menfaat ilişkisi muhakkak. Bunun yerine Mahkemeler re'sen araştırma yaparak, meslek odalalarına sorarak kayyumu kendileri tayin ediyorlar.

Dava maktu harca bağlı. Tebligat giderleri v.s. Osmaniye'de birkaç ay önce 100.-YTL civarında masraf olmuştu.

Saygılar.
Old 16-05-2007, 11:46   #3
sinemçelik

 
Varsayılan

Öncelikle teşekkür ederim.
Aslında olay biraz karışık,ama kısaca şöyle anlatabilirim.
5 kişilik YK istifayla beraber 3 kişi kalıyor. Fakat ana sözleşmede 3 kişinin görev yapabileceği hükmü var. Buna rağmen yönetim kurulu başkanı istifa eden 2 kişiden biri ve şirketin denetçisi de istifa etmiş durumda.(hiç denetçi yok şu an)
Genel kurul toplamak, denetçi ve yönetim kurulu başkanı seçmek için kayyum atanmasından başka bir yol göremedim ben.
Fikriniz nedir?

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Old 16-05-2007, 12:04   #4
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya davet; Yönetim Kurulu(karar alamıyor),denetçi(Yok), Mahkemece atanacak kayyum(genelde atamıyorlar) ya da azınlık hakkı sahiplerinin önce yönetim kuruluna ya da denetçiye başvuruları, kabul edilmezse Mahkemeye başvuruları(genelde kabul edilmiyor) ile olur.

Tecrübe ile sabit başka bir yöntem,denetçisiz Anonim şirket düşünülemez, Şirketin fesih nedenidir. Hemen denetçi tayini için Mahkemeye başvurun. Başvuruyu Yönetim Kurulu Üyelerinden biri yapabiliyor. Acele işlerden sayılır. Denetçinin ilk işi bir denetçi raporu düzenleyerek şirket ortaklarını Olağan Genel Kurula davet olsun.Zira diğer yönetim kurulu üyelerinin de sorumluluğu sözkonusu olabilir.

Yönetim kurulunu belirlemek yetkisi de münhasıran genel kurula aittir. Kayyum ya da Mahkeme seçemez.

Mahkemeler genelde şirketin iç işlerine müdahale etmek istemiyorlar. Burada denetçi zorunlu organ olduğu için atamak zorundalar.,,

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

E:2002/8568
K:2002/7915
T:20.09.2002Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 04.06.2002 tarih ve 2002/653-2002/484 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin yönetim kurulu olduğu davalı şirketin tek denetçisinin istifa ettiğini belirterek TTK 351. maddesi gereğince ilk genel kurul toplantısına kadar görevli olmak üzere şirkete denetçi tayin edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, istifa eden denetçinin istifasını geri aldığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, TTK 351. maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, denetçi olarak istifa eden Sabri'nin atanmasına kesin olarak karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Mahkemenin gerekçeli kararında Yargıtay yolunun kapalı olduğunu belirtmesi hükmün kesin olduğu anlamına gelemeyeceği ve TTK'nun 351. maddesi hükmü gereğince denetçi atanmasına ilişkin kararlara karşı temyiz yolu açık olduğu gibi, mahkeme kararında bu gerekçeye dayanak yapılan Dairemizin 30.06.1980 gün ve 1980/3183-3534 sayılı kararı TTK'nun 348 nci maddesinde düzenlenen özel denetçi tayinine ilişkin olmakla bu olaya emsal olması mümkün bulunmadığından işin esasının incelenmesine geçilmesi gerekmiştir.
2-Davanın esası bakımından yapılan incelemede ise, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve nihayet kendi isteği ile ayrılan denetçinin yeniden bu göreve atanmasını önleyecek yasal bir neden olmaması karşısında davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 4.960.000.- lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 20.09.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


(Kaynak:YKD Yıl:1999 Ay:11 Sayfa:1617)

Saygılar.
Old 09-04-2008, 11:45   #5
hırs

 
Varsayılan

dört ortaklı bir limited şirketede denetçi atnmasını talep edebilir miyiz?
Old 04-11-2008, 22:54   #6
Ayfan Pısıl

 
Varsayılan

osmaniye teşekkür ediyorum, baya işe yaradı bilgiler
Old 12-01-2011, 13:24   #7
av.metinmso

 
Varsayılan

Yeni başlık açmaya gerek duymadım küçük bir şey soracağım için.

Müflis X A.Ş. adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "hisseye tekabül eden dükkanın davacı (A) adına kat mülkiyetine geçildiğinde Tapuya kayıt ve tesciline" şeklinde bir karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş.

Tapu, İflas Dairesi'ne müzekkere göndermiş ve "hükme uygun olarak iflas masasınca şirketi temsile yetkili kılınacak, işleme iştirak etmek üzere bir kayyumun tayin edilmesi"ni talep etmiş.

İflas Müdürlüğü ise cevabi yazısında "müdürlük tasfiye dosyasının yönetmeliğin 101. md. göre işlemden kaldırılmış olup; iflas müdürlüğünün kayyum tayin etme yetkisi bulunmamakta olup, M.K. hükümlerine göre Kayyum tayini davası açması için ilgiliye yetki belgesi verilmesi müdürlüğünüz görevi dahilindedir." şeklinde beyanda bulunmuş.

101. md metni: Madde 101 - Aciz vesikası verilen takip dosyalarının üzerine aciz vesikası verildiğini belirten bir kayıt düşülür. Bu dosyalar yirmi yıl boyunca saklanır.


A şahsı vefat etmiştir.

Öncelikle iflas idaresinin beyanı, daha doğrusu yorumu doğru mudur?

Doğru ise; söz konusu taşınmaz mirasçılarına geçecekti. Şimdi bu başvuruyu mirasçılardan sadece birisi yapsa ve yetkiyi alıp davayı sadece o açsa yeterli olur mu yoksa hepsinin başvurucu ve davacı olması gerekir mi?


Konuya hakim olan meslektaşlarımın ipin ucunu verirse sevinirim.
Old 12-01-2011, 13:34   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.metinmso
Yeni başlık açmaya gerek duymadım küçük bir şey soracağım için.

Müflis X A.Ş. adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "hisseye tekabül eden dükkanın davacı (A) adına kat mülkiyetine geçildiğinde Tapuya kayıt ve tesciline" şeklinde bir karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş.

Tapu, İflas Dairesi'ne müzekkere göndermiş ve "hükme uygun olarak iflas masasınca şirketi temsile yetkili kılınacak, işleme iştirak etmek üzere bir kayyumun tayin edilmesi"ni talep etmiş.

İflas Müdürlüğü ise cevabi yazısında "müdürlük tasfiye dosyasının yönetmeliğin 101. md. göre işlemden kaldırılmış olup; iflas müdürlüğünün kayyum tayin etme yetkisi bulunmamakta olup, M.K. hükümlerine göre Kayyum tayini davası açması için ilgiliye yetki belgesi verilmesi müdürlüğünüz görevi dahilindedir." şeklinde beyanda bulunmuş.

101. md metni: Madde 101 - Aciz vesikası verilen takip dosyalarının üzerine aciz vesikası verildiğini belirten bir kayıt düşülür. Bu dosyalar yirmi yıl boyunca saklanır.


A şahsı vefat etmiştir.

Öncelikle iflas idaresinin beyanı, daha doğrusu yorumu doğru mudur?

Doğru ise; söz konusu taşınmaz mirasçılarına geçecekti. Şimdi bu başvuruyu mirasçılardan sadece birisi yapsa ve yetkiyi alıp davayı sadece o açsa yeterli olur mu yoksa hepsinin başvurucu ve davacı olması gerekir mi?


Konuya hakim olan meslektaşlarımın ipin ucunu verirse sevinirim.

Tüm mirasçıların veya bunların yetki verdikleri tereke temsilcisinin ilgili iflas müdürlüğüne başvurarak, yetki belgesi alıp, mahkemeden kayyım atanması talebinde bulunması gerekir, düşüncesindeyim.
Old 12-01-2011, 14:07   #9
av.metinmso

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Tüm mirasçıların veya bunların yetki verdikleri tereke temsilcisinin ilgili iflas müdürlüğüne başvurarak, yetki belgesi alıp, mahkemeden kayyım atanması talebinde bulunması gerekir, düşüncesindeyim.

Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.

İflas idaresi Tapu Sicil Müdürlüğü'ne verdiği cevabi yazısında "dosyayı işlemden kaldırdım, kayyım atanması için dava açma yetkisini sen verebilirsin." demiş.

Buna rağmen mi iflas idaresinden talepte bulunulmalı?
Old 12-01-2011, 17:45   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.metinmso
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.

İflas idaresi Tapu Sicil Müdürlüğü'ne verdiği cevabi yazısında "dosyayı işlemden kaldırdım, kayyım atanması için dava açma yetkisini sen verebilirsin." demiş.

Buna rağmen mi iflas idaresinden talepte bulunulmalı?

Tapu Müdürlüğünün bunu yapabilmesi için kanunun kendisine bu yetkiyi vermiş olması icap eder. Böyle bir kanuni dayanak ben bilmiyorum. Bu itibarla İflas Müdürünün cevabı kanaatimce doğru değildir.

Not: Her ne kadar İİK.78. madde dairesinde İşlemden kaldırılan dosya, aynı maddenin son fıkrasına göre; "alacaklının" yenileme talebi ile tekrar işleme konulabilecek olsa da somut olayda, dosyanın işleme konulmasında (yenilenmesinde) mutlak hukuki yararı olan "borçlunun" da (HUMK.409/2'e kıyasen) yenileme isteyebileceği kanaatindeyim. (İİK.78'in aksine, HUMK.409/2'ye göre "taraflar" yenileme talep edebilmektedir.)
Old 12-01-2011, 20:00   #11
av.metinmso

 
Varsayılan

Şöyle değiştirsek konuyu o zaman: İlama dayalı bir alacağımız olan şirkete kayyım atanması için sebep göstermemiz yeterli değil midir? İlla ki yetkilendirilmemiz mi gerekir?

(Burada yaptığımız beyin fırtınası mı yoksa online hukuki danışmanlık mı? Moda tartışmamız malum )
Old 12-01-2011, 21:01   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.metinmso
Şöyle değiştirsek konuyu o zaman: İlama dayalı bir alacağımız olan şirkete kayyım atanması için sebep göstermemiz yeterli değil midir? İlla ki yetkilendirilmemiz mi gerekir?

(Burada yaptığımız beyin fırtınası mı yoksa online hukuki danışmanlık mı? Moda tartışmamız malum )

Beyin sulanması olmadıkça sorun değil sayın meslektaşım,

Bu sorunuzun ilk başına dönelim;

Müflis X şirketi demişsiniz, Tasfiye dosyası demişsiniz... Dosyanın yönetmeliğin 101.maddesine göre işlemden kaldırıldığını İflas müdürlüğünün belirttiğini yazmışsınız...


1) Müflis şirketin tasfiyesi bitip, dosya kapanmış mıdır? Kapanmamışsa dosya nasıl işlemden kaldırılıyor?

2) Müdürün yazısında belirtitği "Dosyanın işlemden kaldırılmaısna neden olan" Yönetmelik hangi yönetmeliktir? İcra İflas Kanunu Yönetmeliği ise 101.madde ile ne ilgisi vardır?

Bunlar sorunun temelindeki "Veli Höçer Arsa Ofisi" halleri.. gibi

Konuyu tam detayı ile yazabilirseniz belki daha sağlıklı sonuca ulaşabiliriz.
Old 12-01-2011, 23:36   #13
av.metinmso

 
Mutlu

Söyle ki bu sorulara net cevabı akrabam olan müvekkil veremedigi için bana hayli uzak olan o iki kuruma (adliye ve tam ters istikametindeki tapu ) gitmem gerekecek. Ama bu a.ş. Üzerine hala taşınmaz olduguna göre tasfiyesi tamamlanmış olabilir mı ki?

101'e gelirsek, ben aciz vesikasi verdim, yirmi yıl saklarım ama başka da işlem yapmam mı demek istedi acaba?

Netlestirene kadar ara verebiliriz de fırtınaya tabii ki
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Limited şirketten anonim şirkete geçiş hakkında bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 6 04-11-2008 13:22
Anonim şirkete denetçi tayini ACİL! Ayşe BİLGİÇ TAHTACI Meslektaşların Soruları 7 14-05-2007 12:10
Anonim Şirket Genel Müdürünün Şirkete zarar verici işlemleri avankara Meslektaşların Soruları 3 01-02-2007 19:39
Kabahatler Kanunu ve Anonim Şirketler hakkında spesifik bir sorunum var.. hasankarakas Meslektaşların Soruları 9 21-12-2006 18:24
anonim şirket yönetim kurulunun şirkete ait gayrimenkulü satması avukat fatih topçu Meslektaşların Soruları 3 18-09-2006 21:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04636908 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.