Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iş kazası sonucunda maddi manevi tazminat

Yanıt
Old 27-04-2007, 10:06   #1
Demir Demir

 
Soru iş kazası sonucunda maddi manevi tazminat

öncelikle sormak istediğim iş kazası sonucunda açılan manevi tazminat davası nisbi harca mı tabi ?
diğer bir konu ise;
işveren işçiyi sigortasız olarak çalıştırmaktadır. düştüğü gün sigortalı olarak gösterir.
izlem gereken yol nedir.
şimdiden tşkr.
Old 27-04-2007, 10:42   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sayın meslektaşımız, tarife aşağıdadır. İyi çalışmalar...

Yargı Harçları
A- Mahkeme Harçları Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerindeI- Başvurma Harcı Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,1- Sulh Mahkemelerinde, İcra Tetkik Mercilerinde6,20 YTL2- Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde13,10 YTL3- Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da20,00 YTL(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)II- Celse Harcı (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)1- Sulh Mahkemeleri a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (7,60 YTL)'den aşağı olmamak üzereBinde 1,8b) Belli bir değer bulunmayan davalarda7,60 YTL2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 13,10.- YTL'den az olmamak üzereBinde 1,8III- Karar ve ilam harcı 1- Nispi harç a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.)Binde 54b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)Binde 9c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)Binde 3,6d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)Binde 9e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. Nispi harçlar (13,10 YTL’den) aşağı olamaz. 2. Maktu harç a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında13,10 YTLb) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında27,00 YTLc) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında21,40 YTLd) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında21,40 YTLB- İcra ve iflas harçları I. İcra harçları 1- İcraya başvurma harcı13,10 YTL2- Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı13,10 YTL3- Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardanYüzde 3,6b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardanYüzde 7,2c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 9d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 3,6e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardanYüzde 1,8f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirdeYüzde 1,8bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirdeYüzde 3,6g) Menkul tesliminde; aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halindeYüzde 1,8bb) İcra marifetiyle teslim halindeYüzde 3,64- İdare harçları9,20 YTL(Haczedilen gayrimenkulların idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) II. İflas harçları 1- Maktu harç İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı21,40 YTL2- Konunun değeri üzerinden harç a) İflasta paylaşılan para üzerinden Yüzde 3,6b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerindenBinde 9C- Ticaret sicili harçları I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde95,80 YTLb) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde274,60 YTLc) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde618,50 YTL2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için) a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde47,60 YTLb) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde63,30 YTLc) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde139,80 YTL3.Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.) a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde44,20 YTLb) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde68,20 YTLc) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde150,70 YTL4.Kayıt silinmesinde (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil) a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde18,70 YTLb) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde27,00 YTLc) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde47,60 YTLŞubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları 1- Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1)4,90 YTL2- Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104,105)16,00 YTLD- Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) I. Suret harçları a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)1,00 YTLb) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)1,00 YTLc) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)2,20 YTLd) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)2,20 YTLRe'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. II. Muhafaza harçları Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: a) Bir yıla kadarBinde 9b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler içinBinde 4,5III. Defter tutma harçları a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (7,60 YTL’den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden Binde 3,6b) Miras işlerinde defter tutulmasında: aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerindenBinde 3,6bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise20,00 YTLc) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden20,00 YTLIV. Miras işlerine ait harçlar Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerindenBinde 3,6(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.) V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri a) Belli bir meblağı ihtiva edenlerBinde 0,90b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler27,00 YTL
Old 27-04-2007, 14:38   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
işveren işçiyi sigortasız olarak çalıştırmaktadır. düştüğü gün sigortalı olarak gösterir.
izlem gereken yol nedir.

Sn.doğu demir,

İş kazası ile ilgili maddi manevi tazminat davasını açın. İşçinin işe başladığı gün sigortalı gösterilmiş olmasının işveren aleyhine açılacak tazminat davasında ciddi bir etkisi olmayacaktır. siz zaten, bu hususu ( işçinin daha önceden işverenin yanında çalışmaya başladığını) bu davada ileri süreceksiniz.

SSK bakımından ilgili madde aşağıdadır :

KANUN NO: 506

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (*)

Kabul Tarihi: 17 Temmuz 1964

.....
......
BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILAR İÇİN YAPILACAK İŞLEM
MADDE 10 - Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tesbit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardımları Kurumca sağlanır.
Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı Kuruma bildirilmiş veya bu husus Kurumca tesbit edilmiş olmakla beraber, yeniden işe alınan sigortalılardan, süresi içinde Kuruma bildirilmeyenler için de, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımları Kurumca sağlanır.
Ancak, yukarıki fıkralarda belirtilen sigorta olayları için Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü geçen tarifeye göre bahsedilecek sermaye değerleri tutarı, 26 ncı maddede yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın işverene ayrıca ödettirilir.Bunun dışında sigortalılığın başlangıç tarihinin tesipiti için de bir dava açmanızı öneririm.

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
boşanma maddi ve manevi tazminat av.asen öznur Meslektaşların Soruları 2 28-02-2009 17:21
maddi-manevi tazminat olcsvl Meslektaşların Soruları 5 14-05-2007 13:56
Tren Kazası/Adli-İdari Dava/Bşv.Usulü/Maddi-Manevi Tazminat Jeanne D'arc Meslektaşların Soruları 28 06-10-2006 09:23
Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat sumru Hukuk Soruları Arşivi 4 17-10-2003 11:00
Maddi Ve Manevi Tazminat Davası kamilserdar Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 00:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12100196 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.