Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekalet ücretinde zamanaşımı

Yanıt
Old 06-04-2007, 17:29   #1
Suç ve Ceza

 
Varsayılan Vekalet ücretinde zamanaşımı

Sayın meslektaşlarım, davacısı olduğumuz ve 2000 yılında karara çıkan bir davada davacı taraf lehine vekalt ücretine hükmedildi. Daha sonra taraflar vekillerin bilgisi dışında anlaşarak alacak vereceklerini kapattılar fazla ayrıntıya girmiyorum. Müvekkille ücret sözleşmemiz olmasına karşın müvekkil adına hiç bir malvarlığıda olmadığı için onunla uğraşmadık. Sorum şu davalı taraf aleyhine hükmedilen ve davacı tarafa ödenmesine karar verilen vekalet ücreti için ben davalı taraf aleyhine şuan da icra takibi yoluna gidebilirmiyim ?(biraz geç kaldım ama..) zamanaşımı iddiası olabilirmi? yoksa genel zamanaşımına mı tabidir.? Bu konuda fikri ve tecrübesi olan varmı? Teşekkürler
Old 06-04-2007, 17:37   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 6
Esas No.
1994/5710
Karar No.
1994/6000
Tarihi
02.06.1994
DAVA:Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARARava, taşınmaz malın ortaklığının giderilmesi istemidir. Mahkemece, kesin hüküm nedeni ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkeme, aynı konuda daha önce açılan ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlandığını ve satış kararı verildiğini, bu nedenle aynı konuda yeniden dava açılamıyacağından bahisle davanın reddine karar vermiştir.

Dava konusu taşınmaz malın satılarak ortaklığının giderilmesine 6.05.1968`de karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş ancak karar infaz edilmemiştir.

11.4.1940 tarih ve 70 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve İcra İflas Kanununun 39. maddesi hükmü gereğince ilama dayanan takip son işlem üzerinden 10 sene geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Olayımızda, belirtilen 10 yıl geçmiş olduğundan birinci kararın infaz kabiliyeti yoktur. Ancak, yeniden ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Bu bakımdan işin esası incelenmek suretiyle bir karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 2.6.1994 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*Alacağınız ilama dayandığından bence 10 yıldır.
Saygılarımla...
Old 06-04-2007, 17:40   #3
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sayın Turhan beye katılıyorum...
alacagınızın sebebı ılama dayandıgından zamanasımı 10 yıldır..ıyı calısmlar...
Old 06-04-2007, 20:30   #4
Suç ve Ceza

 
Varsayılan

Benim de düşüncem bu yöndeydi ama emin değildim. Cevaplarınız için teşekkür ederim
Old 07-04-2007, 22:09   #5
av.sertan

 
Varsayılan

İlama bağlı alacaklar 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar
Old 01-09-2010, 21:15   #6
savunman

 
Varsayılan avukatlık ücreti vekalet ücreti feragat sulh ibra

Sayın Meslektaşlarım,
İlamda hükmedilen vekalet ücreti, yerleşik yargıtay kararlarına göre (Avukatlık yasasına rağmen) müvekkil adını alacaklı olarak yazmadan bağımsız olarak icra takibi yapamayacağınıza göre, siz ancak av. kan. md 165 (ÜCRET DOLAYISİYLE MÜTESELSİL SORUMLULUK:
Madde 165 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/78. md.)
İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.) göre karşı taraf asilden ve m. 164 gözönüne alarak talepte bulunabilirsiniz. çünkü ilamı takibe koyduğunuzda müvekkilinizin anlaşması (ibrası) nedeniyle ilerleyemiyeceksiniz. Diğer yandan BK. m. 126/4
(Madde 126 - Aşağıdaki alacak veya davalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur:
1 - Alelümum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki davalar.
2 - Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına müteallik davalar.
3 - (Değişik bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Sanatkarların veya esnafın emeklerinin karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar;
4 - (Ek bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar ile bir şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıplariyle şirket veya ortaklar arasındaki davalar, vekalet akdinden, komüsyon aktinden, acentalık mukavelesinden, ticari tellallık ücreti davası hariç, tellallık akdinden doğan bütün davalar, mütaahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün davalar) gereği vekalet alacağı kural olarak 5 yıllık zamanaşımına bağlı. Ancak siz müvekkiliniz aleyhine icra takibi yaptığınızdan BK. m 133/2 (Madde 133 - Aşağıdaki hallerde müruru zaman katedilmiş olur:
1 - Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde.
2 - Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde) gereği zamanaşımını kesmiş bulunuyorsunuz. Eğer müvekkiliniz için yaptığınız takibe 5 yıl ara vememişseniz BK. m 142(Madde 142 - Alacaklı müteselsil borçluların cümlesinden veya birinden borcun tamamen veya kısmen edasını istemekte muhayyerdir.
Borcun tamamen edasına kadar bütün borçluların mesuliyeti devam eder.)
gereği takipte tekerrür olmamak üzere BK. m. 134'den(Madde 134 - Müruru zaman, müteselsilen borçlu olanlardan veya taksimi kabil olmıyan bir borcun müşterek borçlularından birine karşı katedilmiş olunca diğerlerine karşıda katedilmiş olur.
Müruru zaman, asıl borçluya karşı katedilmiş olunca kefile karşıda katedilmiş olur.
Müruru zaman, kefile karşı katedilmiş olunca asıl borçluya karşı katedilmiş olmaz.) yararlanarak hem anlaşmalı avukatlık ücretinizi hem de ilama dayalı yasal avukutlık ücretiniz Av. Kan. 164 (AVUKATLIK ÜCRETİ
Madde 164 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/77. md.)
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. (Değişik cümle: 13/01/2004 - 5043/5. md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik cümle: 13/01/2004 - 5043/5. md.) Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.) hesabıyla tahsil etmeniz mümkün olur. Enson aynı konuda İstanbul Barosu dergisi mayıs-haziran 2010 sayısı okumanızı öneririm.01.09.2010 Av. Abdurrahman YILDIRIM (İST. BAROSU-16233)
Old 06-09-2010, 08:40   #7
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan BK.m.135/II

Borçlar Kanunu
Madde 135 -....
(II) Borç bir senette ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş ise yeni müddet daima on senedir.

---------------------------------------------------

Yargıtay'ın da -eski tarihli bir kararına göre- benimle aynı görüşte olduğu görülüyor.
- «İİY. 138 gereğince, alacaklı yararına takdir olunan vekalet ücretinin beş yıllık zamanaşımına bağlı olmadığını (on yıllık zamanaşımına bağlı olduğunu)
Bknz: 12. HD. 25.6.1968 T. E: 6562, K: 6679
Kaynak: http://www.talihuyar.com/upload/75_iik.138.doc

Yeni tarihli bir karar olsa da okusak

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinde Bakiye Için Ödeme Zamanı Dosyanın Tahsili Olarak Belirlenebilir mi av.nadireoksuz Meslektaşların Soruları 6 07-01-2013 04:48
Vekalet Ücretinde Hapis Hakkı Av.Hüseyin Erdayandı Meslektaşların Soruları 9 22-12-2006 23:22
Vekalet ücretinde KDV mehmetdemirlek301 Meslektaşların Soruları 3 31-07-2006 17:45
Vekalet Ücretinde Takas Gaydin Meslektaşların Soruları 1 17-12-2004 14:32
Avukatlık Ücretinde Kdv A.Turan Meslektaşların Soruları 13 29-04-2004 13:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03267694 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.