Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kefİlİn Asil BorÇluya RÜcu Orani Nasil Hesaplanir?

Yanıt
Old 06-04-2007, 15:40   #1
Avukat Neslihan

 
Önemli Kefİlİn Asil BorÇluya RÜcu Orani Nasil Hesaplanir?

Elimde asıl borçlunun tarımsal kredi sözleşmesine kefil olarak imza atan ve onun borcunu , asıl alacak ,icra takip giderleri ve faizi ile ödeyen bir kefilin dekontları var. Yasal faiz ile ilamsız takip yapacağız ve fakat; kendisinden başka 3 kefil daha var.Bu kefillere takip yaparken BK 146 gereği hisseleri oranında rücu edilecek ancak
- bu hisseler ; ödenen toplam meblağın -4 kefil olduğundan- dörde bölünmesi ile kefil başına düşen sorumluluk miktarı bulunarak mi hesaplanacak?
- bir de , diyelim ki kefil borcun bir kısmını ödedi.5000 ytl o gün tarihli borç toplamı iken kısmi ödeme yaptı ve 4000 ytl ödedi. Ödediği meblağı mı 4 kefile bölüp kendi payını çıkartıp kalan için diğer kefillere rücu edecek;
yoksa toplam borç miktarını dörde bölüp payından fazla ödediği rakam için mi kefillere rücu ededek
-kefiller için farklı bir asıl alacak takip talebinde belirtildiğinde avukatlık ücreti ve harçlar nasıl hesaplanacak?
yardımcı olursanız sevinirim.
Old 06-04-2007, 16:50   #2
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Kefillerden müşterek borçlu sıfatı da taşımıyorlarsa herhangi birşey talep edilemez.Eğer bu sıfatı taşıyorlarsa 5 ebölünecek.Kendisine düşen pay çıkarıldıktan sonra geri kalan kısım için üç kefil ve bir asıl borçluya gidilecek.
Old 06-04-2007, 18:00   #3
avalaattin61

 
Varsayılan

Tarımsal kredi sözleşmelerinde genellikle müşterek müteselsil kefalet söz konusudur. Bu nedenle kefillerin sorumlulukları eşit kabul edilir. Borcun ödediği kadarı üzerinden asıl borçluya tamamı için, diğer kefillere de kefil sayısı oranında rücu edebilir. Somut olayda ödeyenle birlikte dört kefil olduğundan rucu edeceği kefillerin herbirinden 1/4 oranında talepte bulunulabilir.
Old 06-04-2007, 18:16   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

bıraz daha acarsanız daha net cevap alacagınızı dusunuyorum..ıyı calısmlar...
Alıntı:
Yazan Avukat Neslihan
-kefiller için farklı bir asıl alacak takip talebinde belirtildiğinde avukatlık ücreti ve harçlar nasıl hesaplanacak?
Old 07-04-2007, 21:27   #5
icra20

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 1999/1445
K. 1999/1605
T. 22.2.1999
• BİRLİKTE MÜTESELSİL KEFALET ( Kefillerin Sorumluluğunun Eşit Olması )
• KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Birlikte Müteselsil Kefillerin Sorumlulukları )
• RÜCU ( Birlikte Müteselsil Kefillerden Birinin Hissesinden Fazla Ödeme Yapması )
• MÜTESELSİL KEFALET ( Kefillerin Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Olmaları )
818/m.146,488/2,496
ÖZET : BK.nun 488/2. maddesi asıl borçlu ile birlikte müteselsil kefil arasında, kefil birden fazla ise kefiller arasında teselsülü kabul etmiştir. Kefillerin sorumluluğu aksi kararlaştırılmadığı takdirde eşit orandadır. Kefiller müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olduklarından kefillerden birisi hissesinden fazla ödeme yapmışsa diğer kefilleri hisseleri oranında rücu hakkını haizdir. Adi kefalette de aynı esasların uygulanması gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 63.578.059 lira için takibe yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi, icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, 3. kişi Kıvanç'ın Z..... Bankasından almış olduğu kredi borcuna davalı ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduklarını, Kıvanç'ın borcunu ödememesi üzerine edimin muaccel hale gelen bölümünü 13.7.1998 tarihinde bankaya tediye ettiğini, ödemiş olduğu paranın 1/2'si olan 63.578.059 liranın tahsili için aleyhinde icra takibine başvurduğu halde davalının itirazı nedeni ile takibin durduğundan bahisle haksız itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davayı kabul etmemiştir.

Mahkemece, davalının da davacı gibi kefil olduğunu, borcu ödeyen davacının asıl borçluya rücu etmesi gerektiğini, kefilliğe kefalet söz konusu olmamakla diğer kefile başvurma yetkisinin bulunmadığı görüşü ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık, Borçlar Kanununun 488. maddesinde düzenlenen birlikte kefillerin, birbirlerine rücuundan doğmaktadır. Davacı ve davalı; 3. kişi için, banka tarafından verilen krediye müteselsilen kefil olmuşlardır. Davacı, bu kefalet sebebi ile bankaya ödediği borcun yarısını diğer müteselsil kefil davalıdan, birlikte kefillerin birbirlerine rücu hakkına dayanarak istemektedir.

Borçlar Kanununun 488. maddesinin ikinci fıkrası, asıl borçlu ile birlikte teselsül halinde, kefiller arasında da teselsülü kabul etmiştir. Burada kanuni teselsülün varlığı sözkonusudur. Maddede bu husus "kefiller, gerek asıl borçlu ile beraber gerek kendi beyinlerinde ( aralarında ) müteselsil olmaklığı iltizam etmişlerse herbiri borcun tamamından mesul olup ancak, diğerlerinin hissesi için onlara rücu hakkını haizdirler" şeklinde ifade olunmuştur. Borçlar Kanununun 488/2. maddesindeki bu hüküm, aynı Kanunun 146. maddesinde düzenlenen, müteselsil borçlular arasındaki rücu ilişkisinin özel bir uygulama yerinden ibarettir. Maddeye göre, kefiller gerek asıl borçlu ile beraber ve gerek kendi aralarında müteselsil olmaklığı kabul etmişlerse her biri borcun tamamından sorumlu olup, ancak diğerlerinin hisseleri için onlara rücu hakkını haizdirler.

Öte yandan 488. maddede müteselsil birlikte kefaletle rücu ilişkisi açıkça düzenlendiği halde, adi birlikte kefillerin rücu durumu açıklanmamıştır. Ancak, adi birlikte kefillerin rücu ilişkisini yine kefalet hükümlerinden çıkarmak mümkündür. Payından fazla ödemede bulunan birlikte kefilin, diğerlerine rücuuna halefiyet prensiplerine tabi kılmak gerekir. Borçlar Kanununun 496. maddesi uyarınca kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarına halef olur. Bu haklar arasında alacaklının, diğer birlikte kefillere müracaat hakkı da mevcuttur. Eğer aksi kararlaştırılmamış ise, Borçlar Kanununun 146. maddesi kıyas yolu ile uygulanacak, her kefil alacaklıya yapılan ödemeden aynı payı üzerine alacak ve kendi payından fazla olan ödeme oranında diğer birlikte kefillere rücu edecektir. Şu hususta açıklanmalıdır ki, müteselsil birlikte kefaletle de kefillerin herbirine iç ilişkide düşen sorumluluk payı başka türlü kararlaştırılmış olmadıkça, bunların eşit paylarla sorumlu tutulmaları gerekir.

Yukarıdaki bilgiler ışığı altında varılacak sonuç şudur: Sözleşmede gerek borçlu ve gerekse kefiller müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olduklarından davacının hissesinden fazla ödediği ve davalı hissesine isabet eden borç miktarına rücu hakkı sebebiyle tahsili isteğinde bulunması mümkündür. Taraflar adi birlikte kefil olsalar bile yukarıda açıklandığı üzere kendi payından fazla ödeyen kefilin, diğer birlikte kefile, halefiyet yolu ile rücu hakkı mevcuttur. O halde, mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.2.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-04-2007, 13:49   #6
Avukat Neslihan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ayse Eroral
bıraz daha acarsanız daha net cevap alacagınızı dusunuyorum..ıyı calısmlar...Asıl borçlu için ödenen miktarın tamamı, kefiller için ise kendi paylarına düşen miktarı talep edeceğiz ve kefiller ile asıl borçlunun borç miktarları farklı olacak. Bunu takip talebinde açıklama kısmında, kefillerin borcun ne kadarından sorumlu olduklarını belirterek ortaya koyacağız. Takip açılış harçları ; en yüksek miktardan mı yani asıl borçludan talep edilen miktar dikkate alınarak mı alınacak?Vekalet ücreti kefiller için farklı mı olacak?Bir kefil payına düşeni ödediğinde kalan vekalet ücreti mi diğerlerinden talep edilecek? KIsacası kefilin ödeme yapması halinde ona düşen borç miktarını hesaplarken vekalet ücreti ve masrafları nasıl hesaplayacağız?

teşekkür ederim
Old 12-04-2007, 14:54   #7
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
kefilin ödeme yapması halinde ona düşen ...vekalet ücreti ve masrafları nasıl hesaplayacağız?
Asıl borçlu mesele yaratıyor...

Asıl Borçlu= Tüm Borç x 0,12 = Tüm vek.üc.
Kefil A= Sorumlu Olduğu Miktar x 0,12= Vek.Üc. (Fazlalık)

*Büyük ihtimalle borç kefiller tarafından ödeneceğine göre, her kefilin ödemesinde kendisine düşen meblağa ilişkin av.ücreti ve,
Kefile düşen meblağ/takip toplamı
oranında yargılama gideri tahsil edilebilir.

*Asıl borçludan tahsilat yapılamadan kefiller açısından takip sonuçlanırsa haliyle av.ücreti ve yargılama giderlerinin bir kısmı alınamamış olacak. Asıl borçluyu bekleyecek.
Zannediyorum.
Saygılarımla...
Old 12-04-2007, 16:05   #8
icra20

 
Varsayılan

Toplam alacaktan sonra yazılan açıklamaya her kefil için sorumlu olduğu miktar belirtilmek suretiyle enyüksek miktar üzerinden takip açılacaktır.
Her kefil için ayrı ayrı vekalet ücreti almanız mümkün değildir, toplam alacak üzerinden vakelet ücreti alınacağından kefillere düşen borç ödendiği takdirde orantılı olarak vekalet ücreti dağıtılacaktır.
Old 26-12-2007, 22:03   #9
COGUZZ

 
Varsayılan

icra 22 nin görüşleri ne katılıyorum.Doğrudur.ve üzerine eklenecek başka bir husus yoktur.
Old 06-05-2008, 15:56   #10
nehir111

 
Varsayılan

Kefillerin her birinin sorumluluğu toplam borcun kefil sayısına bölümü müdür yoksa varsayalım, borcun bir miktarı asıl borçlu tarafından ödendi,bu durumda kalan borcun kefil sayısına bölümü müdür?Örneğin toplam 40.000.00YTL borcun 20.000.00 YTL'si asıl borçlu tarafından ödendi.İki kefil var.Kalan 20.000.00YTL'yi tek başına ödeyen bir kefil diğer kefile ne miktarda rücu eder?Cevaplarınız ve varsa Yargıtay Kararlarınız için şimdiden teşekkürler...
Old 06-05-2008, 16:07   #11
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Borç ödendiği miktarda kefilin sorumluluğu da azalır.Bu durumda kefillerin sorumluluğu eşit kabul edilirse diğer kefile 10.000-YTL için başvurulabilir.
Old 06-05-2008, 16:14   #12
nehir111

 
Varsayılan

B.K ilgili maddelerin yorumundan özellikle kefillerin eşit sorumluluğu ilkesinden sizin yorumunuz doğru görülüyr.Ancak bir davamda hakim ''kefilin sorumluluğu toplam borç miktarı üzerinden hesaplanır''şeklinde bir yorum getirdi.Verdiğimiz örnekte kefilin toplam borçtan sorumluluğu zaten 20.000.00YTL olduğu için diğer kendi payına düşen miktardan fazla ödeme yok o nedenle diğer kefile başvuramaz asıl borçluya gidebilir yorumunu yaptı.Bence de sizin yorumunuz doğru ama yargıtay kararı bulamadım.Yine de çok teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yardım nafakası davasında davacı asil dinlenilmeden de karar verilebilir mi? üye15184 Meslektaşların Soruları 2 03-04-2007 11:20
Tahlİye Davalarinda Kefİlİn SorumluluĞu FTKY Hukuk Soruları Arşivi 5 20-11-2006 18:12
Kira Artis Orani hilal.k Meslektaşların Soruları 1 31-08-2006 16:01
kefilin asıl borçluya rücu etmesi hgsahan Meslektaşların Soruları 5 04-08-2006 18:16
Alacak Nedİr? Nasil İstenİr? Dava Talebİ Nasil Olacaktir? Ramazan NARİN Hukuk Soruları Arşivi 3 17-04-2006 21:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03922796 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.