Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

CMK Alacakları

Yanıt
Old 01-03-2007, 17:35   #1
aqua

 
Varsayılan CMK Alacakları

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geçici 2.Maddesinde yer alan 19.12.2006 tarihine kadar birikmiş CMK alacakları ile ilgili yasa saat 18:00 itibarıyla TBBM'de kabul edildi.
Old 01-03-2007, 17:59   #2
Av.G.K.

 
Varsayılan

Bilgilendirme için teşekkürler...bakalım ücretlerin barolara aktarılması ne kadar zaman sürecek...
Old 01-03-2007, 19:39   #3
__av.zeynep__

 
Varsayılan

ne yani ödenmesine karar verildi mi? 9 aydan sonra sevinemiyorum
Old 02-03-2007, 09:48   #4
göçebe

 
Varsayılan

bu ay içinde ödeme yapılacak deniyor ama bakalım hayırlısı
Old 02-03-2007, 10:06   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan C.m.k. Sorununda Son Durum

Aylardır görev ücret ve masraflarının ödenmemesi, 19.12.2006 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile bu ücret ve masrafların ödenmesinde bundan sonra T.B.B. ve Baroların devreden çıkarılması, yasa değişikliğinde öngörülen yönetmelik için Adalet bakanlığı C.İ.G.M. tarafından hazırlanan garip bir taslak hazırlanması derken C.M.K. görevlendirmeleri ile ilgili sorunlar sürekli büyüyordu.

19.12.2006 tarihindeki yasa değişikliği yapılırken, aylardır ödenmeyen ücret ve masraflar “unutulduğundan”, bunların ödenebilmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yasa teklifine eklenecek bir geçici maddenin yasalaşması bekleniyordu. Sonunda bu yasa teklifi komisyondan geçerek Meclis gündemine geldi ve 28.02.2007 ile 01.03.2007 tarihli oturumlarda görüşülerek kabul edildi.

Yasa değişikliğinde bizleri ilgilendiren iki madde var. Bunlardan ilki Avukatlık Kanunu’nun 180. maddesinde değişiklik yapıyor. 01.03.2007 tarihli oturumda kabul edilen madde şu şekilde:

“Madde 26- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "yüzde üçü" ibareleri "yüzde ikisi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Maliye Bakanlığınca iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam tutarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde biri; her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği adına açılan hesaba aktarılır ve zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler bu hesaptan ödenir. Bu hesap, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı, harcanması ve bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

Bu madde, C.M.K. değişikliği sonrası Barolara ödenek verilmemesi ancak görevlendirme yapma işinin yine Barolarda bırakılması sonucu ortaya çıkan “Barolar görevlendirmeleri yapabilmek için gerekli masrafları nasıl karşılayacak?” soru ve sorununa çözüm getirmektedir. Bu madde uyarınca Barolara gönderilen Adli Yardım ödeneği yasadaki oranın yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirilmesi sonucu 1/3 oranında azalacak, azaltılan bu 1/3 oranındaki ödenek zorunlu müdafi ve vekil görevlendirmeleri ile ilgili cari giderler için ayrıca gönderilecektir. Sonuç olarak Barolara gönderilen Adli Yardım ödeneğinin 1/3’ü C.M.K. görevlendirmeleri için yapılacak giderlere özgülenmektedir.

19.12.2006 tarihindeki yasa değişikliği öncesi yapılan müdafi ve vekillik görevlerinin ücret ve masraflarının ödenebilmesini sağlayacak madde de aşağıdadır:

“GEÇİCİ MADDE 1- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişmeden önceki 13 üncü maddesine göre, 19/12/2006 tarihine kadar Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Baro tarafından müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara ödenmesi gereken ücret karşılığı tutarın kalan kısmı, ilgililere ödenmek üzere Adalet Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Türkiye Barolar Birliğince birlikte belirlenir. “

Bu madde aylardır ödenmeyen ücretlerin derhal ödenmesini sağlayacak şekilde çıkarılmamış, ödemeye ilişkin usul ve esasların Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile T.B.B. tarafından birlikte belirleneceği öngörülmüştür. Bu durum da ödemelerin biraz daha gecikeceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Gelinen bu noktada son durumu özetlersek:

1- 19.12.2006 tarihinden önceki görevlerin ücretleri, yukarıdaki yasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanması, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile T.B.B.nin ödemenin usul ve esaslarını belirlemesi ve ödenek aktarımının gerçekleşmesinin ardından ödenebilecektir.

2- 19.12.2006 tarihinden sonraki görevlerin ücretlerinin ödenmesi ise Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak (ve hazırlanan taslak hakkında görüş bildirilmesi için sadece bir hafta süre verildiği halde) 19.12.2006 tarihinden bu yana çıkarılamayan yönetmeliği beklemektedir.

3- Baroların müdafi ve vekil görevlendirmeleri ile ilgili cari giderleri, adli yardım ödeneğinin 1/3 oranında azaltılıp, bu 1/3 oranındaki ödeneğin C.M.K. ödeneği şeklinde Barolara aktarımı ile karşılanacaktır. Ancak bu ödeneğin aktarımı için de Adalet Bakanlığı ile T.B.B. tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelik beklenecektir.

Meslektaşlarımın bilgisine saygı ile sunarım.
01.03.2007

Av.Cengiz Aladağ

NOT: Yukarıda sözü edilen Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2007 Yılı Tarifesi 02.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Old 02-03-2007, 14:57   #6
uye8490

 
Rahatsiz

bence ne sevinilecek ne de hadi hayırlısı denecek bir durum var ortada.Avukatlık onuru bu yönetmelikle ayaklar altında.Bakalım "onuru" tutup kaldırmayı deneyecek birileri çıkacak mı?
Old 02-03-2007, 17:12   #7
hukukçu42

 
Varsayılan İlgİlİ YÖnetmelİk

BEN BİR ŞEY ANLAMADIM BU YÖNETMELİKTEN, GÖRÜŞÜ OLAN ARKADAŞALARIM VARSA LÜTFEN BANA DA ANLATSIN
Old 02-03-2007, 17:18   #8
Av.G.K.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukçu42
BEN BİR ŞEY ANLAMADIM BU YÖNETMELİKTEN, GÖRÜŞÜ OLAN ARKADAŞALARIM VARSA LÜTFEN BANA DA ANLATSIN

Sayın hukuçu42 şöyle söyleyeyim:
Cmk masal oldu,Savunmanın bağımsızlığı yokoldu....
Old 03-03-2007, 12:52   #9
__av.zeynep__

 
Varsayılan

Ücretin ödenme usulü
MADDE 11 – (1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. Bu meblâğ, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı veya kovuşturmayı yapan mahkeme hâkimi tarafından düzenlenecek sarf kararı ve serbest meslek makbuzuna istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(2) Zorunlu yol giderleri ise buna ilişkin belge veya gider pusulasının ibrazı üzerine birinci fıkrada sayılan mercilerce düzenlenen sarf kararına istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(3) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenir.
İNANILIR GİBİ DEĞİL..HAKKETTİĞİMİZ,EMEK VERDİĞİMİZ ÜCRETLERİMİZİN ÖDENMESİ İÇİN SAVCILARIN KARŞISINDA BİR EL PENÇE DİVAN DURMADIĞIMIZ KALMIŞTI..BU DA OLDU SONUNDA..
Old 03-03-2007, 13:49   #10
av.şahin küçüksüslü

 
Varsayılan

Arkadaşlar hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sonuçta iktidar borusunu öttürdü ve nasıl biliyorsa öyle çıkardı yönetmeliği. Bundan böyle müdafi ücretlerini alabilmek için hakim savcı peşinde koşup bir de onlardan imza alma zorunluluğu geldi. Üstelik masrafların da nasıl ödeneceği konusunda herhangi bir yöntem belirlenmemiştir. Yani tamamen hakim ve savcının insafına kalmış durumdayız. Yarın öbür gün savcının biri ile sanığın hakları konusunda sert bir tartışmaya girdiğimizde sayın savcı da ücretinizin ödenmemesine karar verebilecektir. İşte tek parti iktidarının türkiyeyi getirdiği nokta budur. %10 barajını istikrar ve tek parti savunması ile savunanlara bir yanıt daha gelmiştir. Barolar ve TBB her zamanki gibi derin uykudadır.Hala birilerinin kapısının önüne cübbe bırakmayı eylem zannetmektedirler. Arkadaşlar iş başa düşmüştür. Bu mesleğimize yapılan saldırılarda son noktadır. Açlık grevi de dahil eylem önerilerinizi bekliyorum.
Saygılarımla
Av.Şahin KÜÇÜKSÜSLÜ
Old 04-03-2007, 18:22   #11
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Bence itibarımız buradan gelecek paradan daha değerlidir.Şahsen benim 5 Bin ytl ye yakın alacağım var.Bu alacağı feda etmeye hazırım.Görevlendirmelerden topluca istifa edip yeni görevlendirmeleri kabul etmemeliyiz bu yönde barolardan itibarımızı koruyacak eylem kararları bekliyoruz.
Old 04-03-2007, 21:52   #12
recepbarlas

 
Varsayılan

Hakim ve savcılar yine avukatların amiri oldu.Para almak için onların kapısını bekleyeceğiz. Barolar Birliğin avukatların onurunu az da olsa düşünüyorsa cmk konusunda bir daha görevlendirme yapamaz.Ama mevcut yönetimle zor tabi
Old 05-03-2007, 10:12   #14
Av.Günsel Sağlam

 
Varsayılan

Bizler Avukat olarak kendi hakkımızı koruyamıyoruz.Alacağımızı tahsil edemiyoruz.Biz Adaletin neresindeyiz artık avukatlara kimse saygı duymuyor.Bu çok vahim bir durum.Meclisteki hukukçu milletvekillerine sesleniyorum sizin öncelikli görevlerinizden biri de meslektaşlarınızın haklarını korumanız ve mesleğinizin saygınlığını yeniden sağlamak için elinizden geleni yapmanızdır.
Old 05-03-2007, 17:13   #15
Av.G.K.

 
Varsayılan Sarf kararı:zulüm kararı

Avukatın bağımsızlığını yok eden ''sarf kararı''uygulamasının uygulaması daha şimdiden avukatlara zulüm oldu....Barolar birliği forumunda iki meslektaşımızın sarf kararı uygulaması sonucu başından geçenleri şöyle dile getirmişler:

'' CMK Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih olan 2 Mart'tan sonra iki farklı mağdur için, birinde 22.30, diğerinde gece 01.30'da mağdur vekilliği için karakola gittim. Şimdi barom bana diyor ki evrakını bize getirme, savcıya götür, sarf kararı al. Yani artık savcı ile muhatapsın. Ya biri Allah rızası için söylesin ben şimdi savcıya gidip üç kuruş para için kapısında dikilip rica minnet sarf kararını nasıl alacağım. Nerede benim mesleki bağımsızlığım, meslek onurum. Olacak birşey mi bu? Daha düne kadar şüpheliye susma hakkını kullandırttık diye yüzünü asan, iğneleyici konuşan savcıya iki büklüm para için nasıl el açacağız? Dilenci miyiz, avukat mıyız nedir? Bir de ben bu işlere gece vakti diye ticari taksiyle gittim. Savcı bana derse ki otobüs dolmuş yok muydu, bu masraf fazladır, taksi mutad araç değil.Bilet parası veririz. Bir de onunla tartışmaya mı gireceğim meslektaşlarım? Barolar Birliği hemen tüm görevlendirmeleri durdurmalıdır. Nerede kaldı bizim mesleğimizin onuru? Meslek örgütümüz bizi bu şartlarda çalışmaya zorlamasın lütfen. Hepimiz avukatız. Birbirimizi anlamak zorundayız.''

''arkadaşlar biraz önce gaziantep'in bir ilçesine CMK görevlendirmesi için gittim.aracıma daha önce belirlenen miktar üzerinden yakıt aldım.ifadeye girdim.savcı bey sadece karar aldı daha sonra yani tarifeler belirlenince serbest meslek makbuzumun ve aracıma almış oldugum yakıta ilişkin faturayı getirmemi bunun üzerine sarf makbuzu düznelenecegini ve bildirecegim banka hesabına paranın yatıralacagını söyledi.Yatıralacak ama ne zaman? ilerleyen zamanlarda

Yani aynı ilçeye birkez daha gitmem iktiza ediyor.üstelik bu sefer yakıt parasını cebimden ödeyerek.

Şuana kadar olan gelişmeler.Cmk yönetmeliği ve bugün yaşadıgım olayların tamamından çıkardıgım sonuç
5 nisanı beklemeden hatta yarından tezi yok CMK listesinde istifa etmem gerek.

İnsanın parasıyla rezil olması bu olsa gerek.''

http://www.barobirlik.org.tr/forum/f...&get=last#1133
Old 06-03-2007, 18:28   #16
aqua

 
Varsayılan Baro CMK yönetmeliği İçin Dava Açtı

BARO, CMK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A DAVA AÇTI


İstanbul Barosu Başkanlığı, Adalet Bakanlığınca 2 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a dava açtı.

Dava dilekçesinde, aynı zamanda yönetmeliğe dayanak teşkil eden 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bazı maddelerinin de Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurulması talebinde bulunuldu.
Old 07-03-2007, 11:42   #17
amd_athlon

 
Varsayılan

Arkadaşlar bütün tepkilere sonuna kadar katılıyorum. Benimde kendi hesabıma göre 8-9 bin ytl alacağım var.
Avukatlık aşşağılık mesleğine döçnüştürülüyor. Kalem savcı kapısında paramızı dilenmek bize yakışmaz elimde 30 küsür evrak var adliyeye götürmeye utanıyorum. Bune rezalettir bunasıl bir hukuk sistemidir bunları haızlamak yönetmeliğe koymak nasıl bir kepazeliktir.

Çevremdeki insanlara rezil olmaktan bıktım artık birde üstüne üğstülük böyle bir durum geldi. Şimdi her evrak için serbets meslek makbuzumu keiscem hergün savcılık kaıpısındamı sürünücem dilekçeyle hakkımı savcıdan mı dilenicem.
Bence tüm görevlendirilmeler derhal durmalı ve parala rhesaba yatmadan ve

- bu yönetmelikleri hazırlayan paşa beyler gece uyumasınlar yeni yönetrmelik hazırlasınlar yarın sabah yürülüğe soksunlar.
olması gereken şu

Öncelikle dinamik bir ödeme havuzu oluşturlacak.

- Masraf görevlendirildiğimiz anda peşin olarak hesabımıza yatacakki masraflığının bir anlamı olsun (yada her hafta başı yada her ay başı neyse)

- Ödemeler her ay sonu o aya ilişkin evrakların verilmesi ile ve bir öndeki aydan verilmiş evrakların ücretinin tahsiliyle yapılsın.
Yani mayıs 30 da mayıs evraklarını vericem ve nisan osnu vermiş olduğum evrakların ödemesini alıcam
Ve bu baro eliyle olalıdır kesinlikle bunun alternatifi yoktur. Savcı hakim bakanlık vs. eliyle olmamalıdır.
Ayıptır günahtır ya hukuk var ya.
AVUKAT BAĞIMSIZDIR.
(Küfür yazıcam utanıyorum)
Saygılar
Old 07-03-2007, 12:33   #18
avmhy

 
Varsayılan Ücretsiz avukat uygulaması durdu

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/60...rid=3429&oid=3


Ücretsiz avukat uygulaması durdu 7 Mart 2007


Oya ARMUTÇU / ANKARA

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çözüleceğine dair söz vermesine rağmen 112 milyon 593 bin 385 YTL'lik CMK alacakları hala ödenmeyen barolar, zorunlu avukat görevlendirmesini durduruyor. TBB Başkanı Özdemir Özok, bu konudaki duyuruyu dün tüm baro başkanlıklarına gönderdi.


Duyuruda, avukatı baroların görevlendirecek olmasına rağmen, ödeme yapılmasının hakim ve savcılar tarafından "sarf belgesine" bağlanmasının "savunmanın bağımsızlığına aykırı" ve yakınılan "ast-üst anlayışının pekişmesine" yolaçacağı savunuldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, birlik yönetim kurulu ve baro başkanları kararı çerçevesinde dünden itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde ücretsiz zorunlu avukat görevlendirilmesinin durdurulması gerektiğini bildirdi. Özok, bu konudaki duyuruyu dün tüm baro başkanlıklarına gönderdi.

Duyuruda, "Savcı ve hakimi avukatın "ita amiri" durumuna getiren onun ücretinin "takdir mercii" gibi hareket etmesini sağlayan düzenleme zorunluğu müdafiliği "devlet avukatlığına" indirgeyen bir anlayış kabul edilemez" denildi.

112 MİLYONLUK ALACAK

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çözüleceğine söz vermesine rağmen 112 milyon 593 bin 385 YTL'lik CMK alacakları bir türlü ödenmeyen barolar, zorunlu avukat görevlendirmesini geçtiğimiz yaz da durdurma kararı almışlardı. Hükümet çözüm sözü verince, uygulama devam etmişti. Özok, Hürriyet'e, "Bizim amacımız kamplaşma yaratmak değil. Ama durum ortada. Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği değişene kadar CMK kapsamında avukat görevlendirmesi durdurulacak. Bu konudaki duyurumuzu yaptık" dedi.

İŞTE DUYURU

Duyuruda, Adalet Bakanlığı'nın son yönetmeliği çerçevesinde avukatı baroların görevlendirecek olmasına rağmen, ödeme yapılmasının hakim ve savcılar tarafından "sarf belgesine" bağlanmasının "savunmanın bağımsızlığına aykırı" ve yakınılan "ast-üst anlayışının pekişmesine" yolaçacağı savunuldu. Duyuruda, TBB Yönetim Kurulu ve baro başkanlarının olumsuzlukları dile getiren kararlarının Başbakanlığa, Adalet Bakanlığı'na ve tüm milletvekillerine bildirilmesine karşın sonuç alınamadığı, bu nedenle CMK kapsamında avukat görevlendirmelerinin durdurulması gerektiği belirtildi.
Old 07-03-2007, 13:17   #19
bercan

 
Varsayılan

TBBnin forumunda bazı avukat arkadaşların önerisi var.Buna göre birikmiş alacaklarımız bize faiziyle ödenmeyeceği için bir icra takibi başlatalım deniyor.Buna ben de sonuna kadar katılıyorum.Bir icra takibi başlatsak bize borcumuz yok diyemeyecekler.Tut ki dediler bu işi insan hakları mahkemesine götürelim.bütün avukatlar bu yola gitse canım türkiyem bu tazminatlarla nasıl başedecek.Ben bu fikri çok beğendim.Bence fikir birliği yapıp icra takibi başlatmalıyız.Çünkü alacaklarımız bize ödense de faizi ödenmeyecek.Ayrıca hepsini aynı anda vereceklerine de bir türlü inanamıyorum.Çerez parası olacak yani.Ne dersiniz.....
Old 07-03-2007, 14:53   #20
Av.G.K.

 
Varsayılan Eylemİn Hukukİ DayanaĞi Mevcuttur

EYLEMİN HUKUKİ DAYANAĞI MEVCUTTUR.

Türkiye Barolar Birliği,2007/30 sayılı duyuru ile CMK
kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulması yönünde bir
karar almıştır.
Avukatlık Kanunun ''Birliğin görevleri''başlıklı 110.maddesinin 3.,11. ve 17. bendleri söz konusu kararın hukuki dayanaklarıdır.
Avukatın Bağımsızlığını yok eden söz konusu cmk yönetmeliğ sonrası Türkiye Barolar Birliği yukarıdaki kararı almamış olsaydı Avukatlık Kanunun kendilerine yüklediği görevi yapmamış oldukları için ''Görevi İhmal''suçlaması ile karşılaşacaklardı dolayısı ile Türkiye Barolar Birliğinin 2007/30 sayılı duyuru ile açıklamış olduğu karar Avukatlık kanunun gereği olarak alınmış bir karardır.

Yerel Baro Yönetimleri ise Avukatlık Kanunun 95.maddesinin 16.bendinde düzenlenmiş olan ''Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu
kararlarını yerine getirmek...''hükmü ile birlikte Barolar Birliğinin 1007/30 sayılı duyurusunda belirtiği kararın gereğini ivedilikle yapmakla yükümlüdür
Barolar Birliğince alınan kararı yerine getirmek baro yönetimlerinin görevidir aksi halde ''Görevi İhmal''suçlaması ile karşılaşacaklardır.

Görüldüğü üzere CMK
kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulması yönünde alınan karar ve bu kararın uygulanması kanuna uygundur.

Türkiye Barolar Birliğinin kararının uygulanması yönünde ivedilikle bir kararın alınmaması yerel baroların kanuni sorumluluklarını yerine getirmeme sonuçu meydana getirecektir.

Saygılarımla

Av.Gökhan Karakaş.

Avukatlık Kanunu

Birliğin görevleri:

Madde 110 - Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adli ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,
15.Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak1,
16.Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
17.(Ek: 02.05.2001-4667/59 md.)Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
18.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Old 07-03-2007, 15:11   #21
Av.Sergül Sandıkçı

 
Varsayılan

Bu iş için tek çözüm; mesleğe yeni girmiş avukatların liste halinde cmk avukatlığını yapması,meslekteki kıdemi 5 yılı aşan avukatların cmk ya müdahil olmaması,kıdemli avukatların gönüllü olarak cmk avukatlığından çekilmesidir. Böylece saygıdeğer Adalet Bakanlığı daha az avukata borçlu kalacak,ödeme yelpazesi küçülecek ve ödeme günleri daha sık zaman aralıklarına yansıyacaktır.
Old 07-03-2007, 15:17   #22
uye8490

 
Önemli

Şanlıurfa Barosu ve İzmir Barosu 06/03/2007 tarihi itibarıyla zorunlu müdafilik/vekillik uygulamasını durdurmuştur.Şimdi sıra diğer barolarda...
Old 07-03-2007, 15:25   #23
__av.zeynep__

 
Varsayılan

barolar birliği cmkyı durdurdu ise neden istanbul barosu hala inatla atamalara devam ediyor?bu nasıl bir mantıksızlıktır,acaba ne koparsak kardır mantığı mı?
Old 07-03-2007, 15:46   #24
Av.Sergül Sandıkçı

 
Varsayılan çaresizseniz çare sizsiniz!!!

Bence bu meselenin çözümü; mesleğe yeni başlamış avukatların cmk avukatlığını liste halinde yapmaları, meslekteki kıdemi 5 yılı aşmış avukatların gönüllü olarak cmk avukatlığından çekilmesiyle olur. Böylece saygıdeğer Adalet Bakanlığı daha az sayıda avukata borçlu kalır ve ödeme süreleri daha sık aralıklarla, miktar fazla olsada bir devir dayım sağlanarak sistem yürütülür. Özetle; avukat sayısı azaltılarak ödeme zamanı kısaltılır. Öte yandan mesleğe yeni başlamış avukatlara da iş imkanı sağlanmış olur.
Old 07-03-2007, 19:30   #25
aqua

 
Varsayılan İstanbul Barosundan CMK Mesajı

İstanbul Barosundan gönderilen mesaj;TBB,CMK Görevlendirilmelerinindurdurulması kararı vermiştir.Bu çercevede görev kabul etmeyeceğinizi 2938960,2519026 nolu telefonlara fakslayın şeklindedir.
Old 07-03-2007, 19:37   #26
aqua

 
Varsayılan

Sevgili Sergül keşke herşey para olsaydı.Bizler zamanında yıllarca bu işi ücretsiz yaptık.5560 sayılı yasa ve çıkan yönetmelik mesleğin onurunu ayaklar altına alıyor.Bizim mücadelemiz onun içindir bilesin.Bizler bugün el kol sallanarak girilen karakollara(eski işkencehanelere)yılların mücadelesi ile elde ettik.Bu ülkede işkencenin önlenmesinde CMUK avukatlarının önemi büyüktür.Sevgimle
Old 07-03-2007, 23:04   #27
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.zeynep
barolar birliği cmkyı durdurdu ise neden istanbul barosu hala inatla atamalara devam ediyor?bu nasıl bir mantıksızlıktır,acaba ne koparsak kardır mantığı mı?

Ne koparsak kârdır mantığı değil de kelleyi nasıl kurtarırız mantığı hakim.
Esti mi mangalda kül bırakmayanlar. Aldıkları kararın arkasında duramıyorlar. Barolar Birliği bildirinin son cümlesinde "Görevlendirmelerin durdurulması gerektiğini" bildiriyor. Niye? Acaba böyle bir karar karşısında hakkımızda soruşturma açılır da TBB yönetimi olarak yargılanır mıyız korkusu.. Topu Barolara atma düşüncesi. Diğer barolar (birkaç cesaretli baro dışında) aynı gerekçelerle bekliyor. İstanbul Avukatlarına "bilmemkaç no'lu faks numarasına görev kabul etmeyeceğinizi bildirin" diyor. Aynı mantık. Soruşturma falan açılırsa giyotinin altına biz yatmayalım.. Hem eylem yapalım, hem de yanmayalım. Yönetmelik yayınlanırsa görevlendirmeleri durduracağız diye karar alanlar. Yönetmelik yürürlüğe girmesine rağmen eylem kararı alamıyor, bekliyor. Yukarılardan eylem yapılırsa yasal işlem başlatılacağı duyumu alınmış olmalı ki böyle bir ürküntü var. Ben başka bir şey düşünemiyorum.
Old 08-03-2007, 06:10   #28
göçebe

 
Varsayılan

gerçekten CMK ile ilgili durum garip bir hal almakta, eylem kararı alınıyor ama uygulamaya bir türlü koyulamıyor, keza eylem kararı uygulansa bile sonuç alınıp alınamayacağı da şüpheli. Eylem kararının alınması sürecinde sürekli kafamda yer eden şu soruya da bir türlü cevap bulmuş değilim 'peki bu eylem gerçekte ne için yapılıyor ve/veya yapılacak' biri bana bunun cevabını verebilir mi? Ödenmeyen CMK alacakları için mi, meslek onuru için mi ya da para için mi. Bu sorunun tam olarak gerçek cevabı verildiğinde yapılması kararı alınan eylemin mahiyeti ve niteliği anlaşıldığında gerekliliği ve sonuç verip vermeyeceği daha net görülebilecektir. Herkez farklı sebeplerle aynı eylemi aynı süreçte yaptığında sonuçtaki kazanımlar ne olacaktır,eylem amacına ulaşmış olacak mıdır olmayacakmıdır? Bir kısım amacına ulaşıp bir kısım yine mağdur mu kalacaktır?Ve bir sürü cevap bekleyen soru...herkez için en hayırlısı olur umarım
Old 08-03-2007, 10:14   #29
Av.Özgür ODABAŞ

 
Varsayılan Samsun Barosundan destek

Samsun Barosu da 7.3.2007 itibariyle görevlendirmeleri durdurmuştur
Old 08-03-2007, 13:09   #30
uye8490

 
Varsayılan

DenizliBarosu 07/03/2007 tarihli ykk ile 12/03/2007 tarihinden itibaren zorunlu müdafiilik/vekillik uygulamasının durdurulmasına karar vermiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Garanti Sigorta Fonu Av.Murat Bölükbaş Meslektaşların Soruları 23 02-09-2012 16:47
Trafik Sigorta Fonu avslh Meslektaşların Soruları 16 25-02-2007 00:11
Tasarrufa Tesvik Fonu ILHAN Hukuk Soruları Arşivi 3 05-02-2007 13:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06855392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.