Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat Mülkiyeti Kanunu Md 20'nin istisnası var mı?

Yanıt
Old 02-04-2007, 15:39   #1
avdyg

 
İnceleme Kat Mülkiyeti Kanunu Md 20'nin istisnası var mı?

sevgili meslekdaşlarım, aslında kanun maddesinde(K.M.K md 20) açık açık yazmasına rağmen acaba istisnası var da ben mi bulamadım diye sizlerle paylaşmak istediğim konu şu: Bir apartmanın zemin katında oturan kat maliki, kullanmadığı asansörün bakım ve onarımı için gerekli olan masrafı ödemekle mükellef midir? Dava açma hakkı hangi koşullarda mümkündür? Şimdiden teşekkürler....
Old 02-04-2007, 15:43   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın avdyg

"Her kat malikinin apartmanın tümüne sahip olduğu" kuralının istisnası bulunmamaktadır. Bu nedenle:

Zemin kattaki malik de asansörün bakım ve onarımı için gerekli olan masraftan payına düşeni ödemekle mükelleftir.

Saygılarımla
Old 02-04-2007, 15:51   #3
avdyg

 
Varsayılan Sn.Konyalı

Müvekkilin beyanına göre, Yönetim planı...vs diye adını bilmediğim bir yazarın kitabı varmış ve o kitapta 20.md de yer alan ".......masraflardan kaçınamaz." fıkrasının altına zemin katta oturan malik asansör gideri masrafını ödemekten kaçınabilir diye bir hüküm ! varmış. Ve hatta müvekkil benden önce başka bir avukat meslekdaşa da sormuş; o da dava açma hakkın var tabi ödememelisin demiş. Benim mi bilmediğim bişey var acaba anlayamadım
Old 02-04-2007, 16:00   #4
hidayet

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,kural olarak Armağan Bey'in ifadesine katılıyorum.Zemin katta oturan malikin asansör giderinden sorumlu olmaması ancak bu konuda yönetim planında bir hükmün mevcut olması ile mümkün olabilecektir.Yönetim planında böyle bir hüküm yoksa bu giderden de sorumluluğu bulunmaktadır.
Old 02-04-2007, 16:10   #5
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
18. Hukuk Dairesi

Esas : 2001/11901
Karar : 2002/933
Tarih : 30.01.2002


ÖZET : Yargıtay uygulamalarına göre, ortak gider alacağının tahsili için yapılan takip ve açılan davalarda ortak giderden sorumlu olan davalıların bu borçlarını kısmen veya tamamen inkar etmeleri halinde; mahkemece, takip ve davaya konu olan dönem ile ilgili karar ve işletme defteri ile diğer bütün makbuz ve belgelerin ve varsa yönetim planının getirtilip, davaya konu bağımsız bölüm veya bölümlerin tapu kaydına göre arsa paylarının da belirlenmesinden sonra, bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılıp, kesin borcun saptanıp buna göre karar verilmesi gerekir.

(634 s. KMK. m. 20, 22)

KARAR METNİ :
Dava dilekçesinde alacak istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Recep B. tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Apartman yöneticisi olan Mehmet Ş´in 5.7.2001 tarihli dava dilekçesinde kat mülkiyeti hükümlerine tabi binanın zemin katında bulunan dükkanlarda malik sıfatıyla Recep B´ın, 1999-2000 dönemi ile 2000-2001 döneminde toplam 200.000.000 TL; kiracı Hüseyin Ç´in keza aynı dönemlerle ilgili olarak toplam 200.000.000 TL; yine aynı kattaki dükkanda kiracı M.Ali Ö´in de 2000-2001 yılı döneminde bakiye 75.000.000 TL. yakıt giderini ödemediklerinden bahisle dava tarihinden yasal faiziyle birlikte tahsili istenilmiş, mahkemece dava konusu edilen apartmana yakıt veren G... Petrol´dan alınan belge ve apartmanın işletme hesabı defteri üzerinden re´sen inceleme yapılıp başkaca hiçbir araştırma yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 20 ve 22. maddesi hükümlerine göre anagayrimenkulün yakıt vb. ortak giderlerinden kat malikleri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça malik bulundukları bağımsız bölümün arsa payı oranında sorumlu oldukları gibi bu bağımsız bölümlerin birinde kiracı sıfatıyla oturanlarda malikle birlikte bu giderlerden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yargıtay uygulamalarına göre, ortak gider alacağının tahsili için yapılan takip ve açılan davalarda ortak giderden sorumlu olan davalıların bu borçlarını kısmen veya tamamen inkar etmeleri halinde mahkemece takip ve davaya konu olan dönem ile ilgili karar ve işletme defteri ile diğer bütün makbuz ve belgelerin ve varsa yönetim planının getirtilip, davaya konu bağımsız bölüm veya bölümlerin tapu kaydına göre arsa paylarının da belirlenmesinden sonra teknik bilgiyi gerektiren bu hususta seçilecek uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılıp apartman yönetim planı, kat malikleri kurulu kararları ve yasa hükümleri çerçevesinde davacıların sorumlu oldukları ortak gider miktarının belirlenip bundan varsa ödemelerinin düşülüp mahsubundan sonra kesin borcun saptanıp buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Somut olayda davalı Recep B. borcunun bulunmadığını ileri sürmüş, diğer davalılar da davaya karşı diyeceklerini bildirmedikleri gibi duruşmalara da katılmamışlardır. Bu durumda, mahkemece, yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken dayanakları ve hesaplama biçimi ayrıntılarıyla gösterilmeden davacının talebinin yerinde olduğu belirtilerek davanın aynen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK´nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,30.01.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

Esas : 1983/7495
Karar : 1983/7642
Tarih : 03.10.1983

ÖZET : Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinin durumu dolayısıyla bundan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans paylarını ödemekten kaçınamazlar.

(634 s. KMK. m. 20)

KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca, apartmanın zemin katında bulunan mağazada kalorifer tesisatı yapılmış olduğundan davacının yakıt masrafına katılmamasına karar verilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden süresinde verilen günlü dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup, iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kaloriferli olarak yapılan bir apartmanın zemin katındaki mağazada radyatör dilimleri konulmamış olduğundan, yakıt parasına katılmaması gerektiğine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Alınan bilirkişi raporunda; yönetim planının 16. maddesinde davacıya ait mağazaya konulacak kalorifer tesisat masraflarının bu kat malikine ait olacağının yazılı bulunmasına rağmen gereğinin yerine getirilmediği belirtilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre (.Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans paylarını ödemekten kaçınmayacağından, mahkemece davanın reddine karar vermesi doğru bulunmuştur.

Davacı temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun görülen hükmün ONANMASINA, 3.10.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

umarım bir faydası olur

saygılar.
Old 02-04-2007, 16:11   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Benim mi bilmediğim bişey var acaba
Bu kuşku her zaman her hukukçuda oluyor. Sizin bu mesajınız üzerine şimdi bende de oldu.
Old 02-04-2007, 18:09   #7
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Kat maliklerinin ortak yerlerin giderlerine katılmama hakları KMK m43'de belirlenmiştir.

Buna göre, size gelen sorun sahibi kişinin ortak gideri ödememesinin tek bir yolu var, o da asansörün sonradan yapılmış olması ve bunun söz konusu bina için çok masraflı ve lüks sayılması ve kat malikinin asansörün yapılmasına karşı çıkmış olması. Mesela, bu kişinin yaşadığı apartman 3-4 katlı ise asansör lüks mü değil mi tartışmasına girilebilir, kanısındayım.

Aşağıda asansör bakımından madde 43 ün tartışıldığı bir yargıtay kararı yolluyorum. Birebir uymasa da araştırmanız için bir başlangıç olabilir.

Saygılar.

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 1997/5231

K. 1997/6757

T. 26.6.1997

• HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı )

• BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ASANSÖR YAPILMASI ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunması )

• MALİKLERİN GİDERLERE KATKIDA BULUNMASI ( Bağımsız Bölüm İçin Asansör Yapılması )

• KAT MALİKLERİ KURULU ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunmasının İstenmesi )

• PROJEDEKİ NOKSANLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Malikinin Yaptırması ve Diğer Maliklerden Giderlere Katkıda Bulunmasını İsteyebilme )

• ŞİFAHİ BAŞVURU ( Kat Malikleri Kuruluna Gitmeden Hakimin Müdahalesini İsteme )

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yapılan Gidere Katkı Sağlamaması )

634/m.33,43


ÖZET : Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arzetmediği için, asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin, giderlere katkıda bulunmalarını isteyebilir. Ancak, bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu kat malikleri kuruluna götürüp buradan çıkacak sonuca göre, hakimin müdahalesini isteyebilir.
DAVA : Dava dilekçesinde, alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR : Bilirkişi raporuna göre, dava konusu edilen asansör, mimari projede mevcut olmakla beraber inşa edilmemiştir. Böyle bir asansörün inşası, Kat Mülkiyeti Kanununun 43. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Asansör, kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüştür. Tüm bağımsız bölüm malikleri mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, mimari projede yer alan tesis, lüks de olsa,43. maddede öngörülen yenilik ve ilave niteliğinde değildir. O nedenle asansörün, sakatlığı sebebiyle yalnız davacıya gerekli olduğu nedeniyle yapılan masrafın davacı uhdesinde bırakılarak davanın reddi doğru değildir.
Ancak;
Projede yer alan asansörün her nasılsa inşa edilmemesi sebebi ile davacının konuyu öncelikle kat malikleri kuruluna getirmesi ve bu konuda verilecek karara göre asansörün inşası yada isteminin reddi halinde hakimin müdahalesini istemesi gerekirken, bu yola gitmeden ( şifahi başvurusu yeterli değildir ) masrafını kendisi deruhte ederek inşa etmiştir. O nedenle davacı, davalı bağımsız bölüm maliklerinin gerçek istifadeleri karşılığını aşacak miktardaki tesis masraflarını isteyemez ise de, asansörün inşa edilmesi sebebi ile bu hizmetin götürüldüğü davacıya ait bağımsız bölüm ile davalılara ait 8-9-10-11 nolu bağımsız bölümlerin değerinde bir artış ve kullanımlarında kolaylık sağlandığı aşikardır. İşte davacının davalılardan isteyebileceği katkı, bu değer artışı ve bağımsız bölümleri için sağlanan kullanım kolaylığı ile orantılı olmalıdır. Aksi halde, davalıların asansör hizmetinden yararlanabilecekleri halde bu sebeple yapılan gidere katkıda bulunmamaları haksız zenginleşme teşkil eder.
Mahkemece bu esaslar dairesinde davalıların yapılan masrafa katkı oranları, gerekirse, bu konuda bilirkişi incelemesi de yapılarak belirlenmeli ve bu suretle hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,26.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 03-04-2007, 21:13   #8
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşım , diğer meslektaşlarımın verdiği cevaplara katılıyorum.Ancak sanırım müvekkilinizin bahsettiği şey , matbuu "Yönetim Planı" dır. Genelde oturup uzun uzun yönetim planı hazırlanmamakta ve matbu yönetim planı imzalanıp verilmektedir. Bu basılı evrakta da zemin katta oturan kat malikinin asansörün giderlerine ( işletme giderleri) katılmayacağı yazmaktadır. Eğer ki , müvekkilinizin oturduğu apartmanda bu matbuu evrakı vermişse müvekkiliniz asansörün işletme giderlerinden kurtulacaktır.
Old 04-04-2007, 09:32   #9
Av. BNK

 
Varsayılan

Apartman yönetim planında hüküm yoksa müvekkiliniz bu masrafı ödemek zorundadır.

Asansörü kullanmayabilir ancak asansör ortak yerlerdendir. Ortak yerlere bir kaç ilginç örnek vereyim. Apartmanın çatısı. Burası yağmurda akıtacak olsa bir tek en üst kattakiler mi masrafı üstlenir. Hayır hepsi masrafa katılmak zorundadır. Bağımsız bölümlerin arasındaki duvar, tavan ve tabanlar da ortak yerdir. Örneğin evinizin banyosunun suyu aşağıya akıyorsa yapımında bir kusur varsa müteahhit sorumludur. Ancak sonradan meydana gelen bir yıpranma söz konusu ise bütün apartman masrafa katılmak zorundadır.

Bu konular apartman yönetim planında açıkça yazılı olmadığı sürece her kat maliki meydana gelen hasarın masrafını karşılamak zorundadır.

Hatta Yargıtay eğer toplanan para olağan bakım ve onarıma harcanıyorsa Kat Malikleri Kurulu toplantısının usulüne uygun yapılmamasını dava açmak için hukuki yarar kapsamında değerlendirmiyor.
Old 04-02-2008, 13:48   #10
av_fikret

 
Varsayılan bu hukuksal bi sorumu:)

O halde kısmen kel olanda berbere yarım traş parası vermeli))
Old 07-09-2008, 12:19   #11
Hemocrania

 
Varsayılan

radyatör konulmamıs olan dükkandan yakıt ücretine katılması istendiginde yukarıdaki açıklamalara bakınca yönetim planı önem taşıyor eger yönetim planında bu konuda düzenleme yoksa DURUM değişir miydi?
Old 08-09-2008, 13:24   #12
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Radyatör konulmamış derken sanırım ısınma tesisatının hiç bulunmadığını söylemektsiniz. Bu durumda yakıt ve ısınmaya dair diğer giderlere katılmayacaksınz. Ancak ısınma tesisatı var ama radyatör yok ise bu durumda ısınma ve yakıt giderlerine hisse oranında katılmak zorundasınız
Old 09-09-2008, 18:28   #13
Hemocrania

 
Varsayılan

projede olup olmadıgını bilmemekle beraber market olarak işletilen zemin katta hiç bir ısınma tesisatı yapılmamış..yönetici ise KMK 20 -c ye dayanarak söz konusu katta kiracı olarak market işleten müvekkilden yakıt parası istemekte.

Şahsen sözkonusu olayda KMK 20. maddenin işletilmesinin hakkaniyete uygun olmadıgını düşünüyorum ama yukarıdaki yargıtay kararları da tam anlamıyla tatmin edici gelmedi.
dediginiz gibi tesisat olsa idi ve keyfi ya da ihtiyac olmadıgından kullanmama söz konusu olsaydı evet yakıt parasına katlanma sözkonusu olabilirdi fakt hiç bir tesisat olmayınca durum daha farklı olur diye düşünüyorum..

Konuya dönersek aklıma takılan ..eger yönetim planında bu duruma ilişkin bir husus yok ise projede olan ve yapılmamıs tesisat ile hiç olmayan tesisat durumu değiştirir mi ?
Old 09-09-2008, 23:15   #14
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
kiracı olarak market işleten müvekkilden yakıt parası istemekte
Kiracı yöneticinin istediği yakıt parasını öder ve kiradan keser. Gerisini kat maliki düşünsün. Kiracı bu konuyu yöneticiyle tartışmak ve kat malikinin haklarını korumak zorunda değildir diye kestirme yoldan düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 09-09-2008, 23:48   #15
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Kiracı yöneticinin istediği yakıt parasını öder ve kiradan keser. Gerisini kat maliki düşünsün. Kiracı bu konuyu yöneticiyle tartışmak ve kat malikinin haklarını korumak zorunda değildir diye kestirme yoldan düşünüyorum.

Saygılarımla
KMK 22.madde bu konuda kiracıya da müteselsil sorumluluk (+ödediği miktarı kiradan düşme) hakkı tanımışsa da, ben yasal bir işlem yapılmadığı sürece kiracının bu parayı ödemesini (ve en önemlisi kiradan kesmesini) tavsiye etmem. Zira bu miktarın kiradan kesilmesi durumunda, kiralayanın da eksik aldığı kira için temerrütten tahliye yoluna gitmesi mümkündür ki, bu davada kiracı olarak ödediğiniz miktarın "yasal" olduğunu ispat etmeniz gerekebilir, sadece "yönetici istedi" demek yeterli olmaz. Ki uygulamada da bu "yöneticilerce talep edilen ödemeler" çoğu kez yasal olmuyor, bu nedenle böyle bir kesintinin -KMK22. maddeye rağmen- sizin tahliyenize yol açması küçük bir ihtimal değil.

Bu açıdan kiralayanın muvafakkati olmadığı takdirde kiracıların kiradan bu tip kesintileri ancak yasal bir işlemle karşı karşıya kalmaları durumunda (örneğin icra takibi) ve durumu kiralayana da ihbar ederek yapmalarını öneririm, KMK22. maddeye güvenerek değil.

Öte yandan belki ayrı bir tartışma konusu olması gerekiyor, yeri gelmişken belirtmek istedim: KMK22. madde kira hukukunu yeterince bilmeden getirilmiş bir düzenleme gibi duruyor. Bu maddede kiralayanın her zaman kat maliki olacağı varsayılmış ancak kira hukukuna göre malik ve kiralayan farklı kişiler olabilir. Böyle bir durumda KMK22. madde de sorunu çözmek yerine daha çok kaos yaratıyor. (Veya şöyle diyelim, KM açısından sorunu çözüyor ama kira ilişkisi açısından kaos yaratıyor)
Old 10-09-2008, 00:53   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Kiracı yöneticinin istediği yakıt parasını öder ve kiradan keser. Gerisini kat maliki düşünsün. Kiracı bu konuyu yöneticiyle tartışmak ve kat malikinin haklarını korumak zorunda değildir diye kestirme yoldan düşünüyorum.
Benden sonra yazan Sayın Admin'in yanıtını okuyunca yukarıdaki mesajımı çok fazlaca ''kestirme yoldan'' yazdığımı farkettim.

Ayrıntıları ekleme zahmeti nedeniyle Sayın Admin'e teşekkür ediyorum ve görüşlerine katılıyorum.

Saygılarımla
Old 10-09-2008, 09:16   #17
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Beğenelim veya beğenmeyelim ortada emredici bir yasa kuralı var KMK 20/c( Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.) Projede tesisat olduğu gösterilmişse;tesisat var ise radyatör/petek takılı olmasa kullanmadığı/yararlanılmadığı def'i ni ileri sürmeniz boşa bir savunma olacaktır diye düşünüyorum.Unutulmaması gereken şey ısınma tesisatı ortak bir tesis niteliğindedir. Ortak tesislerdeki tadilat/tamirat kuralları açıktır.Projede yer almış olmasına rağmen bağımsız bölüme tesisatın getirilmemiş olması( bu aynı zamanda müteahhidin ağır kusuru / ayıplı imalatı olup ayrı bir tartışma konusudur)Tesisatın bulunmaması gerekli tespit ve başvuruları yapmanız kaydıyla bence de yakıt parasına katılmamanız için geçerli bir savunmadır. Kİra ile ilgili her iki üstadımın detaylı ve de doyurucu açıklamalarına aynen katılıyorum .Sevgiyle Kalın..
Alıntı:
Yazan Hemocrania
projede olup olmadıgını bilmemekle beraber market olarak işletilen zemin katta hiç bir ısınma tesisatı yapılmamış..yönetici ise KMK 20 -c ye dayanarak söz konusu katta kiracı olarak market işleten müvekkilden yakıt parası istemekte.

Şahsen sözkonusu olayda KMK 20. maddenin işletilmesinin hakkaniyete uygun olmadıgını düşünüyorum ama yukarıdaki yargıtay kararları da tam anlamıyla tatmin edici gelmedi.
dediginiz gibi tesisat olsa idi ve keyfi ya da ihtiyac olmadıgından kullanmama söz konusu olsaydı evet yakıt parasına katlanma sözkonusu olabilirdi fakt hiç bir tesisat olmayınca durum daha farklı olur diye düşünüyorum..

Konuya dönersek aklıma takılan ..eger yönetim planında bu duruma ilişkin bir husus yok ise projede olan ve yapılmamıs tesisat ile hiç olmayan tesisat durumu değiştirir mi ?
Old 11-09-2008, 10:10   #18
Hemocrania

 
Varsayılan

Sn Konyalı , Altıparmak Ve degerli Adminimize aydınlatıcı fikirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. konuyla birebir örtüşen bir yargı kararı arıyorum bulursam ki umarım bulurum paylaşarak konuya katkıda bulunmaktan zevk alırım.
Old 12-09-2008, 09:04   #19
Av.Nebi

 
Varsayılan

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi gayet açık.Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans paylarını ödemekten kaçınmayacağı belirtilmiş. Şöyle bi örnek verelim: Apartmanın otopark girişine otomatik kapı yapılıyor, apartman sakinleri benim arabam yok, otoparkı kullanmıyorum diyerek ödemekten kaçınabilir mi ? farzedelim ki ödemedi 1 ay sonra araba alırsa nasıl tahsil yoluna gidilecek ?
Old 12-09-2008, 13:35   #20
Hemocrania

 
Varsayılan

zaten tartışma konusu da burada.algılamakta zorluk çekilen ya da en azından benim zorluk çektiğim olay istisnai durumlar var mıdır.varsa nelerdir gibi somut örnekler.

Sn. Nebi verdiğiniz örnekte otopark apartmanın tümünün kullanımına açık ,istedigi zaman kullanabileceği ,aracı olsun olmasın kullanma ihtimalinin her daim mümkün olduğu birşey. yani aracı olmayanın da hizmetine açık her ne kadar kullanılmasa da..aynı durum 1. katta oturan şahsın asansör masraflarına kullanmıyorum diyerek katılmasıyla eşdeğer benim gözümde.

Yine örneğinize dönersek..apartmana ait otoparkta her daireye sınırları belirlenmiş bir cep verildiğini düşünelim araç park etmek için.yani her kat maliki daire numarası yahut plaka numarasına göre otoparkta bir cep sahibi olsun. fakat maliklerden bir tanesine (aracı olsun olmasın) herhangi bir bölüm ayrılmasın. bu durumda KMK 20 nin uygulanmasının ben hakkaniyete uygun olmadıgını düşünüyorum..

Ama yine de bu benim şahsi fikrim.kanun metni açık ve esasında yargıtay kararlarıyla istisnai durumların çözümü sağlanacaktır diye umuyorum.
Old 12-09-2008, 13:59   #21
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Arkadaşlar istisna vs yok. Ne kadar tartışırsanız tartışın ortak yer ve ortak tesisten faydalanma hakkından vazgeçmek , faydalanmaya lüzüm bulunmadığını söylemek , faydalanmıyorum demek çözüm değil. Mecburen bu gider paylarına ve/veya avans paylarına katılmak zorundasınız. Ödenmemesi veya tahsil olunmaması halinde de yönetici veya kat maliklerinden herhangi biri yasal başvuru ile tahsil edebilir. Isınma konusunda da petek bulunmaması , ısınmanın düşük olması , tesisatın arızalı olması gibi sebepler katılmaya engel değil , kriter tesisat projesinde bağımsız bölümünüzün yer alıp almadığı ve tesisatın bağımsız bölümünüze gelip gelmediği...Bundan başka istisna kat maliklerinin aralarında başka türlü anlaşmasıdır.Başkada istisna-müstesna vs yoktur . İşyerleri de ana taşınmaz içinde yer almaları sebebiyle arsa payları oranında işletme projesinde belirlenen harcamalara yasa ve yönetim planı dahilinde katılacaklardır. Yasa maddesi açık .Apartman/site hizmetlerinin aksamaması , diğer kat maliklerinin zarar görmemesi ve de en az ağırlıklı yaşam düzeyi sağlamak için apartman alacakları ivedili alacaktır bu nedenle de yasa maddeleri bu kadar sert düzenlenmiştir.
Old 13-09-2008, 19:08   #22
Hemocrania

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BurakALTIPARMAK
kriter tesisat projesinde bağımsız bölümünüzün yer alıp almadığı ve tesisatın bağımsız bölümünüze gelip gelmediği


işte benim de söylemek istediğim bu..tesisat hiç gelmiyor.
Old 13-09-2008, 21:14   #23
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

O zaman sorun yok . Tesisat yoksa aidat da yoktur...
Old 22-09-2008, 17:17   #24
seclarum

 
Varsayılan

Merabalar, mesela benim büromda hususi tuvalet mevcutsa, pasajın tuvaletinin su ve elektriğine arsa payı oranında katılmam gerekir mi? Ve de bu ne kadar adil?
Old 22-09-2008, 21:46   #25
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seclarum
Merabalar, mesela benim büromda hususi tuvalet mevcutsa, pasajın tuvaletinin su ve elektriğine arsa payı oranında katılmam gerekir mi? Ve de bu ne kadar adil?

"hususi tuvaletinizin" su ve elektrik aboneliği size aitse yalnızca size aittir. Evet pasajın ortak tuvalateinin masraflarına da katılmak zorundasınız. Bence son derecede adildir.
Old 23-09-2008, 08:46   #26
seclarum

 
Varsayılan

Burak Bey , tamam masraflara katılalım da , eşit oranda mı yoksa arsapayı oranında mı katılacağım.
Old 23-09-2008, 09:26   #27
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seclarum
Burak Bey , tamam masraflara katılalım da , eşit oranda mı yoksa arsapayı oranında mı katılacağım.
Bina Yönetim planınızda bu konuda ayrık bir hüküm yoksa ve de Kat Malikleri Aksini Kararlaştırmamışlarsa Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanacak ve ortak tuvalet masrafına da arsa payınız oranında katılacaksınız....
Old 06-10-2008, 22:23   #28
seclarum

 
Varsayılan Nasıl Adil?

Ben , kullanmadığım pasajın tuvaletlerinin su parasına 50.-ytl olarak arsa payım oranında katılıyorum. Ama o suyu ve tuvaleti günde 10 kere kullananlar arsa payı oranında katıldıkları için 10 ytl ödüyorlar. Neresi adil aydınlatırsanız sevinirim.
Old 16-04-2009, 21:15   #29
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Kat Malİklerİ Aksİnİ KararlaŞtirmak İsterlerse

Alıntı:
Yazan BurakALTIPARMAK
Bina Yönetim planınızda bu konuda ayrık bir hüküm yoksa ve de Kat Malikleri Aksini Kararlaştırmamışlarsa Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanacak ve ortak tuvalet masrafına da arsa payınız oranında katılacaksınız....

Tam da bu noktada, sitede soruyu araştırmama rağmen ulaşmadığım bir cevap arıyorum.

Ortak Giderlere katılım miktarının hesaplanmasındaki arsa payı oranındaki katılım usulünü Kat Malikleri Kurulu aksini kararlaştırmak (her bağımsız bölüm başına eşit miktara dönüştürmek) isterler ise;

634 syk. 20. md.
"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça" uyarınca, Aksini kararlaştırmak gündemi ile toplanacak kat malikleri kurulu kararında aranması gereken karar nisabı hangisi olmalıdır?

a) Aynı kanunun 30. md. uyarınca, çoğunluk karararı yeterli midir?
b) Oybirliği aranmalı mıdır?
c) Yoksa aynı kanunun 28. md. uyarınca, yönetim kplanı değişikliğine neden olacağından, "Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır."


Konuya ilişkin varsa Yargıtay Kararları ve görüşlerinizi bekliyorum.
Old 17-04-2009, 11:36   #30
hidayet

 
Varsayılan

Yönetim planı değişikliğinin yasanın 28.md.hükmüne göre yapılacağı kanaatindeyim.Konuya ilişkin aşağıdaki karar da bu hususa değinilmiş.
T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/320
K. 2003/1832
T. 13.3.2003
• KAT MÜLKİYETİ YASASI ( Yönetim Planının Değiştirilmesi - Kat Maliki Olanların Beşte Dördünün Oyu İle Gerçekleştirilmesi Gereği )
• YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kat Maliki Olanların Beşte Dördünün Oyu İle Gerçekleştirilmesi Gereği - Kat Mülkiyeti Yasası )
634/m.28
ÖZET : Dava, yönetim planının bir madde hükmünün değiştirilmesi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 28. maddesinin ( 2814 sayılı Yasa ile değişik ) üçüncü fıkrası, yönetim planının değiştirilebilmesi için tüm kat maliklerinin 4/5'inin oyunun şart olduğunu öngörmektedir. Buna göre yönetim planında yapılması istenilen değişikliğin öncelikle anataşınmazda kat maliki olanların beşte dördünün oyu ile gerçekleştirilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde yönetim planı düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Aysun vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, yönetim planının bir madde hükmünün değiştirilmesi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 28. maddesinin ( 2814 sayılı Yasa ile değişik ) üçüncü fıkrası, yönetim planının değiştirilebilmesi için tüm kat maliklerinin 4/5'inin oyunun şart olduğunu öngörmektedir. Buna göre yönetim planında yapılması istenilen değişikliğin öncelikle anataşınmazda kat maliki olanların beşte dördünün oyu ile gerçekleştirilmesi gerekir. Davacıların böyle bir değişikliği yapabilecek oy oranına sahip olmadıkları dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mevcut koşullarda bir değişikliğin yapılabilmesi için de değişikliğe konu edilen hükmün yasanın emredici kurallarına açıkça aykırı bulunması zorunludur.

Somut olayda kat maliklerinden bir kısmı, yönetim planının 13. maddesinde yer alan ve anataşınmazdaki onaltı bağımsız bölümden salt dükkan niteliğindeki iki bağımsız bölümün belirli ortak gider ücretlerine katılmamaları sonucunu doğuran ( f ) fıkrasının kaldırılması ile yerine ""dükkan maliklerinin apartman girişi ve merdiven otomat lambası elektrik giderleri ve merdiven temizlik giderleri dışındaki diğer ortak giderlere daire malikleri gibi katılırlar"" şeklinde değiştirilmesini istemişlerdir. Değişikliğe konu edilen bu fıkranın mevcut halinin yasanın emredici kurallarına aykırı bulunmadığı, başka bir anlatımla dükkan maliklerinin bir kısım ortak giderlerden sorumlu tutulmamalarının yasanın emredici hükümlerine aykırılık oluşturmadığı gözetilmeden, mahkemece davanın kabulü ile söz konusu değişikliğin yapılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Yayınlarından alınmıştır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Mülkiyeti Av.Murat Bölükbaş Meslektaşların Soruları 1 07-12-2006 14:18
Kat Mülkiyeti Kanunu peace Meslektaşların Soruları 1 02-04-2002 11:52
Kat Mülkiyeti ufuk Hukuk Soruları Arşivi 2 01-03-2002 23:47
Kat Mülkiyeti Tansu AKIN Hukuk Soruları Arşivi 2 01-03-2002 18:03
Kat Mülkiyeti Kanunu Evren Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06606007 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.