Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evde köpek beslenirmi?

Yanıt
Old 30-03-2007, 14:50   #1
hukukcu34

 
Varsayılan Evde köpek beslenirmi?

Değerli dostlar bir apartmanda kiracılardan biri dairesinde köpek beslemekte olup,bu köpek hem apartmandaki çocukların korkmasına sebebiyet vermekte hemde gece gündüz yüksek seste havlayarak apartman sakinlerini rahatsız etmektedir.Anılan durumdan apartman sakinleri son derece rahatsız olmaktadır.Kiracıya karşı apartman sakinlerinin veya yöneticinin başvurabileceği ne gibi hukuki imkanlar bulunmaktadır.Yargıtayın evde bu tarz hayvan beslenemeyeceği yönünde mevcut bir kararı varmıdır.Yardımcı olabilecek değerli meslektaşlara şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla..
Old 30-03-2007, 17:53   #2
üye14072

 
Varsayılan

bu soruya , büyük bir hayvan dostu olan küçük kızımla birlikte
ve biraz da hafta sonu rehaveti ile cevap versem ayıp etmiş olurmuyum?

kızım diyor ki

biz şanslı'ya nasıl alıştıysak, sizde alışın,

ayrıca,

köpek sahibinin bir hastalığı, veya köpeğe olan bir düşkünlüğü bulunabilir,

belki köpek hastadır,
belki sakattır,

geçen hafta babamla birlikte bir hayvan barınağını ziyaret ettik.
orada iki tane köpeğin birer bacağı eksikti.
onların yüzündeki ifade ve bize gösterdikleri sevgi arayışı ömrümünsonuna kadar unutamayacağım duygular
hissetmeme sebep oldu.
ne olur bunun için dava açmayın.
saygılarımla elif öztürk
kocaeli
atafen 6a
Old 30-03-2007, 18:21   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2001/18-560
K. 2001/589
T. 4.7.2001
• HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Evde Kedi Beslemek-Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açma Ehliyeti )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Evde Kedi Besleyen Kat Malikine Dava Açılması Konusunda Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açma Ehliyeti Verip Vermeyeceği )
• KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kat Maliklerinin Evde Kedi Besleyen Kat Malikinin Uyarılması ve Diğer Yollara Başvurulması Konusunda Verdiği Yetki )
• APARTMAN DAİRESİNDE KEDİ BESLEMEK ( Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açma Ehliyeti Olup Olmadığı )
• HUSUMET ( Evde Kedi Beslemek-Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açma Ehliyeti )
634/m.33,35,38
ÖZET : Dava konusu olayda yöneticiye, taşınmazdaki bir daire sahibinin kedi beslemesi nedeniyle sözlü ihtarda bulunulması belli bir süre verilmesi ve bu süreler dolduktan sonra yasal yöntemlere gidilmesi konusunda yetki verilmiştir. Bu nedenle verilen bu yetkinin dava açma yetkisini de içerdiği kabul edilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'na göre hakimin müdahalesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16/5/2000 gün ve 1194-519 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk dairesinin 28/9/2000 gün ve 7796-9609 sayılı ilamıyla; ( ...Davacı yönetici bağımsız bölüm maliki olmadığına göre, 634 Sayılı Yasa'nın öngördüğü haller dışında, kendisine kat malikleri kurulunca belirli bir konuda özel olarak dava açma yetkisi verilmedikçe kat malikleri adına dava açma hakkı yoktur. 8.3.1998 günlü kat malikleri kurulu kararının 4. maddesinde yer alan "kediler konusunda sözlü ihtarda bulunulacak, belli bir süre verilecek, ancak bu süre dolduktan sonra yasal yöntemlere gidilecektir" biçimindeki hükmün yöneticinin bu konuda dava açması için kat maliklerince yetkilendirildiği biçimindeki bir yoruma elverişli değildir. Bu nedenle davanın husumet yönünden reddi gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalı vekili

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Kat Mülkiyeti kurulmuş olan taşınmazda, kat maliki olan davalının, bağımsız bölümünde ondan fazla kedi besleyerek komşularına verdiği zararın önlenmesi için hakimin müdahalesi isteğine ilişkindir.

Davacının kat maliklerinden olmadığı ve yönetici sıfatıyla bu davayı açtığı dosyada mevcut belgelerden anlaşılmaktadır.

Yöneticinin görevleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde gösterilmiştir. Bu madde ana taşınmazın genel yönetim işlerinin görülmesiyle ilgilidir. Sözü geçen maddenin ( i ) bendinde yöneticinin hangi hallerde icra takibi yapabileceği ve dava açabileceği belirtilmiştir.

Kat maliki olmayan yöneticinin, dava açma yeteneği olmayan bir konuda, dava açması için, kat malikleri kurulu yöneticiye yetki vermişse; yönetici, kat malikleri kurulunun kararını yerine getirmekle yükümlü olduğundan, bu kararı eklemek suretiyle dava açabileceği kabul edilmektedir.

Yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olduğu 634 sayılı Kanunun 38. maddesi hükmü gereğidir. Yönetici ancak kat malikleri kurulunun açık talimatına uygun şekilde hareket edebilir. Yöneticiye kat malikleri kurulu tarafından dava açma yetkisi verilirse, temsilci sıfatıyla dava açacaktır.

Somut olayda, dosyada bulunan 8/3/1998 günlü kat malikleri kurulu kararının 5. maddesiyle "...9 nolu daire sahibi Güleren Öç'e kedileri konusunda sözlü ihtarda bulunulacak, belli bir süre verilecek; ancak, bu süre dolduktan sonra yasal yöntemlere gidilecektir..." şeklinde yöneticiye yetki verildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, bu yetkinin dava açmayı içerip içermediği noktasında toplanmaktadır.

Davacı yöneticinin kat malikleri kurulunun verdiği yetkiyle, davalı eyleminin giderilmesi konusunda davalıya sözlü ihtarda bulunduğu, davalının bu sözlü uyarılara rağmen eylemine devam etmesi nedeniyle noterden ihtar çekmek suretiyle 90 gün içinde eski halin iadesiyle, kedilerin apartmandan dışarı çıkarılmasını istediği; buna rağmen davalının kedi beslemeğe devam ettiği anlaşılmaktadır. Vekil sıfatıyla kat malikleri kuruluna karşı sorumlu olan davacı yönetici için sözlü ihtar ve yazılı ihtarnameden başka bir yöntem kalmadığı, son başvurulacak yolun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı hakimin müdahalesini istemek olduğu, yukarda anlatılan gelişmelerin son halkası olan dava açma prosedürünün, yasal yöntemlerden en başta geleni olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı yöneticinin kat malikleri kurulunun temsilcisi sıfatıyla davayı açtığı, böylece aktif dava ehliyetinin bulunduğu saptandığından, bu gerekçenin ilavesiyle, sonucu itibarıyla doğru olan direnme kararının onanması gerekir. Ne var ki, işin esasına yönelik temyiz itirazları Özel Dairesince incelenmemiştir. Bu durumda temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Dairesine gönderilmelidir.

SONUÇ : Direnme kararının yukarda açıklanan nedenlerden dolayı ONANMASINA ve isin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 18. HUKUK DAİRESİNE, gönderilmesine, 4/7/2001 gününde, oyçokluğu ile karar verildi.
Old 30-03-2007, 18:30   #4
parçalı bulutlu

 
Varsayılan

Daire:18
Tarih:10.07.1995
Esas No: 1994/5865
Karar No:1994/11183
Kaynak:YKD. EKİM 1995
İlgili Maddeler:634 SK 28
İlgili Kavramlar:APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK
Karar Metni: Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen yönetil planı, bütün kat maliklerini, onların külli ve cüzi haleflerini de bağlayıcıdır. Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde HAYVAN beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslenmesi mümkün değildir.
Old 30-03-2007, 20:32   #5
üye14072

 
Varsayılan

bu davayı açarsanız,
babamı razı edip
köpeğin avukatlığını yapması için göndermezsem bana da elif demesinler.

elif öztürk
kocaeli
atafen a
Old 31-03-2007, 11:22   #6
halit pamuk

 
Varsayılan

Sevgili Elif,

Ne dersin, baban bu davayı kazanabilir mi?

A. koray
Iğdır
Old 19-04-2007, 12:01   #7
av-gülen

 
Varsayılan Apartmanda köpek beslemek

Saygılar , benim sorum apartmanda kat maliklerinden birisi evcil köpek besliyor , komşuların iki tanesi çok rahatsızlık duyduklarını toplantıda ifade ediyorlar. Karşılıklı biraz zıtlaşma yaşanıyor , imza toplanmasına karar veriliyor . Kat malikleri Kanunun da somut bir düzenleme yok , genel olarak rahatsızlık boyutuna ulaşmaktan söz edilmiş. Hayvan beslemeyle alakalı detaylı bir Yargıtay kararı var ise paylaşırsanız sevinirim...
Old 19-04-2007, 12:34   #8
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bu konu, komşuluk hukukuna göre çözülmelidir.
Aşağıdak iki karar yolluyorum, biri doğrudan evcil hayvan beslemek ile ilgili, diğerinde ise komşuluk hukuku ile ilgili genel ilkeyi bulmanız mümkün.

Saygılar.


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 1992/13261

K. 1993/1653

T. 15.2.1993

• KAT MÜLKİYETİ ( Oturduğu Dairede Köpek Beslenmesinin Yasaklanması Talebi )

• EVDE KÖPEK BESLEMEK ( Yönetim Planında Bu Konuda Yasak Bulunmaması )

• YÖNETİM PLANI ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Rahatsız Etmeme Koşulunun Kanıtlanması )

• RAHATSIZ ETMEME KOŞULU ( Rahatsızlık Verip Vermediğinin Kat Maliklerinden Tanık Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )

• KAT MALİKLERİ ( Dairesinde Köpek Besleyen Malikin Diğer Maliklerin Rahatsız Olmadığını İspatlaması )

634/m.18, 28


ÖZET : Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığına göre Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etmeme koşulunun kanıtlanması gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde kiracı davalının oturduğu dairede köpek beslenmesinin yasaklanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Mahkemece dava, evde beslenen köpeğin her halükarda komşuları rahatsız edeceği gerekçesi ile kabul edilmiştir.
Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığına göre Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasında yazılı "rahatsız etmeme" koşulunun kanıtlanması gerekir. Köpek, evcil bir hayvan olup günümüzde bir çok ailenin beslediği hayvanlardandır. O nedenle köpeğin bizatihi varlığının rahatsız edici bir unsur olarak kabulü mümkün değildir.
Mahkemece, dava dilekçesinde tanık deliline de dayanıldığı dikkate alınarak tarafların süresinde göstereceği tanıkların dinlenmesi ve bu şahadet dikkate alınarak köpeğin komşuları rahatsız edip etmediği saptanıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
Köpeğin rahatsız verip vermediği konusunda hiç bir tanık dinlenmeden yazılı olduğu şekilde hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.2.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/3505

K. 2006/5212

T. 5.5.2006

• KEŞİF ( Davacının Davalıya Ait Taşınmazdaki Ağaç Dal ve Kökleri İle Gölgesinin Taşınmazındaki Ekili Bitkilerine Zarar Verdiğini İleri Sürerek Ağaçların Kesilmesini Talebi - Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Yerinde Keşif Yapılması Gereği )

• KOMŞU TAŞINMAZDAKİ AĞAÇ DAL VE KÖKLERİNİN ZARAR VERDİĞİ İDDİASI ( Yerinde Keşif Yapılarak Taraf Taşınmazlarının Konumu Nitelikleri Yöresel Örf ve Adetler Özellikle Teknik Tarım Kurallarına Göre Davacının Bir Zararının Doğup Doğmadığı Tespiti Gereği )

• KOMŞULUK HUKUKU ( Hakimin Komşuların Hoşgörü Sınırlarını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptayarak Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulmak Kaçınılmaz Müdahaleleri Yapmak Suretiyle Özverileri Denkleştirmesi Gereği )

• UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Zararın Tazmini Yönünde Bilimsel ve Gerekçeli Rapor Alınarak Önerilen Önlemlerden Olaya En Uygun Düşeni ve Adil Olanı Seçilmesi Gereği - Komşuluk Hukuku )

4721/m.683,737,740,741

ÖZET : Bir toplumda birlikte yaşama olanağı sağlayan insancıl, gerçekçi zorunlu temel hukuk kurallarına göre, somut olayın özelliğini, taşınmazların konumlarını, kullanma amaçlarını, niteliklerini, yöresel örf ve adetleri, toplumun doğal ihtiyaç ve gerçeklerini gözönünde bulundurarak, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları olağan katlanma ve hoşgörü sınırlarını aşan bir taşkınlığın bulunup bulunmadığını saptamak, zararı giderici önlemlerden en uygununu bulmak, kaçınılmaz müdahaleleri yapmak suretiyle özverileri denkleştirmek durumunda olan hakim tarafından, zararın niteliği, kapsamı ve ne surette giderileceği yönünde taraf delilleri toplandıktan, gerektiğinde yerinde keşif yapıldıktan sonra uzman bilirkişilerden bilim ve tekniğe uygun gerekçeli rapor alınması zorunludur.
Davacının, davalıya ait taşınmazdaki ağaç dal ve kökleri ile gölgesinin taşınmazındaki ekili bitkilerine zarar verdiğini ileri sürerek ağaçların kesilmesini talep ettiği davada, mahkemece, uzman bilirkişi kurulu aracılığı ile yerinde keşif yapılarak taraf taşınmazlarının konumu, nitelikleri, yöresel örf ve adetler, özellikle teknik tarım kurallarına göre davacının bir zararının doğup doğmadığı, zararın saptanması durumunda zararın tazmini yönünde bilimsel ve gerekçeli rapor alınmalı, önerilen önlemlerden olaya en uygun düşeni ve adil olanı seçilmeli, sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada; davacı, kayden maliki olduğu 586 ada 157 parsel sayılı taşınmazına komşu davalının sınırına diktiği kavak, fındık ve meyve ağaçlarının kök ve dallarının arazisine geçmek ve gölge yapmak suretiyle zarar verdiklerini ileri sürüp Türk Medeni Kanununun 740 ve 741. maddeleri çerçevesinde karar verilmesini ve zarar veren ağaç, dal ve köklerinin kaldırılmasını istemiştir.
Davalı, davacının talebi üzerine yapılan tespitte, halen tecavüzünün olmadığı, ancak ileride ağaçları büyüdüğünde tecavüzünün olabileceğinin bildirildiğini; muhtemel duruma göre dava açılamayacağını, fiili olarak dava şartının gerçekleşmediğini belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının sınırı boyunca dikmiş olduğu meyve ağaçlarının köklerinin davacının taşınmazı üzerinde bulunan bitki örtüsüne zarar verdiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; tetkik hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı taşınmazındaki ağaç köklerinin ve gölgesinin 157 parsel sayılı taşınmazındaki ekili bitkilerine zarar verdiğini ileri sürüp ağaçların kesilmesi isteğinde bulunmuştur.
Mahkemece, davalıya ait ağaçların kesilmesine karar verilmiştir.
Bilindiği üzere; çağdaş hukuk sistemlerindeki tanımıyla mülkiyet: geniş haklar, buna bağlı yetkiler ile birlikte bazı ödevlerin oluşturduğu bir hukuksal kurumdur. Başka bir söyleyişle, mülkiyet, tanıdığı geniş hak ve yetkilerin yanında bazı ödevler de yükleyen bir ayni haktır. Medeni Kanunun 683. maddesinde, ""Bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir."" hükmü getirilmek suretiyle mülkiyet hakkının kanunla kısıtlanabileceğine işaret olunmuştur. Bu doğrultuda olmak üzere, taşınmaz malikini komşusuna zarar verebilecek her türlü taşkınlıklardan kaçınmakla yükümlü kılan aynı Kanunun 737. maddesi, komşuluk ilişkilerinden doğan zorunlu çıkar çatışmalarını düzenlemiş, bir arada yaşamak durumunda olan, komşu taşınmaz maliklerinin ekonomik, sosyal çıkarlarını dengede tutabilmek için onlara katlanma ve kaçınma ödevleri yüklemiştir.
O halde, bir toplumda birlikte yaşama olanağı sağlayan insancıl, gerçekçi, zorunlu temel hukuk kuralına göre, hakim; somut olayın özelliğini, taşınmazların konumlarını, kullanma amaçlarını, niteliklerini, yöresel örf ve adetleri, toplumun doğal ihtiyaç ve gerçeklerini gözönünde bulundurarak, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları olağan katlanma ve hoşgörü sınırını aşan bir taşkınlığın bulunup bulunmadığını saptama, zararı giderici önlemlerden en uygununu bulma, kaçınılmaz müdahaleleri yapmak suretiyle özverileri denkleştirme durumundadır.
Bunun için de zararın niteliği, kapsamı ve ne surette giderileceği yönünde tarafların tüm delilleri toplandıktan, gerektiğinde yerinde keşif yapıldıktan sonra uzman bilirkişilerden bilim ve tekniğe uygun gerekçeli rapor alınması zorunludur.
Somut olaya gelince, 157 sayılı parselin davacıya, kuzeyinde yer alan 160 nolu parsel ile güneyinde yer alan 460 nolu parsellerin ise davalıya ait olduğu kayden sabittir. Davalının diktiği ağaçların kendi mülkiyet alanında kaldığı da tartışmasızdır.
Ancak, dava açılmadan önce yaptırılan tespitte dinlenen ziraatçi bilirkişi davalı tarafından dikilen ağaçlar bakımından muhtemel zarardan sözettiği halde ilk keşifte dinlenen Ziraat Mühendisi Olcay, davalının ağaçları sık biçimde diktiğini, bu durumun davacı taşınmazının tarım arazisi olarak kullanılmasını engellediğini, aynı bilirkişi 31.03.2004 günlü raporunda da ağaçların kök ve gövde gelişmeleri gözönüne alınırsa yıllar sonra davacı taşınmazının tarımsal açıdan etkileneceğini rapor etmiş, önlemler konusunda net bir görüş bildirmemiş, ikinci kez yapılan keşifte dinlenen Ziraat Mühendisi Erkan da, sınıra dikilen ağaçların büyümesi ile oluşacak zararların giderilmesi için mevcut fidanların sökülüp uygun seviyede dikilmeleri gerektiğini bildirmiştir.
Görüldüğü gibi, raporlarda muhtemel zarardan sözedilmekte ve raporlar birbirleriyle çelişki arzetmektedir.
Türk Medeni Yasasının bu tür uyuşmazlıklara çözüm getiren 740. maddesi, "bir ağacın dallarının ve köklerinin komşunun mülküne geçip zararına sebebiyet vermesi" halinde, ağaçların kesilmesinin istenebileceğini hükme bağlamıştır. Bu maddenin uygulanabilmesi için zararın oluşması şarttır. İleride oluşacak muhtemel bir zararın giderilmesi istenemez.
Hal böyle olunca, mahkemece uzman bilirkişi kurulu aracılığı ile yerinde keşif yapılarak bilirkişilerden, yukarıdaki ilkeler uyarınca, taraf taşınmazlarının konumu, nitelikleri, yöresel örf ve adetler, özellikle teknik tarım kurallarına göre davacının bir zararının doğup doğmadığı, zararın saptanması durumunda zararın giderimi yönünde bilimsel ve gerekçeli rapor alınması, önerilen önlemlerden olaya en uygun düşeni ve adil olanı seçilip ona hükmedilmesi gerekirken, çelişkili raporlara itibar edilerek, davalının mülkiyet alanındaki tüm ağaçların dipten kesilmeleri sonucunu doğuracak şekilde ve komşular arasında yarar dengesi kurulmasına ilişkin ilke gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMY'nin 428. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın temyiz edene iade edilmesine, 05.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 19-04-2007, 13:08   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-gülen
Saygılar , benim sorum apartmanda kat maliklerinden birisi evcil köpek besliyor , komşuların iki tanesi çok rahatsızlık duyduklarını toplantıda ifade ediyorlar. Karşılıklı biraz zıtlaşma yaşanıyor , imza toplanmasına karar veriliyor . Kat malikleri Kanunun da somut bir düzenleme yok , genel olarak rahatsızlık boyutuna ulaşmaktan söz edilmiş. Hayvan beslemeyle alakalı detaylı bir Yargıtay kararı var ise paylaşırsanız sevinirim...

Sayın av-gülen,

Mevcut bir forum olduğu için sorunuzu buraya taşıdım. Yukarıdaki kararlar yeterli değilse, aşağıdaki linkte de aynı konu tartışılmış...

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...hlight=k%F6pek

Saygılarımla
Old 19-04-2007, 14:03   #10
Av. BNK

 
Varsayılan

Apartman yönetim planında aksine hüküm varsa ve kat malikleri kurulu kararı ile de yasaklanmışsa davayı açabilirsiniz. Ancak daha sessiz ve sevimli bir köpek alması konusunda da uzlaşmanızı tavsiye ederim.
Old 15-07-2007, 10:09   #11
KIRLANGIÇ

 
Varsayılan

bahçeli müstakil evlerin bulunduğu bir sitede site yönetim kurulu kararına rağmen köpek kedi beslenebileceğine dair bir yargıtay kararı var mı
Old 15-07-2007, 12:29   #12
ecesaka

 
Varsayılan

Evcil Hayvanlar ve Hukuksal Sorunlar (İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat)(İstanbul Barosu Dergisi Mart/Nisan, Sayı:2007/2, Cilt 81, syf:601)

"... bu tip davalarda genelde karşımıza çıkan somut durum hayvanın varlığından çok aslında komşuları ile bir biçimde apartman yaşayışı içinde hayvan sahibi arasında geçimsizlik olmasıdır..."

"... Kimsenin sahip olduğu hayvanın ihtarname ile ya da site veya apartman olağan toplantısında alınan kararla ya da belediye zabıtasının kararı ile ya da imza toplanarak TAHLİYE EDİLMESİ mümkün değildir. Tahliye edilecek hayvan için mutlaka mahkemeden karar alınması şarttır...."

"TMK 737. maddesi; taşınmaz maliki ya da kullananını, komşusuna zarar verecek her türlü davranışlardan kaçınmakla yükümlü tutmuş ve komşular arasındaki birtakım çıkarları dengede tutabilmek için, her komşunun bazı davranışlardan kaçınma ve bazılarına katlanma ödevleri ile yükümlü kılmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrası ile de, "özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel örf ve adete göre, komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık verme"yi yasaklamıştır."

"Sorunun çözümsüzlüğüne neden olan apartman yönetim planı:
Mahkemelere ev hayvanlarının tahliyesi için davalarda adeta standarta dönüşmüş olan uygulama, tapudan apartman yönetim planını getirtilerek orada yasak hüküm olup olmasına göre değişmektedir. Apartmanda bulunan tüm kat malikleri toplanıp hayvandan şikyet etmediklerini yzılı olrak beyan etseler ya da tanık olarak ifade verseler bile yıllar önce tapuya bir şekilde dercedilmiş apartman yönetim planının bu yasağını aşamamaktadırlar. Bir diğer deyişle, apartman ya da site yönetim planında kimi durmlarda "kedi, köpek, tavuk, keçi vs. hayvan beslenemez" ibarelerinin bulunması mahkemelerin bu kadar kolay tahliyeye karar vermelerine neden olmaktadır.

Bu konudaki görüşüm mahkemelerin ve Yargıtay 18. HDnin doğrudan bu maddeye bakarak karar vermelreinin vicdani ve hakkaniyete uygun olup olmadığıdır. Çünkü orada belirtilen yasak maddesi ev ve süs hayvanı olmayan yabani ya da çiftlik haybanları içindir. Düşünün ki evinde tavuk besleyenler, inek besleyenler hatta yabani hayvan besleyenler vardır. Bu maddeyi evinde kuş, kedi, akvaryum balığı besleyenlere kadar uygulamak isteyen ve bu nedenle komşusunu sırf bu "yumuşak karnı" nedeniyle tahiyeye zorlamak isteyenler kanunun arkasına dolanmaktadır..."

"... Açıkçası kmse de ev satın alırken tapudaki yönetim planını detaylı olarak inceleyip bakmaz. Çünkü ileride böyle bir maddenin koz olarak aleyhinde kullanılacağını da öngöremez. Mahkemeler de ne yazık ki buradaki hayvan beslenemez yasağını çok geniş ve "sert" olarak yorumlamaktadır...."
Old 15-07-2007, 12:44   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın bor

Aşağıdaki linkte bahçesiz yerler hakkında bilgiler var. Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanırken bahçeli-bahçesiz ayırımı yapılmaz kanısındayım.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3793

Saygılarımla
Old 14-05-2008, 19:38   #14
ipekasnuk

 
Varsayılan

Bu konu ile ilgili detaylı bir sorum var. Bir sitede maliklerden biri önce bahçede sahipsiz kedilerin beslenmesi nedeni ile rahatsız olduğundan bahisle site yönetimi aleyhine sahipsiz kedilerin sitre dışına çıkartılması ve bu hayvanlara su ve yemek verilmemesi talepli dava açıyor . Dava sürerken davacı olan şahıs site yöneticisi seçiliyor. Bu esnada davalı sıfatı taşıyan site döneytimi hiçbir delil sunmuyor , savunma yapmıyor. Dosya numarası ise kat maliklerinden saklanıyor. Dava site yönetimi aleyhine sonuçlanıyor ve temyiz edilmiyor!! Temyiz süresi geçtikten sonra yeni yönetici ve eski davacı kararı kat maliklerine gönderiyor. Bu karar doğrultusunda kedileri toplamayan!! güvenlik şirketi ile başkaca ve mesnetsiz iddialar nedeni ile sözleşme fehediliyor. Anlaşılacağı üzere iş inada biniyor. Bu esnada usulsüz olarak yapılan bir takım harcamalar da var. Ancak genel kurul usulünce duyurulmadığından ve muhalif sayısı az olduğundan sıkıntı çözülemiyor.
Bu özetin sonrasında öncelikle site yöneticisi ile kat malikleri arasında vekalet ilişkisi oldğu kabul edilebilirse vekaletrin kötüye kullanımından bahsedilebilir mi?
Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak ne yapılabilir?
Şimdiden teşekkürler
Old 07-06-2013, 20:54   #15
zizou21

 
Varsayılan

Apartman yönetim planında bağımsız bölüm ve eklentilerinde evcil hayvan beslenemez maddesi var. Bu durumda evcil hayvan beslenmesi konusunda kat malikleri kurulundan izin alındığına dair bir belge ibraz edilmesi halinde sorun çözümlenmiş olur mu?

;
Old 08-06-2013, 00:00   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zizou21
alındığına dair bir belge ibraz edilmesi halinde sorun çözümlenmiş olur mu?
;
Eğer şimdi ya da sonradan bir malik evcil hayvan beslenmesine karşı çıkar da dava açarsa alınan izin işe yaramaz. Yapılması gereken işlem Yönetim Planı'nı değiştirmektir.

Saygılarımla
Old 08-06-2013, 09:12   #17
zizou21

 
Varsayılan

'Ana gayrimenkulün yönetim planının 9/e maddesinde kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe, ana gayrimenkulün bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde köpek beslenmesi yasaklanmış bulunduğundan, mahkemece bu yönetim planının sözü edilen hükmü uygulanarak davanın kabulü gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.'
Bir müvekkil böyle bir davayla karşı karşıya. Eğer yönetim planında yukarıdaki kararda belirtilen 'kat malikleri kurulunda müsaade edilmedikçe' şeklinde bir ibare varsa, kat malikleri kurulu toplantısı ile izin alınması yoluna gidilebilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çok Çok Acİl Balikesİr kağanulaş Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 3 28-09-2009 13:03
işyerinde köpek saldırısına uğranması nedeniyle işçinin tazminat davası açması Fatma KAPUÇAM Meslektaşların Soruları 4 19-03-2007 19:07
Komşuya Köpek Davası!! Kemal Yıldırım Hukuk Haberleri 1 12-01-2007 08:54
Yeni yıla evde girmenin bedeli nigartp Site Lokali 0 27-12-2006 13:39
Apartmanda Köpek Beslemek İdilaa Hukuk Soruları Arşivi 7 03-07-2005 08:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05730700 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.