Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma ,maddi tazminat, kusur

Yanıt
Old 29-03-2007, 16:12   #1
KAANKAL

 
Varsayılan boşanma ,maddi tazminat, kusur

açmış olduğum boşanma davasını mahkeme reddetti.Yargıtay eşlerin kusurunun eşit olğunu ve birlikte yaşamalarının kanunen mümkün olmadığından bahisle kararı bozdu.Bozma kararı üzerine mahkeme boşanmaya karar verdi fakat maddi ve manevi tazminat taleplerimizi reddetti.Müvekkilimin kendine ait bir evi var.ev hanımı ve beynindeki tümör nedeni ile ameliyat oldu. sağ gözü görme yeteneğini kaybetti.Doktor raporunu mahkemye sunduk. Kocanın maddi durumu iyi. Manevi tazminat için daha fazla kusur şart.
1- Manevi tazminat için gerekli olan şartlar maddi tazminat için de geçerli mi?
2-Maddi tazminat kadının ekonomik geleceğini korumak amaçlı değil mi?Olaydaki gibi kadının hayati risklerinin olması önemli değil mi?
3-Bu yönden temyiz ettiğim takdirde bir netice çıkar mı?
Old 29-03-2007, 16:29   #2
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1778
K. 2004/2441
T. 1.3.2004

• BOŞANMA DAVASI ( Az Kusurlu Eş Lehine Maddi ve Manevi Tazminata ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedileceği )

• AZ KUSURLU EŞ LEHİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Boşanma Davasında )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Boşanmada Az Kusurlu Eş Lehine )

• HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanmada Az Kusurlu Eş Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Sonucu Yoksulluğa Düşecek Olan Kadın Lehine )

• NAFAKA TALEBİ ( Boşanma Sonucu Yoksulluğa Düşecek Olan Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )

4721/m.4,174/1-2
818/m.42,44


ÖZET : 1- Boşanmaya yol açan olaylarda karısını birçok kez döven davalı koca tam kusurludur. Diğer taraftan davacı eş de evi terk ettikten sonra kocasının barışma girişimlerini kabul etmemiştir. Boşanma sonucu az kusurlu davacı eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak, davacı yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Öte yandan boşanmada ağır ve eşit kusurlu olmayan davacı taraf için, boşanmaya sebep olan olaylar kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğinden hakkaniyet prensibi de gözönünde bulundurularak uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Yine Davacı kadının yoksulluğa düşeceği anlaşıldığından, lehine uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Boşanmaya yol açan olaylarda karısını birçok kez döven davalı koca tam kusurludur. Davalı tanığı Nalan'ın davacının kocasına hakaret ettiğine yönelik ifadesinde geçen olayın zaman ve saiki açıklanmadığından hükme dayanak oluşturmaz. Kaldi ki; davalı tanıkları Suha ve Murat'ın ifadelerinden, davacının evi terk etmesinden sonra, davalının barışma girişiminde bulunduğu karısının eve dönmesini istediği de anlaşılmaktadır. O halde koca tarafından hoşgörüldüğünün kabul edilmesi gereken bir olay nedeniyle davacı kadına kusur yüklenmesi doğru değildir.

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak davacı yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

2-Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacının ağır yada eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları ( TMK. 4 BK. 42,43,44,49 ) dikkate alınarak davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

3- Davacının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası takdir edilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, 01.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

----------------------------------------------

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4703
K. 2004/5849
T. 5.5.2004

• BOŞANMA DAVASI ( Bir Yıl Ayrılık Kararı Verilen Dosyada Tarafların Eşit Kusurlu Oldukları Kabul Edildiğinden Eşit Kusurlu Eş Lehine de Tazminata Hükmedilememesi )

• TAZMİNAT ( Eşit Kusurlu Eş Yararına Tazminata Hükmedilememesi )

• EŞİT KUSUR ( Eşit Kusurlu Eş Yararına Tazminata Hükmedilememesi )

4721/m.172,174,
ÖZET: Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kadının tüm, davacı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Bir yıl ayrılık kararı verilen 2000/212 esas sayılı dosyada tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmiş, hüküm temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. ( TMK.172/son ) Bundan sonra tarafların kusur durumlarını etkileyen yeni bir olayın varlığı da kanıtlanmamıştır. Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez. ( TMK.174 ) Davalı kadının tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün 2.bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, 05.05.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


-------------------------------------------------------------

• MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Mevcut Veya Beklenen Bir Menfaati Haleldar Olan Kusursuz Yada Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Miktarda İsteyebileceği )
Old 29-03-2007, 16:32   #3
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

aile hukuku çalışma grubunundan av.Habibe Yılmaz Kayar'ın başlattığı, "Maddi -Manevi Tazminat Yargıtay Kararları" başlığı altında daha fazla yargıtay kararına ulaşabilirsiniz. bende yukarıdaki kararları ordan aldım zaten. kolay gelsin iyi çalışmalar
Old 29-03-2007, 21:34   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

"Davacı ile eşit kusurlu olan eş yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilemez ( TMK md. 174) O halde davalının tazminat isteklerinin reddi gerekirken , yazılı şekilde maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır "
2.HD. 01.10.2004 Tarih 2004/13250 E. 2004/14264 ( Mustafa ŞİEMŞEK 2.HD.Tetkik Hakimi , Aile Mah.sinin Görevine Giren Davalar 2005, sh: 360)
Old 29-03-2007, 23:02   #5
Avukat Canip Kazan

 
Varsayılan

Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilemz. Hemfikiriz. Fakat her iki tarafta da kusur olması eşit kusur mudur? Kusurun eşitliğini tespit etmek bu kadar kolay mı? Kusurun eşitliği yazı tura atarken paranın dik gelmesi ihtimali kadar bence!
Old 30-03-2007, 10:40   #6
recepbarlas

 
Varsayılan

Mahkeme bozma kararına uyduğundan usuli kazanılmış hak doğar.Bu durumda eşit kusurlu olduğu kesinleştiğinden tazminat ödenmez.Ancak mal rejimine dayalı bir hak varsa onu talep edebilirsiniz.
Old 30-03-2007, 11:28   #7
KAANKAL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.can
Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilemz. Hemfikiriz. Fakat her iki tarafta da kusur olması eşit kusur mudur? Kusurun eşitliğini tespit etmek bu kadar kolay mı? Kusurun eşitliği yazı tura atarken paranın dik gelmesi ihtimali kadar bence!
Sayın CAN , Fikirlerinize aynen katılıyorum.Öyleki yargıtay bozma kararında kadının kocaya hakeret ettiğini , kocanın da kadını evden kovduğundan bahisle iki tarafın kusurunun birinin diğerinden üstün tutmanın mümkün olmadığından bozmuştur. Dosyada bizim sadece tarafların yan komşuları olan bir tanığımız vardı.Oda kocanın devamlı kadını dövdüğünü,evden devamlı kadının dövüldüğünden dolayı bağırma sesleri geldiğini, en son tarihte kocanın kadını tekmeleyerek evden kovduğunu hakaretler ettiğini bu olaya birebir şahit olduğunu söyledi.Karşı taraf kocanın tanıkları ise babayla birlikte yaşayan müşterek reşit çocukları, annelerinin geç kalktığını babalarına hakaret ettiğini söylediler. Böyle bir durumda çocukların tarafsızlığının kuşku içinde olması, kocanın başkalarının yanında hakaret etmesi, tekmeleyerek evden kovması ile kadının sadece hakaret etmesinin kusur açısından aynı kefeye konulması durumunda kusurun eşit olduğundan bahsetmek mümkün değildir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Maddi tazminat ve tesbit davası genç osman Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 10 31-05-2012 11:44
boşanma maddi ve manevi tazminat av.asen öznur Meslektaşların Soruları 2 28-02-2009 17:21
maddi-manevi tazminat olcsvl Meslektaşların Soruları 5 14-05-2007 13:56
Deniz hukuku : taşıyanın sorumluluğu altında teknik kusur ile ticari kusur curto Hukuk Soruları Arşivi 0 18-04-2006 23:51
Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat sumru Hukuk Soruları Arşivi 4 17-10-2003 11:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03150010 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.