Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Acil iş kazasına ilşkin dava dilekçesi örneği ve bu durumla ilgili yargıtay karaı

Yanıt
Old 15-03-2007, 13:20   #1
Nesrin D.

 
Varsayılan Acil iş kazasına ilşkin dava dilekçesi örneği ve bu durumla ilgili yargıtay karaı

Gıda işi yapan bir şirkette çalışan br kadın, şirketin gönderdiği ordu evinin mutfağında kaygan zeminde ayağı kayıyor ve düşüyor.11 gün hastanede yatıyor.45 gün istirahat raporda belirtiliyor ve iş göremezlik raporu alıyor.
şimdi bunun iş kazası olduğunu haklı göstermek için dava dilekçesine ne yazabiliriz.
Bu konuda çok acil bir dava dilekçesi örneği ve bu ve buna benzer bir durumun iş kazası olduğuna ilişkin ve talebi haklı gösterir yargıtay kararı gönderebilen olursa çok sevinirim.
Saygılar.............
Old 15-03-2007, 13:40   #2
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

HD 21 <> E: 2001/3111 <> K: 2001/3240 <> Tarih: 25.04.2001

* İŞ KAZASI

506 sayılı Yasanın 11. maddesine göre, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işyerinden başka bir yere gönderilme nedeniyle meydana gelen zararlandırıcı olaylar, iş kazası olarak kabul edilir. Davacı murisinin, işveren tarafından verilen talimatla, mermer işlerinin ölçüsünü almak üzere gönderildiği yerden, işyerine gelirken kaza geçirdiği anlaşıldığına göre, olayın iş kazası sayılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

(506 s. SSK. m. 11)

Davacılar, murisi Mehmet Şirin T´ın 29.9.1999 tarihinde iş kazası sonucu öldüğünün tesbitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Karagün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Mahkemece davanın iş kazası olmaması nedeniyle reddine karar verilmişse de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Gerçekten davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 11/A (b,c) maddesine göre işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işyerinden başka bir yere gönderilme nedeniyle meydana gelen zararlandırıcı olaylar, iş kazası olarak kabul edilir. Dava konusu olayda davacı murisinin işveren tarafından verilen talimatla Mehmet K. isimli şahsın mermer işlerinin ölçüsünü almak üzere görevlendirildiğine bu işin bitimi sonucu işyerine gelirken kaza geçirdiği görülmektedir. Bu durumda istemin olumlu kabul edilmesi ve olayın iş kazası sayılması gerekirken aksine görüşle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 25.04.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus

Bence olayınızda sigortalının geçirdiği kaza 506 / 11-A'da sayılan hallarden olup işkazasıdır.

Olayla ilgili bilgi ve belgeleri -varsa tanıklar dahil- toplayın.

Kazanın SSK'ya bildirilip bildirilmediğini araştırın. SSK'ya bildirilmişse teftiş dosyasının dava dosyanıza getirlmesini sağlayın. SSK'ya bildirim henüz yapılmamışsa bir dilekçe ile bildirimini sağlayın.

Av. Yüksel Eren
Old 16-03-2007, 12:58   #3
egelihukukcu

 
Olumsuz konuyla ilgili dilekçe-1

.......... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ' NE


DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere .............-TL maddi tazminat, ............-TL iktisadi geleceğinin tehlikeye düşmesinden dolayı uğradığı zarar sebebiyle tazminat, ..............-TL manevi tazminat talebimiz ki toplam ...................-TL' nin kaza tarihi olan ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ........... SSK sicil numarasıyla, ... ustası olarak çalışmakta iken ../../.... tarihinde iş kazası geçirmiş olup, sağ elinin ikinci parmağı kopmuş (distal falanx ampute), % .. oranında malul kalmış, maluliyeti kesinleşmiştir. İş kazasının meydana gelmesinde kusur tamamen davalıya ait olup davalı işveren, ilgili mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranmıştır.

Müvekkilin maluliyeti gündelik işlerini yapmakta iken bile müvekkili zorlamakta olup bu durumun yaşamı boyunca sürecek olması, yapacağı her işte maluliyetinden dolayı kaybettiği beden gücü oranında fazla güç sarf ederek çalışacak olması yani efor kaybı sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunması gereği doğmuştur.

Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

Her ne kadar müvekkilimizin meslekte kazanma gücü kayıp oranı SSK Sağlık Kurulu tarafından % 4.2 olarak tespit edilmiş ve uzuv kaybı açısından bu oran kabul edilebilir nitelikte ise de müvekkilimizin bu kaza sebebiyle ortaya çıkan zararı çalışırken fazla efor sarfetmek zorunda kalmakla sınırlı olmayıp sağ el parmağının kopmuş olması iktisadi geleceğini tehlikeye düşürmüştür. Şöyle ki:

Müvekkil, .... ustasıdır. ..... ustalığı işi, niteliği gereği el becerisini ve ince işçilikleri gerektiren bir iştir. Nitekim kazadan sonra işyerinde çalışmaya devam ettiğinde müvekkilimiz küçük parçaların yerleştirilmesi ve takılması gibi ince işleri yaparken diğer çalışanların yardımına ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle de taraflar arasındaki iş ilişkisi bu şekilde 3 ay bile dolmadan sona ermiştir. Oysa müvekkilimiz ...... ustasıdır. Kendisini bu alanda yetiştirmiş, uzmanlaşmış, geçimini bu şekilde temin etmiştir. Müvekkil, davalı işyerinden ayrıldıktan sonra başvurduğu işyerlerine de, sağ elindeki maluliyet sebebiyle ..... ustalığı yapamayacak olmasından dolayı işe alınmamıştır. Halen de .... ustası olarak çalışamamakta ve iş bulamamaktadır.

Yine müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle 2 ay gibi bir süre tedavi sürecine tabi tutulması, meydana gelen yitikliğin herkesçe görülebilir olması, genç yaşta malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp kendi iş alanı olan motor ustalığı dalında sağ elindeki sakatlık sebebiyle iş bulamaması ve bulamayacak olması, ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme gereği de doğmuştur.

DELİLLER : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, iş kazası tahkikat evrakları (bir kısmı ekte sunulmuştur), meslek odalarından ücret araştırması keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal ve taktiri delil.

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 750.000.000 TL maddi tazminat, 250.000.000 TL iktisadi geleceğinin tehlikeye düşmesinden dolayı uğradığı zarar sebebiyle tazminat, 1.500.000.000 TL manevi tazminat talebimiz ki toplam 2.500.000.000 TL' nin kaza tarihi olan 06/10/1998 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ
Old 16-03-2007, 13:00   #4
egelihukukcu

 
Olumsuz konuyla ilgili dilekçe-2

.......... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ' NE
DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ............-TL maddi tazminat, ..............-TL. manevi tazminat ki toplam ............-TL tazminatın ../../.... tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz davacı, davalı ........ A.Ş 'ne ait işyerinde çalışırken, ../../.... tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasında sakatlanmış ve % 9.3 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malûl kalmıştır.

İşbu kazanın oluşumunda İş Yasası m.73 v.d. maddeleri ile ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve işyerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı işveren % 100 oranında kusurlu bulunmaktadır.

Kazalı işçinin sakatlığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi ; çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak ta manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur.

İHTİYATİ TEDBİR
TALEBİMİZ : Hak ve alacaklarımızın dava boyunca güvence altına alınabilmesi ve dava sonunda infazının sağlanabilmesi için davalı işverenin .............. te bulunan Fabrika arazisi ve binası üzerine İhtiyati Tedbir konulmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

H. NEDENLER : İlgili yasa, tüzük ve yönetmelikler

DELİLLER : İşyerinden İşyeri özlük dosyası, yıllar itibariyle ay ay ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, T.İ.S, )S.S.K'dan (............. sigorta sicil numaralı işçinin iş kazası tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler ), sakatlık oranı ve sakatlık oranına ilişkin belgeler, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirtilen nedenlerle öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne, sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, ...........-TL. tazminatın iş kazası tarihi olan ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....


DAVACI VEKİLİ
umarım işinize yarar,iyi çalışmalar!!!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
dava dilekçesi örneği nerde bulabilirim ismailincel Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 16 17-12-2010 11:51
Lazca Dava Dilekçesi ve dilekçenin geçerliliği halit pamuk Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 30 24-03-2007 21:55
Dava Dilekçesi Tebligatını Almamanın Yolu!!! av.knel Meslektaşların Soruları 5 27-02-2007 13:08
Ölü Kimseye Dava Dilekçesi Tebliği Ap_aydın Meslektaşların Soruları 1 04-11-2004 09:25
İdari Dava Karar Temyizi İçin Dava Dilekçe Örneği LİON Hukuk Soruları Arşivi 1 14-05-2003 13:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04249406 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.