Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tevdi yeri tayininde görevli mahkeme

Yanıt
Old 28-02-2007, 09:15   #1
Defensour

 
Varsayılan Tevdi yeri tayininde görevli mahkeme

Müvekkilim şirket Bursa'da kiraladıkları iş yerinin Ocak 2007 ve Şubat 2007 aylarına ait kira bedellerini mal sahibine gönderiyor ancak mal sahibi kiraları kabul etmiyor. Öncelikle PTT aracılığıyla kira bedellerini konutta teslim olarak gönderdik, noterden ihtarname çekerek gelecek dönemdeki kira bedellerini yatırabileceğimiz bir hesap numarası bildirmelerini ya da ödemeleri yapmamızı istedikleri bir yer belirtmelerini istedim. Ancak karşı taraf buna yanıt vermedi. Bizde temerrüde düşmemek için ödeme yeri tayin ettimek istiyoruz. Tevdi tayini için mahkemeye başvurucam ancak görevli mahkeme mal sahibinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi mi yoksa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi midir?
Old 28-02-2007, 09:36   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Tediye mahalli ile tevdi mahallini birbirine karıştırmamak gerekir.
Mahiyetleri, tatbikleri başka başkadır. Tediye mahalli borçlunun borcunu nerede ödeyeceğidir. Bunu BK.nın 73. maddesi tayin etmiştir.

Tevdi mahalli kararı hukuki varlığını koruduğu müddetçe başka bir anlatımla iptal edilmediği sürece borçlunun tevdi mahalli kararı gereğince yaptığı ödeme İİK'nun 269/c maddesinin öngördüğü koşullarda geçerli bir ödeme sayılır (İİK.m.269/c;Yargıtay,12. HD.,E. 2002/10482,K. 2002/11694,T. 3.6.2002).

Kiracı kiralayanın kira parasını almakta temerrüde düştüğünü şahitle kanıtlayabilir.
(Yargıtay,İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu,E. 1957/23,K. 1959/20,T. 11.3.1959)

OLAYDA;
BK. 73 - Borcun ifa edilmesi lâzım gelen yer, iki tarafın sarih veya zımnî arzusuna göre tâyin edilir. Hilâfına bir şart mevcut olmadığı surette aşağıdaki hükümler tatbik olunur:
1 - Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye alacaklının verme zamanında mukim bulunduğu yerde vukubulur.
2 - Borç muayyen bir şeye taallük ediyorsa bu şey akdin inikadı zamanında bulunduğu yerde teslim olunur.
3 - Bunlardan başka her borç doğumu zamanında borçlunun mukim bulunduğu yerde ifa edilir. Alacaklının ikametgâhında tediye edilmesi lâzım gelen bir borcun ifası borcun doğumundan sonra alacaklının ikametgâhını değiştirmesi sebebiyle ehemmiyetli bir surette güçleşmiş ise borç alacaklının evvelki ikametgâhında ifa olunabilir.

BK.m. 91 - Alacaklı mütemerrit olduğu takdirde borçlu hasar ve masrafları alacaklıya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcundan beraet edebilir. Tevdi edilecek yeri, tediye yerindeki hâkim tâyin eder.
Kolay gelsin
Old 28-02-2007, 09:43   #3
ocean10

 
Varsayılan

öncelikli olarak,yetkili mahkeme kiracının ikemetgahı ve gayri menkulün bulunduğu yerdeki mahkemedir. ancak gönderdiğim karar olayı değişik bir boyuta taşıyor.kolay gelsin ii çalışmalar
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2001/6772
Karar No.
2001/6914
Tarihi
24.09.2001


818-BORÇLAR KANUNU/257/260/73/91
6570-GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN/7


TAHLİYE DAVASI
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE
ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELER
TEVDİ YERİ TAYİNİ


ÖZET
KURAL OLARAK KİRA PARASININ GÖTÜRÜLEREK ELDEN VERİLMESİ VEYA MASRAFI KİRACIYA AİT OLMAK ŞARTIYLA KONUTTA ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKİR. P.T.T.ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELER, MUTLAKA KONUTTA ÖDEMELİ OLARAK YAPILMALIDIR. BUNA UYGUN OLMAYAN ÖDEMELER YASAL DEĞİLDİR. KİRACININ İHTARNAMEDE TANINAN SÜREDE KİRALAYANIN ADRESİNE KONUTTA ÖDEMELİ OLARAK KİRA PARASINI GÖNDERMESİYLE SORUMLULUĞU BİTER. AYRICA TEVDİ YERİ TAYİNİ GEREKMEZ.


DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davalılardan Mehmet Ç. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü:

KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkeme davalılardan Bakiye Çay hakkındaki davanın reddine, Mehmet Çay hakkındaki davanın kabulüne, kira alacağının kısmen bu davalıdan tahsiline karar vermiş, hüküm davalılardan Mehmet Çay tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı,davalının 1.9.1999 başlangıç tarihli şifahi kira sözleşmesi ile kiracı olduğu yerin, aylık 80.000.000.-TL'dan Ocak-Şubat-Mart 2001 ayları kira parası 240.000.000.-TL'yı ödememesi üzerine davalıya 20.3.2001 tarihinde gönderdiği, yasal içerikli ihtarnamenin 23.3.2001 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen sonuç alamadığından temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve dava tarihinde muaccel olan Nisan 2001 ayı kirası ile birlikte 320.000.000.-TL kira alacağının tahsilini istemiştir.

Davalı, aylık kira parasının iddianın aksine, 55.000.000.-TL olduğunu, ihtar konusu aylar kira paralarını 20.4.2001 tarihinde posta havalesi ile gönderdiğini, davacının kabul etmemesi üzerine paranın iade edildiğini, biriktirip topluca üçer aylık ödeme yaptığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, P.T.T. havalesi ile gönderilen kira parasının alınmaması üzerine tevdi mahalli tayini yoluna gidilmediğinden kiralananın tahliyesine, aylık kira parasının 80.000.000.-TL olduğu davacı tarafça kanıtlanamadığından 55.000.000.-TL'dan, ödenmediği iddia edilen aylar kira paraları toplamı 220.000.000.-TL'nın tahsiline karar vermiştir.

Kural olarak kira parasının götürülerek elden verilmesi veya masrafı kiracıya ait olmak şartıyla konutta ödemeli olarak gönderilmesi gerekir. P.T.T.aracılığı ile yapılacak ödemeler, mutlaka konutta ödemeli olarak yapılmalıdır. Buna uygun olmayan ödemeler yasal değildir. Kiracının ihtarnamede tanınan sürede kiralayanın adresine konutta ödemeli olarak kira parasını göndermesiyle sorumluluğu biter. Ayrıca tevdi yeri tayini gerekmez.

Somut olayda, davalı ihtarnamede tanınan sürede istenen kira paralarını P.T.T.aracılığı ile gönderdiğini, davacının almaması üzerine iade edilince topluca ödediğini savunduğuna göre davalıya ödemelerine ilişkin belgelerini ve varsa diğer delillerini sunması için imkan ve mehil verilmesi, ödeme belgeleri üzerinde yukarıda belirtilen kural çerçevesinde araştırma ve inceleme yapılması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının tevdi mahalli tayini yoluna gitmediğinden bahisle noksan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.9.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
itirazın iptalinde görevli mahkeme Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 5 07-11-2008 13:10
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 09:22
ticari iş,görevli mahkeme Av.mdogan Meslektaşların Soruları 3 28-12-2006 09:57
İİK 331 / İİK 346 Görevli mahkeme avunzilekucukoner Meslektaşların Soruları 3 21-04-2006 23:05
Tevdi Yeri Tayini T.S Meslektaşların Soruları 1 18-06-2003 21:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02782106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.