Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adi Takibin İptali( Örnek 7 Yerine 49 Gönderildiyse)/ M.B.B. Suçu Oluşur Mu?

Yanıt
Old 24-02-2007, 17:28   #1
Av. Gediz Eranıl

 
Varsayılan Adi Takibin İptali( Örnek 7 Yerine 49 Gönderildiyse)/ M.B.B. Suçu Oluşur Mu?

Merhabalar;
2004 yılında başlatılmış 49 örnek takip tarafımıza 10 gün önce tebliğ edilmiştir. Yapılan değişikliklerden sonra bunun 7 örnek olması gerektiği nedeniyle takibin iptalini istemek mümkün müdür? Bu takibe karşı mal beyanında bulunmamak suç oluşturur mu? Teşekkürler.
Old 24-02-2007, 17:39   #2
recepbarlas

 
Varsayılan

Takip tarihindeki kanun veya yönetmelik vs uygulanması gerektiğinden 49 gönderilmesi gerekirdi.Ödeme emirleri sonradan değiştiği için geçmişe doğru uygulanmaz. Beyanda bulunmak gerekir.
Old 25-02-2007, 10:54   #3
icra20

 
Varsayılan

Örnek-49 ve Örnek-7 'nin içeriğinde bir farklılık olmadığı müddetçe bence iptal etmek mümkün değildir, Bu nedenlede mal beyanında bulunmamak suçu oluşur.
Old 25-02-2007, 13:03   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

48 örnek takip talebine 7 örnek ödeme emri çıkartılması beklenemez bence. Takip talebi neden 1 örnek değil diyemiyoruz mesela.

Ama mal beyanında bulunma süresini bu aralıkta geçirdik, hak kaybına uğrayacağız diye düşünüyorsuz, kanuna aykırılıktan dem vurup İTM ye süresiz şikayeti deneyin, muhtemelen evrak üzerinde karar verecektir. Acaba yerine merciye müracaat etmekte yarar var.

Saygılarımla...
Old 25-02-2007, 14:29   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
KANUN NO: 2004
İCRA VE İFLAS KANUNU


TÜZÜK, YÖNETMELİK VE YARGITAY KARARLARI

MADDE 14 - (Değişik: 538 - 18.2.1965 / m.10) Bu Kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflâs daireleri ile tetkik mercilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kâğıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte tâyin ve tesbit olunur.


İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ

Madde 2- Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddesi ile 17/2/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Kağıtlar

Madde 19- İcra ve iflas işleri için aşağıda gösterilen basılı kağıtların kullanılması zorunludur:

a) İcra tutanağı ve takip talebi, (Örnek No: 1)
....
....
g) İlamsız takipte ödeme emri, (Örnek No: 7)

Kanun ve Yönetmelik maddeleri çok açıktır. Emredici mahiyettedir, bu nedenle gönderilen ödeme emri usulsüzdür. İcra hakimliği'ne yapılacak şikayetle iptal edilir. Bence yeniden örnek 1 ve örnek 7 hazırlanmalıdır.

Usulüne uygun bir ödeme emri gönderilmediği için, M.B.B. dolayı ceza verilemez.Yasal dayanak yoktur. Ancak şikayet yapılırsa zaten ödeme emri iptal edilip, yeni ödeme emri çıkarılacağı için M.B. süresi yeniden işlemeye başlayacaktır.

Saygılarımla
Old 26-02-2007, 11:25   #6
icracı

 
Varsayılan

Örnek 7 ödeme emrinin altında, uygulamada ki ör. 49'a karşılık gelmektedir, yazmaktadır.
01.06.2005 tarihli resmi gazetede yeni yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sadece örnek numaraları değişmiştir. Borçlunun adresi tetkik sonucu tespit edilmişse, elbetteki dosyada mevcut tebliğ edilemeyen ödeme emri tebliğ edilecektir.
M.B.B. suçuna bir etkisi olacağına inanmıyorum.
Old 27-02-2007, 19:18   #7
Av.Özcan

 
Varsayılan

Mevcut İcra İflas Yönetmeliğinin 116. maddesi "25/05/1965 tarihli ve 12006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır." şeklindedir.

Ayrıca Geçici 1. maddesi "Bu Yönetmelikle değiştirilen defter ve basılı kağıtlar mümkün olduğu takdirde, Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde gerekli sütunlar ilave edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir." hükmünü havidir.

Bu anlamda örnek 7 gönderilmesi gerekip de(Yönetmelik yayım tarihi olan 11/04/2005' ten itibaren) örnek 49 gönderilmiş ise ikisi arasında farklılık olduğundan dolayı örnek 49 iptal edilir. Mal beyanından da mahkumiyet kararı verilemez.İptal ile dayanak belge ortadan kalkmış olacağından bu gerekçe ile ceza verilemez kanaatindeyim.Ancak yeniden gönderilecek olan örnek 7 ile Sn.Ergin' inde belirttiği gibi MB süresi yeniden işleyecektir, tıpkı itiraz süresinin yeniden işleyeceği gibi...

Saygılarımla...
Old 28-02-2007, 07:24   #8
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

FİKRİMCE:
Verilmemesi gerekir ama Alanya İcra Ceza Mahkemesi tarafından verildi, bu nedene de dayanarak yaptığım itiraz Alanya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Alanya İcra Hukuk Mahkemesine yaptığım takibin iptaline dair şikayet -İİK Yönetmeliğinin 19. maddesinie istinaden- ret edildi.Ofise geçince gerekçeli kararı da buraya ekleyebilirim.
Old 28-02-2007, 08:41   #9
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gediz Eranıl
Merhabalar;
2004 yılında başlatılmış 49 örnek takip tarafımıza 10 gün önce tebliğ edilmiştir. Yapılan değişikliklerden sonra bunun 7 örnek olması gerektiği nedeniyle takibin iptalini istemek mümkün müdür? Bu takibe karşı mal beyanında bulunmamak suç oluşturur mu? Teşekkürler.
İcra takibi 2004 yılında yapıldığından size örnek 49 çıkarılması doğrudur zira; icra dosyası eski esaslı olduğundan açıldığı tarihteki yasal hükümlere tabidir.Tamamen yasal bir işlem olduğundan iptali mümkün olmadığı gibi mal beyanında bulunmama halinde bu suç da oluşmaktadır.Mevzuat değişikliğinden sonra açılan bir icra takibinde aynı yanlışlık yapılsa idi iptalle sonuçlanacaktı.İyi çalışmalar
Old 28-02-2007, 11:58   #10
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Alanya İcra Ceza Mahkemesinin 2006/1532 E-2006/1790 K sayılı 21.9.2006 tarihli kararı ile " .... Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2006 E sayılı dosyası celp edilerek incelenmiştir. Ödeme emrinin tebliğine rağmen İİK 74. maddesine göre usulüne uygun mal beyanında bulunmadığı ve borcuda ödemediği icra takip dosyasından da yeterli miktarda haciz yapılmadığı ve şikayetin süresinde olduğu ve atılı suçun subut bulduğu anlaşıldığından sanık hakkında aşağıdaki hüküm kurulmuştur..
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
Sanığın usulüne uygun mal beyanında bulunmadığı suçu sabit olmakla sanığın eyleminden dolayı İİK'nın 337. maddesi gereğince takdiren ON GÜN DİSİPLİN HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA....."

Bu karara karşı yaptığımız ve ödeme emrinin hukuken geçersiz olduğunu, geçersiz olan bir ödeme emrine dayanılarak hürriyeti bağlayıcı ceza -disiplin hapsi olsada- verilemeyeceği, icra müdürünün yanlış ödeme emri gönderimiş olduğunu .... belirterek ayrıntılı bir itiraz yazıp, yasa ve yönetmelik hükümlerinide ekleyerek Alanya 1. Ağır Cema Mahkemesine itiraz ettik.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/363 D. İş esas ve 2006/360 D. İş karar sayılı 6.11.2006 tarihli kararı ile " Usul ve yasaya uygun olarak gerekçelendirilmiş olan Alanya İcra Ceza Mahkemesinin ....... sayı ve .... tarihli kararına yapılan vaki itirazın REDDİNE ..... İDDİA MAKAMININ YAZILI GÖRÜŞÜNE UYGUN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ."

İcra Ceza Mahkemesi yargılamasına başlanmadan önce de icra dosyasına verilmiş olan ancak süreden dolayı ret edilen bir dilekçede de gönderilen ödeme emdinin geçersiz olduğunu, 49 örnek ödeme emrinin gönderilemeyeceğini, Örnek 7 Ödeme emri gönderilmesi gerektiğini, bu durumun emredici bir kural olarak düzenlendiğini belirten bir dilekçe verilmişti.

İcra Hukuk Mahkemesi kararını tebliğ almamışım.alınca bildireceğim.

Saygı ve Dostlukla..
Old 17-10-2008, 09:56   #11
ottomann

 
Varsayılan

sayın meslektaşım fatih bey,

paylaşımınız için teşekkür ederim.
Old 17-10-2008, 11:46   #12
ecesaka

 
Varsayılan

Benzer bir olay bizim de başımıza gelmişti. Alacaklı vekiliydik ve annem dalgınlıkla eski örnek üzerinden takibi başlatmıştı. Haliyle karşı taraf şikayette bulundu. Dava sırasında eski örnek ile yeni örnek arasındaki tek farkın Vergi Kimlik No.'su bulunmaması olduğunu, bunun da sonradan İcra Müdürü'ne yazılı şekilde bildirilerek tamamlattırılabileceği (ki şu anda elimde olmasa da bu yönde Yargıtay kararları mevcut) savunmasını yaptık. Nitekim görülen dava sonunda lehimize karar aldık.

Bu sebeple yine de mal beyanında bulunmanızı öneririm.
Old 17-10-2008, 12:44   #13
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
İcra ve İflas K. Yönetmeliği :

Madde 19 : " İcra ve iflas işleri için aşağıda gösterilen basılı kağıtların kullanılması zorunludur:

..g) İlamsız takipte ödeme emri, (Örnek No: 7)....


Madde 114 : "İcra ve iflas daireleri veya icra mahkemelerinde mevcut defter ve basılı kağıtlardan bu Yönetmeliğe alınmamış olanlar kullanılamaz."

Madde 116- "25/5/1965 tarihli ve 12006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır"

Geçici 1 : "Bu Yönetmelikle değiştirilen defter ve basılı kağıtlar mümkün olduğu takdirde, Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde gerekli sütunlar ilave edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir."


Şekli (usul) hukuklardan icra iflas hukuku ve tali mevzuatının derhal uygulanması gereği nedeniyle, eski 49 no.lu örnek tebliğinin, eğer buna geçici maddedeki gerekli sütunlar ilave edilmemişse, hukuki sonuç doğurmayacağını düşünüyorum.Tabi usul işlemi hukuken geçerlik kazanmışsa, örneğin 49 no.lu örnek daha önce tebliğ edilmişse bu durumda bu örneğe binaen takip yürütülebilir; Ne var ki yeni yönetmelik zamanında tebliğ edilen örnek eğer değişmişse hukuki sonuç doğurmaz kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
zamanaşımına uğramış çek ile yapılacak takibin türü ne olmalıdır altiokebru Meslektaşların Soruları 36 07-07-2012 20:05
borca itiraz ve takibin iptali avukat Meslektaşların Soruları 22 21-09-2011 11:39
takibin yenilenmesi Av. Kader DEMİR Meslektaşların Soruları 6 11-03-2009 16:51
Muvazaa Nedenİyle Tapu İptali mi? Yoksa Tasarrufun İptali mi? SOFTWARE Meslektaşların Soruları 16 22-02-2009 10:18
İTM Şikayet Davasında İlamlı İcrada Takibin Durdurulmasına Karar Verebilir mi? advokat34 Meslektaşların Soruları 8 17-04-2008 14:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04474998 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.