Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Akil Hastasi Tanik

Yanıt
Old 08-02-2019, 17:33   #1
Sinangil

 
Varsayılan Akil Hastasi Tanik

Bir yakınım 2. Evliliğini yaptı. Bu yakınım evlenmeden önce kendisiyle evlenmek karşılığında, evleneceği kişiden evlilik hediyesi olarak ev alıyor.Bu ev 2. Eşi tarafından tapuda satış işlemi olarak gösteriyor. Daha sonra evleniyorlar.Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra anlaşmazlıklar başlıyor. Yakınımın eşi Hata-hile-gabin nedenleriyle Tapu iptal ve tescil davası açıyor. Bu adam Hollanda dan emekli. Bu adamın çocuklarından biri Hollanda dan akıl hastalığı nedeniyle malulen emekli olmuş. Biz bunu sonradan öğreniyoruz.Açılan tapu iptal davasında tek tanık Hollanda’dan akıl hastalığı nedeniyle malulen emekli olmuş bu adam. Biz bu durumda ne yapabiliriz.
Old 09-02-2019, 05:03   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım

Önce Tapu, sonra Nikah…

1. Taşınmaz alım-satım tarihi

2. Evlenme tarihi : ?

Mola..
Old 09-02-2019, 06:03   #3
Sinangil

 
Varsayılan

Sayın üstadım
Taşınmaz alım - satımından 7 gün sonra evleniyorlar. 2014 yılı içinde oluyor bu işlemler. 2016 yılı sonunda da tapu iptal ve tescil davası açılıyor. 2018 yılında da boşanma davası açtılar.Davalar derdest
Old 09-02-2019, 09:43   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Sayın Sinangil,
cevabınız için teşekkür ederim.

1."Taşınmaz alım - satımından 7 gün sonra evleniyorlar."

2."2014 yılı içinde oluyor bu işlemler."
2.1.Taşınmaz alım-satım tarihi ? Resmi Senet (Satış bedeli?)
2.2.Evlenme akdinin tarihi ? ve Tanıklar ?

3."2016 yılı sonunda da tapu iptal ve tescil davası açılıyor."
3.1."Hata-hile-gabin nedenleriyle..."

4."2018 yılında da boşanma davası açtılar..."
4.1. Boşanma gerekçesi ?

Mola
Old 09-02-2019, 14:50   #5
Sinangil

 
Varsayılan

Taşınmaz satış bedeli 40.000 tl. Evin bu günkü değeri 300-400.000 tl civarında.
Evlenme tapu işlemlerinden 7 gün sonra 2014 yılı içinde oluyor.
Akıl hastası tanıktan başka tanık yok.
Boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik
Old 09-02-2019, 15:40   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Çözüme doğru

1.Karı-koca olan taraflar arasındaki tapudaki satış sözleşmesi resmi senetle düzenlenmiştir.

2.Karı-koca arasında evlilik birliği mevcut iken açılmış olan “Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma” iddialarıyla açılmış olan Tapu iptal ve tescil davası, SENETLE İSPAT zorunluluğunun istisnaları (HMK.m.203/ç) kapsamındadır.

a.Aşırı yararlanma (TBK.m.28) - Gabin (BK. m.21)
b.İrade bozuklukları (TBK.m.30 vd.) - Hata ( BK. m.24)
c.Aldatma (TBK.m.36 )- Hile ( BK: m.28)
d.Korkutma (TBK.m.37 vd.) - İkrah ( BK. 29-30 m. )

iddiaları tanıkla ispat edilebilirse de, bu iddiaların gerçekten tutarlı kabul edilip nazara alınabilmesi için “hata, hile, gabin ve ikraha” delalet edecek MADDİ ve HUKUKİ OLGULARIN belirlenip bunlara dayanılması gerekir
(HGK. E. 2000/2-824, K. 2000/817, T. 26.4.2000
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2000-2-824.htm&kw=`Hata-hile-gabin`#fm)

Alıntı:
Sinangil
Alıntı:
Taşınmaz satış bedeli 40.000 tl. Evin bu günkü değeri 300-400.000 tl civarında.
Evlenme tapu işlemlerinden 7 gün sonra 2014 yılı içinde oluyor.
Akıl hastası tanıktan başka tanık yok.
Boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik

Evlilik birliğinin sarsılması (TMK.m.166)
Old 09-02-2019, 16:11   #7
Sinangil

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Metin yanıtlarınız için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim
Old 10-02-2019, 13:26   #8
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

HMK m.257/b'de "yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayan" kimselerin yeminsiz olarak tanıklık yapabileceği öngörülmüştür. Fakat yine de akıl hastalığı derecesinin, doğru bilgi vermesinde ne ölçüde etkili olduğu araştırılabilir.

Ayrıca, evlenmeden bir hafta önce taşınmaz devri evlenme vaadi ile ilişkili olsa bile, devrin bağış gösterilmesi olağan hayatın akışına daha uygun olacağı halde, satış gösterilmesi ve bir miktar ödenmiş olması (gerçekten ödenip ödenmediği !) hususları da irdelenecektir.
Old 11-02-2019, 14:27   #9
para_doks

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2000/2-824
Karar: 2000/817
Karar Tarihi: 26.04.2000


TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - KARI KOCA ARASINDAKİ MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ - SENEDE BAĞLANMIŞ SÖZLEŞME - TARAFLARININ SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN MUVAZAA İDDİASINI ANCAK SENETLE İSPAT EDEBİLMELERİ - HİLE İDDİASI

ÖZET: Davacı koca, davalı kadının kendisini hile ile kandırarak gerçekte bağış olduğu halde satış gibi gösterilerek ihtilaf konusu taşınmazın adına devrini sağladığını; aralarındaki sözleşmenin satış olmayıp bağış olduğunu ileri sürerek muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili talebinde bulunmuştur. Senede bağlanmış sözleşmenin tarafları, o sözleşmeye ilişkin muvazaa iddiasını ancak senet ile ispat edebilir. Tarafların karı-koca olması bu kuralı ortadan kaldırmaz. Hile iddiasının göz önünde bulundurulması için hileye delalet edecek maddi ve hukuki olguların belirlenip bunlara dayanılması gerekir. Davacı bu hususta bir maddi vakıaya dayanmamıştır. Davacı muvazaa iddiasını yazılı delil ile de ispat edememiştir. Davalı tanık dinlenmesine muvafakat etmediğine göre dava reddedilmelidir.


(818 S. K. m. 18, 21, 24, 28, 29, 30) (1086 S. K. m. 290, 293)

Dava : Taraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 15.9.1998 gün ve 1997/604 E - 1998/ 1668 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.4.1999 gün ve 1999/2390-3403 sayılı ilamı ile;

( ...Davacı daire satışı ile ilgili tapu işlemlerinin tarafıdır. Bu nedenle muvazaa iddiasının yazılı delillerle kanıtlanması gerekir. Davacı yazılı delil ibraz etmemiş, davalı da tanık dinlenmesine muvafakat etmemiş bulunduğundan ( HUMY md. 290 ) davanın reddi gerekir. Ne var ki ilk incelemede bu yön gözden kaçmış hüküm maddi hata sonucu onanmış olduğundan davalının karar düzeltme isteminin kabulü, hükmün bozulması gerekmiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Dava, karı-koca arasındaki muvazaa nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı koca, davalı kadınla evlenmeden 2 gün önce davalının kendisini hile ile kandırarak Eskişehir Merkez Yıldıztepe Mah 12 parselde kayıtlı taşınmazda adına kayıtlı 3 nolu bağımsız bölümün 1/2 payını gerçekte bağış olduğu halde satış gibi gösterilerek davalı adına intikalinin sağlandığını; evlilik birliğinin kurulmasından 5 gün sonra da kalan 1/2 payın satışının yapıldığını; taraflar arasındaki sözleşmenin satış olmayıp, bağış olduğunu ileri sürerek muvazaa nedeniyle davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Mahkemece, davalı tarafın tanık dinlenilmesine muvafakat etmemesine rağmen taraf tanıkları dinlenilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

Özel Dairece karar yukarıdaki gerekçelerle bozulmuş, mahkeme "kan-koca ya da sair yakın akrabalar arasındaki işlemin aleyhine getirebilecek kanıtların yazılı belge mahiyetini taşıması şartının aranmasının doğru bulunmadığı" gerekçesiyle önceki kararda direnmiştir.

HUMK. 293/1. maddesi gereğince karı-koca arasında evlilik birliği mevcut iken yapılmış olan hukuki işlemler tanıkla ispat edilebilir. Ancak, HUMK. 290 maddesi gereği senede karşı ileri sürülen hukuki işlemleri senetle ispta zorunluluğu vardır. Senede bağlanmış olan her çeşit iddia, karşı savunma olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler değeri ne olursa olsun tanık ispat olunamaz.

Ancak senetle ispat olunabilir. Senede bağlanmış bir sözleşmenin tarafları, o sözleşmeye ilişkin muvazaa ( BK. 18. m ) iddialarını da HUMK. 290 maddesi hükmü gereği ancak senetle ispat edebilir. Tarafların karı-koca olması 290. maddede anılan kuralı ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmaz. Karı-koca olan taraflar arasındaki tapudaki satış sözleşmesi resmi senetle düzenlenmiş olup, bunun bağış olduğuna ilişkin iddianın da yazılı delille ispat edilmesi gerekmekte olup tanık dinlenemez kaldı ki, 6.5.1997 tarihli 1/2 pay satışı sırasında taraflar henüz evlenmemiş olup, evlilik birliği kurulmamıştır.

Her ne kadar, HUMK. 293/5. maddesi hükmünde yazılı sözleşmede hata ( BK. 24. m ), hile ( BK: 28 m. ), gabin ( BK. 21. m ), ve ikrah ( BK. 29-30 m. ) iddiaları tanıkla ispat edilebilirse de bu iddiaların gerçekten tutarlı kabul edilip nazara alınabilmesi için hata, hile, gabin ve ikraha delalet edecek maddi ve hukuki olguların belirlenip bunlara dayanılması gerekir. Somut olayda davacı hile ile kandırılarak satış işleminin yapıldığını, işlemin gerçekte bağış olduğuna somut bir maddi vakıaya dayanmamıştır. O nedende davacının sat hileye dayanması ve tanık dinlenilmesi için kanuni bir neden sayılamaz Davacı muvazaaya dayanmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere yazılı bir sözleşmenin tarafları, o sözleşmeye ilişkin muvazaa iddialarını da yazılı delille ispat edebilir. Davacı muvazaa iddiasını ispat için yazılı delil ibraz etmemiş, davalı da tanık dinlenilmesine muvafakat etmediği için davanın reddi gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 26.04.2006gününde, oyçokluğu ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 11-02-2019, 14:32   #10
para_doks

 
Varsayılan

Tanık hakkındaki hayal kırıklığınızdan ispat konusunda sıkıntı yaşadığınızı anlıyorum. Buradan hareketle davacının elinde acaba iddiasını ispata yarar bir delil mi var diye sormaktan kendimi alamıyorum...
Old 11-02-2019, 18:53   #11
Sinangil

 
Varsayılan

Üstadım yanıt verdiğimiz için çok teşekkür ederim.Bu tapu iptal ve tescil davasında ben davalı kadın vekiliyim.davacı oğlu ve kızını tanık gösterdi. Oğlu akıl hastalığından dolayı Hollanda da emekli olmuş.bu tanık babasının aslında ölünceye kadar bakma akdi yapmak istediğini ancak benim müvekkil kadının hilesi nedeniyle tapuda satım yapıldığını bu durumu 3 yıl sonra öğrendiklerini mahkemede söyledi.diğer tanıklar dinlenmedi.Duruşmaya gelmiyorlar. İsticvap,keşif ve bilirkişiye başvurulacak.bu tanığın akıl hastası olmadı bu davada bu kişinin beyanlarına dayanılarak karar verilecek olması gibi nedenlerle geçerli midir?
Old 12-02-2019, 10:54   #12
para_doks

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011)
Kanun No: 6100
Kabul Tarihi: 12.01.2011
R.G. Tarihi: 04.02.2011
R.G. No: 27836

Yeminsiz dinlenecekler
*
MADDE 257 - (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:
*
a) Dinlendiği sırada onbeş yaşını bitirmemiş olanlar.
*
b) Yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayanlar.
*
şeklindeki düzenleme ile ayırt etme gücüne sahip olmayanların da tanık olarak dinlenebileceği anlaşılıyor. Buna göre sırf akıl hastalığı tanıklığa engel değil. Ancak hastalığının ne olduğu, derecesi hakimin bu tanık beyanlarına itibar edip etmemesi konusundaki takdirini belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tanik bildirme - ikinci tanik listesi yasagi - islah Av. Karadağlı Meslektaşların Soruları 8 11-09-2018 14:23
Amatem hastasi Zafer1987 Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 2 26-10-2017 14:05
alzheimer hastasi babannem bosanabilir mi? konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 21-03-2015 21:00
Cİnsel İstİsmar SuÇunda MaĞdur Akil Hastasi İse Av.Ayşegül Çoban Meslektaşların Soruları 2 17-02-2011 21:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04062009 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.