Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

birbirine belediyece şuyulandırılan 2 parsel için izalei şuyu davası açılabilir mi

Yanıt
Old 16-01-2007, 15:17   #1
Av.Ufuk

 
Varsayılan birbirine belediyece şuyulandırılan 2 parsel için izalei şuyu davası açılabilir mi

10 parsele ilişkin açtığımız bir izalei şuyu davasında belediyeden gelen yazıda 10 parselin 13 parselle şuyulu olduğu yazılıydı keşfe gittiğimizde bilirkişi şuyulu parsel dava konusu yapıldığında değerinin tespit edilebileceğini belirtti.Biz de 13 parsele ilişkin dava açıp davaları birleştirdik.Tapu müdürlüğü ise parsellerin şuyulu olmadığını belirtti.Parseller metrekare olarak çok küçük tek başına imara göre bina yapılamayacak küçüklükte.Birleştirildiğinde değer kazanıyor.13 parselde müvekkilimin hissesi yok.Belediyenin şuyulandırma yazısına göre bu iki parsel tapuda tek parselmiş gibi ortaklık giderilebilir mi.belediye bir başka yazısında şu an için o bölgedeki imar çalışmalarının askıda olduğunu yazmış.
Old 16-01-2007, 19:04   #2
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Tescil ve şüyuun izalesi: Madde 16 - Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır. Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği takdirde ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir. Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hükümlere tabidir.

Bu maddeye göre belediyeye müracaat etmeyi düşünüyorum.Bu konuda tecrübesi olan var mı acaba.
Old 17-01-2007, 09:20   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

İmar Kanunu Madde 18 – hükmüne göre ; "İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır." 16. Madde şuyulandırmanın (imar uygulamasının ) yöntemi ile ilgilidir.

Mahkemece öncelikle, belediyeden şuyulandırma işleminin kesinleşip kesinleşmediği sorulur. Kesinleşmemişse , işlemin sonucu beklenir. Bkn:
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...3017#post53017

Kesinleşmişse; tapudaki tescil işleminin yaptırabilmesi için taraflara yetki belgesi verilir. (aşağıdaki karar )

Bu şekilde şuyulandırılıp paylı mülkiyet halinde yeniden tesis edilen parselin aynen taksimi istemez. Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenebilir. Paylaşmada şuyulandırılmadan önceki miktar ve pay oranları gözetilir.

Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/3440
K. 1995/3597
T. 3.4.1995
• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
• BELEDİYECE ŞUYULANDIRILMIŞ TAŞINMAZLAR ( Ortaklığın giderilmesi )
743/m.627
ÖZET : Taşınmaz ortaklığının giderilmesi davalarında, tapu kadına göre uygulama yapılır. Bu nedenle, belediyece bildirilen biçimde alınmış şuyulandırma kararının kesinleşip kesinleşmediğinin belirlenmesi; kesinleşmişse, o kesin kararın tapuya gönderilmesi için ilgililere yetki ve önel verilmelidir. Böylece şuyulandırılmış biçimiyle oluşan ve müşterek mülkiyet hükümlerine bağımlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının getirilmesi ve incelemenin o parselin tapusundaki miktar, paydaş ve pay oranlarına göre yapılması gerekir. Şuyulandırma kesinleşmiş fakat henüz tapu siciline geçirilmemiş ise tasarrufa ilişkin işlem sonucunu doğuracak bu dava için şuyulandırma durumunun tapuya tescil edilmesi zorunluluğu gözönünde tutulmalıdır.
DAVA VE KARAR : Mahalli Mahkemesi’nden verilmiş bulunan izalei şuyu davasına dair karar, bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Dava, taşınmaz ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalılar Meral, Süleyman ve Mehmet vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacı; Yatağan Yeni Mahalle'deki 84 ada 48 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, kendisinin bu parseli ile davalılara ait parsellerin şuyulu olduğunun belediyece bildirildiğini ve aralarında bu şekilde oluşan ortaklığın giderilmediğini iddia ederek ortaklığın giderilmesini istemiştir.
Tabudan gelen kayıt örneklerinden, 48 parsel sayılı taşınmazın bağımsız olarak davacı, 46 parselin davacı dışındaki bir kısım davalılar adlarına müştereken, 47 parselin ise bir kısım davalılar murisi Şükrü adına kayıtlı olduğu, bu parsellerin şuyulandırma suretiyle kayıtlarının kapatılmadığı anlaşılmaktadır. Belediyenin davacıya hitaben verdiği cevapta ise sözü edilen parsellerin şuyulu olduğu bildirilmiş ve şuyulandırmanın ne şekilde parsel oluşturduğu imar durum belgesinde gösterilmiştir.
Mahallinde yapılan keşifte, mütalâası alınan teknik bilirkişi şuyulandırılacak parsellerin ne şekilde yeni parsel oluşturacağını belirtmiştir.
Bu durumda, davacının sadece kendisine ait olan kadastro parseli ile davalılar parselinin İmar Kanunu hükümleri çerçevsinde şuyulandırma ya da düzenleme suretiyle ortaklaştırılmalarının tapuya intikâl etmediği, ortak şuyulu bir parsel oluşmadığı, tapu kayıt örnekleri ve keşifteki uygulamadan anlaşılmaktadır. Bu itibarla, belediyenin bildirdiği şekilde alınmış şuyulandırma kararının kesinleşip kesinleşmediğinin saptanması, kesinleşmişse o kesin kararın tapuya intikâl ettirilmesi için ilgililere yetki ve mehil verilmesi, böylece şuyulandırılmış şekliyle oluşan ve müşterek mülkiyet hükümlerine tabi parsel kaydının tapudan getirtilmesi ve incelemenin o parselin oluşumundaki miktar paydaş ve pay oranları dikkate alınarak yapılması gereklidir. Şuyulandırmanın kesinleştiği ve fakat tapuya geçmediği kabul edilse dahi tasarrufi işlem sonucu doğuracak bu dava için şuyulandırma durumunun tapuya tescil edilmesi zorunluluğunun gözönünde bulundurulması icap eder. Açıklanan esaslardan zuhûl olunarak ve İdarece yapılması gereken işlemlerin de hükme bağlanması suretiyle yazılı şekilde ortaklığın giderilmesi Usul ve Yasa’ya aykırıdır.
Hüküm, bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ve hükmün ( BOZULMASI ) oy birliğiyle karar verildi. (KAZANCI)
Old 17-01-2007, 20:46   #4
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Belediye ada bazında yaptığı imar çalışmasını adadaki bazı parsellerde itirazlar olduğu için askıya almış.o yüzden kesinleşme yok ve şu an çalışmalarını askıya almış.Ben parsel bazında belediyeden şuyulandırma talep edip sonuçlandırabilirmiyim acaba.Davamız bu durumu bekletici mesele yapar mı.teşekkür
Old 17-01-2007, 22:44   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Anlattığınıza göre; Belediye şuyulandırma işlemine başlamış, bu konuda Mahkemeye de bilgi vermiş. Mahkeme şuyulandırmanın sonucunu hangi aşamada olduğunu Belediye'den sorma ve sonucunu bekleme durumunda...
Tabii sizde şuyulandırma işlemini Belediyeden takip edebilir gerekli başvurularda bulunabilirsiniz. Diye Düşünüyorum.
Saygılarımla.
Old 02-05-2011, 20:24   #6
şemdinli

 
Varsayılan

Benzer bir dava da ben açmayı düşünüyorum. Benim olayımda da iki parsel için resen tevhid kararı verilmiş. Diğer parsel sahibi hiç bir şeye yanaşmıyor. Bu durumda ne yapılabilir? İzale-i şuyu davası açılabilir mi? Henüz tapuda ayrı iki parsel olarak görünüyor.12 ve 13 numaralı parseller. Fakat tek başına inşaat yapılamıyor. Karşı tarafın tutumundan dolayı birlikte hareket etmek imkansız. Ben müvekkil adına tapu idaresinden resen tevhid talep edebilir miyim? Belediye bu süreçte nasıl bir rol üstlenecek? Sayın Av. Ufuk nasıl bir sonuca ulaştığınızı paylaşırsanız sevinirim.
Old 03-05-2011, 18:11   #7
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Belediye ada bazında yapmış olduğu imar uygulaması kapsamında bizim dava konusu yaptığımız parseli şuyulandırmış,fakat adanın değişik parsellerinde itiraz edenler olduğu için işlemi kesinleştirememiş,mahkeme tapudaki kayda göre hareket ediyor.Belediyece Kesinleştirilip tapuya bildirilmediği için ortaklığın giderilmesi kararı vermedi.Davayı reddetti.Tapudan değil ama belediyeden işi çözebilirsiniz.Belediyenin şuyulandırma işlemini ada bazında değil de sadece sizin parseller için sonuçlandırma olasılığı var.Belediyeye başvurun,sizden haritacılardan uygulama planı çizdirmenizi ister,sonra encümen onayına sunarlar.Bu şekilde kesinleştirmeniz gerekli.Belediye zaten şuyulu olduğu halde işlemi reddederse idare mahkemesinde dava açabilirsiniz diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
izalei şuyu Heradres Meslektaşların Soruları 7 15-12-2006 16:10
Izalei Şuyu nurben Hukuk Soruları Arşivi 3 27-10-2006 19:07
Araçtaki Hava Yastıklarının Açılmaması Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir mi? marmara Hukuk Soruları Arşivi 20 28-09-2006 23:53
İşverene Manevi Tazminat Davası Açılabilir Mi? ayças Hukuk Soruları Arşivi 2 31-10-2004 21:22
İzalei Şuyu Davası nejan Meslektaşların Soruları 0 16-05-2003 14:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03134799 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.