Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hususi Hastaneler Kanunu Ve Tüzüğü

Yanıt
Old 05-09-2006, 12:57   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Hususi Hastaneler Kanunu Ve Tüzüğü

KANUN NO: 2219
HUSUSİ HASTANELER KANUNU
Kabul Tarihi: 24 Mayıs 1933
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1933 - Sayı: 2419
3.t. Düstur, c.14 - s.983

Madde 21 - Hususi hastanelerin yapacakları hizmetlere göre nevileri ve her birinin idare şekilleri ve muhakkak bulunması lazım gelen sıhhi ve tıbbi eşya, alet ve ilaçların cinsleri ve en aşağı bulunması şart olan miktarları, hastane yapılarının sıhhi şart ve vasıfları ve iç taksimleri, fenni kayıtların tanzim ve muhafazası hekimlerin ve müstahdemlerin kadrosu, hastaların kabul ve muayeneleri ve cerrahi ameliyeden evvel müşahede kağıdına kaydı icap eden hususlar, bu kanunun neşrinden sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur.ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ
Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No.8/5747 - 28 Şubat 1982
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 10 Ocak 1983 - Sayı: 17924
5.t. Düstur, c.22 - s.

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM, KABUL EDİLECEK HASTANELER, ÖZEL HASTANE
BİNALARININ NİTELİKLERİ
KAPSAM

MADDE 1 - Özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin türleri, binaların nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç ve gereçler ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar bu tüzükte gösterilmiştir.

KABUL EDİLECEK HASTALAR VE HASTANELERİN TÜRLERİ

MADDE 2 - (Değişik: 97/9295 - 20.3.1997) Özel Hastaneler, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde gösterilen ve açılma izinlerinde yazılı olan bir veya birkaç uzmanlık dalıyla ilgili hastaları ve tıbbi yardım isteyenleri kabul ve tedavi ederler.

Sanatoryumlar, akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıklara özgü hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, prevantoryum ile kürevleri ve diğer özel dal hastanelerinin açılma izinlerinde, bunların kabul ve tedavi edecekleri hastalıkların türleri ayrıca belirtilir.

Belirli yaş ve cins grubu hastalar ile bir organ veya organ grubu hastalarının müşahade, muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı özel dal hastaneleri için, bu Tüzükte öngörülen bina ve bölümlerin fiziki durumu, bölümlerden hangilerinin şart olduğu, bulunması gerekli personel, araç-gereç ve ilaçlar ile ilgili hususlar Sağlık bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

BİNA İMAR DURUMU

MADDE 3 - Özel hastaneler, hastaları rahatsız edebilecek derecede gürültülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlardan uzak, havadar, ferah ve bahçe içinde ya da bahçeli ve ağaçlı yerlerde İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır. Başka amaçla yapılmış binalarda, özel hastane açılabilmesi için yerel belediyeden umumi binaya çevrilmesiyle ilgili iznin alınması gerekir.

Esas duvarları ve bölümleri ahşap ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda özel hastane açılamaz.

HASTA ODALARI

MADDE 4 - Hasta odaları doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalıdır. Bodrum katlarında hasta odası olamaz.

ODALARIN DUVAR VE ZEMİNLERİ

MADDE 5 - Hasta odalarının duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte; ameliyathaneler, laboratuvarlar ve bulaşıcı hastalara ayrılan odaların taban ve duvarları ise yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

HASTALARA DÜŞECEK ALANLAR

MADDE 6 - Tek yataklı hasta odaları en az 9 m² olacak; birden çok yataklı odalarda hasta başına en az 7 m², çocuk hastalar için 6 m², çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalarda 12 m², birden çok yataklı odalarda 10 m² alan bulunacaktır.

KORİDORLAR

MADDE 7 - Hasta odalarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2 m. olacaktır. Buralara, ancak sedye taşınmasına engel olmamak koşuluyla hemşire istasyonu bankosu ve ecza dolabı konabilir.

MERDİVENLER VE ASANSÖRLER

MADDE 8 - (Değişik: 97/9295 - 20.3.1997) Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jeneratör ile TSE standardına göre imal edilmiş yeteri kadar (en az iki) asansör bulunması zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması gerekir.

Katlar arası sedye ile hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1.30 m. Genişlikte, basamak yüksekliği 16-18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. Arasında olmalıdır.

Merdiven rıhtları sakatların çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmeli, hastane girişine sakatlar için uygun eğimli rampa yapılmalıdır.

ISITMA

MADDE 9 - Özel hastanelerde sac, odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, mangal, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz.

Hasta odaları ile hastalar ve personel tarafından kullanılan bütün yerlerin uygun sıcaklıkta tutulması gerekir.

HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA

MADDE 10 - Hasta odaları ve hastalar tarafından kullanılan bütün yerlerle koridor ve giriş yerlerinin yeterli biçimde aydınlatılmaları ve havalandırılmaları sağlanır.

Birden çok hasta yatan odalarda, geceleri bir hastanın kullanacağı ışık diğerini rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenir.

LAVABO, TUVALET, DUŞ, BANYO VE KLOZETLER

MADDE 11 - Özel hastanelerde, kadın ve erkek hastalar ve personel için ayrı ayrı yeterince tuvalet ve lavabo ile sıcak sulu duş ya da banyolar bulunur. Sekiz hasta için en az bir tuvalet olacaktır. Tuvaletlerde sürekli ve yeterli su bulunacak; tabanlarıyla duvarlarının en az 1.50 m, yüksekliğe kadar olan bölümleri yıkanabilecek biçimde yapılacaktır. Ayrıca hasta katlarındaki tuvaletlerin giriş bölümlerinde lavabolardan uzak, uygun bir yerde sürgü temizleme ve saklama yerleri bulunacaktır.

CENAZE YERİ

MADDE 12 - Özel Hastanelerde, soğuk hava düzeni bulunan ölü koymaya; yıkamaya gerektiğinde otopsi yapmaya elverişli bir cenaze yeri ayrılacak; buraların hasta katlarıyla hasta ve hastane personelinin devamlı bulunduğu ve gelip geçtiği genel yerlerde doğrudan bağlantısı bulunmayacak; yıkama ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

MUTFAK VE ÇÖPLER

MADDE 13 - Mutfakların zemin ve duvar yüzeyleri temizlenmeye ve yıkanmaya elverişli, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerleri ile bulaşık yıkama yerleri ayrı olacak; buralarda yeterli miktara paslanmaz çelik ya da fayans eviyeler bulunacaktır.

Çevrenin artık ve çöplerle kirlenmesine olanak vermeyecek önlemlerin alınması zorunludur.

ÇAMAŞIRHANE

MADDE 14 - Çamaşıhanelerin mutfak ve hastane bölümleriyle doğrudan bağlantısı olmayacaktır.

GÖREVLİLERİN SOYUNMA - GİYİNME VE ÇALIŞMA ODALARI

MADDE 15 - Özel hastanelerde, binaların durumuna ve hastane kadrosuna göre tabibler ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları verilir. Her hastanede, gece nöbetine kalacak tabibler için yatma yerleri ayrılır. Bu yerler birden çok binadan oluşan hastanelerde, olanak ölçüsünde merkezi bir yerde bulunacaktır. Hastalara ayrılan bölümlerde, hizmet gereklerine göre yatması gerekli olanlardan başka kimselerin, geçici ya da sürekli olarak yatmaları yasaktır.

AKIL VE RUH HASTALIKLARI HASTANELERİNİN ÖZELLİKLERİ

MADDE 16 - Akıl ve ruh hastalarını kabul eden özel hastane binalarının aşağıdaki koşulları da taşıması gerekir.

a) Akıl ve ruh hastaneleri, hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeter derecede geniş bir arazi üzerinde kurulmalı ve etrafı çevrilmiş olmalıdır. Bu koşullar varsa, kent içinde de bu kurumların açılmasına ya da bir hastaneye akıl ve ruh hastalıkları bölümü eklenmesine izin verilebilir. Bina ya da binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı bulundurulmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.

b) Akıl ve ruh hastaları yanında öteki hastaları da bulunduran hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayrılan bölümleri ayrı binalarda olmalı ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeleri bulunmalıdır.

c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayrılan binalarda duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümler hastaların kaçmalarına, kaza ve zararlara engel olacak biçimde yapılmalıdır.

d) Gündüz de yatakta kalan ya da kendisine ve başkasına zarar verebilecek (ajite ya da agrasif) olan hastalara ve özel tedavi gerektirenlere durumlarına uygun ayrı odalar verilmelidir.

e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda hasta başına en az 2 m² alan hesap edilmelidir.

f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her kurumda, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulmalıdır.

DOĞUMEVLERİNİN ÖZELLİKLERİ

MADDE 17 - Doğumevleri ile hastanelerin doğuma ayrılmış bölümlerinde, ayrıca;

a) Doğum yapacak ağrılı hastalar, lohusalar, erken doğmuşlar, ateşli ya da bulaşıcı hastalığa tutulanlar, hasta doğmuş ve hastalanmış süt çocukları için tedavi yerleri ve ayırma odaları,

b) Tıbbi gereklere uygun doğum odası,

c) Yalnız doğum hizmetine ayrılmış kurumlarda, doğumla ilgili ameliyat ve cerrahi müdahaleler için ameliyathaneler bulunması gerekir.

Doğumdan başka bölümleri de olan hastanelerin ameliyathaneleri bu işin yapılmasına uygunsa doğum bölümünde ayrıca ameliyathane bulunması zorunlu değildir.

SANATORYUMLARIN ÖZELLİKLERİ

MADDE 18 - Sanatoryumlar, manzaralı yerlerde, park, bahçe içinde kurulur. Bu hastanelerde erkek, kadın ve çocuk hastaları için ayrı ayrı binalar bulunur. Erkek, kadın ve çocuklar aynı binada kalıyorsa, her birinin yatak bölümleri ayrı olur.

Basil çıkaran hastaların diğer hastalardan ayrılması zorunludur. Sanatoryumların hasta odalarındaki eşyalar, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

PREVANTORYUMLARIN ÖZELLİKLERİ

MADDE 19 - Prevantoryumlar, park, bahçe, ormam içinde ya da deniz ve göl kıyılarında, doğal su kaynaklarının yakınında, gürültüsüz ve manzaralı yerlerde kurulur. Buralarda kadın, erkek ve çocuklar için ayrı yatak bölümleri, kür yerleri toplantı ve okuma salonları ile gezinti yerleri bulunur.

KÜREVLERİNİN ÖZELLİKLERİ

MADDE 20 - Kürevlerinin türlerine ve bulundukları yerlere göre, taşımaları gereken öteki nitelikler, açılma izinlerinin verilmesinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenir.

BULAŞICI HASTALIKLARA AİT ÖZEL HASTANELER

MADDE 21 - Bulaşıcı hastaları kabul etmek üzere açılacak özel hastanelerle, hastanelerin bulaşıcı hastalıklara ayrılmış bölümlerinde ayrıca;

a) Ayrı girişi bulunan bir hasta kabul bölümü,

b) Bulaşmaya neden olmayacak biçimde ayrı odalar, ayrı banyolar ve tuvaletler,

c) Bulaşıcı salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyon için özel yerler,

d) Bulaşıcı hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel yerler ve düzenler bulunur.

ERKEK, KADIN VE ÇOCUK HASTALARIN AYRIMI

MADDE 22 - Özel hastanelerde, erkek ve kadın hastalar, ayrı ayrı katlarda ya da dairelerde, olanak yoksa bir katın kapı ile bölünmüş bölümlerinde yatırılır. Lüks, hususi ve birinci sınıf odalarda böyle bir ayrıma gerek yoktur. Çocuk hasta kabul edilen hastanelerde, on yaşından büyük kız ve erkek çocuklar birbirinden ayrı bölümlerde tedavi edilirler. Ailesinden birinin eşliğinde yatan çocuklar için bu hüküm uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELERİN PERSONEL KADROLARI, BULUNDURULMASI
ZORUNLU İLAÇ, ARAÇ, GEREÇ VE AYGITLAR
PERSONEL DURUMU

MADDE 23 - Özel hastanelerde bulundurulacak sağlık personelinin en az sayıları ek I sayılı çizelgede gösterilmiştir.

BULUNDURULACAK İLAÇ, ARAÇ, GEREÇ VE AYGITLAR

MADDE 24 - Özel Hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların tür ve en az miktarları II sayılı; araç, gereç ve aygıtların en az miktarları ise III sayılı çizelgede gösterilmiştir.

Bu ilaçların yerine aynı bileşimde ya da aynı etkiye sahip başka bir ilaç bulundurulabilir.

Zorunlu hallerde, bu tüzükte değişiklik yapılmasına kadar söz konusu çizelgelerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bir bilim kurulu kararına dayanılarak değişiklik yapılabilir.

Her hastane bir cankurtaran arabası (ambulans) ve hastanenin gereksinimini karşılayacak bir telefon santralı bulundurmak zorundadır.

AMELİYATHANE, LABAROTUVAR VB. HİZMET YERLERİ

MADDE 25 - Özel hastanelerde uzmanlık dallarının gereğine göre, yeterli sayıda ameliyathane, kroner bakım, uyandırma, ağrı, doğum, alçı, endoskopi odaları, laboratuvar vb. zorunlu hizmet yerleri ile hastanenin yatak sayısına ve işlevine uygun güç ve nitelikte en az 100 mA'lik bir röntgen aygıtının yer aldığı röntgen laboratuvarı bulunacaktır.

Ameliyathanelerin aseptik ve septik ameliyat ve müdaheleler için ayrı ayrı olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELERİN İÇ HİZMETLERİ
VİZİTE VE BAKIM

MADDE 26 - Özel Hastanelerde görevli uzman tabiblerin çalışma saatlerini gösterir bir liste hastane girişine asılır.

Hastaların muayene ve tedavileri, isterlerse dışarıdan uzman çağırılarak da yaptırılabilir.

Hastaların viziteleri, her sabah, hastanenin uzmanları tarafından ya da isteği üzerine dışarıdan hastanın bakımını üstlenen uzman tarafından yapılır. Ağır ameliyat edilmiş ya da sürekli izlenmesi gereken hastalar, ameliyat sonrası ya da yoğun bakım birimlerinde, burada görevli uzmanlarca ya da hastayı tedavi eden tabiblerce, bu birimler yoksa tedavi eden tabibce sürekli izlenip gereken önlemler alınır.

Bunlar dışında ortaya çıkacak herhangi bir acil durumda, hastane yönetimi ilgili uzmanını getirmek zorundadır.

SÜREKLİ TABİB BULUNDURMA, NÖBETÇİ TABİP

MADDE 27 - Özel hastanelerde, günün her saatinde, bir tabip bulundurulması zorunludur.

Gece nöbetçi tabibi, akşam bütün hastaları görür; uzmanlar tarafından gerek görülen tedavilerin yapılmasını sağlar; diğer yardımları yapar ve ağır hastaların durumunu geceleyin de izler; acil yardımı yaparak durumu ilgili uzmana derhal bildirir; göstereceği yolda hareket eder.

ACİL HASTALAR VE YARALILAR

MADDE 28 - (Değişik: 97/9295 - 20.3.1997) Acil hastalar ve yaralıların özel hastanelere başvurması halinde ilk ve acil müdahalenin yapılabilmesine imkan verecek nitelikte bir acil ünitenin oluşturulması zorunlu olup, yapılacak tıbbi yardım ve alınacak önlemlerin yerine getirilmesinden mesul müdür, bulunmaması halinde nitelikleri yönetmelikte belirtilen nöbetçi tabip yükümlüdür.

Acil ünitede bulunması gereken personel ile araç-gereç Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

HASTA DOSYALARI VE İÇ HİZMET YÖNERGESİ

MADDE 29 - Özel hastanelerde yatan hastaların kimliğini, doğum yerini, adresini, yattığı ve çıktığı tarih, hastalığının tanısını ve çıkıştaki durumunu yazmak için bir protokol defteri ile derece kağıdı, tabelası, filmleri, laboratuvar raporları vb. hastanın izlenmesi ile ilgili belgeleriiçeren bir dosya tutulur. Protokol defterinin ilgili yerleri ile dosyadaki belgeler, giriş ve çıkışta geciktirilmeden doldurulur.

Gerçek kişilere ait hastanelerde sorumlu müdürler, yönetim kurulu bulunanların bu kurulla birlikte sorumlu müdürleri tarafından hususi hastaneler kanunu ve bu tüzük esaslarına göre bir iç hizmet yönergesi düzenlenir.

Bu yönergede hastaların kabul, koşul ve yöntemleri, sınıfına göre hastalardan alınacak ücret ve ne zaman alınacağı, hasta emanet ve eşyasının saklanması, hasta ziyaret saatleri, sınıflarına göre hasta odalarının nitelikleri hastanın özel durumunun gerekleri dışında verilecek yemeklerin nitelik ve niceliği, yemek zamanları, ölüm halinde yapılacak dezenfeksiyon, tabiplerin nöbet görevleri, hemşirelerin, hastabakıcıların ve diğer hizmetlilerin görevleri, polikliniği olan hastanelerin bu hizmetlerinin yapılış biçimi ile iç hizmetlere ilişkin diğer hususların gösterilmesi zorunludur.

Sanatoryumlarla kür evleri için düzenlenecek yönergelerde, yukarıda sayılan hususlardan başka dinlenme zamanları ve kuruluşun özelliğine göre yapılacak tedavi yöntemi ile disiplinine ilişkin hususlar da yazılır.

AKIL HASTALARINI KABUL KOŞULLARI

MADDE 30 - Özel Hastanelere akıl ve ruh hastası yatırmak isteyen kimse, kurumun sorumlu müdürüne kendisinin ve yatırmak istediği hastanın adını ve soyadını, yaşını, sanatını, adresini, akrabalık ya da ilişki derecesini, hastayı kurumda ne kadar zaman bırakmak istediğini belirten bir yazı ile başvurur. Bu yazıya ayrıca;

a) Hastanın nüfus cüzdanı ya da onaylı örneği,

b) Hastanın akıl ve ruh hastalığına tutulmuş olduğunu, bir akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde ya da bölümünde tedavi, gözlem altına alınması ya da kapatılması gerektiğini belirtir resmi tabip raporu,

c) Hasta vesayet altında ise buna ilişkin mahkeme ilamının ve öteki yasal belgelerin asılları ya da noterlikten onaylı örnekleri eklenir.

Hasta kuruma yerel mülkiye amirinin yazılı isteğiyle gönderilirse, bu istek belgesine de tabip raporunun eklenmesi gerekir.

Hasta akıl ve ruh hastanelerinin sorumlu müdürü ya da akıl ve ruh hastalıkları bölümünün uzmanı tarafından muayene edildikten ve belgeleri incelendikten sonra hastaneye kabul olunur.

ÖZEL HASTANELERE KABUL EDİLEMEYECEK HASTALAR

MADDE 31 - Devlet Hastanelerine gönderilmeleri gereken aşağıdaki hastalar özel hastanelere kabul edilemezler:

a) Suçu işledikleri zaman bilinçlerini ya da hareket serbestilerini tamamen kaldıracak biçimde akıl hastalığına tutulmuş bulunmalarından dolayı mahkemece, korunmalarına ve tedavi altına alınmalarına karar verilmiş olan hastalar,

b) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbi gözlem altına alınmasına gerek gösterilenler,

c) Zehirli ya da uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastanelerde tedavilerine mahkemelerce karar verilenler,

d) Bir suç işleyip de akıl hastalıklarından birine tutulmuş olan ya da bu hastalıklardan birine tutulduğu öne sürelen ve mahkemelerce haklarında henüz karar verilmemiş olan kimseler.

GÜVENLİK MAKAMLARINA BİLDİRME

MADDE 32 - Durumundan kuşku duyulan ve kimliği belli olmayan hastalarla adli olaylar Güvenlik makamlarına derhal bildirilir.

AMELİYAT KOŞULLARI

MADDE 33 - Her ameliyattan önce, hastada, ameliyatın yapılmasına engel bulunup bulunmadığının saptanması için gereken klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılması zorunludur. Bu incelemeler sonucunda ameliyata engel ya da ameliyatın ihtilata neden olacağı bir durum saptanırsa gerekli önlemler alınmadan ameliyat yapılmaz.

Bu incelemeler ya da engelin kaldırılması için yapılacak tedavi dolayısıyla geçecek zamanın hastanın yaşamını tehlikeye sokması söz konusu ise, ameliyatın yapılması ertelenmez. Ameliyattan önce ve sonra yapılan inceleme ve tedaviler ile ameliyatın acele yapılmasının nedenleri hasta gözlem kağıdına yazılır.

GÜNDELİK ÜCRETLERİN SAPTANMASI

MADDE 34 - Özel Hastanelerde yatan hastalardan sınıflarına göre alınacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun gördüğü miktarları geçemez.

Ücretle hasta kabul eden özel hastanelerde en az bir yatak olmak koşuluyla yatakların % 5'i parasız hastalar için ayrılır ve bunların sayısı açılış izinlerinde gösterilir.

Bu yataklarda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, yerel mülkiye amirinin ve hastane yönetiminin parasız tedavisini uygun gördüğü fakir hastalar tedavi edilir.

İlk açılışta, il Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü ya da görevlendireceği bir yardımcının başkanlığında bir Devlet Hastanesi Baştabibi, yoksa hükümet ya da sağlık ocağı tabibi, tabip odaları, ticaret odaları ve belediye temsilcilerinden oluşan bir kurulca, fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal gündelik ücretler gözönünde bulundurularak saptanacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

Ücret değişikliği için, bina kirası, bina ve demirbaş amortismanları, aydınlatma, ısıtma, su ve yiyecek harcamaları, personel ücretleri vb. gündelik ücretleri etkileyen giderlere ilişkin belgelerle birlikte Valiliğe yazılı olarak başvurulur.

İkinci fıkrada sözü edilen kurulun bu başvuru üzerine vereceği karar Bakanlığa gönderilir.

Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25'i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

PEŞİN ALINAN ÜCRETLER

MADDE 35 - Özel hastaneler ücretli hastaların yatırılmasından önce yedi günlük ücret ve giderleri karşılayacak parayı peşin olarak ve emaneten alabilecekleri gibi emanete alınan para bittikçe aynı biçimde yedi günlük daha alabilirler. Hasta çıkarken kesin hesaptan arta kalan kendisine geri verilir.

ALINDI BELGESİ VERME ZORUNLULUĞU

MADDE 36 - Hastalara, alınan paralara karşılık kurumun mührü ve yetkilinin imzasını taşıyan bir alındı belgesi verilir. Alındı belgeleri, gündelik ücret tutarı, hasta için kullanılan ilaç, malzeme, gündelik ücrete girmeyen röntgen ve laboratuvar muayene ve tahlil bedelleri, ameliyat ücretleri ve hasta tarafından ödenmesi gereken öteki giderler, ayrı ayrı gösterilecek biçimde düzenlenir.

HASTALARA VERİLECEK BELGELER

MADDE 37 - Özel hastaneler, hastalarca istenirse aşağıdaki belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve pansuman malzemesinin tür ve miktarını gösterir liste,

b) Hastanede ya da dışarıda yapılan, bedeli hastaca ödenen laboratuvar ve röntgen muayene raporları ve röntgen filmleri ve şemaları (Adli olaylara ait olanların asılları verilmez).

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın tanısı, gidişi yapılan inceleme, tedaviye ve sonucuna ilişkin olarak tabibçe düzenlenecek bir çıkış özeti (epikriz).

İLAÇ, MALZEME VE GÜNLÜK GEREKSİNİMLERİN BEDELLERİ

MADDE 38 - Özel hastanelerde ücretli hastalar için kullanılan ilaç ve malzeme ile ayrıca verilen içecekler, sağlanan gazete, kitap ve telefonkonuşması vb. gereksinimler için alınacak para, bunların gerçek bedelininüstünde olamaz.

TEFTİŞ DEFTERİ

MADDE 39 - Özel Hastanelerde, yetkililerce yapılan teftiş sonuçlarının yazılması için her sayfası Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce mühürlenmiş bir teftiş defteri tutulur.

BİLDİRME YÜKÜMÜ

MADDE 40 - Bildirilmesi zorunlu hastalığa yakalanmış olanlardan iyilişmeden çıkanlarla bulaşıcı hastalık taşıyıcıları (portör) ile gidecekleri yerler, sorumlu müdürlerce ilgili makamlara bildirilir.

BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR

MADDE 41 - Bulaşıcı ve salgın hastalıkları kabul eden ya da bu tür hastalık saptanan özel hastanelerde, hastalığın bulaşmasını önleyecek her türlü önlem sorumlu müdürce alınır. Bulaşıcı ve salgın hastalıkları tedavi edebilecek resmi ve özel öteki hastanelere naklolunurlar.

YANGINA KARŞI ÖNLEM

MADDE 42 - Özel Hastanelerde, yangına karşı gereken önlemler alınır. Bunun için sorumlu müdürler, yerel belediyelere başvurarak hastanelerini bu bakımdan incelettirir ve öngörülen hususları yerine getirirler.

KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 43 - Bakanlar Kurulunun 08.08.1934 günlü ve 2/1122 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Hususi Hastaneler Nizamnamesi" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Mevcut Özel Hastaneler bu tüzükte öngörülen hususları yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar. Bunlardan, binada değişiklikle ek yapılmasını gerektiren ancak, Bayındırlık Müdürlüklerince mimari bakımından sakıncalı olduğu belirtilenler bu hükmün dışındadır.

GEÇİCİ MADDE 2 - Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 6 ay içinde gündelik ücretlerin yeniden saptanması istenebilir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (97/9295 - 20.3.1997) Mevcut özel hastaneler bu Tüzükte öngörülen acil ünitesini iki ay içinde diğer hususları ise Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2 - ( 97/9295 - 20.3.1997) Bu Tüzüğün 1 inci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 44 - 24.05.1933 günlü ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca İncelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 45 - Bu tüzük hükümlerini Adalet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür.I SAYILI ÇİZELGE
ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULACAK EN AZ SAĞLIK PERSONELİ
I - UZMAN HEKİM
a) Açılış izninde yazılı kabule yetkili bulunduğu her uzmanlık dalında en çok 30 yatak için 1
b) Eğitim hastanelerinde en çok 50 yatak için
1 - Şef 1
2 - Şef Yardımcısı 2
3 - Başasistan 2
4 - Asistan 5

II - BAŞHEMŞİRE (4'den çok hemşire varsa) 1
III - BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
1 - 100 yatakdan itibaren 200 yatağa kadar 1
2 - Sonraki 200 yatak için ayrıca 1
3 - 600 yatakdan sonraki her 400 yatak için ayrıca 1

IV - HEMŞİRE VE HEMŞİRE YARDIMCILARI
1 - Her 5 yatak için 1
2 - Cerrahi, Nöroloji ve Çocuk Kliniklerinde her 4 yatak için 1
3 -Eğitim hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde her poliklinik odası için 1
4 - Prematura servislerinde her 3 kuvöze 4
5 - Sanatoryumlarda her 10 yatak için 1
6 - Her endoskopi laboratuvarı için 1
7 - Her akciğer fonksiyon laboratuvarı için 1
8 - Yoğun bakım ünitelerinde ilk 3 yatak için 4
9 - Sonraki her yatak için 1
10 - 2 ve daha çok ameliyat masası olan ameliyathanelerde ameliyathaneden

sorumlu olmak üzere
1
11 - Her ameliyat masası için ayrıca 2
12 - Kan Nakil Merkezi için 1
13 - Rehabilitasyon merkezi konuşma tedavi bölümünde her 4yatak için 1
14 - Doğumevlerinde her 5 bebek karyolasına 1

V - EBE
Doğum salonunda her doğum masasına 4

VI - RADYASYON FİZİKÇİSİ (SAĞLIK FİZİKÇİSİ)
1 - Röntgen tedavi servisi olan hastanelerde her 2 cihaz için 1
2 - Nükleer tıp laboratuvarı için 1
3 - Rehabilitasyon merkezleri için 1

VII - BAŞFİZYOTERAPİST
Rehabilitasyon merkezinde 1

VIII - FİZYOTERAPİST
1 - Her nöroloji servisi için 1
2 - Her 10 fizik tedavi yatağı için 1
3 - Yoğun bakımda her 10 yatak için 1
4 - Rehabilitasyon merkezlerinde
a) Her 5 yatak için 1
b) Uğraşı tedavi bölümünde her 100 yatak için 1
c) Konuşma tedavi bölümünde her 100 yatak için 1

IX - DİYETİSYEN
1 - 20 yataktan yukarı her hastaneye 1
2 - Her 100 yatak için ayrıca 1
X - PSİKOLOG
1 - 200 yataktan yukarı her hastaneye 1
2 - 600 yataktan sonra her 300 yatak için ayrıca 1
3 - Doğumevlerinde menopozkliniklerinde 1
4 - Her psikiyatri kliniğinde 1
5 - Ruh hastalıkları hastanelerinde her 30 yatak için 1
6 - Rehabilitasyon merkezlerinde 1

XI - BAŞECZACI
200 yataktan yukarı her hastaneye 1

XII - ECZACI
Her eczane için 1

XIII - HASTANE HİZMETLİLERİ
1 - Her 5 yatak için 1
2 - Çocuk ve doğum hastanelerinde her 4 yatak için (kadın) 1
3 - Kronik hastalıklar hastanelerinde her 8 yatak için 1
4 -Hematoloji ve immunoloji laboratuvarlarında her laboratuvar için 1
5 - Röntgen tedavi laboratuvarı için 1
6 - Bakteriyoloji laboratuvarı için 1
7 - Biyokimya laboratuvarı için 1
8 - Endoskopi laboratuvarı için 1
9 - Hormon laboratuvarı için 1
10 - Yoğun bakım ünitesi için 5
Her iki yatak için ayrıca 1
11 - Merkezi sterilizasyon bölümü için 2
12 - Kan nakil merkezi için 2
13 - Patolojik anotomi laboratuvarı için 1
14-Rehabilitasyon merkezi egzersiz ve fizik

uygulamalarbölümünde her 10 yatak için
1

XIV - TEKNİSYENLER
1 - Her laboratuvar için 1
2 - Her röntgen teşhis cihazı için 1
3 - Her röntgen tedavi cihazı için 1
4 - Nükleer tıp laboratuvarı için 1
5 - Eczane için 1

XV - ŞOFÖR
Her hastaneye 1

XVI - ERKEK ÖLÜ YIKAYICI
50 yataktan yukarı her hastaneye 1

XVII - KADIN ÖLÜ YIKAYICI
100 yataktan yukarı her hastaneye 1

II SAYILI ÇİZELGE (X)
ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE EN AZ

MİKTARLARI

İlacın miktarı

İLACIN TÜRÜ
(Her 10 yatak için)
1. Cardiazol Ampul 5 Adet
2. Coral Ampul 5 Adet
3. Cafeine Ampul 0,25 5 Adet
4. Lobeline Ampul 0,02 5 Adet
5. Sympatol Ampul 5 Adet
6. Cedilanide Ampul 5 Adet
7. Ouabaine Ampul 5 Adet
8. Adrenaline Ampul 5 Adet
9. Mevophed Ampul 5 Adet
10. Fenilin Ampul 5 Adet
11. Aramin Ampul 5 Adet
12. Serpasil Ampul 5 Adet
13. Papaverine Ampul 5 Adet
14. Acetyl - Choline Ampul 5 Adet
15. Persantine Ampul 5 Adet
16. İsoptine Ampul 5 Adet
17. Atropine Ampul 1/4 mg. 5 Adet
18. Qunidine Tabl. 5 Adet
19. Pronestyl Ampul 5 Adet
20. İnderal Ampul 5 Adet
21. Hemostatik Ampul 5 Adet
22. K. Vit. Ampul 5 Şişe
23. Heparine 5 Adet
24. Protamin Sulfat Ampul 5 Adet
25. Megimid Ampul 5 Adet
26. Aminocardol Ampul 5 Adet
27. Efedrine Ampul 5 Adet
28. Alupent sol. 5 Adet
29. Kortikosteroid Ampul ve sol. 5 Adet
30. Antihistaminit Ampul 5 Adet
31. Analjezik Ampul 5 Adet
32. Antispasmodik Ampul 5 Adet
33. Narkotik analjezik Ampul 5 Adet
34. Antianksietik Ampul 5 Adet
35. Apomorfine Ampul 5 Adet
36. Methergine Ampul 5 Adet
37. Trinitrine - Cafeine draje 1 Kutu
38. Serum Glycose % 5 + 500 cc. 5 Adet
39. Serum Glycosu % 30 + 500 cc. 5 Adet
40. Serum phisiologigue 5 Adet
41. İsolyte sol 500 cc. 5 Adet
42. 1/6 molar sodiumlactate sol. 500 cc. 5 Adet
43. Peristone 500 cc. 5 Adet
44. Manitol % 20 500 cc. 5 Adet
45. Ureaphil 40 gr.'lık şişe 5 Adet
46. Insuline cristalise 5 Adet
47. Esedur Ampul 5 Adet
48. Torecan Ampul 5 Adet
49. Strichnine Ampul 0,005 mg. 5 Adet
50. Alcool . 500 cc
51. Oksijenli su 500 cc.
52. Teinture d'iode 50 cc.
53. Flaster 5 Makara
54. Serum antidifterique 5 Flacon
55. Serum antitetanique 3000 ünitlik 5 Şişe
56. Yılan serumu 3 Adet
57. Akrep serumu 3 Adet
58. Sulfaguanidin tabl. 20 Adet
59. Penicillin kapsül 20 Adet
60. Penicillin enj. 5 Şişe
61. Tetracyline grubu enj. 5 Şişe
62. Tetracycline kapsül 20 Adet
63. Chloramphenicol capsul 20 Adet
64. Lincocin Ampul 5 Adet
65. Diüretik Ampul 5 Adet
66. Diüretik tablet 5 Kutu

(*) Yatak sayısı 100'den çok olan hastanelerde 100 yataklı hastaneler için gerekli miktarlar uygulanır.

III SAYILI ÇİZELGE
İÇ HASTALIKLARI (HER SERVİS İÇİN)
ARAÇ - GEREÇ VE AYGITLARIN TÜRLERİ VE
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Muayene masası 1 Adet
2. Tansiyon aleti Yeterli sayıda
3. Stetaskop Yeterli sayıda
4. Refleks çekici Yeterli sayıda
5. Çeşitli enjektör Yeterli sayıda
6. Enjektör iğnesi Yeterli sayıda
7. Nazo gastrik sonda 6 Adet
8. Oftalmaskop 1 Adet
9. Elektrokardiyagraf 1 Adet
10. Defibrilatör 1 Adet
11. Seyyar oksijen cihaz 2 Adet
12.Merkezi vakum sistemi olmayanlarda aspiratör 1 Adet
13. Ambu cihazı 1 Adet
14. Negatoskop 1 Adet
15. Laringoskop 1 Adet
16. Kemik iliği ponksiyon takımı 1 Adet
17. Ponksiyon lomber iğnesi 2 Adet
18. Batın ponksiyon iğnesi 2 Adet
19. Plevra ponksiyon iğnesi 2 Adet
20. Sterilizatör (sulu) 1 Adet
21. İdrar tahliye sondası (kadın - erkek) Birer düzine
22. Trakeotomi kanülleri (çeşitli) 2'şer adet
23. Yatak muşambası 5'şer adet
24. Termofor 6'şar adet
25. Buz kesesi 6 Adet
26. Lastik simit 2 Adet
27. İdrar kapları (ördek) 2 Adet
28. Sürgü Yeteri kadarGENEL ŞİRURJİ
(İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE BULUNDURULACAK OLANLARA EK OLARAK)
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Ameliyat masası Yeterli sayıda
2. Ameliyat tavan lambası Yeterli sayıda
3. Narkoz cihazı Yeterli sayıda
4. Otoklav Yeterli sayıda
5. Çeşitli trommel Yeterli sayıda
6. Seyyar ameliyat lambası (Akülü) 1 Adet
7. Cerrahi aspiratör 1 Adet
8. Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Birer adet
9. Işıldak (şarjlı, akülü) 2 Adet
10. Cerrahi testere motoru 1 Adet
11. Dil çekme aleti 2 Adet
12. Esmark bandı 2 Adet
13. Dermaton (el) 1 Adet
14. Dermaton bıçağı 1 Adet
15. Amputasyon bıçağı 1 Adet
16. Çekiç 2 Adet
17. Guj (çeşitli) 5 Adet
18. Elevatör 2 Adet
19. Periost elevatörü 2 Adet
20. Kemik daviyeleri (çeşitli) İkişer Adet
21. Kemik pensi (büyük - küçük) İkişer Adet
22. Derin ekartör 3 dişli 2 Adet
23. Teret 1 Adet
24. Lastik sondalar (çeşitli) İkişer Adet
25. Foşer tüpü 1 Adet
26. Boğaz aynası 2 Adet
27. Aynhorn sondası 1 Adet
28. Trepenasyon 1 Adet
29. Batın spatülü 1 Adet
30. Tüp rektal 5 Adet
31. Küvetler Yeteri kadar
32. Seyyar röntgen aygıtı 1 Adet
33. Bistüri 4 Adet
34. Dişli penset 4 Adet
35. Dişsiz penset 4 Adet
36. Düz makas 4 Adet
37. Eğri makas 4 Adet
38. Küret (çeşitli) 6 Adet
39. Çarşaf pensi 24 Adet
40. Koher pensi hemostatik 30 Adet
41. Pean 30 Adet
42. Uzun koher pensi 8 Adet
43. Port - egüy 6 Adet
44. Trokar 2 Adet
45. Dil baskısı 4 Adet
46. Sond kanül 4 Adet
47. Stile (çeşitli) 4 Adet
48. İğne (cilt, bağırsak, çeşitli) Yeteri kadar
49. Anal spekülüm 1 Adet
50. Rujin (çeşitli) 2 Adet
51. Dişli ekartör çeşitli 2 Adet
52. Faraböf ekartör 4 Adet
53. Batın ekartör çeşitli 4 Adet
54. Yabancı cisim pensi 1 Adet
55. Pens kupan çeşitli 3 Adet
56. Mide pensi 2 Adet
57. Rezeksiyon pensleri (mide için çeşitli) 2 Adet

(*) 33 - 37 sıra numarasında yazılı olan aletler her ameliyat masası için hesaplanacaktır.KADIN DOĞUM
GENEL ŞİRURJİDE BULUNDURULANLARA EK OLARAK
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Jinekolojik muayene masası 1 Adet
2. Doğum masası Yeteri kadar
3. Over pensi 2 Adet
4. 1, 2, 3 dişli rahim pensi İkişer Adet
5. Rahim küretleri 1 Seri
6. Avortman pensi 2 Adet
7. Hegar bujileri 1 Seri
8. Ambriyotomi makası 1 Adet
9. Historemetre 1 Adet
10. Vaginal spekülüm 6 Adet
11. Deşan iğnesi (Sağ - Sol) 2'şer adet
12. Bebek terazisi 1 Adet
13. Doğum için VAKUM AYGITI 1 Adet
14. Doğum için forseps 1 Adet
15. Arter klempleri 4 Adet
16. Dopler (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme aygıtı) 1 Adet
17. Serviks için koparma biyopsi pensi 1 Adet
18. Histerosalpingrafi aygıtı 1 Adet
19. Simey perferatörü 1 Adet
20. Allis klempler 10 Adet
21. Uteruz elevatör pensi 1 Adet
22. Vaginal valvler 4 Adet
23. Gelpi perinael retraktör 1 Adet
24. Foley sondalar (16 - 18 numara) 1 Düzine
25. Kuvöz (enkübatör) 1 Adet
26. Pozitif basınçlı resissitatör 1 AdetNÖROŞİRURJİ
(GENEL ŞİRURJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Skal kalmp 2 Adet
2. Başlık 2 Adet
3. Kafatası matkabı 2 Adet
4. Matkap uçları (çeşitli) 4 Adet
5. Delik klavuzu 2 Adet
6. Trefan 4 Adet
7. Gigli testeresi 10 Adet
8. Gigli testere klavuzu 2 Adet
9. Kemik guj (kafatası için) 2 Adet
10. Preiost elevatörü 4 Adet
11. Dura ayırıcısı 4 Adet
12. Dissektör 4 Adet
13. Dura çengeli 2 Adet
14. Bayonet (elektrikli) 3 Adet
15. Beyin tümör forsepsi 4 Adet
16. Beyin spatülü 6 Adet
17. Kemik delici 2 Adet
18. Baş traksiyon aygıtı 2 Adet
19. Rekraktörler 4 Adet
20. Küret 4 Adet
21. Paspa 3 Adet
22. Roncır (kemik için) 1 Adet
23. Forseps (kerison tipi) 4 Adet
24. Roncır (disk için) 4 Adet
25. Ventrikül iğnesi 3 Adet
26. Ventrikül kanülü 2 Adet
27. Bipolar koagülatör seti 1 Adet
28. Klemp (dandy tipi) 30 Adet
29. Makas (dura için) 2 Adet
30. Forseps (adson tipi) 2 Adet
31. Ekartör (kafa derisi için) 4 Adet


ORTOPEDİ
(GENEL ŞİRURJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Ortopedi traksiyon masası 1 Adet
2. Perfaratör (elektrikli) 1 Adet
3. Perfaratör (el) 1 Adet
4. Perfaratör uçları (her boydan) İkişer Adet
5. Künher seti 1 Adet
6. Vitalium ve diğer metal plak - vida seti (paslanmaz çelik) 1 Adet
7. Otomatik tornavida (yıldız) 2 Adet
8. Yıldız tornavida 2 Adet
9. Düz tornavida 2 Adet
10. Havalı turnike 1 Adet
11. Stetinman ya da kirşner aygıtı 1 Adet
12. Femur elevatörü (büyük - küçük) İkişer Adet
13. Vida keseceği 1 Adet
14. Meniskus seti 1 Takım
15. Ortopedik protez takımı (kalça) 1 Takım
16. Kemik çengeli İkişer Adet
17. Alçı motoru 1 Adet
18. Alçı makası 1 Adet
19. Alçı sehpası (çocuk için) 1 Adet
20. Alçı masası 1 Adet

GÖZ
(GENEL ŞİRURJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Şiyötz tonometresi 1 Adet
2. Oftalmaskop 1 Adet
3. Blefarosta 1 Adet
4. Yabancı cisim iğnesi 2 Adet
5. Elektrokriyo 1 Adet
6. Lenseolar bıçağı (eğri ve düz) Birer Adet
7. Dissiziyon iğnesi 2 Adet
8. Spatül 4 Adet
9. Katarakt küreti 4 Adet
10. Tesbit pensi 2 Adet
11. İris çengeli 1 Adet
12. Makas (büyük - küçük) Birer Adet
13. Makas (eğri - düz) İkişer Adet
14. Port - egüy Birer Adet
15. İğne (çeşitli) Yeteri kadar
16. İris makası (wecker) 2 Adet
17. İris pensi (tam ve periferik iridektomi için) 2 Adet
18. Şaşılık rezeksiyon pensi 2 Adet
19. Pens (dişli - dişsiz) Yeteri kadar
20. Kirpik pensi Yeteri kadar
21. Rektus pensi Yeteri kadar
22. Kornea makası 1 Adet
23. Şaşılık çengeli 2 Adet
24. Aruga kapsül pensi 2 Adet
25. Şalazyon küreti 1 Adet
26. Bistüri 4 Adet
27. Perimetre 1 Adet
28. Biomikroskop 1 Adet


KULAK - BURUN - BOĞAZ
(GENEL ŞİRURJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Spekülümler (çeşitli) İkişer Adet
2. Larenk aynası 2 Adet
3. Burun polipansı 2 Adet
4. Sinüs trokları 2 Adet
5. Tonsil ansı 2 Adet
6. Vejetasyon küreti 2 Adet
7. Alın aynası 2 Adet
8. Klar aynası 2 Adet
9. Bisturi sapı (15 numara) 2 Adet
10. Klemp (moskito) 5 Adet
11. Otomatik ekartör (kulak için) 2 Adet
12. Elevatör (kulak için) 1 Adet
13. Guj (kulak için) 3 Adet
14. Burun aspiratör ucu 3 Adet
15. Orta kulak aspiratör ucu 3 Adet
16. Fasya gref makası 1 Adet
17. Süngü penset 1 Adet
18. Küret (kulak için) 3 Adet
19. Kulak yabancı cisim pensi 1 Adet
20. Ven pres 1 Adet
21. Tonsil diseksiyon makası 1 Adet
22. Tonsil kaşığı 1 Adet
23. Tonsil klempi 2 Adet
24. Tonsil yakalama pensi 1 Adet
25. Tonsil aspiratör ucu 1 Adet
26. Otomatik ağız açacağı 1 Takım
27. Parasentez bıçağı 2 Adet
28. Alis pensi (düz) 1 Adet
29. Luk pensi 1 Adet
30. Guj (burun için, ucu çentikli) 1 Adet
31. Burun diseksiyon makası 1 Adet
32. Sinüs küretaj takımı 1 Takım
33. Port koton 2 Adet
34. Buşon küretli 2 AdetÜROLOJİ
(GENEL ŞİRURJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1.Benike bujileri 1 Takım
2.İnfant buji takımı 1 Takım
3.Çeşitli boy filiform buji (her numaradan) 5'er adet
4.Foley-Nelaton-Tiemon-Pesersondaları(her numaradan) 10'ar adet
5. Millin ekartörü 1 Adet
6.Muayenesi stoskopu (retrogred' pyelografiy apabilecek) 1 Adet
7. Mesane irrigatörü 5 Adet
8. İdrar torbası Yeteri kadar
9. Böbrek pedikül klempleri (üçlü takım) 1 Takım
10. Taş pensleri (4'lü takım) 1 Takım
11. Üreter katateri (4, 5, 6 numara) 2'şer Adet


KARDİYOLOJİ
(İÇ HASTALIKLARINDA BULUNANLARA EK OLARAK)

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Egzersiz testi aygıtı (döner merdiven ya da 1 Adet
orgometrik bisiklet)
2.Dıştan nabız ve ses kayıt aygıtı

(fonokardiyogramapexkardiogram, karotitogram ve jugulogram için)
1 Adet
3. Ekokardiogram 1 Adet
4. Aralıklı pozitif basınçlı oksijen verme aygıtı 2 Adet
5. Elektro ve basınç takip ve kayıt aygıtı 4 Adet
(Yoğun koroner bakım ünitesi varsa)
6. Geçici yapay kalp uyarı aygıtı 3 Adet
7. Geçici kalp uyarı kateteri 3 Adet
8. Venöz basınç aygıtı 1 Adet
9. Perikard ponksiyon iğnesi Yeteri kadar
10. Kuru seterilizatör 1 Adet
11. Hemodinami laboratuvarında bulundurulmak üzere
a) Kalp kateterizasyonu ve periferik angio yapmak için sineangiograf ve seriyograf aygıtı komple (jeneratör ve televizyonu ile birlikte) 1 Adet
b) Koroner sineangiografi aygıtı komple

(jeneratör ve televizyonu ile birlikte)
1 Adet
c) Basınç ve elektro kayıt cihazı (recorder) 1 Adet
d) Otomatik opak madde enjektörü 2 Adet
e) Soğuk ışık aleti 2 Adet
f) Opak maddeyi ısıtmak için Benmari aygıtı 1 Adet
g) Damar açmak için komple cut-down seti Yeteri kadar
h) Seldinger iğneleri Yeteri kadar
ı)Kalp katetirizasyonu ve koroner sineangiografi yapmak için çeşitli tür ve boyda kateterler Yeteri kadar
i) Sine filmleri ve seriyograf filmleri için

otomatik banyo aygıtı
1 Adet
j)Sine filmleri ve seriyograf filmler için otomatik banyo 1 Adet


KARDİOVASKÜLER ŞİRURJİ
(GENEL ŞİRURJİ VE KARDİYOLOJİDE BULUNANLARA EK OLARAK)
I - AMELİYATHANE BÖLÜMÜ

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Isıtıcı soğutucu (sistemik hipotermi için) 1 Adet
2. Flaş otoklav 1 Adet
3 Kalp akciğer makinası ve aksesuarı 1 Adet
4. Monitör sistemi (EKG, basınç kanalı ve

defibrilatör içeren konpakt sistem)
1 Adet
5. Taygon pensi 15 Adet
6. Makas (inçe disseksiyon) 1 Adet
7. Makas (iplik kesme) 1 Adet
8. Makas (vasküler tip) 1 Adet
9. Port - egüy (platin uçlu) 3 Adet
10. Port - egüy (sternum teli için) 1 Adet
11. Vasküler port - egüy (uzun) 1 Adet
12. Vasküler port - egüy (kısa) 1 Adet
13. Dissektör pens (geniş açık) 1 Adet
14. Dissektör pens (dar) 1 Adet
15. Semp pensi 1 Adet
16. Satinski pensi 1 Adet
17. Satinski pensi vasküler 1 Adet
18. Bakır ekartör 1 Adet
19. Kaşık ekartör 2 Adet
20. Dişli kaşık ekartör 2 Adet
21. Penset akravmatik (uzun) 2 Adet
22. Penset akravmatik (orta) 2 Adet
23. Penset akravmatik (kısa) 2 Adet
24. Vasküler akravmatik penset 3 Adet
25. Düval pensi 2 Adet
26. Ellis pensi 2 Adet
27. Küçük bistüri sapı 2 Adet
28. Teyp çengeli 2 Adet
29. Kanül aspiratör konnektör ve kilitlerini içeren özel set (açık kalp ameliyatları sırasında kullanılacak) 1 Adet
30. Ekartör sternal ve toraks 2 Adet

II - YOĞUN BAKIM

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Hasta başı monitoru

(EKG kalp baskı ve basınç kanalı içerecek)
1 Adet
2. Dermand pace - maker (bataryalı) 1 Adet
3. Volüm respiratörü 1 Adet
4. Basınç yöntemiyle çalışan respiratör 1 Adet
5. Toraks aspiratörü 1 Adet
6. Antieskar yatağı 1 Adet
7. Elektronik termometre 1 Adet


FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
ELEKTROTERAPİ BÖLÜMÜ:
1. Galvano - faradi aygıtı 2 Adet
2. Eksponansiyel akım aygıtı 1 Adet
3. Diadinamik 1 Adet
4. Kısa dalga diatermi aygıtları (değişik dalgaboylarında) 1'er Adet
5. Ültrason 2 Adet
6. Enfraruj 2 Adet
7. Ültraviole 2 Adet
8. Işık banyoları 2 Adet
HİDROTERAPİ BÖLÜMÜ:
1. Parafin banyosu 1 Adet
2. Galvani dört kap 1 Adet
3. Su altı basınç masaj 1 Adet
4. Sauna 1 Adet
MEKANOTERAPİ BÖLÜMÜ:
1. Servikal ve lamber traksiyon aygıtı 1 Adet
2. Egzersiz ve masaj aygıtı (çeşitli) 5 Adet


REHABİLİTASYON
(FİZİK TEDAVİDE BULUNANLARA EK OLARAK)
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Paralel bar 1 Adet
2. Omuz çarkı 1 Adet
3. Parmak merdiven 1 Adet
4. Ekzersiz minderleri çeşitli 3'er Adet
5. Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda) 6 Adet
6. Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda) 10 Adet
7. Koltuk değneği ve baston 4'er Adet
8. Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) 1'er Adet
9. Ayakta durma masası 1 Adet
10. Tekerlekli sedye 1 Adet
11. Tekerlekli iskemle 2 Adet

NEFROLOJİ
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Hemodializ aygıtı 2 Adet
2. E.K.G. aygıtı 1 Adet
3. Oksijen aleti 2 Adet
4. Aspiratör 2 Adet


RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Elekroşok aygıtı 1 Adet
2. Faradi aygıtı 1 Adet


ONKOLOJİ
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Konvansiyonel x ışını aygıtı (cilt tedavisine

de cevap verecek)
1 Adet
2. Kobalt 60 teleterapi aygıtı 1 Adet
3. Duyar dozimetre 1 Adet
4. Vaginal uygulamalar için sonradan yükleme aygıtı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set.
1 Adet
5. Kurşunlu cam 3 Adet
6. İzotop maşası 3 Adet
7. Kurşunlu enjektör (çeşitli) 5 Adet
8. İzotopları taşıyıcı araba 1 Adet
9. İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu 1 Adet
10. İzotop kalibratörü 1 Adet
11. Çeker ocak 1 Adet
12. Kurşunlu tuğla Yeteri kadar

LABORATUVARLAR
BİOKİMYA LABORATUVARLARI

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Santrifüj 1 Adet
2. Mikroskop 1 Adet
3. Su kaynatmak için benmari 1 Adet
4. Ayarlı sulu ve kuru benmari 1 Adet
5. Kovarski aygıtı 1 Adet
6. 400 - 700 mm. arasında çalışır fotometre 1 Adet
7. Su damıtma aygıtı 1 Adet
8. Laboratuvar saati 2 Adet
9. Santrifüj tüpü Yeteri kadar
10. Deney tüpü Yeteri kadar
11. Makro pipet Yeteri kadar
12. Mikro pipet Yeteri kadar
13. Otomatik pipet Yeteri kadar
14. Hassas terazi 1 Adet
15. Sterilizatör 1 Adet
16. Enjektörler ve iğneleri (çeşitli) Yeteri kadar
17. Kurutma dolabı 1 Adet
18. Buzdolabı 1 Adet
19. Bunzen beki 1 Adet
20. Madeni ve tahta tüp suporları 5 Adet
21. Ayıraç saklama kapları Yeteri kadar
22. Lam ve lamel Yeteri kadar


BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Mikroskop 1 Adet
2. Etüv (elektrikli) 1 Adet
3. Santrifüj 1 Adet
4. Otoklav 1 Adet
5. Benmari 1 Adet
6. Hemometre (elektrikli) 1 Adet
7. Hemometre (sahil) 2 Adet
8. Buzdolabı 1 Adet
9. Hassas terazi 1 Adet
10. Sulu sterilizatör 1 Adet
11. Kuru sterilizatör (elektrikli) 1 Adet
12. Hematokrit aygıt 1 Adet
13. Aglütinoskop 1 Adet
14. Laboratuvar saati 1 Adet
15. Bunzen beki 3 Adet
16. Sedimantasyon sehpası (10'luk) 1 Adet
17. Madeni tüp suporları 10 Adet
18. Porselen havan (büyük boy) 1 Adet
19. Emaye küvet (çeşitli) 3 Adet
20. Spatül 2 Adet
21. Öze sapı 3 Adet
22. Amyantlı tel levha 5 Adet
23. Fırankel iğnesi ya da lanset 1 Adet
24. Toma lamı 3 Adet
25. Sedimantasyon pipeti 20 Adet
26. Eritrosit - lokosit - Hb pipetleri 10'ar Adet
27. Enjektör (çeşitli) Yeteri kadar
28. Pipetler (çeşitli) Yeteri kadar
29. Petri kutusu Yeteri kadar
30. Deney tüpleri (çeşitli) Yeteri kadar


PATOLOJİ LABORATUVARI

T Ü R Ü EN AZ MİKTARI
1. Binoküler mikroskop 1 Adet
2. Kızaklı ya da rötarlı mikrotom 1 Adet
3. Etüv 1 Adet
4. Bistüri - pens - makas (çeşitli) Birer Adet
5. Lam ve lamel Yeteri kadar
6. Parafin, ksilol, boya maddeleri alkol Yeteri kadar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Özel Hastaneler Yönetmeliği Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 6 24-09-2011 10:34
Devletler Hususi Hukuku selin ulu Meslektaşların Soruları 7 12-12-2006 14:05
Kabahatlar Kanunu-Ticaret Kanunu kezzy Hukuk Soruları Arşivi 4 11-11-2006 08:58
Aşkın Kanunu suigeneris Site Lokali 4 17-10-2003 13:07
Türk Boğazları Geçiş Tüzüğü Hk. Shipbroker Hukuk Soruları Arşivi 0 07-08-2003 09:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03408289 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.