Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İki marka arasında farklı ibareler varsa bu marka hakkına tecavüz olur mu

Yanıt
Old 12-10-2007, 01:06   #1
Av. Salim

 
Varsayılan İki marka arasında farklı ibareler varsa bu marka hakkına tecavüz olur mu

Merhaba arkadaşlar.

Müvekkilim ayakkabı satıcıs. Ve "..... Ayakkabı " isimli tescilli bir markası var. ...... (nokta nokta) kısmı müvekkilin soyisimini ihtiva ediyor. Mesela "Gülen Ayakkabı" diyelim. Müvekkil bu ismi tabelalarında, reklamlarında "Gülen Ayakkabı Dünyası " biçiminde kullanmakta. Yani tabela ve reklamlarında marka ismi olan "Gülen Ayakkabı" ya Dünyası kelimesi de eklenerek tabelasına Gülen Ayakkabı Dünyası şeklinde yazmış ve kullanmakta.

Bu arada başka bir ilde aynı konuda faaliyet gösteren bir başka firma da marka ismi olarak "Ayakkabı Dünyası" markasını tescil ettirmiş. Şimdi müvekkile siz "Gülen Ayakkabı Dünyası" adını kullanamazsınız. "Ayakkabı Dünyası" adını marka olarak biz tescil ettirdik, bu marka hakkına tecavüz oluşturur, hemen tabela ve reklamlarınızdan Dünyası kelimesini çıkartmazsanız hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunuruz ve tazminat davası açarız şeklinde bir ihtarname göndermişler.

Müvekkilin kullandığı ibare "Gülen Ayakkabı Dünyası" dır. Bunu senelerdir bu şekilde kullanıyor. Bu ibarenin ilk iki kelimesi (Gülen Ayakkabı) kısmı marka adı olarak da tescilli. Diğer taraftan karşı taraf da (Ayakkabı Dünyası ) olarak daha önceden marka adı nı tescil ettirmiş.

Burada haksız rekabet ve marka adına tecavüz sayılacak bir durum sözkonusu olabilir mi? Sonuçta birisi "Ayakkabı Dünyası" adını tescil ettirmiş ve kullanıyor. Diğeri "Gülen Ayakkabı Dünyası" ibaresini kullanıyor ve bunun "Gülen Ayakkabı" kısmı tescilli.

"Ayakkabı Dünyası " ile "Gülen Ayakkabı Dünyası" birbirinden çok farklı ibareler değil mi? Müvekkilin Gülen ayakkabı Dünyası şeklinde bu ibareyi kullanması haksız rekabet veya markaya tecavüz sayılabilir mi gerçekten, karşı firma bu girişiminden (savcılığa suç duyurusu ve tazminat girişiminden) sonuç alabilir mi ?

Arkadaşların değerli yorumlarını veya bu konuda benzer yargıtay kararları bilen arkadaşlar varsa yardımlarını rica ediyorum. Saygılarımla.
Old 12-10-2007, 04:01   #2
slide

 
Varsayılan

ben bu durumun iltibasa neden olcak bir huhus içerdiğini görmüyorum..ortada tescilsiz bir marka sözkonusu değil zaten haksız rekabet hükümlerinin uygulanabilmesi için..gülen ayakkabı tescilli olan marka..gülen ayakkabı dünyasını kullanıyor müvekkiliniz..diğer taraf ayakkabı dünyasını tescil ettirmiş..müvekkilinizin soyadı ve ayakkabıcılık kısmı tescilli..markaya ilişkin KHK yı da incelemenizi tavsiye ederim..iki marka rasında iltibasa neden olacak mühim bir benzerlik yok..ayrıca TTK da sayılan haksız rekabet hallerine bir örnek teşkil ettiğini de düşünmüyorum..
Old 12-10-2007, 12:03   #3
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/12143
Karar: 2005/9700
Karar Tarihi: 13.10.2005
ÖZET : Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa ya da işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması durumlarında markaya tecavüz söz konusu olmaktadır. Halk tarafından karıştırılma ihtimali için doktrinde iki koşulun bir arada olması aranmaktadır. Bunlardan birincisi tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısının veya benzerinin olması halidir. İkincisi ise, her iki markanın da aynı mal ve hizmetlerde kullanılmasıdır. Mahkemece davalı tarafın davanın başından beri ileri sürdüğü her iki markanın benzer olmadığı yönündeki savunmaları dikkate alınarak ve davaya konu emtianın niteliği itibariyle alıcısı olan halk kitlesinin "ayırt etme, bağlantı kurma" durumu göz önünde tutularak, yapılacak değerlendirme sonucuna göre hukuki durumun belirlenmesi gerekmektedir.

(556 S. KHK. m. 8, 9)
Dava: Taraflar arasında görülen davada ( Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi )nce verilen 15.6.2004 tarih ve 2004/563-2004/137 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı TPE. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkili adına "şekil+ETİ PAPATYAKEK" ve "PAPATYA" markalarının 29 ve 30. sınıf ürünleri için tescilli olduğunu, ancak davalılardan G.A.Ş.nin "GİZ PAPATYA" adlı markayı 29, 30 ve 32. sınıf ürünler için tescil ettirmek üzere başvurulduğunu, bu hususta diğer davalı idareye yaptıkları itirazın da reddedildiğini ve tescil edildiğini ileri sürerek, anılan markanın ortak eşyalar yönünden kısmen iptalini ya da papatya kelimesinin markadan çıkarılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE vekili, markaların karışıklığa neden olacak kadar benzer olmadıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davaya yanıt vermemiştir.
Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, markalar arasında 29. ve 30. sınıf ürünler bakımından benzerlik bulunduğu gerekçesiyle, bu sınıf ürünler bakımından davanın kabulüne, 32. sınıf ürünler bakımından istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalılardan TPE vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalılardan TPE'nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararını iptaline ilişkindir.
Uyuşmazlık, her iki marka arasında, yasanın düzenlediği anlamda bir benzerlik ve iltibas bulunup bulunmadığı noktasında toplanmakta olup, alınan rapor doğrultusunda mahkemece aynı sınıf ürünler arasında bu benzerliğin bulunduğu sonucuna varılmıştır.
556 sayılı KHK'nın 8/2.b bendinde düzenlenen, marka tescilinde nisbi red nedenleri kapsamında ikinci cümlede, aynen "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa" ifadesi yer aldığı gibi, Markanın Korunması Kapsamı'nı düzenleyen 9/2.b maddesinin de, "işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması"nın markaya tecavüz oluşturacağı öngörmüştür.
Bu düzenlemeye göre, burada üzerinde durulması gereken husus, halk tarafından karıştırılma kavramından ne anlaşılacağıdır. Doktrinde, halk tarafından karıştırılma ihtimalinin iki koşulun bir araya gelmesi halinde irdelenebileceği kabul edilmiş ve bu iki koşuldan birincisinin tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması, ikincisinin ise her iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılması olacaktır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halkın olduğu göz önünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından "umumi intiba" olması bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. ( Bkz. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku İst. 1999, Birinci Baskı sh. 400 vd. )
Somut olayda, her iki markanın aynı emtia sınıfında kullanılması söz konusu olup, her ikisinin de benzer olduğu iddia edildiğine göre, halk tarafından karıştırma ihtimalinin irdelenmesi gerekmektedir. Buna göre, her iki markada da "PAPATYA" kelimelerinin ortak kullanılması söz konusu ise de her iki markada da hakim unsurlar olarak, davacı markada "ETİ" ibaresi, davalı markada ise "GİZ" ibaresi yer almaktadır. Ayrıca "PAPATYA" ortak ibaresi, markaların kullanıldığı ürün sınıfı ile ilgisi bulunmayan bir kelimedir. Bu durumda, markaların hakim unsurlar dikkate alındığında, bunun yanında tali unsur olarak "PAPATYA" ibaresinin kullanılmasının, yukarıdaki açıklamalara göre bir benzerlik, iltibas ya da karıştırılma sonucuna neden olacağının kabulü doğru değildir.
O halde mahkemece, davalı TPE vekilinin davanın başından beri her iki markanın benzer olmadıkları yönündeki savunmaları dikkate alınarak ve davaya konu emtianın niteliği itibariyle alıcısı olan halk kitlesinin "ayırt etme, bağlantı kurma" durumu göz önünde tutularak, davanın aynı sınıf ürünler bakımından da reddine karar vermek gerekirken; somut olaya uymayan ve esasen markadaki hakim unsur yönü ile benzerlik taşıyan iki marka ile ilgili Dairemiz'in verdiği bir başka kararına atıfla yetinilen bilirkişi raporuna göre davanın aynı sınıf ürünler bakımından kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenlerle, bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılardan TPE vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 13.10.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 14-10-2007, 20:09   #4
gultekg

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
Merhaba arkadaşlar.

Müvekkilim ayakkabı satıcıs. Ve "..... Ayakkabı " isimli tescilli bir markası var. ...... (nokta nokta) kısmı müvekkilin soyisimini ihtiva ediyor. Mesela "Gülen Ayakkabı" diyelim. Müvekkil bu ismi tabelalarında, reklamlarında "Gülen Ayakkabı Dünyası " biçiminde kullanmakta. Yani tabela ve reklamlarında marka ismi olan "Gülen Ayakkabı" ya Dünyası kelimesi de eklenerek tabelasına Gülen Ayakkabı Dünyası şeklinde yazmış ve kullanmakta.

Bu arada başka bir ilde aynı konuda faaliyet gösteren bir başka firma da marka ismi olarak "Ayakkabı Dünyası" markasını tescil ettirmiş. Şimdi müvekkile siz "Gülen Ayakkabı Dünyası" adını kullanamazsınız. "Ayakkabı Dünyası" adını marka olarak biz tescil ettirdik, bu marka hakkına tecavüz oluşturur, hemen tabela ve reklamlarınızdan Dünyası kelimesini çıkartmazsanız hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunuruz ve tazminat davası açarız şeklinde bir ihtarname göndermişler.

Müvekkilin kullandığı ibare "Gülen Ayakkabı Dünyası" dır. Bunu senelerdir bu şekilde kullanıyor. Bu ibarenin ilk iki kelimesi (Gülen Ayakkabı) kısmı marka adı olarak da tescilli. Diğer taraftan karşı taraf da (Ayakkabı Dünyası ) olarak daha önceden marka adı nı tescil ettirmiş.

Burada haksız rekabet ve marka adına tecavüz sayılacak bir durum sözkonusu olabilir mi? Sonuçta birisi "Ayakkabı Dünyası" adını tescil ettirmiş ve kullanıyor. Diğeri "Gülen Ayakkabı Dünyası" ibaresini kullanıyor ve bunun "Gülen Ayakkabı" kısmı tescilli.

"Ayakkabı Dünyası " ile "Gülen Ayakkabı Dünyası" birbirinden çok farklı ibareler değil mi? Müvekkilin Gülen ayakkabı Dünyası şeklinde bu ibareyi kullanması haksız rekabet veya markaya tecavüz sayılabilir mi gerçekten, karşı firma bu girişiminden (savcılığa suç duyurusu ve tazminat girişiminden) sonuç alabilir mi ?

Arkadaşların değerli yorumlarını veya bu konuda benzer yargıtay kararları bilen arkadaşlar varsa yardımlarını rica ediyorum. Saygılarımla.

Marka-Patent vekilliği yapan bir meslektaşınız olarak ben de konu hakkında fikirlerimi sunmak isterim.
Tespitler;
1- TPE her 2 markanin da tescilini kabul etmiş ve tescil belgesini taraflara vermistir.
2-Her 2 marka da aynı sınıflarda tescillidir.
3-Tarafların markalarını tescilleri doğrultusunda korumaları söz konusudur.

ilk olarak elimizdeki veriler doğrultusunda bunları söylemek mümkün. Ben burada "ayakkabı dünyası" markasının ihlale uğradığı görüşündeyim. Marka tescili yapıldığı zaman TPE'ye ne şekilde başvurmuşsanız o şekilde kullanmanız gerekir. Çünkü TPE'nin ilgili departmanı söz konusu incelemeyi sizin ulaştırdığınız şekliyle inceler." gülen ayakkabı" olarak gönderirseniz o şekliyle " gülen ayakkabı dünyası" olarak gönderirseniz o şekilde. "gülen ayakkabı dünyası" olarak tescil için başvuru yapılmış olsaydı bunun 556 sayılı KHK 'nin 7. maddesi uyarınca mutlak veya 8. maddesi uyarınca nisbi red nedenlerine takılması olasılığı söz konusu olacaktı. Karıştırılma ihtimalinden önce bence ilk olarak tespit edilmesi gereken nokta budur. "Ayakkabı dünyası" ayrı bir tescilli markadır. Tescille birlikte 556 sayılı KHK'deki korumaları talep imkanı doğmuştur. "gülen ayakkabı" bu şekliyle tescillidir, " gülen ayakkabı dünyası" olarak değil. Dolayısıyla tescil edilmiş olması ona eklenti yapma hakkı vermez, yapılsa da hukuken korunmayacaktır. Ve diğer markanın haklarını ihlal ettiği ölçüde hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalacaktır.
Old 15-10-2007, 13:38   #5
Av.Nur Hayat BURAN

 
Çözüm

Eğer müvekkiliniz "Gülen ayakkabı"yı tescil ettirdi ise "gülen ayakkabı" yı kullanabilir. Bu markaya başka ibareler ekleyerek kullanamaz. Eğer kullanacak olursa iltibasa neden olabilir.

Olayımızda iltibas mevcuttur. Yani müvekkilinizin kullannımı neticesinde markası "ayakkabı dünyası"nın devamı, uzantısı gibi görünmektedir. Bu sebeple müvekkilinize derhal "ayakkabı dünyası" ibaresinden vazgeçmesini, tüm yazılı nesnelerinden söz konusu ibareyi silmesini ve yalnızca kendi tescilli markasını kullanmasını öneririm.

İleride açılması muhtemel davaları önlemek, iyiniyeti göstermek açısından da gelen ihtarnamelere "ayakkabı dünyası" ibaresinin artık kullanılmadığına ilişkin cevabi ihtar çekilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.
Old 23-09-2008, 17:43   #6
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan

Bence de iltibas mevcuttur.Tescilli markanız ''gülen ayakkabı'' ise onu kullanmalısınız diye düşünüyorum. Ancak yine de yazı karakteri, ebat vs.olarak nasıl kullanıldığına da bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Old 23-09-2008, 18:30   #7
BaharB

 
Varsayılan

556 sy. KHK'nin 61. md.ne göre 9. md.nin ihlali marka hakkına tecavüz oluşturur. 9.md.nin (b) bendi ise "Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması" şeklindedir.

Yargıtay 11.HD (2002/6904-10352) "...tarafların her iki markası da tescilli olduğuna göre, davalının markasının iptal ettirilmediği sürece yukarıda sayılan yasal korumadan yararlanması doğaldır. Meğer ki tescil ettirilen markanın tescilli hali dışında kullanılıyor olmasının kanıtlanması durumunda haksız rekabetin varlığından söz etmek mümkün olur..."
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Marka Vekilliği ve Sınavı turbo Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 141 20-09-2017 13:07
Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz İddiası/Yargıtay Kararı Av.Ceylan Pala Karadağ Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 5 24-12-2009 17:25
marka hakkına tecavüz anti-leviathan Hukuk Soruları Arşivi 3 15-12-2006 19:02
Marka Hakki Dalina Meslektaşların Soruları 3 03-01-2005 15:13
Marka cgocun Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 01:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04399204 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.