Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplama yöntemi

Yanıt
Old 22-10-2018, 13:43   #1
idris sağlam

 
Varsayılan enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplama yöntemi

Değerli Meslektaşlarım
Tedaş tarafından müvekillerimin arazilerinden geçirilen enerji nakil hatları dolayısıyla açtığımız kamulaştırmasız el atma dosyalarında bilirkişi tarafından tellerin salınım payları da dikkate alınarak irtifak alanı hesabı yapılmış olup buna göre de taşınmazda meydana gelen değer düşüklüğü hesaplanarak el atma bedeli belirlenmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından bu rapora göre karar verildi.
Ancak karar bölge adliye mahkemesi tarafından irtifak alanı belirlenirken sadece tellerin izdüşümüne göre hesaplama yapılacağı gerekçesiyle kaldırdı.

1- Enerji nakil hatları dolayısıyla irtifak hesaplama yöntemi hakkında bilimsel çalışma ve yargıtay kararı paylaşırsanız memnun olurum.
2- Elektrik kuvvetli akım yönetmeliği 44. maddesi enerji nakil hattının sağ ve solunda güvenlik şeridi olarak belirtilen alanlarda sahibinin yapı yapmasını engellemektedir. Buna aykırı olarak güvenlik şeridi içerisine yapı yapanlar hakkında elektrik şirketleri İrtifak hakkına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle hemen men-i müdahale ve kal davasını açmakta ve mahkemeler de davalarının kabulüne karar vermektedirler.
3-Ancak buna rağmen BAM'IN irtifak alanı hesabında sadece tellerin altına denk gelen izdüşümü alanının hesaba katılması gerektiğine ilişkin kararını anlamak mümkün değildir. Çünkü tellerin salınım payı diye tabir edilen ve yönetmelikte güvenlik şeridi olarak adlandırılan alanın irtifak alanına dahil edilmemesi açıkça mülkiyet hakkının ihlali anlamına geliyor. Çünkü güvenlik şeridi olarak belirtilen alana dair eğer irtifak hakkı kurulmayacaksa bu durumda benim orada mülkiyet hakkımdan kaynaklı olarak istediğim şekilde tasarruf etme imkanım kısıtlanmaktadır. Çünkü kuvvetli elektrik akım yönetmeliği 44 madde benim bu belirtilen sınırlarda tasarruf hakkımı kısıtlamaktadır.
5- Enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplanmasında tellerin salınım payı ile güvenlik şeridinin dikkate alınması gerektiğine ilişkin bilgisi olan meslektaşların bu bilgilerini paylaşmaları beni memnun edecektir. Saygılarımla ...
Old 24-10-2018, 10:43   #2
av__emrah

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım; öncelikle rica etsem kararı paylaşır mısınız?

BAM'ın verdiği kararın, genel bir karar değil de dava konusu taşınmaza özel bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuda Yargıtay'ın kararları mevcut.


5. Hukuk Dairesi 2015/15786 E. , 2015/23092 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Devrek Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2015
NUMARASI : 2012/431-2015/113


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm; davalı Tedaş vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapılan incelemede;
1-Dava konusu taşınmazlardan 1455 parsel sayılı taşınmazın ifraz gördüğü de nazara alınarak, mahkemece usulüne uygun olarak oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılarak, dava konusu taşınmazlardan geçirilen enerji nakil hatlarına ilişkin salınım dahil irtifak alanları ile pilon yerlerinin alanları ayrı ayrı tespit edilip, dava konusu taşınmazların irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değeri tesbit edilerek, bundan sonra herbir taşınmaz için ayrı ayrı değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazların tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının ve dava tarihine göre bulunacak m² birim bedeli ile pilon yeri alanlarının çarpılması sonucu pilon yer bedellerinin tespit edilerek, irtifak alanlarının ve pilon yerlerinin davacının payı karşılığında davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili gerekirken, dosya üzerinden alınan yetersiz ve denetime açık olmayan fen bilirkişisi raporuna dayalı olarak tek bilirkişi tarafından hazırlanan geçersiz rapora göre belirlenen bedele hükmedildiği gibi, tescile yönelik olarak da karar verilmemesi,
2- Kabule göre de;
Mahkemece verilen ilk karar davacı vekilince temyiz edilmediği halde davalı idarenin kazanılmış hakkı gözetilmeksizin yazılı şekilde fazlaya hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-10-2018, 10:47   #3
av__emrah

 
Varsayılan

5. Hukuk Dairesi 2014/14726 E. , 2014/27679 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Ağrı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/03/2014
NUMARASI : 2012/33-2014/217

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere, mahkemenin gerekcesine göre yapılan incelemede;

1-Dava konusu taşınmaz maliki ile davacılar arasındaki hukuki ilişkiyi sağlayan belge ilgilisinden temin edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-Dava konusu taşınmazdan geçirilen enerji nakil hatlarına ilişkin sorumluluğun dosyadaki bilgi ve belgelere göre Tedaş'a ait olduğu anlaşıldığından, Tedaş'ın davaya dahil ettirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

3-Taşınmazın niteliğine göre oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde rapor düzenleyen tek bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle karar verilmesi,

4-Dava konusu taşınmazdan geçirilen ve Vadofone firmasına ait olduğu gerekcesiyle tefrik yapılmış olan hat haricindeki enerji nakil hatlarına ilişkin irtifak alanlarının taşınmaz üzerindeki konumlarının salınım dahil kroki üzerinde fen bilirkişisine işaretlettirilmeden infazı zorlaştırıcı karar verilmesi,

5-Dava konusu taşınmazda bulunan pilon yerinin tapu kaydının iptali ile bu bölümün TEDAŞ adına tescili ile irtifak hakkının TEDAŞ adına tapuya tescili yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

6-Dava konusu taşınmazda münavebe alınacak ürünlerin, dekara ortalama verim miktarları ile değerlendirme tarihi olan 2012 yılı hasat dönemindeki toptan kg. satış fiyatları ve dekar başına üretim giderlerinin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-12-2018, 14:18   #4
idris sağlam

 
Varsayılan

T.C.
ERZURUM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/1645
KARAR NO : 2018/1329

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : TURAN AKGÜN (35062)
ÜYE : SELİM ALTINAY (97970)
ÜYE : İLHAN ŞENGÜL (104678)
KATİP : ERTUĞRUL BEKTAŞ (186761)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ERCİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 15/03/2018
NUMARASI : 2016/683 Esas - 2018/194 Karar

DAVACILAR : 1 -ABDULKADIR YILDIZ - (T.C. Kimlik No:63328082462)
2 -İPEK YILDIZ - (T.C. Kimlik No:63202086692)
3 -ÖZMEN YILDIZ - (T.C. Kimlik No:63193086916)
4 -RABİA BETÜL YILDIZ - (T.C. Kimlik No:63112089684)
: 5 -SERHAT YILDIZ - (T.C. Kimlik No:63247085162)
VEKİLLERİ : Av. İDRİS SAĞLAM - Vanyolu Mahallesi Vanyolu Bulvarı No: 74 Kat-4 Erciş Erciş/ VAN
Av. NİHAT YARDIMCI - Van Yolu Caddesi Nubahar Apt. Kat:5 Daire:13 65400 Erciş/ VAN
DAVALILAR : 1 -TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLİ : Av. ABDULHALİM KELEŞ - İpekyolu Üzeri Vangölü Tedaş Bölge Koordinatörlüğü İpekyolu/ VAN
DAVALI : 2 -VANGÖLÜ EDAŞ
VEKİLİ : Av. CÜNEYT CANER GÜLDAL - Hastane Caddesi Mehmet Baran İş Merkezi Kat-2 No: 5 Merkez/ VAN

DAVANIN KONUSU : Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 12/05/2016
KARAR TARİHİ : 14/09/2018
KARAR YAZIM TARİHİ : 14/09/2018
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) davasının mahkememizde yapılan İstinaf incelemesi sonunda, tüm dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Erciş ilçesi Kozluca mahallesinde kain 296 parsel sayılı taşınmazın tapuda müvekkilleri adına kayıtlı bulunduğunu, davalı kurumun müvekkillerine ait taşınmazda herhangi bir kamulaştırma yapmadan 2 adet enerji nakil hattını geçirdiğini, dava konusu taşınmazın Erciş ilçesinde ticari anlamda tarımın yapılabildiği ve Van gölüne nazır bir alanda olduğunu, bu bölgede domates biber patlıcan, kavun, karpuz, marul , maydanoz gibi sebze ve meyveler ile elma ve kayısı üretimi de yapılabildiğini, bilirkişi tarafından değer tespiti yapılırken keşif zamanında bu ürünlerin orada mevcut olup olmadığına bakılmaksızın bu taşınmazlar üzerinde yetiştirilebilen ürünlerin belirlenerek tüm bu ürünlerin ortalama verimleri dikkate değer tespitin yapılmalı olduğunu, ecrimisile ilişkin taleplerinin geriye doğru 5 yıllık süre için olup bu taleplerinin davalılardan Vangölü Edaş için olduğunu, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davalı kurumun haksız el atmasından dolayı ; 500,00 TL irtifak hakkı bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak müvekkiline verilmesine,100,00 TL ecrimisil bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak müvekkiline verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı kurumlar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile 04/11/1983 tariinden önce geçen enerji nakil hatlarından dolayı son gelen bilirkişi raporu doğrultusunda eski hat irtifak alanı için 500,00 TL talepli olarak açılan davamızı 13.337,00 TL artırarak toplam 13.837,00 TL olarak ıslah etmiştir.
CEVAP: Davalı VEDAŞ vekili cevap dilekçesinde; her ne kadar davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde ; şirketimizin dava konusu taleplerden sorumlu olduğu hususlarından hareketle şirketimize dava ikame edilmiş ise de şirketimizin mülkiyetten kaynaklanan iş bu davada hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimiz ile diğer davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 26/07/2013 tarihli hisse satış sözleşmesi ile işletme hakkı süreli devredilmiş olup taşınmazların mülkiyeti diğer davalı Tedaş Genel Müdürlüğünde kalmıştır. Taşınmazların mülkiyeti özelleştirme öncesinde de 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesi ve işletme hakkı devir sözleşmesinin 7.1-7.2 ve7. 3 maddeleri ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesine göre dağıtım tesislerinin mülkiyetine bağlı olarak ortaya çıkan idari ve hukuki ihtilafların takibi ve sorumluluğu Tedaş Genel Müdürlüğüne ait olup, özelleştirme öncesinde kamulaştırma yapılmadan tesis edilmiş dağıtım tesislerine ilişkin ihtilafların mali yükümlülüğü de anılan bu hususlar gözetilerek Tedaş Genel Müdürlüğüne ait olacaktır. Diğer taraftan hukuki anlamada alacak kalemlerinden olan ecrimisil bedeli taşınmazların kamulaştırma işlemi yapılmadığından talep edilen mülkiyetten kaynaklanan işgal tazminatı bedeli olduğu hususu iş bu dava konusu uyuşmalık yönünden tartışılmaz bir gerçektir. Dava şartı olarak değerlendirilmesi gereken uzlaşma hukuki müessesesi işletilmeden dava açılmış olmakla davanın bu yön gözetilerek dava şartı yokluğundan usul yönünden reddine, müvekkil şirketin iş bu dava konusu uyuşmazlığa esas olarak herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığından husumet yönünden davanın Reddine, bu taleplerimizi kabul edilmediği takdirde ise yapılacak yargılama sonunda davanın esas yönünden reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı TEDAŞ vekili cevap dilekçesinde; tesis edilen enerji nakil hattı, Muradiye Köyler ve Muradiye Merkezi besleyen 3/0 dağıtım şebekesi hattı olduğunu, dava konusu taşınmazda pilon yeri bulunmadığını, sadece taşınmazın hava sahasında güvenlik mesafelerine dikkat edilerek elektrik telleri geçirildiğini, davacı yanın herhangi bir zararı ve kaybı söz konusu olmadığını, söz konusu taşınmaz üzerindeki nakil hattı nizalı taşınmazlarda hiçbir değer düşüklüğüne neden olmadığı gibi bütün tarım faaliyetlerinin yapılmasına ve emniyet mesafelerine riayet etmek kaydı ile inşaat yapımına hiçbir surette engel teşkil etmediğini, davacı yanın aynı dava konusu parsel için müvekkil idareye karşı daha önceden Erciş 2. Asliye Hukuk Mahkemesince 2016/273 Esas sayılı dosyası ile dava açtığını, bu nedenlerle haksız ve yersiz olarak açılan iş bu davanın belirtilen hususlar doğrultusunda esas yönünden reddine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevaplarında özetle;Davanın Aras Elektrik Dağıtım Aş ye ihbarına karar verilmesini ve davacı tarafın davasının reddini savunmuştur.
DAVA ava, kamulaştırmasız el atma nedenine dayanan kamulaştırmasız el atma bedeli ve ecrimisil talebine ilişkindir.
İLK DERECE MAHKEMESİNCE ÖZETLE:
"1-Davanın KABULÜ ile ;
a.) Van ili Erciş ilçesi Kozluca Mah. 292 parsel sayılı taşınmaz üzerinden 1983 yılından önce geçirilen enerji nakil hattının irtifak hakkı bedeli olan 500,00 TL' nin dava tarihi olan 12/05/2016 tarihinden itibaren , 13.337,00 TL' nin ıslah tarihi olan 10/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı TEDAŞ' tan tahsil edilerek davacılara hissesi oranında verilmesine;
B.) Van ili Erciş ilçesi Kozluca Mahallesi 292 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinden geçen 18/05/2017 havale tarihli fen raporunda gösterilen 1407,95 m2 ' lik alan için davalı TEDAŞ adına davacıların hissesi oranında irtifak hakkı tesisine; bu hakkın tapuya kayıt ve tesciline,
c.) Davalı VEDAŞ yönünden talep edilen ecrimisil talebinin reddine;" karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ;
Davacı taraf istinaf yoluna başvurmamış, karşı tarafın istinaf talebinin reddini talep etmiştir.
Davalı Tedaş vekili istinaf talebinde özetle; hükme esas alınan bilirkişi raporlarının hakkaniyete aykırı olduğunu, enerji nakil hattından kaynaklanan irtifak hakkının yüzölçümünün hesaplanmasında sadece hattın izdüşümü miktarının esas alınmasının gerektiğini, objektif değer artışı ve enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazda oluşacak değer kaybının hatalı ve yüksek hesaplandığını, müvekkili olduğu kurum aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu beyan ederek ilk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılması talep edilmiştir.
UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR:
İrtifak kamulaştırması bedelinin belirlenmesi yöntemine ve bedelin miktarına ilişkindir.
DELİLLER:
1-Tapu Kaydı ve kroki,
2-Münavebeye esas ürün cetveli,
3-Belediye imar durumu yazı cevabı,
4-Keşif,
5-Bilirkişi raporları.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
Dava konusu Erciş ilçesi Kozluca mahallesi 292 parsel sayılı taşınmaz 24.970,01 m² yüzöçümü ve bahçe ve tarla vasfıyla davacılar adına kayıtlıdır.
Belediyeden gelen imar durumu yazı cevabına göre taşınmaz arazi vasfındadır.
İlk derece mahkemesi tarafından mahallinde keşif icra edilmiş, dava konusu taşınmaz üzerinde iki ayrı enerji nakil hattının geçmekte olduğu, eski nakil hattının irtifak alanının salınım payı dikkate alındığında 1.407,95 m² iken izdüşüm alanı dikkate alındığında 192,30 m², yeni nakil hattının irtifak alanının salınım payı dikkate alındığında 1.611,11 m² iken izdüşüm alanı dikkate alındığında 214,50 m² olduğu bilirkişi raporuyla belirlenmiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın sondaj sulama ile sulandığı ve sulu tarım arazisi olduğu kabul edilerek yonca ve bostan ürünleri esas alınıp % 4 kapitalizasyon faiz oranı üzerinden çıplak m² birim fiyatı 15,60 TL hesaplanmış, dava konusu taşınmazın yüksek verimli tarla olması yanında ana yol üzerinde bulunması, göl kıyısına ve yerleşim yerlerine yakın yerde bulunması ve etrafının meskun olması gibi gerekçelerle % 80 oranında objektif değer artışı yapılmak suretiyle taşınmazın m² birim fiyatı 28,08 TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmazların üzerinden geçen enerji nakil hatları nedeniyle değer azalış oranı taşınmazın tamamı için % 35 olarak belirlenmiş ve irtifak bedeli, salınım payı ve izdüşüm alanları için ayrı ayrı belirlenen miktarların toplanması sonucu 33.669,35 TL olarak belirlenmistir.
İlk derece mahkemesince bilirkişi heyetinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. maddesindeki usul ve esaslara göre tayin edilip keşif yapılmasında, arazi niteliğindeki taşınmaza ekilebilir ürün gelirine göre gelir metodu kullanılarak bilimsel yolla, dosyaya getirilen resmi veriler esas alınarak net gelirin tespit edilmesinde, kapitalizasyon faiz oranının tespit edilerek uygulanmasında, taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak bedellerin hesaplanmasında usul ve yasaya aykırı bir husus görülmediğinden davacı tarafın bu hususlara ilişkin istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Enerji nakil hattından kaynaklanan irtifak hakkının yüzölçümünün hesaplanmasında sadece hattın izdüşümü miktarının esas alınması gerekirken hem izdişümü miktarının hem de hatların salınım payı alanlarının ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle fazladan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat miktarı belirlenmesi hatalı olmuştur. Davalı vekili istinaf talebi bu açıdan yerindedir.
Ancak bu hatanın düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından HMK'nun 353/1-b-2-3 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılıp düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesi gerekmiş aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE, Erciş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/683 Esas, 2018/194 Karar sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLMEK ÜZERE KALDIRILMASINA, buna göre;
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;
a)Kamulaştırmasız el atma nedeniyle davacıların hissesi oranında tespit edilen 3.998,03 TL tazminat bedelinin, 500,00 TL'lik kısmına dava tarihinden, kalan kısma ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı TEDAŞ'tan tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
b)Kamulaştırmasız el atılan dava konusu Van ili Erciş ilçesi Kozluca Mahallesi 292 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Mahmut Türker tarafından dosyaya sunulan 01.06.2017 tarihli bilirkişi raporundaki krokide taralı olarak gösterilen toplam 406,80 m²'lik kısmı üzerinde (izdüşüm alanı) 4628 sayılı Yasanın 15. maddesi gereğince TEDAŞ lehine davacıların hissesi oranında İRTİFAK HAKKI KURULMASINA, bu hususta tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
c)Davalı VEDAŞ yönünden talep edilen ecrimisil talebinin reddine;
2-Alınması gereken 273,10 TL harcın peşin alınan 29,20 TL harç ile 270,39 TL harçtan mahsubu ile fazladan alınan 26,49 TL'nin talep halinde davacıya iadesine,
3-Dava açılışında davacı tarafından karşılanan 29,20 TL başvurma harcı, 221,80 TL keşif harcı, 1.800,00 TL keşif gideri ve 194,70 TL tebligat gideri olmak üzere toplam olmak üzere toplam 2.245,70 TL'nin davanın kabul-red oranına göre hesaplanan 567,04 TL'lik kısmı ile peşin ve ıslah aşamasında alınan toplam 273,10 TL harç toplamı 840,14 TL'nin davalı Tedaş'dan alınarak davacıya verilmesine, bakiye giderin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 2.180,00 TL maktu vekalet ücretinin davalı Tedaş'tan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı Tedaş kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 2.180,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Tedaş'a verilmesine,
6-Davalı Vedaş kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 100,00 TL'nin davacıdan alınarak davalı Vedaş'a verilmesine;
7-Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğine;
8-İstinaf yargılaması bakımından;
a)Peşin alınan 35,90 TL harcın talep halinde davalı Tedaş'a iadesine,
b)İstinaf yargılamasında duruşma yapılmadığından vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, taraflar ve vekillerinin yokluklarında, dosya üzerinden yapılan istinaf incelemesi sonucunda, HMK'nun 362/1-a. maddesi gereğince dava değeri dikkate alınarak kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14/09/2018


Turan AKGÜN
Başkan
35062
¸e-imzalıdır.
Selim ALTINAY
Üye
97970
¸e-imzalıdır.
İlhan ŞENGÜL
Üye
104678
¸e-imzalıdır.
Ertuğrul BEKTAŞ
Katip
186761
¸e-imzalıdır.
Old 07-12-2018, 09:06   #5
av__emrah

 
Varsayılan

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/ 2270
Karar: 2014 / 14535
Karar Tarihi: 22.05.2014ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmaz üzerinden geçen enerji nakil hattından kaynaklanan irtifak hakkının yüzölçümü (sadece hattın izdüşümü esas alınıp, hattın salınımından kaynaklanan izdüşümü esas alınmaksızın) fen ve elektrik bilirkişisinin ortaklaşa düzenleyecekleri rapor ve kroki üzerinde gösterildikten sonra, belirlenen irtifak hakkından kaynaklanan değer düşüklüğü bedeli ve pilon yeri bedeli tekrardan hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden karar verilmesi isabetsizdir.

(2942 S. K. m. 10, 11)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davaya konu teşkil eden arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1-Dava konusu taşınmaz üzerinden geçen enerji nakil hattından kaynaklanan irtifak hakkının yüzölçümü (sadece hattın izdüşümü esas alınıp, hattın salınımından kaynaklanan izdüşümü esas alınmaksızın) fen ve elektrik bilirkişisinin ortaklaşa düzenleyecekleri rapor ve kroki üzerinde gösterildikten sonra, belirlenen irtifak hakkından kaynaklanan değer düşüklüğü bedeli ve pilon yeri bedeli tekrardan hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,

2-Bedeline hükmedilen irtifak ve pilon yerlerinin kullanım hakkı davalı idareye ait olmak üzere TEDAŞ. adına tesciline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

3-Kabul edilen bedele göre fazla vekalet ücretine hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 22.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
Old 07-12-2018, 09:12   #6
av__emrah

 
Varsayılan

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 24535
Karar: 2017 / 16045
Karar Tarihi: 14.06.2017


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar ile davalı idare vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ve davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu ... köyü/mahallesi ... parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1)Talep aşılmak suretiyle bedele hükmedilmesi,

2)Hükmedilen bedelin tamamına dava tarihinden tibaren yasal
faize hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,


3)Taşınmazın davacılar ve asli müdahillerin miras payları oranında tapusunun iptali ile Hazine adına kayıt ve tesciline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

4)El atma tarihinin 1983 yılı öncesinde olduğu dikkate alındığında davacılar ve asli müdahiller yararına
maktu vekalet ücreti yerine nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi

Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;

a)1 nolu bendindeki (28.032,00) rakamının çıkartılmasına, yerine (25.040,00) rakamının yazılmasına,

b)1 nolu bendindeki (28.032,00 TL'nin 8.000,00 TL’sine dava tarihi olan 13/09/2006 tarihinden itibaren 20.032,00 TL’sine
ıslah tarihi olan 24/11/2009) ibaresinin çıkartılamasına, yerine (25.040,00 TL'nin dava tarihi olan 13/09/2006) ibaresinin yazılmasına,


c)Ayrı bir bent olarak (Davacılar ve asli müdahiller yönünden bedeline hükmedilen taşınmazın murislerinden kendilerine intikal edecek miras hisseleri oranında tapusunun iptali ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

d)7 nolu bendindeki (3.363,84) rakamının çıkartılmasına, yerine (1.800,00) rakamının yazılmasına,

e)8 nolu bendindeki (3.461,87) rakamının çıkartılmasına, yerine (1.800,00) rakamının yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 14/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafo binası,enerji nakil hatları.. mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 3 19-04-2018 18:09
Enerji nakil hattı irtifak kamulaştırması ve bedelin düşük olması sebebiyle açılabilecek davalar Mesut AVCI Meslektaşların Soruları 2 19-11-2012 12:59
Enerji Nakil Hattından Kaynaklanan Yangında Sorumluluk Av.Serhat Günenç Meslektaşların Soruları 2 29-08-2010 00:33
enerji nakil hattı dsahutoglu Meslektaşların Soruları 3 16-09-2008 21:31
Harcırah Hesaplama Yöntemi av.efsun Meslektaşların Soruları 0 24-07-2007 08:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03886700 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.