Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

birikmiş emekli maaşı haczi

Yanıt
Old 09-08-2011, 12:47   #1
aylinn

 
Varsayılan birikmiş emekli maaşı haczi

emekli maaşlarının muvafakat olmadığı sürece haczedilemediği yasal bir gerçeklik, müvekkil emekli oluyor birikmiş üç aylık maaşı yatıyor , daha önce bankadan kredi çektiği için hakkında kesinleşmiş bir takip var ve bankadan bu takibe binaen para çekiliyor.
1. Emeklilik tazminatı sözkonusu değil, birikmiş emekilik maaşına haciz konulup para çekilebilir mi?
2.Kredi çekerken böyle bir muvafakat verip vermediğini hatırlamıyor, eğer böyle bir metne imza atmışsa yasal bir dayanağı var mı ?
Teşekkürler
Old 09-08-2011, 13:04   #2
av.elfida

 
Varsayılan

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 24.10.2008 Esas: 2008/11382 Karar: 2008/18503

Borçlunun Haczedilemeyecek Bir Mal ve Hakla İlgili Muvafakati Kesinleşmiş Bir Takipte Haciz Sırasında ya da Hacizden Sonra Olması Koşuluyla Geçerlidir


Özet:506 Sayılı Kanun uyarınca bağlanan gelir ve aylıklar nafaka borcu dışında haczedilemez. Borçlunun, hacizden önceki dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine ilişkin alacaklıyla yaptığı anlaşma geçerli değildir. Haczedilemeyecek mal veya hak ile ilgili muvafakat, kesinleşmiş bir takipte haciz sırasında ya da hacizden sonra olması halinde geçerlidir.


- 506 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU m.121
- 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.83

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 121. maddesinde (bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez) hükmüne yer verilmiştir.
İİK. 83-a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de ".....borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilmez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği" ifade olunmuştur. Bu durumda takibin kesinleşmiş olması koşulu ile haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir. (HGK. 31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002).
Somut olayda, 06.10.2007 tarihinde yapılan haciz sırasında borçlunun SSK emekli maaşının 250.-YTL`lik kısmının haczine muvafakat ettiği görülmektedir. Muvafakat tarihinde takip kesinleşmiş, değişik tarihlerde muhtelif hacizler de yapılmıştır. Bu durumda, haciz sırasındaki kabul, takibin kesinleşmesinden sonra olduğundan geçerlidir.
İcra mahkemesince borçlu şikayetinin açıklanan nedenlere reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 14.1.2010 Esas: 2009/18630 Karar: 2010/444

Haczedilmezlik Şikayeti - Borçlunun Muvafakati Olmadıkça Emekli Maaşı Haczedilemez


Özetavacı borçlu, Emekli Sandığı`ndan almakta olduğu emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmiştir. 5510 Sayılı Kanun haczi yasak gelir, aylık ve ödeneklerin borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka dışında haczedilemeyeceğini öngörmektedir. Somut olayda, borçlunun muvafakati alınmadan emekli maaşı üzerine haciz konulduğundan şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmelidir.


- 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.82

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu, Emekli Sandığı`ndan almakta olduğu emekli maaşının icra müdürlüğünce haczedilmesi üzerine haczin kaldırılması talebinde bulunmuş, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmüştür.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun Geçici 1, 2, 4. maddelerine göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu`na tabi olanların bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bentleri kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, Emekli Sandığı`ndan emekli maaşı alanlara da, 5510 Sayılı Yasanın maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93. madde hükmünün uygulanması gerekir. Bu durumda yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakatı bulunmadıkça nafaka dışında haczedilemez.
Somut olayda, borçlunun Emekli Sandığı`ndan almakta olduğu maaşına borçlunun muvafakatı olmaksızın haciz bulunduğu dikkate alındığında, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/01/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 09-08-2011, 14:46   #3
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/5575
Karar: 2010/17670
Karar Tarihi: 05.07.2010


HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ - BORÇLUNUN EMEKLİ SANDIĞINDAN ALMAKTA OLDUĞU EMEKLİ MAAŞINA BORÇLUNUN MUVAFAKATİ OLMAKSIZIN HACİZ KONULDUĞU - EMEKLİ SANDIĞINDAN ALINAN MAAŞLARA HACİZ KONULABİLECEĞİ GEREKÇE YAPILARAK İSTEMİN REDDEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda, borçlunun emekli sandığından almakta olduğu emekli maaşına borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, emekli aylığı ile ilgili şikayetin kabulü ile buna ilişkin haczin kaldırılmasına karar vermek gerekirken emekli sandığından alınan maaşlara haciz konulabileceği gerekçe yapılarak istemin tümden reddi doğru değildir.

(5510 S. K. m. 88, 93, Geç. m. 1, Geç. m. 2, Geç. m. 4)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili, emekli sandığından almakta olduğu emekli ikramiyesi-emekli maaşı ve diğer emeklilik gelirlerinin icra müdürlüğünce haczedilmesi üzerine haczin kaldırılması talebinde bulunmuş, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 1, 2 ve 4. maddelerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanların bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, emekli sandığından emekli maaşı alanlara da 5510 sayılı Yasanın maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93. madde hükmünün uygulanması gerekir. Bu durumda yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir aylık ve ödenekler, borçlunun muvafakati bulunmadıkça, S.G.K.’nun aynı yasanın 88. maddeye göre takibe koyacağı prim borcu ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

Somut olayda, borçlunun emekli sandığından almakta olduğu emekli maaşına borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, 5838 sayılı Yasanın 32. madde ile değişik 5510 sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca emekli aylığı ile ilgili şikayetin kabulü ile buna ilişkin haczin kaldırılmasına karar vermek gerekirken emekli sandığından alınan maaşlara haciz konulabileceği gerekçe yapılarak istemin tümden reddi doğru değildir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.07.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Emekli maaşı haczi tahsindemirtas Meslektaşların Soruları 1 19-06-2010 09:03
emekli maaşı haczi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 20-02-2009 12:44
emekli maaşı haczi *sinequanon* Meslektaşların Soruları 10 31-10-2008 13:32
emekli maaşı haczi erk42 Meslektaşların Soruları 3 21-10-2007 16:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02710009 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.