Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belİrlİ SÜrelİ İŞ SÖzleŞmesİ Ve Kidem Tazmİnati

Yanıt
Old 11-06-2008, 14:20   #1
TRINITY

 
Varsayılan Belİrlİ SÜrelİ İŞ SÖzleŞmesİ Ve Kidem Tazmİnati

Sayın Meslektaşlarım,
Özel bir dersanede 4 yıl süreyle öğretmenlik yapan müvekkile her yıl kanun gereğince yenilenen sözleşmesinin bu yıl yenilenmeyeceği söylenmiş. Belirli süreli sözleşmeler esaslı neden olmadıkça birden fazla yapıldığı zaman belirsiz hale gelir fakat burada kanundan kaynaklanan esaslı bir durum olduğu için sözleşmenin yenilenmemesi halinde kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacağı talep edilebilir mi? Ayrıca müvekkilin maaşı 2.000,00 YTL olduğu halde SSK primleri asgari ücretten yatırılmakta bu durum ispatlanırsa sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle feshi söz konusu olabilir mi?
Alıntı:
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU MADDE 9/a:
Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;
a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,
uygulanır denilmektedir belirtmek istedim.
Saygılar...
Old 11-06-2008, 14:53   #2
Hakkaniyet

 
Varsayılan

Size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir karar ekliyorum.İyi çalışmalar dilerim

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 9

Esas No.
2004/7467
Karar No.
2005/2746
Tarihi
01.02.2005

625-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU/32
4857-İŞ KANUNU (İK)/11/17/32/41/47

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI
İHBAR TAZMİNATI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
SÜRELİ SÖZLEŞMENİN BİRDEN FAZLA YENİLENMESİ
ÜCRET HESAPLAMASI
FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN

ÖZET
DAVACININ DAVALIYA AİT DERSHANEDE ÖĞRETMEN OLARAK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIĞI DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERDEN ANLAŞILMAKTADIR. TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER 625 SAYILI YASA UYARINCA BİRER YILLIK SÜRE İLE YAPILDIĞINDAN, BİRDEN FAZLA SAYIDA YENİLENMESİ HALİNDE DAHİ SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ HALE DÖNÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BÖYLE OLUNCA DAVACI İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMASI SÖZ KONUSU OLMAZ. DAVACININ İMZASINI TAŞIYAN VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN ÜCRETLE ÇALIŞTIĞININ KABULÜ GEREKMEKLE BİRLİKTE, DAVALI İŞVEREN SUNMUŞ OLDUĞU BORDRODA ÜCRETİ 270.000.000 TL NET OLARAK BİLDİRDİĞİNDEN HESAPLAMANIN BU ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKİR. DAVALIYA AİT DERSHANENİN HER YIL 1 TEMMUZ İLE 20 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA KAPALI OLDUĞU DAVALI TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR. MAHKEMECE BU YÖNDE ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN TÜM SÜREYE GÖRE BELİRLENEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İZİN ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ DE DOĞRU DEĞİLDİR

Taraflar arasındaki, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Ayşe Bakar ile karşı taraf adına Avukat Cenk Doster geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının davalıya ait dershanede öğretmen olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmeler 625 sayılı yasa uyarınca birer yıllık süre ile yapıldığından, birden fazla sayıda yenilenmesi halinde dahi sözleşmenin belirsiz süreli hale dönüşmesi mümkün değildir. Böyle olunca davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmelidir.
3- Davacı işçinin aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davacı işçi, son aylık ücretinin 500.000.000.-TL net olduğunu ileri sürmüş oysa taraflar arasında imzalanan son sözleşmede ücreti 100.000.000 TL brüt olarak gösterilmiştir. Davacının imzasını taşıyan ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan sözleşmede yazılı olan ücretle çalıştığının kabulü gerekmekle birlikte, davalı işveren sunmuş olduğu bordroda ücreti 270.000.000 TL net olarak bildirdiğinden hesaplamanın bu ücret üzerinden yapılması gerekir.
4- Davalıya ait dershanenin her yıl 1 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında kapalı olduğu davalı tarafından ileri sürülmüştür. Mahkemece bu yönde araştırma yapılmaksızın tüm süreye göre belirlenen fazla çalışma ücreti ile izin ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 400.00 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 11-06-2008, 15:51   #3
TRINITY

 
Varsayılan

Peki SSK primlerinin alınan ücretten değil de asgari ücretten yatırılması ya da sözleşme devam ederken yaz döneminde öğretmen ücret almıyor diye hiç yatırılmaması haklı nedenle fesih sebebi olabilir mi?
Old 11-06-2008, 16:23   #4
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Fazla çalışma ücretlerinin, genel tatil ücretlerinin (dini ve milli bayramlar) vs. ödenmemesi ve maaşların gecikmeli ödenmesi, yıllık ücretli izin ücretlerinin ödenmemesi, SSK ya eksik bildirimde bulunulması yerleşik Yargıtay İçtihatları ve İş Hukuku Mevzuatına göre işçiye iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı vermekte olup; iş akdi feshedildiğinde de işçinin mevcut doğmuş hak ve alacaklarının derhal ödenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki karardan da SSK ya eksik bildirimde bulunmasının işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği anlaşılmaktadır.

Yasa, kıdem tazminatı konusunda hizmet akitleri arasında bir fark belirlememiş, 1475 sy. yasanın 14. maddesindeki "bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitleri" nden söz eden hükmü ile belirli veya belirsiz süreli sözleşmeden bahseden ibareleri karşısında, kıdem tazminatı konusunda belirli ve belirsiz süreli hizmet akitlerinin arasındaki fark, belirli süreli sözleşmenin ""sürenin bitimiyle son bulması halinde"" kıdem tazminatı ödenmeyeceği konusundadır, aksi halde sözleşme yenilendiyse kıdem tazminatına hak kazanılabilecektir.

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/13968
Karar: 2006/32989
Karar Tarihi: 14.12.2006

ÖZET: Kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. Tüm dosya kapsamından, iş akdinin SSK primlerinin eksik yatırılması, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle davacı işçi tarafından feshedildiği anlaşıldığından, kötü niyet tazminatının reddine karar vermek gerekir.


(4857 S. K. m. 17)

Dava: Davacı, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ile 2004 Ağustos ayı ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereğince kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. Tüm dosya kapsamından, iş akdinin SSK primlerinin eksik yatırılması, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle davacı işçi tarafından feshedildiği anlaşıldığından, kötü niyet tazminatının reddine karar vermek gerekirken, mahkemece yazılı şekilde kötü niyet tazminatına hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kismİ Kabulde İcra İnkar Tazmİnati advocatein Meslektaşların Soruları 5 17-04-2008 14:26
Hayat Sİgortasina BaĞli Vefat Tazmİnati Alabİlİr Mİyİz? ilastepe Meslektaşların Soruları 2 01-04-2008 11:47
Belİrlİ SÜrelİ İŞ Akdİnİn Feshİ Av.bozkara Meslektaşların Soruları 2 24-09-2007 22:37
HemŞİrenİn Belİrlİ Hİzmet Aktİnİ Feshİ avseher Meslektaşların Soruları 1 01-06-2007 13:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02690101 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.