Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Kazası sonucunda meydana gelen ölüm olayında Asıl işverenin cezai sorumluluğu hakkında

Yanıt
Old 17-10-2017, 18:24   #1
Av. Hakan Özsoy

 
Varsayılan İş Kazası sonucunda meydana gelen ölüm olayında Asıl işverenin cezai sorumluluğu hakkında

Öncelikle bütün meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum ve şimdiden yardımcı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Yakın tarihte meydana gelen iş kazası sonucu alt işverene ait işçi göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Müteveffa alt işverenin işçisi olarak sigortalı bir işçi. Alt iş veren ve asıl işveren arasında usulüne uygun bir şekilde alt yüklenici sözleşmesi yapılmıştır ve bu sözleşme gereği güvenlik önlemlerini alt işverenin alacağı kararlaştırılmıştır. Maddi manevi tazminat davasından müşterek müteselsil sorumlu oldukları konusunda bir sıkıntım yok ancak Asıl işvereni bu sözleşme hükümlerine dayanarak ceza yargılamasından kurtarabilecek veya en az cezayı almasını sağlayacak emsal bir Yargıtay kararı bulamadım bu konuda elinde emsal bir Yargıtay kararı olan meslektaşlarımın yardımlarını bekliyorum.
Old 02-11-2017, 10:22   #2
Mavidem

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan Özsoy
Öncelikle bütün meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum ve şimdiden yardımcı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Yakın tarihte meydana gelen iş kazası sonucu alt işverene ait işçi göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Müteveffa alt işverenin işçisi olarak sigortalı bir işçi. Alt iş veren ve asıl işveren arasında usulüne uygun bir şekilde alt yüklenici sözleşmesi yapılmıştır ve bu sözleşme gereği güvenlik önlemlerini alt işverenin alacağı kararlaştırılmıştır. Maddi manevi tazminat davasından müşterek müteselsil sorumlu oldukları konusunda bir sıkıntım yok ancak Asıl işvereni bu sözleşme hükümlerine dayanarak ceza yargılamasından kurtarabilecek veya en az cezayı almasını sağlayacak emsal bir Yargıtay kararı bulamadım bu konuda elinde emsal bir Yargıtay kararı olan meslektaşlarımın yardımlarını bekliyorum.

Bir nebzeT.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi
2015/235
2015/19187
Karar Tarihi: 11.12.2015

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU - SURETİYLE İŞ GÜVENLİĞİ
HUSUSUNDAKİ TÜM SORUMLULUĞUN MÜTEAHHİT FİRMAYA AİT
OLDUĞU HUSUSUNDA TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANIP
SAĞLANMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: P... A.Ş.'nin müdahale imkanı ve bu suretle sorumluluğunun bulunduğundan söz
edilemeyeceği, sözleşme içeriğinde de iş güvenliği hususundaki düzenlemelere ayrıntılı olarak yer
verilmek suretiyle iş güvenliği hususundaki tüm sorumluluğun müteahhit firmaya ait olduğu hususunda
taraflar arasında anlaşma sağlandığı, kaldı ki, P... A.Ş. yetkilisi olan sanıkların, şirket yönetimi
tarafından inşaat alanına P... Kırklareli Fabrikası personelinin girişinin yasaklandığını, fiziki olarak da
tel örgü ile çevrildiğinden bu alanda faaliyet gösterilmediğini beyan ettikleri de göz önüne alındığında,
işin yapımını ehil bir firmaya veren asıl işveren P... A.Ş. yetkilisi olan sanıklar C.. Ö.., M.. Y.., M.. I.. ve
A.. E..'in olayın meydana gelmesinde cezai yönden kusur ve sorumlulukları bulunmadığından, atılı
suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiği; yine her ne kadar K... İnşaat Limited Şirketi'nin ortakları
İ... A... ile Y.. Ü..'ın kusurlu oldukları kabul edilerek mahkumiyetlerine karar verilmiş ise de, şirket
ortağı olan bu sanıkların inşaat alanına şantiye sorumlusu olarak dosya içeriğinden yeterli donanıma
sahip olduğu anlaşılan inşaat mühendisi sanık T.. K..'ı atadıklarının anlaşılması karşısında, sanıklar
İ... A... ile Y.. Ü..'a da cezai yönden kusur yüklenemeyeceğinden sanıkların beraatleri yerine yetersiz
gerekçeyle mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(1412 S. K. m. 321) (5237 S. K. m. 85)
Dava: Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıklar M.. Y.., C..
Ö.., A.. E.., M.. I.., Y.. Ü.., İ.. Ü.. müdafileri, sanık T.. K.. ile katılanlar vekili tarafından temyiz
edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya kapsamına göre; raporları hükme esas alınan bilirkişilerden G... C...'un talimat mahkemesinde
kimlik tespiti ve yemininin yaptırıldığı, bilirkişiler E... T...ve İ... A...'ın ise İstanbul Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın bilirkişi listelerinde isimlerinin bulunduğu anlaşılmakla,
yine sanıklar hakkında belirlenen hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi sırasında TCK'nın
50/1-a-4. maddesinin gösterilmesi sebebiyle, tebliğnamedeki bu hususlara yönelik bozma öneren
görüşlere iştirak edilmemiş, sanık Y.. Ü..'ın nüfusa kayıtlı olduğu yerin gerekçeli karar başlığına eksik
yazılması mahallinde ilavesi mümkün yazım eksikliği kabul edilip bozma nedeni yapılmamıştır.
1-Sanık T.. K..'ın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına
uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, T.. K.. müdafiinin kusura
ve ceza miktarına, katılanlar vekilinin ise bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğine, kusura
ve ceza miktarına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,
2-Sanıklar C.. Ö.., Y.. Ü.., M.. Y.., M.. I.., İ.. Ü.. ve A.. E..'in mahkumiyetlerine ilişkin hükümlere yönelik
temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre,
katılanlar vekilinin tüm, sanıklar müdafiilerinin ise sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
P... Cam San Tic. A.Ş. Firması ile K... İnşLtd Firması arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, P...
Firmasına ait ve bu firma adına inşaat yapılan alanda K... İnşaat Firmasında inşaat kalfası olarak
çalışan ölenin, olay günü kolon yapımı işinde demir iskelet üzerinde çalıştığı sırada, üzerinde emniyet
kemeri takılı olduğu halde demir iskeletin yüklendiği ahşap kalasların içindeki demir iskelet ile birlikte
yan yatması sonucu düşerek öldüğü olay sonrası yapılan tespitlerde, olay yeri inşaat alanında, daha
önceden betona dökülmüş olan ve tamamı beton sahanın dışında olacak şekilde 10 metre
yüksekliğinde 80*80 ebadında direk oluşturulmak amacıyla, 20'lik demir tabir edilen demirlerle ve
içinde 20 adet 20'lik çubuk olan 10'luk demirlerle etriye yapılarak iskelet oluşturulduğu, hiçbir bağlantı
olmaksızın zeminin üzerine konan bu demir iskeletin etrafına kalıp çakılmış olduğu, kalıp amacıyla her
biri 35 kg. olan 35 adet demir kuşağın direk iskelesine monte edilmiş olduğu, 3 ton civarında ağırlığı
olan demir iskele ve demir kalıbın bir tarafının çıkıntı ile aynı seviyede olan beton blok üzerinde yer
aldığı, diğer üç tarafının boşta olduğu, oluşturulması düşünülen direğin daha önceden dökülmüş olan
dış kenarlarına 6,5X4 cm. ebadındaki ahşap kalasların 3-4 adet beton çivisi ile çakılı olduğu ve
ağırlığın da bu ahşap kalaslara yüklendiği, olay sırasında ahşap kalasların üzerine gelen ağırlıklara
dayanamayarak söküldükleri ve demir iskelenin demir kalıbı ile birlikte komple yere düştüğü, platform
üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 1 ton ağırlığında çelik tabaka üzerine yine 1 ton ağırlığında
demir kuşakların takıldığı, toplamda 3 tona yakın bir ağırlığın oluştuğu ve bu ağırlığı beton zemine 4
adet tahta ve çivi yardımıyla tutturulduğu, bu suretle platformun oluşumunda eksikliklerin bulunduğu
hususlarının tespit edildiği,
Dosyada mevcut işveren P... Cam San. A.Ş. ile müteahhit K... İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. arasındaki
02.03.2011 tarihli sözleşmede, P... A.Ş. Kırklareli fabrikası yeni mamul ve ambalaj ambar binası
inşaatı işinin müteahhit K... İnşaat Ltd. Şirketine verildiği, sözleşmenin 1/24. maddesi uyarınca
müteahhidin iş yerinde iş emniyetini sağlayacağı ve yürürlükte bulunan talimat ve tüzüklere göre
gerekli tedbirleri alacağı, bu hususun tamamen müteahhidin sorumluluğunda olduğu, mali idari ve
hukuki sorumlulukların müteahhide ait olduğu, müteahhidin işin başlangıcından kabulüne kadar Yapı
İşleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü'ne uymakla yükümlü olduğu,
müteahhidin çalıştırdığı elamanlara iş güvenliği malzemesi teslim ederek, bu ekipmanların kullanımı
konusunda personelini eğiteceği, ekipmanın ve eğitimin alındığına dair müteahhit ile personeli
arasında bir tutanak düzenlenerek orijinal bir kopyasının inşaat müdürlüğüne teslim edileceği,
müteahhidin faaliyetleri sırasında meydana gelecek her türlü hukuki ve mali mesuliyetten ötürü
tazminat taleplerinden müteahhidinmdoğrudan sorumlu olacağı hususlarına yer verildiği, sözleşme ekinde bulunan ve altında P... A.Ş. ile
K... İnşaat Firması yetkililerinin imzalarının bulunduğu iş sağlığı ve güvenliği şartnamelerinde fabrika
sahasında iş yapacak olan yüklenici firmaların uymakla yükümlü oldukları iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarının ayrıntılı olarak belirlendiği, yine P... A.Ş. Kırklareli Fabrikası ile K... İnşaat Firması
arasında düzenlenmiş olan İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Taahhütnamesinde; K... İnşaat Firmasının
çalıştırdığı elemanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal hükümlere uygun hareket etmelerini,
gereken emniyet tedbirlerini almalarını ve fabrikanın kendi kurallarına uymalarını sağlamakla yükümlü
olduğu, müteahhit firmanın taahhütname ekinde belirtilen iş sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına
uymakla yükümlü olduğu, müteahhit firmanın kapsamda belirtilen iş için çalıştırdığı elemanların
başında yetkili bir kişi bulundurmak zorunda olduğu, P... A.Ş.'nin müteahhit firmanın faaliyetlerinin
taahhütnameye uygunluğunu ölçmek üzere denetimler yapmaya yetkili olduğu, işin yapılması
sırasında müteahhit firmanın kurallara uymamasından kaynaklanan her türlü iş kazası ve olay
sebebiyle doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun müteahhit firmaya ait olduğu, müteahhit firmanın
işletmede hizmet verdiği sırada, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı hareketi sonucu oluşacak iş
kazası nedeniyle, zarar görenin P... A.Ş.'ye dava açması halinde, bu bedeli ödemeyi kabul edeceği
düzenlemelerine yer verildiği,
2-Tüm bu tespitler karşısında, P... A.Ş.'nin iştigal alanının cam ürün üretimi olduğu, kazanın
gerçekleştiği inşaat yapım işinin ise şirketin faaliyet konusu dışında olması sebebiyle, müteahhit
firmaya sözleşme ile verildiği, P... A.Ş.'nin faaliyet alanı farklı olduğundan işin yapımına müdahale
etmesinin söz konusu olmayacağı, dolayısıyla, inşaat faaliyeti sahasında iş güvenliği tedbirlerinin
alınması ile bunlara uyulup uyulmadığının denetlenmesi hususunda, P... A.Ş.'nin müdahale imkanı ve
bu suretle sorumluluğunun bulunduğundan söz edilemeyeceği, sözleşme içeriğinde de iş güvenliği
hususundaki düzenlemelere ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle iş güvenliği hususundaki tüm
sorumluluğun müteahhit firmaya ait olduğu hususunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı, kaldı ki,
P... A.Ş. yetkilisi olan sanıkların, şirket yönetimi tarafından inşaat alanına P... Kırklareli Fabrikası
personelinin girişinin yasaklandığını, fiziki olarak da tel örgü ile çevrildiğinden bu alanda faaliyet
gösterilmediğini beyan ettikleri de göz önüne alındığında, işin yapımını ehil bir firmaya veren asıl
işveren P... A.Ş. yetkilisi olan sanıklar C.. Ö.., M.. Y.., M.. I.. ve A.. E..'in olayın meydana gelmesinde
cezai yönden kusur ve sorumlulukları bulunmadığından, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi
gerektiği; yine her ne kadar K... İnşaat Limited Şirketi'nin ortakları İ... A... ile Y.. Ü..'ın kusurlu oldukları
kabul edilerek mahkumiyetlerine karar verilmiş ise de, şirket ortağı olan bu sanıkların inşaat alanına
şantiye sorumlusu olarak dosya içeriğinden yeterli donanıma sahip olduğu anlaşılan inşaat mühendisi
sanık T.. K..'ı atadıklarının anlaşılması karşısında, sanıklar İ... A... ile Y.. Ü..'a da cezai yönden kusur
yüklenemeyeceğinden sanıkların beraatleri yerine yetersiz gerekçeyle mahkumiyetlerine karar
verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanıklar M.. Y.., C.. Ö.., A.. E.., M.. I.., Y.. Ü.., İ.. Ü.. müdafilerinin, temyiz itirazları
bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi
uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak
BOZULMASINA; 11.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
12.cd 2012/16857 e 2012/11782 k 10.05.2012
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
alt işverenden dolayı başka işverenin işçisinin yaralandığı iş kazasından asıl işverenin sorumluluğu odatesi Hukuk Soruları 2 21-08-2015 16:06
iş kazasından dolayı üst işverenin cezai sorumluluğu hakkında. av.erayozkara Meslektaşların Soruları 3 22-04-2013 10:07
idarenin kusurlu eylemi sonucu meydana gelen ölüm doğru hukuk & danışmanlık Meslektaşların Soruları 13 04-08-2012 01:53
işverenin iş kazası nedeniyle cezai sorumluluğu limpid Meslektaşların Soruları 4 13-09-2009 16:23
aracın harici satışı sonrası meydana gelen kaçakçılık olayında sorumluluk v. Aynur Meslektaşların Soruları 0 29-01-2008 15:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03461194 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.