Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Türk vatandaşlığına geçme

Yanıt
Old 28-11-2007, 18:03   #1
üye18721

 
Varsayılan Türk vatandaşlığına geçme

12 yıl önce evlenmek suretiyle Türk vatandaşlığına geçmiş (aslen Türk kökenli eski Bulgaristan vatandaşı) bir bayanın halen Bulgaristan vatandaşı olan (Türk asıllı) kesintisiz 7 yıldır Türkiye"de yaşayan,burada ortaokulu ve Liseyi bitiren 21 yaşında bir oğlu var. Anne çocuk reşit olmadan önce; (6 yıl kadar önce)çocuğunun Türk vatandaşlığına alınması için başvurmuş.Ancak red kararı gelmiş. Reşit olduktan sonra kişisel başvuru suretiyle Türk vatandaşlığına geçebileceği bildirilmiş. Gencin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için 2-3 ay önce başvuru yapılmış.Ancak olumlu bir cevap gelmemiş.Şu anda gence; 04/12/2007 tarihinden itibaren olmak üzere 15 gün süreyle oturma izni veriliyor.Süre bitiminde Bulgaristana yollanacak.Acil olarak ilk etapta gence en az 1 yıllıık oturma izni alabilmek ve akabinde Türk Vatandaşlığına geçmesi için hangi prosedürleri izlemek ve hangi makamlara başvurmak gerekiyor.Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım bilgilerini aktarırlarsa minettar kalırım.Saygılarımla.
Old 28-11-2007, 20:14   #2
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

1. Evlenmede çocuklar
Madde 14 - Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının, bu evlenmeden önceki küçük çocukları,
a) Babanın ölmüş bulunması,
b) Babanın belli olmaması,
c) Babanın vatansız bulunması,
ç) Çocuğun vatansız olması,
d) Velayetin anada bulunması,
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.
Şu kadar ki (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasında 16 ıncı maddedeki şartlar aranır.


Sayın Ferda hanım, acaba küçüğün vatandaşlığa alınmaması için başka neden mi vardı? Kural olarak alınması lazım. Kaçak mı getirildi Türkiyeye. Bu konuda fazla bilgiye sahipmisiniz?
Old 28-11-2007, 20:24   #3
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

VATANDAŞLIK İŞLERİ
T.C.
DANIŞTAY
Onuncu Daire
Esas No: 1998/2237
Karar No: 1999/861
ÖZETİ
: 403 sayılı Kanun'un istisnai vatandaşlığa alınma koşullarını taşıyan davacının, durumunun karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna teklifi gerekirken yönerge hükmüne dayanılarak reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
Temyiz Eden (Davalı) : İçişleri Bakanlığı
Karşı Taraf (Davacı)
: ...
Vekili__________: Av. ...
İstemin Özeti_______: Fransız tabiiyetli olup Türk Vatandaşı ile evli olan davacının. Türk Vatandaşlığına geçme isteğinin davalı idarece reddine ilişkin 27.1.1997 tarih ve 18978 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda. Ankara 3. İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 28.11.1997 tarih ve E:1997/418, K:1997/1282 sayılı kararın davalı idare tarafından temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti___: Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
D. Tetkik Hakimi____: Yahya Şahin
Düşüncesi________: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı___: Ayla Perktaş
Düşüncesi________: Uyuşmazlık konusu olayda; Fransız tabiyetli olup Türk ile evli olan davacının T.C. Vatandaşlığına geçme isteminin reddine ilişkin işlemi iptal eden idare mahkemesi kararının temyizen bozulması istenilmektedir.
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun "istisnai vatandaşlığa alınma" başlıklı 7. maddesinin b bendinde "bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla bunların reşit çocuklarının" aynı yasanın genel olarak vatandaşlığa alınmayı düzenleyen 6. maddesindeki şartlar aranmaksızın İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığına alınabilecekleri hükme bağlanmıştır.
Görüldüğü yasa hükmünde Türk Vatandaşlığına alınmada: bir Türk vatandaşı ile evli olanlar yönünden Türkiye'de belli süre ikamet etme şartı aranmamaktadır.
Bu durumda davacıya yasa hükmü ile tanınan Türk Vatandaşlığına alınma hakkının. 83/7229 sayılı Yönergede yer alan ikamet etme şartının gerçekleşmediğinden bahisle uygulanmaması yolundaki işlemde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA .
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:
Dava. Fransız tabiiyetli olup Türk Vatandaşı ile evli olan davacının Türk Vatandaşlığına geçme isteğinin davalı idarece reddine ilişkin 27.1.1997 tarih ve 18978 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 3. İdare Mahkemesi: 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 6. maddesinde genel olarak vatandaşlığa alınma koşullarının belirlendiği, aynı kanun' un istisnai vatandaşlığa alınma başlığını taşıyan 7.maddesinde ise, bu maddede belirtilen hallerde. 6.maddenin (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaksızın yabancıların istekleri üzerine İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı
yla Türk Vatandaşlığına alınabileceklerinin belirtildiği. Fransız tabiiyetli olan davacının 1964 yılında Türk Vatandaşı diş doktoru ...'la evlenip 1971 yılından bu yana eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları. 18.9.1996 tarihli dilekçeyle aile durumunu belgeleyerek T.C. Nurnberg Başkonsolosluğundan yaptığı başvuruyla Türk Vatandaşlığına alınması isteğinde bulunduğu, anılan başkonsolosluğun 30.9.1996 tarih ve 3631 sayılı yazısında, adı geçenin Türk Vatandaşlığına alınmasında sakıncalı bir durumunun müşahade edilmediğinin bildirildiği, ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün dava konusu edilen 27.1.1997 tarih ve 18978 sayılı işlemiyle adı geçenin vatandaşlık mevzuatının öngördüğü koşullan taşımadığı savıyla isteğinin reddedildiği, ancak-davalı idarenin savunmasında davacının vatandaşlığa alınmasına engel bir halinin ortaya konulamadığı, yasayla tanınmış olan bir hakkın yönergeyle ortadan kaldırılamayacağı, bu durumda 403 sayılı Kanun'un istisnai vatandaşlığa alınma koşullarını taşıyan davacı hakkında anılan yasa hükmü gereğince, bir karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna teklifi gerekirken reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Davalı idare tarafından; devletin egemenlik haklarını ilgilendiren vatandaşlığa alma konusunda takdir yetkisine sahip Bakanlar Kurulu'nun, 10.10.1983 ve 83/7229 sayılı kararıyla kabul ettiği "çok gizli" nitelikli "Vatandaşlıkla İlgili Kanunların Uygulanmasına İlişkin Yönerge" de, Türki
ye'de ikamet etme şartının arandığı belirtilerek, anılan mahkeme kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Yasayla değişik 49. maddesinde yer alan sebebi erden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı olarak verilen Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.11.1997 tarih ve E:1997/418, K:1997/1282 sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, 16.3.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Old 29-11-2007, 09:26   #4
umutlaw

 
Varsayılan

Sayin AYDIN oncelikler su sorulara cevap vermenizi dilerim:
1- Cocuk Turkiyeye getirilirken kacak yoluyla mi getirilmis yoksa yasal bir yol ile mi yurta giris yapmis?
2- Cocuk Tuykiede okula giderken oturum izni hangi sart ve ad altina alinmistir?
3- Cocugun 7 yil boyunca Turkiyede oturmasi hangi tur ikamet tezkeresine bagli olarak izin verilmistir?
4- Cocugun babasi aslen nerelidir?
5- Cocugun annesi ne zaman Turk vatandasti olmustur?
6- Cocugun sag veya olmus ise babasi hangi vatandaslik / vatandasliklara sahipmis?
7- Anne Turkiyede vatandast olmadan once hangi tur oturma izniyle oturum izni alabilmisve yine anne oturma izni alirken 18 yasina varmamis resit olmayan cocugu (oglu) kendisine bagli olarak mi yoksa ayri olarak mi oturma izni almistir?
Bu sorulari ayri ayri cevap verirseniz size yardimci olabilecegimi saygiyla bildiririm.
Old 30-11-2007, 11:53   #5
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

T.C.
DANIŞTAY
DAIRE 10

Esas No.
1996/2993
Karar No.
1997/4168
Tarihi
06.11.1997

403-TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU/6/7

İPTAL TALEBİ
TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABUL TALEBİ REDDEDİLEN DAVACI
BAKANLAR KURULUNUN TAKDİR YETKİSİ
VATANDAŞLIĞA ALINMA TALEBİ REDDEDİLEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ
YABANCI UYRUKLUNUN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA TALEBİNİN REDDİ

ÖZET
1- TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINIP ALINMAMA KONUSUNDA 403 SAYILI YASA İLE İDAREYE TANINAN TAKDİR YETKİSİ, DEVLETİN HÜKÜMRANLIK HAKKININ BİR SONUCUDUR. DEVLETİN GENEL GÜVENLİĞİ VE SİYASİ ÇIKARLARI DİKKATE ALINARAK 403 SAYILI YASANIN TANIDIĞI TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE DAVACI HAKKINDA TESİS OLUNAN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR.

İstemin Özeti: Ürdün uyruklu olan davacının. T.C. Vatandaşlığına alınması isteminin reddine ilişkin 26.7.1994 tarih ve 3393/86 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 28.12.1995 tarih ve E:1994/1354, K:1995/1965 sayılı kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
D. Tetkik hakimi: Emin Celalettin Özkan
Düşüncesi: Davalı idarece Türk Vatandaşlığına alınmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılan davacı hakkında, devletin genel güvenliği ve siyasi çıkarları gözönüne alınarak, 403 sayılı Yasanın tanıdığı takdir yetkisi doğrultusunda tesis olunan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, davalının temyiz isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali yolundaki kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Tülin Özdemir
Düşüncesi: Yabancı uyruklu olan davacının T.C. vatandaşlığına alınması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, dava konusu işlemi iptal eden Ankara 4. İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
403 sayılı Vatandaşlık Kanununun 6. ve 7. maddeleri ile Uygulama Yönetmeliğinde, Türk Vatandaşlığına alınacaklarda aranılan asgari koşullar sayılmıştır. Anılan mevzuatta bu koşulları taşıyan herkesin isteği halinde Türk Vatandaşlığına mutlak şekilde kabul edileceği yolunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Türk Vatandaşlığına alınma işleminde idareye 403 sayılı Yasa ile tanınmış olan takdir yetkisi, devletin hükümranlık hakkının bir sonucudur.
Davacı tarafından vatandaşlığa kabul istemiyle yapılan başvuru üzerine idarece ilgili hakkında yapılan inceleme sonucunda, davacının sahip olduğu koşullara rağmen, Türk Vatandaşlığına alınmasında sakınca bulunduğu sonucuna varılarak istemi reddedilmiş olup, devletin genel güvenliği ve siyasi çıkarları dikkate alınarak, yasanın verdiği takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür .
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:
Dava, Ürdün uyruklu, Türk bir bayanla evli olup, bir çocuğu bulunan davacının T.C. Vatandaşlığına alınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Açılan bu dava sonucunda, Ankara 4. İdare Mahkemesince, vatandaşlığa alınmak isteyenler kanunda belirtilen şartları taşıyor olsalar bile vatandaşlığa alınıp alınmamalarının Bakanlar Kurulunun takdirine bağlı olduğu, bu takdir yetkisinin de objektif esaslara göre kullanılması gerektiği, dava dosyasının incelenmesinden; Ürdün uyruklu, 1979 yılında öğrenimi nedeniyle Türkiye'ye gelen 1985 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan, T.C. Vatandaşı bir bayanla evli olup, bir çocuğu bulunan davacı hakkında yaptırılan soruşturma sonucunda, durumu güvenlik bakımından sakıncalı görülerek vatandaşlığa alınma talebi reddedilmiş ise de; davacı hakkında belirtilen hususların iddiadan ibaret olduğu, somut bilgi ve belgeye dayalı güvenlik bakımından sakıncalı olduğuna ilişkin bir tesbitin bulunmadığı anlaşıldığından, davacının talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan idare mahkemesince verilen 28.12.1995 tarih ve E:1994/1354. K:1995/1965 sayılı kararın yerinde olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Temyizen incelenen kararda da belirtildiği gibi, Türk Vatandaşlığına alınmak isteyenler kanunda öngörülen şartları taşıyor olsalar bile vatandaşlığa alınıp alınmamaları hususu Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır.
Türk Vatandaşlığına alınıp alınmama konusunda idareye 403 sayılı Yasa ile tanınan takdir yetkisi, devletin hükümranlık hakkının bir sonucu olup: koşulları bulunan herkesin isteği halinde Türk Vatandaşlığına mutlak şekilde kabul edilebileceği yolunda mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden; 1979 yılında yurda giren ve 1985 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Fakültesinden mezun olan, Türk bir bayanla evli olup, bir çocuğu bulunan davacının, Ürdün Büyükelçiliği Başkatibinin öldürülmesi olayına adının karışması nedeniyle 1986 yılında sınırdışı edildiği, Türk Vatandaşı ile evli oluşu nedeniyle hakkındaki yurda girme yasağının kaldırılarak kendisine ikamet izni verildiği anlaşılmaktadır.
Davacının Türk Vatandaşlığına alınması istemiyle yaptığı başvuru üzerine, hakkında yaptırılan soruşturmaya dayalı olarak vatandaşlığa alınmasının genel güvenlik bakımından sakıncalı olduğu sonucuna ulaşılarak istemi reddedilmiştir.
Bu durumda, devletin genel güvenliği ve siyasi çıkarları dikkate alınarak, 403 sayılı Yasanın tanıdığı takdir yetkisi çerçevesinde davacı hakkında tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup; dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 4 İdare Mahkemesince verilen 28.12.1995 tarih ve E:1994/1354, K:1995/1965 sayılı kararın bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.11.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-11-2007, 18:29   #6
üye18721

 
Varsayılan

Alıntı:
- Cocuk Turkiyeye getirilirken kacak yoluyla mi getirilmis yoksa yasal bir yol ile mi yurta giris yapmis?
2- Cocuk Tuykiede okula giderken oturum izni hangi sart ve ad altina alinmistir?
3- Cocugun 7 yil boyunca Turkiyede oturmasi hangi tur ikamet tezkeresine bagli olarak izin verilmistir?
4- Cocugun babasi aslen nerelidir?
5- Cocugun annesi ne zaman Turk vatandasti olmustur?
6- Cocugun sag veya olmus ise babasi hangi vatandaslik / vatandasliklara sahipmis?
7- Anne Turkiyede vatandast olmadan once hangi tur oturma izniyle oturum izni alabilmisve yine anne oturma izni alirken 18 yasina varmamis resit olmayan cocugu (oglu) kendisine bagli olarak mi yoksa ayri olarak mi oturma izni almistir?
Sayın Umutlaw,sırayla sorularınıza cevap veriyorum;
1-Çocuk Türkiyeye getirilmeden önce annesi(velayeti annede) boşandığı eşinden;(çocuğun babasından) izin belgesi çıkartırarak Bulgaristandaki Türk Konsolosluğuna başvurarak çocuğunun Türkiyede yanında kalmasına izin verilmesini talep etmiş.Konsolosluk bu istemi reddetmiş(.Bu sırada bayan bir türk vatandaşıyla evlenmek suretiyle türk vatandaşlığına geçmiş.)Anne bu sefer Türkiye'deki yabancılar şubesine müracaat etmiş burada da çocuğun reşit olduktan sonra bireysel başvuru yapması gerektiği söylenerek red cevabı gelmiş.Bu durumların yaşandığı dönemde -1998- de bulgaristandan gelenler kaçak yolla türkiyeye geliyorlarmış.
2-Çocuk türkiyede okula giderken öğrenci tezkeresi alınarak 18 yaşına kadar bu tezkereyle türkiyede ikamet etmiş.Bu tezkere ilk sene 3 yıllık,ikinci defa 2 senelik, sonra 1 senelik öğrenim tezkeresi verilmiş.En son 2 yıl önce öğrenci tezkeresi alınarak genç " MEB'e bağlı Kuaförlük Meslek Okuluna gitmiş.Bu tezkerenin süresi Şubat 2007'de bitmiş.Bundan sonra 3 ayda bir giriş çıkış yapıp türkiyeye turist olarak gelmiş.
3- Çocuk 7 yıl boyunca öğrenci tezkeresiyle türkiyede ikamet etmiş.
4- Çocuğun babası türk asıllı bulgaristan vatandaşı
5-Çocuğun annesi 13 Mart 1997'de Türk vatandaşıyla evlenmiş .1-1,5 sene sonra Türk vatandaşlığına geçmiş.
6- Çocuğun babası sağ Türk asıllı Bulgar vatandaşı.
7- Anne Türk vatandaşı olmadan önce Türk konsolosluğundan 1 senelik vize almış.Oturma izni amaçlı.Annenin velayetinde olan çocuk için anne bu hakkını kullanarak öğrenim tezkeresi almış.
Anne bundan 4 ay önce Ankaraya gdip çocuğu için oturma tezkeresi başvurusunda bulunmuş.Kendisine dosya numarası verilmiş.Ama hala izin çıkmamış.
Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla.
Old 02-12-2007, 12:40   #7
üye18721

 
Varsayılan

Bu konuda bilgisi olan sayın meslektaşlarımın yardımını rica ediyorum.Saygılarımla.
Old 03-12-2007, 13:16   #8
umutlaw

 
Varsayılan

Degerli meslektasim ilk aciklamalariniza istinaden :
12 yıl önce evlenmek suretiyle Türk vatandaşlığına geçmiş (aslen Türk kökenli eski Bulgaristan vatandaşı) bir bayanın halen Bulgaristan vatandaşı olan (Türk asıllı) kesintisiz 7 yıldır Türkiye"de yaşayan,burada ortaokulu ve Liseyi bitiren 21 yaşında bir oğlu var. Anne çocuk reşit olmadan önce; (6 yıl kadar önce)çocuğunun Türk vatandaşlığına alınması için başvurmuş.Ancak red kararı gelmiş. Reşit olduktan sonra kişisel başvuru suretiyle Türk vatandaşlığına geçebileceği bildirilmiş. Gencin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için 2-3 ay önce başvuru yapılmış.Ancak olumlu bir cevap gelmemiş.Şu anda gence; 04/12/2007 tarihinden itibaren olmak üzere 15 gün süreyle oturma izni veriliyor.Süre bitiminde Bulgaristana yollanacak.Acil olarak ilk etapta gence en az 1 yıllıık oturma izni alabilmek ve akabinde Türk Vatandaşlığına geçmesi için hangi prosedürleri izlemek ve hangi makamlara başvurmak gerekiyor.Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım bilgilerini aktarırlarsa minettar kalırım.Saygılarımla.
Konuyu esasindan inceleyelim: Ilk once cocugun Turkieyede vatandasliga basvurabilmesi icin oturum izni sorunu cozulmesi gerekir. Soyle ki : Cocugun ogrenci oldugu donem kesinlikle oturum doneminden hesaplanmaz ve bu nedenle hangi sartlar altinda olursa olsun bu ogrenci oturumuyla yapacagi / yaptigi tum vatandaslik basvurulari red olacaktir bu uygulamada Yabancilar Yasasinda belirtilen ikamet tezkeresi sartlari hakkindaki duzenlemeye dayanarak kesin bir husustur. (Sayin Prof. Dr. Aysel CELIKEL in yabancilar hukuku kitabini okuyunuz.)
Asagidaki tum bilgi ve aciklamalar sadece tavsiye niteligindedir:

Sizin ne yapmaniz gerektigine gelince, Tavsiye mahiyetindeki asagida yazdigim bilgiler size yardimci olabilir:

1-) "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 10 Mart 1993 tarihinde Sofya'da Akdedilen Vize Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşma" 23 Mart 2007 tarihinde Sofya'da imzalanmış, Anlaşma 09.05.2007 tarih ve 26517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, Bulgar tarafı ile karşılıklı bildirim süreci 10 Mayıs 2007 tarihinde tamamlanmış ve Anlaşma 10 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Vize Anlaşmasında yapılan değişiklikte; "Geçerli umuma mahsus pasaport hamili Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları, her 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü aşmamak kaydıyla (ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır), uluslararası yolcu trafiğine açık olan bütün sınır geçiş noktalarından Türkiye Cumhuriyeti topraklarına vizesiz olarak giriş yapabilir, kalabilir, tran
sit geçebilir ve terkedebilir." hükmü getirilmiştir.
Daha sonra tavsiyem sudur ki: Cocugu bulgaristana gonderin. Anladigim kadariyla cocuk „Kuaförlük Meslek Okuluna gitmiş" ve meslek sahibidir dolayisiyla siz veya ailesi ona Turkiyede bir is bulun vergi levhasi olan ve Ticari Unvani Limited Sirketi olan her sirket yabanci eleman alma hakkina sahiptir.

Daha sonra 4817 sayili „YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN“ cercevesinde asagida ornegini gonderdigim formlari doldurun.

Daha sonra Bulgaristandaki Turk konsluslgundan Calisma Vizesi Basvurusunda bulunun , nasil basvuracaginizi en sonda aciklamisim.
Bu asamadan sonra yaklasik bir ay icerisinde cocuk calisma izni vizesini alir ve Turkieye gelir ve en gec girisinden itibaren Yabancilar Subesine basvuruda bulundugu zaman 15 gunicinde calisma iznini alir.
Bu asamadan sonra cocugun yasal olarak 5 yil suresiz calisma izni ile Turkiyede ikamet ettikten sonra Turkiye Cumhuriyeti Vatandasligina Basvuruda buluna bilir ANCAK: diyeceksiniz ki hani o gecen yedi yila ne olacak ? yasalarimiz ogrenci olarak gecirilen o yedi yili yasal oturum suresi olarak gormemektedirler dolayisila yapilmasi gereken su Avrupa muktesebati cercevesinde ve yine Turk soylululari hakkindaki kanunun duzenlemesi dogrultusunda ic isleri bakanligina karsi bir dava acarak birincisi: kisinin babasinin Turk asilli oldugunu ispat ederek ve annesinin Turkiye Cumhuriyeti vatandasti oldugunun altini cizerek cocugun ogrenci olarak Turkiyede gecirmis oldugu yedi yilini (ki bir kisminida anladigim kadaryila resit olmadigi icin annesiyle gecirdinden : bu hususta refaket ile verilen ikamet tezkeresi usulu esas alinir.) Turk Soylulugu bakimindan asil ulkesinde yabanci Turk soylu olarak oturdugunun kabul edilmesi gerektigini ve yine Avrupa hukuku ve muktesebati cercevesinde Ogrenci dahi olsa gecirdigi sureyi kismen yani yarisini oturum olarak kabul edilmesi gerekliligini bunun gerekcesi, ilkin insan haklari olup ikincisi ise kisi ogrenci olarak dahi bir ulkede kalmis ise orada mutlaka kultur ve toplum esasina kismen dahi alisip ayak uyurdugu icin kisinin ogrenci oturumu bu nedenle kismen asil/kesin oturum olarak kabul edilmesi gerekliligi ve yine yabanci ogrencinin Turk soylu oldugu kesin oldugundan oturdugu sureleri en az kismen kabul edilmesi yonunde talepte bulunabilirsiniz.
Yine eger cocuK suanda Turkiyede ise ve en az 15 gunluk hangi ad altinda olursa olsun bir ikamet tezkeresi mevcut ise o ikamet tezkeresiyle birlikte cabuk bir sekilde yukarida belirttigim kosullardaki bir is yerine is basvurusunda bulunup derhal calisma bakanligina formlarini ibraz edip kayit numarasi alirsa yabancilar subesi ulke icerisinde yapilan basvurunun sonuclanmasi kadar kendisine bir aylik olmak uzere kisa sureli bekleme amacli oturum verecektir ve caisma izni calisma bakanliginda kabul edildiginde derhal kisa sureli ikamet tezkeresi bir yildan az olmamak uzere en cok iki yillik ikamet tezkeresine cevirilecektir.
Diger tavsiye amacli aciklamalar:
Vize basvurunuzun daha cabuk olmasi icin : ( asagidaki adresler dis T.C. dis isleri bakanliginin resmi web adresidir)
http://www.e-konsolosluk.net/ adresinden Vizeler bolumunden interaktif vize olarak basvuruda bulunun bu islemlerinizi dahada hizlandiracaktir.
Vize basvurunuzu manuel yapmak istiyorsaniz bu adrese gidiniz: http://www.e-konsolosluk.net/FormBank/FB_Main.aspx
Bu adresten vize formlarini secin ve work Appilication formunu indirin, doldurun ve ilgili Bulgaristandaki Turk konsolosluguna ibraz ediniz.
Calisma basvurusu icin ise form: kaynak: http://www.yabancicalismaizni.gov.tr/index_tr.htm ve ya www.calisma.gov.tr
Umarim yararli olmusutr. Frankfurttan Saygilarimla.
Old 03-12-2007, 14:22   #9
umutlaw

 
Varsayılan

Ozur:
Almanya ve Amerikada Turkce karekter kullanabilecegim bir bilgisayar olmadigi icin Turkce harfleri normal latin alfabesi gibi yazmisim uzgunum.

Birde suanda ucaktayim yaziyi hizli yazdim ve sarsintilarda tabi etkili oldu yazida bazi yerlerde imla hatalari olacaktir lutfen kusura bakmayiniz.

Anlayisiniz icin Tesekkurler.

Saygilarimla
Old 03-12-2007, 14:41   #10
üye18721

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ilginiz için sonsuz teşekkürler!.Üstelikte uçakta yazıyorsunuz,üstün hasletleriniz ve hukuk sever kimliğiniz için size müteşekkirim.Saygılarımla.
Old 03-12-2007, 17:21   #11
umutlaw

 
Varsayılan Duzeltmeler

Sayin Meslektaslarim

Alıntı:
Turkiyede ise ve en az 15 gunluk hangi ad altinda olursa olsun

Bu cumleme aciklik getirmek istiyorum, yukarida belirttigim gibi Ogrenci Oturum Ikamet tezkeresi Asil oturum sayilmaz yani Her Hangi Ad altinda olursa olsun dan kastim ogrenci ikamet tezkeresi haric olan bir ikamet tezkeresi´dir.

Birde

Yabancilar subesinin verecegi Bir aylik kisa sureli bekleme amacli oturum musaedesi oturum suresi dahilinde olmadigi gibi, sure sadece bir kagit parcasi uzerinde ve ikamet tezkeresinin ekinde verilmektedir bunun da amaci soyledir ki: sadece yabanci yasal sureyi gecirip da ulkesine geri donmez ise normalde cikista evya yabancilar dairesinde ceza odemesi gerekmektedir ancak bu sekilde bekleme izni aldigi zaman artik hic bir cezayi isleme tabi tutulmaz.

Unutulmamasi gereken bir hususta sudur ki her ilde ayri uygulamalar yapilmaktadir.

Eger yabanci uyrklu sahis yurt icinden basvuru yapiyor ise mutlaka ama mutlaka suresi bir aydan az ise calisma bakanligina basvuru yaptiginzda buradan kesinlikle yabancilar subesine hitaben bir yazi alarak sinir disi edilmeyi ve beklemeye almalari gerektigi hususu garanti altina almanizi tavsiye ederim.

Saygilarimla
Old 22-12-2010, 13:05   #12
buketoz

 
Varsayılan

Müvekkilim 55 yaşında türk soylu bulgar vatandaşıdır. Bu şahıs için vatandaşlık veya ikametgah tezkeresi almak için izlemem gereken prosedür nedir? Bu şahsın Türkiye'de Türk vatandaşı akrabaları da var.Bu konuda bilgisi olanların yardımını rica ediyorum. Saygılarımla.
Old 23-12-2010, 11:22   #13
umutlaw

 
Varsayılan

Vatandaslik almaniz zor, kisi emekli ise, sabit bir geliri ve sigortasi var ise veya bu gelir ve sigortayi tazmin edecek birileri Turkiyede yasiyor ve bunu taahhut edebilirse islemleri baslatabilirsiniz nitekim burda konuya acik cevap yazmiyorum cunku taktir ederseniz ki diger meslektaslarin ve emege saygi duymak gerek!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk Fakültelerinde ders geçme notu.. sahinaydın Hukuk Lisans Eğitimi 36 16-12-2010 15:58
Bulgar Vatandaşının Türk Mahkemesi için Türk Avukata Vekalet Vermesi üye18721 Meslektaşların Soruları 5 23-10-2007 22:55
1917 Hukuki Aile Kararnamesinden günümüz Türk Medeni Kanununa kadar Türk aile yapısı tulinunal Hukuk Soruları Arşivi 1 23-05-2006 19:16
Irza Geçme Ve Tanık moonliner Meslektaşların Soruları 4 07-09-2005 22:30
Zorla Irza Gecme, Ardindan Mecburi Bir Evlik, İstenmeyen Bir Cocuk Ve Bosanma defender Kadın Hakları Çalışma Grubu 3 18-06-2003 21:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05255699 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.