Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

6111 s.k. - ölümlü iş kazası nedeniyle SGK'nın rücu alacağı?

Yanıt
Old 22-02-2011, 10:57   #1
GECE

 
Varsayılan 6111 s.k. - ölümlü iş kazası nedeniyle SGK'nın rücu alacağı?

Arkadaşlar,
yeni çıkan 6111 sayılı kanun (kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması h. k.) kapsamında:
ölümlü iş kazası nedeniyle Sgk'nın işverene karşı açtığı ve kazandığı rücu davası sonucu alacak ilamlı icraya konu yapılmıştır. yeni çıkan yasa kapsamında bu alacak da yeniden yapılandırılır mı?
Old 22-02-2011, 11:43   #2
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GECE
Arkadaşlar,
yeni çıkan 6111 sayılı kanun (kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması h. k.) kapsamında:
ölümlü iş kazası nedeniyle Sgk'nın işverene karşı açtığı ve kazandığı rücu davası sonucu alacak ilamlı icraya konu yapılmıştır. yeni çıkan yasa kapsamında bu alacak da yeniden yapılandırılır mı?
Sayın GECE, 6111 sayılı yasanın Diğer Alacaklar ve Çeşitli Hükümler Başlıklı Dördüncü Kısmında bu alacakların da yapılandırılacağına ilişkin düzenleme mevcuttur. İlgili yasa metnini aynen aktarıyorum;


Dördüncü Kısım
Çeşitli Ve Ortak Hükümler
Birinci Bölüm
Çeşitli Hükümler
Madde 17(26) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.Umarım yardımcı omuşumdur. Saygılar....
Old 22-02-2011, 11:54   #3
emran

 
Varsayılan

Başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükmü de aynen aktarıyorum.


DÖRDÜNCÜ KISIM
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Başvuru ve ödeme süresi ile şekli

MADDE 18- (1) Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve/veya Geliştirme Destekleme Fonu Gelir Hesabına aktarılmak üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası A.Ş. (Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve tarım kredi kooperatiflerine, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) veya bu Şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri ile 3096 sayılı Kanun kapsamında mevcut sözleşmeleri uyarınca faaliyet göstermekte olan dağıtım şirketlerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır.
d) Bu Kanunun 17 nci maddesinin; onuncu fıkrasının (b) bendi, onsekizinci, yirmibirinci, yirmiikinci ve yirmiüçüncü fıkraları hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarların iki eşit taksitte ödenmesi halinde (1,10), üç eşit taksitte ödenmesi halinde (1,15), dört eşit taksitte ödenmesi halinde (1,20), beş eşit taksitte ödenmesi halinde (1,25) katsayı uygulanır.
(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine/Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenilir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.SAYGILAR....
Old 24-02-2011, 15:36   #4
GECE

 
Varsayılan

6111 s.k. 4. kısım-1. böl-m.17/26'da dava icra konusu olan alacaklar için ayrıca bir durum belirtilmemiş. Bu, "davalık-icralık farketmez tüm alacaklar" olarak mı; yoksa "bunlardan bahsetmediğine göre dava ve icra konusu olmuş alacaklar yeniden yapılandırma kapsamı dışında" olarak mı anlaşılmalı?
Old 25-02-2011, 13:12   #5
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GECE
6111 s.k. 4. kısım-1. böl-m.17/26'da dava icra konusu olan alacaklar için ayrıca bir durum belirtilmemiş. Bu, "davalık-icralık farketmez tüm alacaklar" olarak mı; yoksa "bunlardan bahsetmediğine göre dava ve icra konusu olmuş alacaklar yeniden yapılandırma kapsamı dışında" olarak mı anlaşılmalı?
Sayın Gece ; ödemekle yükümlü bulunulan her türlü borç denildiğine göre; dava aşamasında veya icra takibi aşamasında bulunulan her türlü borç anlaşılmalı. Zira bizimde de rücuan tazminata konu ve kesinleşmiş bir borcumuz var ve bunun için kısmi ödeme yapmayı planlıyoruz.
Old 26-02-2011, 18:47   #6
GECE

 
Varsayılan

SAYIN EMRAN,
Ben de sizin gibi düşünmeme rağmen, yine de diğer borçlarda icralık-davalık borçlar için durum açıkça belirtildiği halde; icralık olmuş SGK rücu alacakları bakımından ayrı bir belirtme olmadığından bunu nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Yasa da yeni yayınlandı, biz yeniden yapılandırma talebiyle SGK'ya başvuralım, kapsam dışıysa da zaten başvuru reddedilecektir. Katkınızı için teşekkürler...
Old 03-03-2011, 17:04   #7
göçebe

 
Varsayılan

Ben de bu durumu çok merak ediyorum, özellikle icralık dosyalarda borçluların yapılandırma kapsamında oldukları yönünde beklentileri var....boş mu çıkacak ? Kaldı ki yüksek faiz oranları nedeniyle tahsil kabiliyetini kaybeden çok sayıda icra dosyası bu kapsamda ödenebilecekken ve borçluların bu yönde beklentisi varken icra takibindeki rücu alacaklarının kapsama girmemesinin sorun olacağını düşünüyorum. Keza talepleri red edilen borçluların red kararına karşı dava açma ihtimalleri de olduğunu düşünüyorum. Velhasıl Sayın Gece sorunuza bir cevap bulabildiyseniz paylaşırsanız çok sevinirim...
Old 04-03-2011, 22:18   #8
GECE

 
Varsayılan

Sayın GÖÇEBE,
soruma tam yanıt bulamadım. EMRAN arkadaşımızın cevapları size az çok yön verebilir umarım...
Old 10-03-2011, 13:57   #9
zeynep uyanık

 
Varsayılan

aslında ben de bu durumu merak ediyorum. yani özel idarenin hakkında icra takibi yapılan borçluları için de uygulanabilir kanısındayım. bir bilen yardımcı olursa seviniriz. saygılar...
Old 10-03-2011, 18:58   #10
GECE

 
Varsayılan

SGK'nın 6111 sayılı yasa ile ilgili duyurularına baktım, hatta yeniden yapılandırma ile ilgili başvuru vs de almaya başlamış, ama rücu alacakları ile ilgili bir hüküm yok, ya da ben bulamıyorum...
Old 25-03-2011, 10:22   #11
captivitas

 
Varsayılan

sevgili meslektaşlarım, sgk tarafından kurum alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılması ile ilgili yayımlanmış bir genelge taslağı var. bu taslakta sgk tarafından işverenlere açılmış rücu davalarının da yasa kapsamında olduğu belirtilmiş. dava açılan alacaklar için, davanın 02.05.2011 tarihine kadar sonuçlanması halinde(kesinleşmesi beklenmeden) bu borçlara uygulanacak kanuni faizin tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiş. bu durumda rücu alacakları için gelir bağlamaların onay tarihinden masrafların ise sarf ve tediye tarihinden 24.02.2011 tarihine kadar işleyecek yasal faizin tahsilinden vazgeçiliyor. Tabii başvurunun da 02.05.2011 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ancak genelge taslağında dava masraflarının ve vekalet ücretinin yeniden yapılandırma kapsamında olmadığı belirtiliyor.
Old 27-03-2011, 17:11   #12
GECE

 
Varsayılan

Arkadaşlar,
ben müvekkil adına başvuru yaptım SGK'ya (icra takibine konu olmuş rücu alacağı). SGK hesap tablosu çıkarıp bize bildirecekmiş. vekalet ücreti ve masraflardan indirim falan yok, hatta bunlar ilk taksitle birlikte ödenmeliymiş... Bilgilerinize...
Old 30-03-2011, 09:52   #13
captivitas

 
Varsayılan

arkadaşlar 18.03.2011 de SGK tarafından kurum alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi başlığı ile 2011/29 sayılı genelge yayımlandı. Bu genelgeye göre rücu alacağı için 6111 sayılı yasadan yararlanmak mümkün ancak yukarıda bahsettiğim genelge taslağından farklı olarak davaların yasanın yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihine kadar sonuçlanmış olması koşulu aranıyor. Halbuki kanunda böyle bir şart yok. Kurum vekilleri ile yaptığım görüşmelerde bu konuda bir boşluk olduğunu kabul ediyorlar ancak 25.02.2011 tarihine kadar sonuçlanmamış davalar için maalesef başvuruyu reddediyorlar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ölümlü İş Kazası-SGK Rücu Davası ve Devam Eden Ceza Davası kordelya Meslektaşların Soruları 5 23-11-2010 16:18
ölümlü iş kazası norm Meslektaşların Soruları 4 27-12-2009 21:46
ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat Av.yılmaz seven Meslektaşların Soruları 2 13-10-2009 14:46
Ölümlü trafik kazası av.fulyaf Meslektaşların Soruları 2 22-08-2008 16:25
Ölümlü trafik kazası av.alperdogan Meslektaşların Soruları 3 22-07-2008 11:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04890990 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.