Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

kıdem ihbar tazminatı ve işçi alacaklarının hangi tarihtan itibaren istenebileceği

Yanıt
Old 19-02-2009, 12:58   #1
aynur7485

 
Varsayılan kıdem ihbar tazminatı ve işçi alacaklarının hangi tarihtan itibaren istenebileceği

Arkadaşlar,
İş sözleşmesinin işveren tarfından tek taraflı feshedildiği bir davam var.İşverene 2gün sonra bütün alacaklarımızı istediğimizi belirten bir ihtarname çektik.Bizim ihtarnamenin ulaşmasının akabinde ,karşı tarafta 3 gün üstüste işe gelmedi diye işçinin sözleşmesini ihtar yoluyla feshetti.
Şimdi İş mahkemesin de kısmi dava açacağım.Bir arkadaşım , Kıdem tazminatını ,fesih tarihinden itibaren iste,ihbar tazminatı ,40 günlük maaş ücreti,yıllık izin ücreti,fazla mesai ücreti..gibi alacaklarını dava tarihinden itibaren iste dedi. Karşı tarafa fazla ücreti vekalet ödeme dedi.
İş mahkemelerin de işçi alacaklarında karşı tarafı ihtarname ile temerrüde düşürmek önemli değil mi,yani ben hangi tarihten itibaren alacaklarımı istemeliyim?
Old 19-02-2009, 14:48   #2
Adli Tip

 
Varsayılan

Sayın Aynur7485;

Her alacak muaccel olduğu tarihten itibaren talep edilebilir. Feshe bağlı alacaklar(kıdem, ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin parası), fesih anında muaccel olur. Ücret ise, ücretin ödeme günü ne zamansa, o gün muaccel olur.

(Mesajınızda "faiz" kelimesi hiç geçmiyor ama, Siz faiz başlangıçlarını mı merak ediyorsunuz? )
Old 19-02-2009, 18:07   #3
aynur7485

 
Varsayılan

Evet Bu alacaklarda faizi hangi andan itibaren istemeliyim?
Old 19-02-2009, 22:16   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

4857 sayılı Yasa'dan kaynaklanan asıl ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile kıdem tazminatına uygulanacak faizin türü mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatına ise yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı %9'dur. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını ise internetten bulabilirsiniz.

5953 sayılı Basın İş Yasası'ndan ve Deniz İş Yasası'ndan kaynaklanan alacaklara ise yasal faiz uygulanır.

Faiz başlangıç tarihi 4857 sayılı Yasa'daki alacaklar bakımından temerrüt tarihidir. Ancak kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren faiz uygulanır.

Basın İş Yasası ve Deniz İş Yasası bakımından faiz başlangıç tarihi temerrüt tarihidir.

Kaynak: Av. Engin ÖZOĞUL
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=12651
Old 22-02-2009, 20:25   #5
justicewarior

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/16599
Karar: 2007/724
Karar Tarihi: 24.01.2007

ÖZET: Dava konusu alacakların ödenmesi için noter aracılığı ile davalı işyerine ihtarname gönderilmiştir. Mahkemece, kıdem tazminatı alacağına fesih tarihinden diğer alacakların tamamına, temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, dava ve ıslah tarihine göre faiz yürütülmesi hatalıdır.


(1475 S. K. m. 14) (818 S. K. m. 101)

Dava: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı tarafından akdin feshinden sonra davacıya banka aracılığı ile ödenen miktarla ilgili olarak bilirkişi tarafından yapılan indirimler nazara alınmadan mahkemece hatalı mahsup işlemi sonucu, talep edilen alacak miktarının eksik belirlenmiş olması bozma nedenidir.

3- DAVA KONUSU ALACAKLARIN ÖDENMESİ İÇİN NOTER ARACILIĞI İLE DAVALI İŞYERİNE İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİR. MAHKEMECE, KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA FESİH TARİHİNDEN DİĞER ALACAKLARIN TAMAMINA, TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKİRKEN, DAVA VE ISLAH TARİHİNE GÖRE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ DE HATALIDIR.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye İADESİNE, 24.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 22-02-2009, 20:29   #6
justicewarior

 
Varsayılan

1-)KIDEM TAZMİNATININ ihtarnamenin keşide MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ
2-)İHBAR TAZMİNATININ ihtarnamenin keşide edildiği
YASAL FAİZİ
3-)YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARININ ihtarnamenin keşide edildiği tarihinden itibaren işleyecek YASAL FAİZİ
4-)GENEL TATİL ALACAKLARI (DİNİ – MİLLİ BAYRAMLAR İLE HAFTA TATİLİ ÇALIŞMALARI)işleyecek MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ
5-)FAZLA MESAİ ALACAKLARININ ihtarnamenin keşide edildiği MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ
6-)VERGİ İADESİ ALACAKLARININ ihtarnamenin keşide edildiği
YASAL FAİZİ
7-)ÜCRET ALACAKLARININ ihtarnamenin keşide edildiği
işleyecek MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

umarım açıklayıcı olmuştur.........
Old 24-02-2009, 11:19   #7
aynur7485

 
Varsayılan

Arkadaşlar ben çektiğim ihtarnamede,


''FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIMI SAKLI TUTMAK KAYDIYLA, İHBAR TAZMİNATIMIN, KIDEM TAZMİNATIMIN, YILLIK İZİN ÜCRETİMİN VE ÖDENMEYEN ÜCRETLERİMİN, 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TARAFIMA ÖDENMESİ İHTARIDIR.
AKSİ TAKDİRDE İLGİLİ NEDENLERDEN DOLAYI, TARAFINIZA DAVA AÇILACAK, İCRA TAKİBİ YAPILACAK, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DA İSTENECEK; HAKSIZ OLARAK ÖDENMEYEN TÜM HAKLARIM YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE, AVUKATLIK VE DAVA ÜCRETLERİNİ DE TALEP EDECEĞİMİ, HUKUKİ VE CEZAİ ŞİKAYET HAKLARIMI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK İHTAR EDERİM.''

şeklinde yaptım.Yani İhtarnamede fazla mesai ücretini,hafta ulusal bayram tatili gibi ücretleri istemedim.
Dolayısıyla bu ücretleri dava tarihinden itibaren mi isteyebilirim.
Bir de dava açrsam yasal faiziyle isticem yazmışım.Bu beni bağlar mı.Mevduata uygulanacak en yüksek faiz üzerinden isteyebilirim değil mi alacaklarımı?
Old 29-11-2009, 17:55   #8
Av. Özkan ERTEKİN

 
Önemli SÖzleŞme Yoksa Sadece Kidem Tazmİnati Faİzİ Resen BaŞlar

Taraflar arasında imzalanan bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde faiz başlangıcı konusunda bir düzenleme yoksa kıdem tazminatı haricindeki diğer işçilik alacaklarında faiz dava tarihinden (kısmi dava, ek dava) ya da ıslah tarihinden itibaren işlemeye başlar. Davalı yan temerrüde düşürülmüş ise eğer bu temerrüt fesihten önce doğan haklar bakımından mesela fazla çalışma alacağında işçi işyerinde çalışırken bile olabilir. Ama işverenin işten çıkartma tehdidi bu olasılığı çok düşürmektedir. Temerrüt, noter ihtarı, iadeli taahhütlü posta, bizzat tebliğ ya da ispatlanmak şartı ile başka yöntemlerle olabilir. İhtarnamede süre belirtilmişse belirtilen süre sonundan itibaren faiz işlemeye başlar. İhtarda faiz başlangıcı için bir süre belirtilmemişse, tebliğ tarihinden itibaren ya da bazen mahkemelerce yapıldığı üzere makul süre resen dikkate alınarak (3 gün gibi mesela) bu makul süre sonundan itibaren faizin başlatılmasına karar verilmektedir.
Bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile faiz başlangıcı düzenlenmiş ise mesela fazla çalışma alacağında her bir fazla çalışma alacağına o ayın maaş ücreti ödeme gününde fazla çalışma ücreti alacağı ödenir gibi bir düzenleme getirilmiş olabilir. Böyle bir durumda bu alacak kalemi için ihtara gerek kalmayacağı gibi böyle bir düzenleme nedeni ile de diyelim ki 3 yıl öncesinin fazla çalışma alacağı için 3 yıl, 2 yıl 11 ay öncesinin fazla çalışma alacağı için 2 yıl 11 ay öncesinden faiz işlemesi söz konusu olabilecektir.
Kıdem tazminatı alacağı son brüt ücreti üzerinden ve fesihten itibaren resen faize tabi iken ve her bir yılın kıdem tazminatı SON brüt ÜCRET üzerinden hesaplanırken, diğer alacaklarda, diyelim ki fazla çalışma alacağında temerrütsüz faizin başlamaması, üztelik temerrüt durumunda bile mesela 3 yıl öncesinin fazla çalışma ücreti 3 yıl öncesine ait düşük maaş ücreti üzerinden hesaplanmaktadır ki bu ÇELİŞKİ nin bir an önce giderilmesi hakkaniyete uygun olacaktır.
Saygılarımla. Av. Özkan ERTEKİN
Old 26-08-2010, 13:44   #9
ncoban

 
Varsayılan

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları uyarınca ihtarnamenin eline ulaştığı günden itibaren fazi isteyeceksiniz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kıdem Tazminatı Ve Ihbar Alabilir Mi? Av.Mustafa yağan Meslektaşların Soruları 5 23-11-2010 11:54
İşe başlamayan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı Av.Onur Tunga Hukuk Sohbetleri 2 13-05-2008 10:42
devamı niteliğindeki şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talebi iözkurt Meslektaşların Soruları 2 21-10-2007 19:32
kıdem ihbar tazminatı iözkurt Meslektaşların Soruları 1 18-10-2007 11:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03811312 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.