Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ayıplı Mal-Hizmet

Yanıt
Old 20-07-2018, 14:22   #1
Av.Balboa

 
Varsayılan Ayıplı Mal-Hizmet

Merhabalar, müvekkilim yaptırmış olduğu halısahanın üzerini branda ile koruma altına almak için bir şahısla anlaşmış ve daha sonra aralarında sözleşme yapmışlardır.Sözleşmeye göre herhangi bir zarar söz konusu olduğunda karşı tarafın zararının karşılanacağı ve brandanın 5 yıllık garanti altında olduğu imza altına alınmıştır.Ancak karşı taraf işi teslim ettikten hemen sonra brandanın bağlantı yerlerinde açılmalar başlamış ve elektrik telinin yakın olması dolayısıyla yangın riski ortaya çıkmıştır.Aynı zamanda brandanın sağlıklı şekilde yapılmamasından ötürü müvekkil müşterilerinin çoğunu kaybetmiştir.Defalarca yapılan görüşmeden sonra bu sorun giderilmemiştir.
Burada sormak istediğim ayıplı mal mı yoksa ayıplı hizmetten yola çıkarak mı dava açmalıyım.Bunun dışında yetkili ve görevli mahkeme konusunda yardımcı olursanız sevinirim.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 22-07-2018, 09:50   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sorun Çözme Sanatı

OLAY ve HUKUK

01.TARAFLAR:
M (Müvekkil)
Y (Yüklenici)

02.SÖZLEŞMENİN KONUSU:
”… halı sahanın üzerini branda ile koruma altına almak”

03.SORUN:
1.“…brandanın bağlantı yerlerinde açılmalar başlamış…” olması
2.“…yangın riski…”
3.(1 ve 2 nedeniyle) Müşteri kaybı

04.SÖZLEŞMESEL KOŞUL:

1.“...herhangi bir zarar söz konusu olduğunda karşı tarafın zararının karşılanacağı ve

2.….brandanın 5 yıllık garanti altında olduğu”

05.KAVRAM:

İş sahibi : Olayda iş sahibi Tüketici değil ! Tacir
Yüklenici : Tacir
Sözleşme : Eser Sözleşmesi (TBK.m. 470 vd.)
Ayıp sebebiyle sorumluluk (TBK.m.474 vd.)
Ayıbın ihbarı (TBK.m.477)
Sözleşmeye aykırılık:

Kahve molası
Old 22-07-2018, 13:00   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Tbk- Tkhk

AYIP

1. Ayıptan Sorumluluk
(TBK.m.219 vd.)

2. Ayıplı Mal ve Hizmetler (6502 s. TKHK.m.8 vd.)

3. Maddi - Hukuki - Ekonomik ayıplar

MAL: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları (TKHK.m.3/h)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu (TKHK.m.3/d)

Yine mola...
Old 23-07-2018, 05:44   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Balboa

Alıntı:
ayıplı mal mı yoksa ayıplı hizmetten yola çıkarak mı dava açmalıyım.

Tüketici hukuku ile ilgili ayıba dair düzenleme, (mülga) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)'un 4. ve 4/A maddelerinde yer almaktadır.

Anılan maddenin birinci fıkrasında; “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal olarak kabul edilir.” denilmiştir.

Yasanın 4/A maddesine göre de "...Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir."

Olayımızda Müvekkil (M) Tüketici değildir.

Kahve molası...
Old 23-07-2018, 05:55   #5
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan İhbar - İhtar

İHBAR - İHTAR

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, SÖZLEŞMEYİ FESHE, sözleşmeden dönmeye ilişkin İHBARLAR veya İHTARLAR noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır (TTK.m.18/3)

Molaya devam
Old 25-07-2018, 05:48   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Dr.Yahya DERYAL
Alıntı:
Üstad 4077 yerine 6502 olmalı

Peki. Teşekkür ederim.
Old 25-07-2018, 05:53   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ayıplı Mal - Ayıplı Hizmet

Mülga 4077 ve yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)'da
AYIPLI MAL ve AYIPLI HİZMET

AYIPLI MAL
4077 (Mülga) - m.4
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, AYIPLI MAL olarak kabul edilir.

6502 / m.8
(1) AYIPLI MAL, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da AYIPLI olarak kabul edilir.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI İFA

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya
montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi
Sözleşmeye Aykırı İfa olarak değerlendirilir.
Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, Sözleşmeye Aykırı İfa söz konusu olur.

AYIPLI HİZMET
4077 (Mülga) -m.4-A
Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, AYIPLI HİZMET olarak kabul edilir.

6502/m.13
(1) AYIPLI HİZMET, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLAN HİZMETTİR.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler AYIPLIDIR.

Kahve molası...
Old 25-07-2018, 13:26   #9
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Üstad pek didaktik bir anlatım oluyor. Şahsen çok yararlanıyorum. Zihninize sağlık...
Old 26-07-2018, 05:32   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Usul - Görev

Alıntı:
Av.Balboa
Alıntı:
yetkili ve görevli mahkeme konusunda yardımcı olursanız


GÖREVLİ MAHKEME

1.Asliye hukuk mahkemelerinin görevi (HMK.m.2)

2.As. Hukuk – As. Ticaret (İş bölümü)

3.Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (HMK.m.4)

GENEL YETKİLİ MAHKEME: Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir (HMK.m.6)

4.Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir (HMK.m.10)

5.TİCARİ İŞ – TİCARİ DAVA:

a.TTK.’de “düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” (TTK.m.3)

b.TİCARİ DAVA (TTK.m.4)

c.YARGILAMA USULÜ: “…miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.” (TTK.m.4-2)

SORU: Olayda Tüketici Mahkemesi..?

Kahve molası...
Old 26-07-2018, 05:37   #12
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Dr.Yahya DERYAL

Alıntı:
Üstad pek didaktik bir anlatım oluyor. Şahsen çok yararlanıyorum. Zihninize sağlık...

Alıntı:
Lakin bizim gibi ileri yaşlarda bu kadar kahve zarar vermesin!

"Gelirken bize sormadılar, giderken de sormayacaklar "... Ne içerseniz için...yeter ki gelin... Katılımınızla konuyu zenginleştirip, sonuca bağlayalım.
Saygı ve sevgiyle.
Old 26-07-2018, 10:45   #13
serkan karaoğlu

 
Varsayılan

Sayın Av.Balboa sorunuz ile alakalı olarak bulduğum bu Yargıtay kararı size fikir verir düşüncesindeyim. Saygılarımla...

Taraflar arasında halı saha yapımı konusunda sözleşme ilişkisinin kurulduğu ve sözleşme esaslarının 23.12.2008 günlü fiyat teklifiyle belirlendiği sabittir. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yapılan iş, 22.01.2009 tarihinde tanzim edilen tutanakla yüklenici tarafından iş sahibine teslim edilmiş, tutanak kapsamında hangi işlerin eksik ve hatalı olduğu taraflarca kayıt altına alınmış, ancak belirlenen eksiklerin giderilmesi için yükleniciye herhangi bir süre verilmemiş, mevcut imalatın o haliyle teslim alındığı ifade edilmiştir. Daha sonra düzenlenen bir başka tutanakla da belirlenen eksikliklerin belediyenin kendi imkanlarıyla giderildiği kayıt altına alınmıştır. Nitekim 15.04.2003 günlü inşaat mühendisi bilirkişiden alınan raporda, keşif tarihi itibariyle yapılan imalatta herhangi bir eksiklik olmadığı belirtilmiştir.

Şu halde, bilahare belediyenin kendi imkanlarıyla tamamlandığı anlaşılan ve 22.01.2009 günlü tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işler bedelinin sözleşme bedelinden indirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, uyuşmazlık konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak hesaplattırılacak, eksik ve ayıplı işler bedelinin davacı alacağından mahsubu ile varsa kalan bedel üzerinden bir hükme varılmalıdır.

Bunun yanında kabule göre de; dava kısmen kabul edildiği halde yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmemesi de doğru olmamıştır.

Değinilen hususlar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 30.01.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (15.HD 2011/3055 E, 2012/390 K.)
Old 27-07-2018, 06:05   #14
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Çözüme doğru

1.Taraflar TACİRdir (TTK.m.12 - Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.).

2.Davacı Müvekkil (M) ile Davalı Yüklenici (Y) arasında ….imza tarihli bir SÖZLEŞME mevcuttur (TBK.m.1-Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.).

3.Sözleşme (TBK.m.12-Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.) davacı M’nin İŞLETMEsiyle ilgilidir (TTK.m.11-1-Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.).

4.Sözleşmenin KONUSU; davacının maliki (kiracısı)(?) olduğu “… halı sahanın üzerini branda ile koruma altına almak”tan ibarettir.

5.İŞİN BEDELİ ve ÖDEME: ?

6.Dava konusu UYUŞMAZLIK;

a.“…brandanın bağlantı yerlerinde açılmalar başlamış…” olması

b.“…yangın riski…”nin bulunmasından ibarettir.

7.Bu durum…... (TESPİT ettirilmiş mi ???)

8.SÖZLEŞMESEL KOŞUL: Sözleşmede

a.“...herhangi bir zarar söz konusu olduğunda karşı tarafın zararının karşılanacağı ve

b.….brandanın 5 yıllık garanti altında olduğu”
hükümleri mevcuttur.

9.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ:

“Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.” (TBK.m.19).


Kahve molası...
Old 27-07-2018, 06:40   #15
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yetkili - Görevli Mahkeme

Sabırsızlanan okurlar için ...

YETKİ
Yetki sözleşmesi

HMK. MADDE 17- (1) Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.

GÖREV
Taraflar TACİR ve İŞ, davacının İşletmesi ile İlgili ise GÖREVLİ MAHKEME : TİCARET MAHKEMESİdir.
(15. HD. E. 2016/6353, K. 2018/1533, T. 12.4.2018)

Molaya devam...
Old 27-07-2018, 11:20   #16
Av. Mustafa B.

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Bey çok güzel anlatmış ben de kısa bir ekleme yapayım.

''6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun
3. madde
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ''

Olaya dönersek bu madde kapsamında tüketici mahkemesinde görülmemesi gerektiği sonucuna ulaşılır.
Old 27-07-2018, 23:18   #17
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Ayıplı mal mı yoksa ayıplı hizmet mi? Kanaatimce burada ayıplı mal sözkonusu.
Halı saha işletmesi "ticari işletme" ise görevli mahkeme de ticaret mahkemesi, taraflardan hiçbiri tacir değilse asliye hukuk mahkemesi görevli olsa gerektir.
Old 28-07-2018, 06:40   #18
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Dr.Yahya DERYAL
Alıntı:
Kanaatimce burada ayıplı mal sözkonusu.

ÖZET:
1.Sözleşmenin türü
2.Ayıplı Mal / Ayıplı Hizmet
3.Yetkili / Görevli mahkeme
4.İspat Hukuku

Kahve molası…
Old 28-07-2018, 10:04   #19
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sözleşmenin türü

SÖZLEŞMENİN TÜRÜ (TBK.m.19) üzerine bir deneme :

ESER SÖZLEŞMESİ,

1.Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK.m.470).

2.MALZEME YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANMIŞSA yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden iş sahibine karşı, SATICI GİBİ sorumludur (TBK.m.472)

3.Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur (TBK.m.219)

4.Ayıbın belirlenmesi : İş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir (TBK.m.474)

Mola...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Oto Servis-Ayıplı Hizmet erdincdulger Meslektaşların Soruları 0 25-05-2017 12:21
Ayıplı Hizmet - Eksik İfa - Bedelde İndirim emirkarakol Meslektaşların Soruları 3 03-03-2016 14:41
Ayıplı Hizmet Tatil Amaçlı Yat Kiralama AequitaS&Veritas Meslektaşların Soruları 1 01-10-2012 20:48
Ayıplı Hizmet Midir? Av.Özlem Kansiz Meslektaşların Soruları 14 05-08-2008 12:37
Emlakçılıkta ayıplı hizmet Av.ZekiÖZSOY Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 1 14-02-2007 10:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06754303 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.